แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
ผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 
 
 
 
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่จัดงานประเพณี
ของจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)