สอบราคาประจำเดือน  ตุลาคม  2557
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
1 ต.ค.57 ทต.ดงมะไฟ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซม 500,000 30 ก.ย. - 13 ต.ค.57 30 ก.ย. - 13 ต.ค.57 15 ต.ค.57
    ซุ้มเฉลิมพระเกีรติ เทศบาลตำบลดงมะไฟ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   กองคลัง  กองคลัง  ห้องข้อมูลข่าวสารระดับ
        งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน อำเภอ ทอ.เมืองสกลนคร
        ทต.ดงมะไฟ ต.ขมิ้น ทต.ดงมะไฟ   
        อ.เมือง จ.สกลนคร 14 ต.ค.57  
          08.30 - 12.00 น.  
          ห้องข้อมูลข่าวสารระดับ  
          อำเภอ ทอ.เมืองสกลนคร  
2 ต.ค.57 อบต.นิคมน้ำอูน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล. หมู่ 3  1,677,500 1 - 15 ต.ค.57 1 - 15 ต.ค.57 17 ต.ค.57
    บ้านนิคมพัฒนา และ หมู่ 8 บ้านสูงเนิน    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร   ส่วนการคลัง  ส่วนการคลัง  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.นิคมน้ำอูน  อบต.นิคมน้ำอูน  การซื้อการจ้างของ อบต.
        อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 16 ต.ค.57 ระดับอำเภอ
          09.00 - 12.00 น. ทอ.นิคมน้ำอูน
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ  
          ทอ.นิคมน้ำอูน  
2 ต.ค.57 ทต.ไร่ สอบราคาซื้อพยาบาลฉุกเฉิน EMS (รถกระบะ) 949,000 30 ก.ย. - 13 ต.ค.57 30 ก.ย. - 10 ต.ค.57 14 ต.ค.57
    เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี พร้อมหลังคา และอุปกรณ์   กองคลัง  ทต.ไร่ กองคลัง  ทต.ไร่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    การแพทย์ จำนวน 1 คัน ทต.ไร่ อ.พรรณานิคม   อ.พรรณานิคม 13 ต.ค.57 การซื้อการจ้างของ อบต.
    จ.สกลนคร   จ.สกลนคร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ
          การซื้อการจ้างของ อบต. ทอ.พรรณานิคม
          ระดับอำเภอ  
          ทอ.พรรณานิคม  
6 ต.ค.57 ทอ.เมืองสกลนคร 1.สอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงเห็นถนน 1,999,000 2 - 13 ต.ค.57 2 - 13 ต.ค.57 14 ต.ค.57
    คสล.สายหนองสะเดา บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5   09.30 - 15.30 น. 09.30 - 15.30 น. 10.30 น.เป็นต้นไป
    ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร   ห้องเสมียนตราอำเภอ ห้องเสมียนตราอำเภอ ห้องเสมียนตราอำเภอ
    2.สอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงถนนเป็น 1,989,000 ที่ทำการปกครองอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอ
    คสล.สายป่าช้าผีน้อย บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 14   เมืองสกลนคร เมืองสกลนคร เมืองสกลนคร
    ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร        
6 ต.ค.57 สนง.สาธารณสุข สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ   3 - 16 ต.ค.57 3 - 16 ต.ค.57 20 ต.ค.57
  จังหวัดนครพนม รวม 2 กลุ่ม   ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
    กลุ่ม 1 เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ 310,000 งานพัสดุ ชั้น 2  งานพัสดุ ชั้น 2  งานพัสดุ ชั้น 2 
    จำนวน 1 เครื่อง   อาคาร สนง.สาธารณสุข อาคาร สนง.สาธารณสุข อาคาร สนง.สาธารณสุข
    กลุ่ม 2 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิก 485,000 จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม
    พร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์        
    จำนวน 1 เครื่อง        
    สำหรับโรงพยาบาลนาทม และโรงพยาบาล        
    เรณูนคร จ.นครพนม        
8 ต.ค.57 ทต.ส่องดาว สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 202,000 6 - 16 ต.ค.57 6 - 15 ต.ค.57 17 ต.ค.57
  หนองแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทันสมัย หมู่ที่ 7   ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    วันละ 100 ชุด ชุดๆ ละ 20 บาท จำนวน 101 วัน   ทต.ส่องดาวหนองแดง งานทะเบียนทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ทต.ส่องดาวหนองแดง ตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว   ตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว และพัสดุ กองคลัง การซื้อการจ้างของ อบต.
    จ.สกลนคร (ประจำปีการศึกษาที่ 2/2558   จ.สกลนคร ทต.ส่องดาวหนองแดง ระดับอำเภอ ทอ.ส่องดาว
          16 ต.ค.57 ชั้น 2 ต.ส่องดาว 
          08.30 - 16.30 น. อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ ทอ.ส่องดาว  
          ชั้น 2 ต.ส่องดาว   
          อ.ส่องดาว จ.สกลนคร  
8 ต.ค.57 สสจ.อุดรธานี สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ   6 - 17 ต.ค.57 6 - 17 ต.ค.57 21 ต.ค.57
    1.ซื้อตู้อบเด็กลำเลียงทารกแรกเกิด  1 เครื่อง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    2.ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทร์ทรีย์ด้วยไอน้ำระบบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า700 ลิตร   สสจ.อุดรธานี อ.เมือง สสจ.อุดรธานี อ.เมือง สสจ.อุดรธานี อ.เมือง
     ห้องนึ่งทรงกระบอก จำนวน 1 เครื่อง   จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี
    3.ซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 1 เตียง        
    4.สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก        
    แรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง         
8 ต.ค.57 อบต.เต่างอย สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมบำรุง 900,000 7 - 20 ต.ค.57 7 - 20 ต.ค.57 21 ต.ค.57
    ทางหลวงชนบทที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง   08.30- 16.30 น. 08.30- 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ท้องถิ่น บ้านนางอย หมู่ที่ 4 ต.เต่างอย อ.เต่างอย   กองคลัง (งานพัสดุ) กองคลัง (งานพัสดุ) หอประชุมอำเภอเต่างอย
    จ.สกลนคร   อบต.เต่างอย อ.เต่างอย อบต.เต่างอย อ.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
        จ.สกลนคร จ.สกลนคร  
8 ต.ค.57 ทต.ไร่  สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ   6 - 17 ต.ค.57 6 - 16 ต.ค.57 20 ต.ค.57
    1.จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังจำนวน16 หมู่บ้าน 207,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ   กองคลัง ทต.ไร่ กองคลัง ทต.ไร่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.จัดซื้อเต็นท์อเนกประสงค์ จำนวน 13 หลัง 312,000 อ.พรรณานิคม  17 ต.ค.57 การซื้อการจ้างระดับ
    2.จัดซื้อชุดโต๊ะกลมพลาสติก 8 ตัว 175,000 จ.สกลนคร ในวันเวลาราชการ อำเภอ ทอ.พรรณานิคม
    3.จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกชนิดอย่างหนา 24,000   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จ.สกลนคร
    จำนวน 100 ตัว     การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.พรรณานิคม  
          จ.สกลนคร  
9 ต.ค.57 ทต.ฮางโฮง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคาร 1,800,000 8 - 21 ต.ค.57 8 - 21 ต.ค.57 24 ต.ค.57
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบมาตรฐานประเภท   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน   กองคลัง ทต.ฮางโฮง กองคลัง ทต.ฮางโฮง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    แบบที่ สถ.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครอง   อ.เมือง จ.สกลนคร 22 ต.ค.57 การซื้อหรือการจ้าง
    ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย บ้านดอกกระเด็น     10.30 - 11.00 น. ของเทศบาลตำบล
    หมู่ที่ 8 ตำบลฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.เมืองสกลนคร
          การซื้อจ้างของเทศบาล จ.สกลนคร
          ตำบล ทอ.เมืองสกลนคร  
9 ต.ค.57 อบต.ดงเหนือ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,524,000 8 - 20 ต.ค.57 8 - 20 ต.ค.57 21 ต.ค.57
    ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่ สถ.ศพด.1    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กองคลัง อบต.ดงเหนือ กองคลัง อบต.ดงเหนือ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    กระทรวงมหาดไทย   อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 17 ต.ค.57 การซื้อหรือการจ้างของ
          08.30 - 16.30 น. อบต.ระดับอำเภอ 
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.บ้านม่วง ชั้น 2
          การซื้อหรือการจ้างของ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
          อบต.ระดับอำเภอ   
          ทอ.บ้านม่วง ชั้น 2  
          อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร  
13 ต.ค.57 ทต.วานรนิวาส สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน   10 - 24 ต.ค.57 10 - 22 ต.ค.57 27 ต.ค.57
    1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วานรนิวาส สำหรับ 237,300 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    เด็กเล็ก 61 คน จำนวน 195 วัน   งานพัสดุและทรัพย์สิน ทต.วานรนิวาส ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส สำหรับ 612,300 กองคลัง ทต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ
    นักเรียน 157 คน จำนวน 195 วัน   อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 24 ต.ค.57 ชั้น 2 ทอ.วานรนิวาส
          08.30 - 16.30 น. จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  
          ชั้น 2 ทอ.วานรนิวาส  
          จ.สกลนคร  
13 ต.ค.57 ทต.บงใต้ สอบราคาซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน 966,720 10 - 27 ต.ค.57 10 - 27 ต.ค.57 28 ต.ค.57
    ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ทต.บงใต้   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 228 คน จำนวน 212 วัน   ทต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน ทต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        จ.สกลนคร 24 ต.ค.57 จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ
          08.30 - 16.30 น. ชั้น 2 ทอ.สว่างแดนดิน
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จ.สกลนคร
          จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  
          ชั้น 2 ทอ.สว่างแดนดิน  
          จ.สกลนคร  
13 ต.ค.57 ทต.หนองหลวง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล 1,786,000 10 - 24 ต.ค.57 10 - 24 ต.ค.57 28 ต.ค.57
    ขนาดกลาง บ้านโคกน้ำเกลี้ยง ม.8 ต.หนองหลวง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   กองคลัง งานพัสดุและ กองคลัง งานพัสดุและ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ทรัพย์สิน ทต.หนองหลวง ทรัพย์สิน ทต.หนองหลวง จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ
          27 ต.ค.57 ชั้น 2 ทอ.สว่างแดนดิน
          09.30 - 12.00 น. จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  
          ชั้น 2 ทอ.สว่างแดนดิน  
          จ.สกลนคร  
13 ต.ค.57 รพ.บ้านผือ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   8 - 21 ต.ค.57 8 - 21 ต.ค.57 22 ต.ค.57
    จำนวน 3 รายการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    1.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณ   ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
    ชีพอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง   รพ.บ้านผือ อ.บ้านผือ รพ.บ้านผือ อ.บ้านผือ รพ.บ้านผือ อ.บ้านผือ
    2.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร   จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี
    และความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง        
    3.เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วย        
    หายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ        
    จำนวน 1 เครื่อง        
13 ต.ค.57 อบต.ม่วง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ   10 - 24 ต.ค.57 10 - 27 ต.ค.57 28 ต.ค.57
    เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่    ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ 09.00 น. เป็นต้นไป
    อบต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร   กองคลัง อบต.ม่วง กองคลัง อบต.ม่วง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านประชานาดอกไม้ จำนวนนักเรียน 32 คน 147,720   22 ต.ค.57 การซื้อการจ้างของ อบต.
    2.บ้านจาร จำนวนนักเรียน 39 คน 173,940   09.00 - 16.30 น. ระดับอำเภอ ทอ.บ้านม่วง
    3.บ้านดงยาง จำนวนนักเรียน 36 คน 160,560   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ชั้น 2 จ.สกลนคร
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ ทอ.บ้านม่วง  
          ชั้น 2 จ.สกลนคร  
13 ต.ค.57 สนง.สรรพกร สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงขัดล้างภายนอก   7 - 21 ต.ค.57 7 - 21 ต.ค.57 28 ต.ค.57
  พื้นที่สกลนคร ตัวอาคารทาสีภายนอกและภายในตัวอาคาร   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    ของ สนง.สรรพกรพื้นที่สกลนคร   ส่วนบริหารงานทั่วไป ส่วนบริหารงานทั่วไป ส่วนบริหารงานทั่วไป
        สนง.สรรพากรพื้นที่ สน. สนง.สรรพากรพื้นที่ สน. สนง.สรรพากรพื้นที่ สน.
13 ต.ค.57 ทต.นาใน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,524,000 10 - 24 ต.ค.57 10 - 24 ต.ค.57 28 ต.ค.57
    บ้านนาใน หมู่ที่ 5 ต.นาใน อ.พรรณานิคม   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร   งานพัฒนารายได้  งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        กองคลัง ทต.นาใน กองคลัง ทต.นาใน การซื้อการจ้างระดับ
        อ.พรรณานิคม จ.สกลนค 27 ต.ค.57 อำเภอ ทอ.พรรณานิคม
          10.30 - 11.00 น. จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.พรรณานิคม  
          จ.สกลนคร  
14 ต.ค.57 อบต.ค้อใต้ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 1,979,000 10 - 27 ต.ค.57 10 - 27 ต.ค.57 29 ต.ค.57
    เหล็ก สายบ้านหนองแคน หมู่ 2 บ้านขาม หมู่ 3   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.30 น. เป็นต้นไป
    ต.ค้อใต้ จำนวน 1 โครงการ   กองคลัง อบต.ค้อใต้ กองคลัง อบต.ค้อใต้ ทอ.สว่างแดนดิน ชั้น 2
        อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 28 ต.ค.57 จ.สกลนคร
          08.30 - 12.00 น.  
          ทอ.สว่างแดนดิน ชั้น 2  
          จ.สกลนคร  
14 ต.ค.57 ทต.พอกน้อย สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 733,600 9 - 22 ต.ค.57 9 - 22 ต.ค.57 24 ต.ค.57
    แอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านบดมาด หมู่ 4   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 15.00 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านหนองไผ่ ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม   กองคลัง ทต.พอกน้อย กองคลัง ทต.พอกน้อย ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว
    จ.สกลนคร   อ.พรรณานิคม จ.สกลนค 17 ต.ค.57 สาร ชั้น 2 อ.พรรณานิคม 
          09.00 - 12.00 น. จ.สกลนคร
          ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          ชั้น 2 อ.พรรณานิคม   
          จ.สกลนคร  
15 ต.ค.57 อบต.โพนงาม สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,800,000 14 - 28 ต.ค.57 14 - 27 ต.ค.57 28 ต.ค.57
    บ้านโพนงาม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร    กองคลัง อบต.โพนงาม กองคลัง อบต.โพนงาม ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          28 ต.ค.57 การซื้อการจ้างระดับ
          ในวันเวลาราชการ อำเภอชั้น 2 
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.อากาศอำนวย
          การซื้อการจ้างระดับอำเภอ จ.สกลนคร
          ชั้น 2 ทอ.อากาศอำนวย  
          จ.สกลนคร  
15 ต.ค.57 ทต.หนองลาด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,524,000 14 - 29 ต.ค.57 14 - 28 ต.ค.57 30 ต.ค.57
    บ้านดอนยาวน้อย หมู่ 6 ทต.หนองลาด   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   กองคลัง ทต.หนองลาด กองคลัง ทต.หนองลาด ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          29 ต.ค.57 การซื้อการจ้างระดับ
          09.30 - 16.00 น. อำเภอหอประชุม
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อ.วาริชภูมิจ.สกลนคร
          การซื้อการจ้างระดับอำเภอ  
          หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ  
          จ.สกลนคร  
15 ต.ค.57 ทต.พังโคน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร 140,000 13 - 28 ต.ค.57 13 - 28 ต.ค.57 30 ต.ค.57
    จำนวน 4 จุด จำนวน 1 โครงการ   ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัฒนารายได้ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
        กองคลัง ทต.พังโคน ทต.พังโคน พังโคน จ.สกลนคร
          29 ต.ค.57  
          09.30 - 11.00 น.  
          สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ  
          พังโคน จ.สกลนคร  
15 ต.ค.57 อบต.นาฮี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา 1,797,100 13 - 28 ต.ค.57 13 - 28 ต.ค.57 30 ต.ค.57
    เด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์ 1 หลัง และติดตั้ง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ   การคลัง อบต.นาฮี การคลัง อบต.นาฮี ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          29 ต.ค.57 การซื้อการจ้างของ อบต.
          10.00 - 11.00 น. ระดับอำเภอ (ชั้น 2)
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.อากาศอำนวย 
          การซื้อการจ้างของ อบต. จ.สกลนคร
          ระดับอำเภอ (ชั้น 2)  
          ทอ.อากาศอำนวย   
          จ.สกลนคร  
15 ต.ค.57 ทต.คำตากล้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติม 350,000 14 - 28 ต.ค.57 14 - 28 ต.ค.57 30 ต.ค.57
    อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหนองพอกน้อย   ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ถึง สร้างคำ เพื่อเป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ   กองคลัง ทต.คำตากล้า กองคลัง ทต.คำตากล้า ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.คำตากล้า     29 ต.ค.57 การซื้อการจ้างระดับ
    อ.คำตากล้า จ.สกลนคร     10.00 - 11.00 น. อำเภอ (ชั้น 2) 
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.คำตากล้า จ.สกลนคร
          การซื้อการจ้างระดับอำเภอ   
          (ชั้น 2) ทอ.คำตากล้า  
           จ.สกลนคร  
15 ต.ค.57 อบต.คอนสวรรค์ สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาผู้ประกอบการ 271,200 13 - 27 ต.ค.57 13 - 27 ต.ค.57 29 ต.ค.57
    ทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    ในสังกัด อบต.คอนสวรรค์ จำนวน 2 ศูนย์   งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ อบต.คอนสวรรค์ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        กองคลัง อบต.คอนสวรรค์ 28 ต.ค.57 การซื้อจ้างองค์กรปกครอง
          08.30 - 16.30 น. ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.วานรนิวาส ชั้น 2
          การซื้อจ้างองค์กรปกครอง  
          ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  
          ทอ.วานรนิวาส ชั้น 2  
15 ต.ค.57 อบต.หนองปลิง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 1,436,500 14 - 28 ต.ค.57 14 - 28 ต.ค.57 30 ต.ค.57
    บ้านโคกมะนาว - หนองผักเทียม หมู่ 2- 1   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ 09.30 น. เป็นต้นไป
    ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร   กองคลัง อบต.หนองปลิง กองคลัง อบต.หนองปลิง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          29 ต.ค.57 การซื้อการจ้างระดับอำเภอ 
          09.30 - 11.30 น. อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับอำเภอ   
          อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร  
15 ต.ค.57 อบต.คำตากล้า สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนก 1,500,000 13 - 27 ต.ค.57 13 - 28 ต.ค.57 29 ต.ค.57
    ประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านดงน้ำเย็น ต.คำตากล้า   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อ.คำตากล้า จ.สกลนคร   อบต.คำตากล้า อบต.คำตากล้า และศูนย์ อบต.คำตากล้า และศูนย์
          ข้อมูลข่าวสารการซื้อจ้าง ข้อมูลข่าวสารการซื้อจ้าง
          ระดับอำเภอ อ.คำตากล้า ระดับอำเภอ อ.คำตากล้า
          จ.สกลนคร จ.สกลนคร
15 ต.ค.57 สนง.สรรพากร สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 787,000 9 - 24 ต.ค.57 9 - 24 ต.ค.57 31 ต.ค.57
  พื้นที่สกลนคร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะสำเร็จรูป   บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป
    ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตู   สนง.สรรพากรพื้นที่  สน. สนง.สรรพากรพื้นที่  สน. สนง.สรรพากรพื้นที่  สน.
15 ต.ค.57 รพ.สมเด็จ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    10 - 20 ต.ค.57 10 - 20 ต.ค.57 22 ต.ค.57
  พระยุพราช จำนวน 2 รายการ 2 กลุ่ม   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
  ธาตุพนม 1.ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน  1,030,000 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2
    จำนวน 1 ชุด   งานพัสดุ กลุ่มภารกิจ งานพัสดุ กลุ่มภารกิจ งานพัสดุ กลุ่มภารกิจ
    2.เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วย 790,000 ด้านอำนวยการ ด้านอำนวยการ ด้านอำนวยการ
    แก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊ส   รพ.สมเด็จพระยุพราช รพ.สมเด็จพระยุพราช รพ.สมเด็จพระยุพราช
    อัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลืตร   ธาตุพนม จ.นครพนม ธาตุพนม จ.นครพนม ธาตุพนม จ.นครพนม
    จำนวน 1 เครื่อง        
15 ต.ค.57 อบต.วานรนิวาส สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา 1,524,000 13 - 28 ต.ค.57 13 - 28 ต.ค.57 30 ต.ค.57
    เด็กเล็ก บ้านป่าติ้วพัฒนา หมู่ 5    08.30 - 16.00 น. 08.30 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ขนาดไม่เกิน 50 คน   ส่วนการคลัง  ส่วนการคลัง  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส การซื้อการจ้างของ อบต. 
          29 ต.ค.57 ระดับอำเภอ ชั้น 2
          08.30 - 16.00 น. ทอ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างของ อบต.   
          ระดับอำเภอ ชั้น 2  
          ทอ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  
15 ต.ค.57 อบต.นาคำ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ 1,300,000 13 - 28 ต.ค.57 13 - 28 ต.ค.57 30 ต.ค.57
    1.ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านหนองแฝก หมู่ 5 ต.นาคำ    กองคลัง อบต.นาคำ กองคลัง อบต.นาคำ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2)     29 ต.ค.57 การซื้อจ้างองค์กรปกครอง
    อบต.นาคำ     08.30 - 16.30 น. ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.วานรนิวาส ชั้น 2
          การซื้อจ้างองค์กรปกครอง จ.สกลนคร
          ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  
          ทอ.วานรนิวาส ชั้น 2  
          จ.สกลนคร  
15 ต.ค.57 ทต.ท่าแร่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 234,320 14 - 28 ต.ค.57 14 - 28 ต.ค.57 29 ต.ค.57
    สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ในวันเวลาราชการ 09.00 - 15.00 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    เทศบาลท่าแร่ จำนวน 116 คน คนละ 20 บาท   งานงบประมาณ งานงบประมาณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    จำนวน 101 วัน   กองการศึกษา ทต.ท่าแร่ กองการศึกษา ทต.ท่าแร่ การซื้อจ้างองค์กรปกครอง
          29 ต.ค.57 ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
          09.00 - 11.00 น. อ.เมือง จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อจ้างองค์กรปกครอง  
          ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  
          อ.เมือง จ.สกลนคร  
16 ต.ค.57 ทต.ตองโขบ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการ 1,800,000 14 - 28 ต.ค.57 14 - 28 ต.ค.57 29 ต.ค.57
    ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 1 โครงการ   ทต.ตองโขป  ทต.ตองโขป  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          29 ต.ค.57 การซื้อจ้างของส่วนท้องถิ่น
          09.00 - 11.00 น. ระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.โคกศรีสุพรรณ ชั้น 2
          การซื้อจ้างของส่วนท้องถิ่น จ.สกลนคร
          ระดับอำเภอ  
          ทอ.โคกศรีสุพรรณ ชั้น 2  
          จ.สกลนคร  
16 ต.ค.57 ทต.ตองโขบ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ 1,438,000 14 - 28 ต.ค.57 14 - 28 ต.ค.57 29 ต.ค.57
    ด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยแคน หมู่ 7 ต.ตองโขป    ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร จำนวน 1 โครงการ   ทต.ตองโขป  ทต.ตองโขป  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          29 ต.ค.57 การซื้อจ้างของส่วน
          09.00 - 11.00 น. ท้องถิ่นระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.โคกศรีสุพรรณ ชั้น 2
          การซื้อจ้างของส่วนท้องถิ่น จ.สกลนคร
          ระดับอำเภอ  
          ทอ.โคกศรีสุพรรณ ชั้น 2  
16 ต.ค.57 ทต.ตองโขบ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ 1,996,000 14 - 28 ต.ค.57 14 - 28 ต.ค.57 29 ต.ค.57
    ด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยแคนน้อย หมู่ 9 ต.ตองโขป    ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร จำนวน 1 โครงการ   ทต.ตองโขป  ทต.ตองโขป  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          29 ต.ค.57 การซื้อจ้างของส่วน
          09.00 - 11.00 น. ท้องถิ่นระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.โคกศรีสุพรรณ ชั้น 2
          การซื้อจ้างของส่วนท้องถิ่น จ.สกลนคร
          ระดับอำเภอ  
          ทอ.โคกศรีสุพรรณ ชั้น 2  
          จ.สกลนคร  
16 ต.ค.57 อบต.ดงหม้อทอง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนน 704,000 15 - 29 ต.ค.57 15 - 29 ต.ค.57 30 ต.ค.57
    ลูกรังอัดเรียบ บ้านดงห้วยปลือย หมู่ 7    ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร   อบต.ดงหม้อทอง อบต.ดงหม้อทอง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        14 ต.ค.57 14 ต.ค.57 การซื้อจ้างของ อบต.
        08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. ระดับอำเภอ ทอ.บ้านม่วง
        ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จ.สกลนคร
        การซื้อจ้างของ อบต. การซื้อจ้างของ อบต.  
        ระดับอำเภอ ทอ.บ้านม่ว ระดับอำเภอ ทอ.บ้านม่วง  
        จ.สกลนคร จ.สกลนคร  
16 ต.ค.57 อบต.ดงหม้อทอง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารากลางวัน   15 - 28 ต.ค.57 15 - 28 ต.ค.57 29 ต.ค.57
    จ้างเหมารถยนต์รับ - ส่งเด็กปฐมวัย   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.จัดทำอาหารกลางวัน บ้านหนองลาด 151,500 อบต.ดงหม้อทอง อบต.ดงหม้อทอง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.จัดทำอาหารกลางวัน บ้านดงห้วยเปลือก 141,400 14 ต.ค.57 14 ต.ค.57 การซื้อจ้างของ อบต.
    3.จ้างเหมารถยนต์ บ้านหนองลาด 112,750 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. ระดับอำเภอ ทอ.บ้านม่วง
    4.จ้างเหมารถยนต์ บ้านดงห้วยเปลือก 112,750 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จ.สกลนคร
        การซื้อจ้างของ อบต. การซื้อจ้างของ อบต.  
        ระดับอำเภอ ทอ.บ้านม่ว ระดับอำเภอ ทอ.บ้านม่วง  
        จ.สกลนคร จ.สกลนคร  
16 ต.ค.57 อบต.ธาตุ สอบราคาจ้างเหมาโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,524,000 13 - 28 ต.ค.57 13 - 27 ต.ค.57 29 ต.ค.57
    บ้านโคกกลาง หมู่ 12 อบต.ธาตุ    08.30 - 16.360 น. 08.30 - 16.360 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร   งานพัสดุ กองคลัง งานพัสดุ กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.ธาตุ  อบต.ธาตุ  การซื้อการจ้างระดับ
          28 ต.ค.57 อำเภอ ทอ.วานรนิวาส
          08.30 - 16.30 น. จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.วานรนิวาส  
          จ.สกลนคร  
16 ต.ค.57 ทต.หนองสนม สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา 1,524,000 14 - 29 ต.ค.57 14 - 29 ต.ค.57 31 ต.ค.57
    เด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) บ้านบะนกทา หมู่ 1   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร   กองคลัง ทต.หนองสนม กองคลัง ทต.หนองสนม ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          30 ต.ค.57 การซื้อจ้างของส่วนท้องถิ่น
          08.30 - 16.30 น. ระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.วานรนิวาส ชั้น 2
          การซื้อจ้างของส่วนท้องถิ่น จ.สกลนคร
          ระดับอำเภอ  
          ทอ.วานรนิวาส ชั้น 2  
          จ.สกลนคร  
16 ต.ค.57 ทต.ไร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา 1,800,000 13 - 28 ต.ค.57 13 - 27 ต.ค.57 29 ต.ค.57
    เด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) ทต.ไร่ อ.พรรณานิคม   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร    กองคลัง ทต.ไร่ กองคลัง ทต.ไร่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          28 ต.ค.57 การซื้อการจ้างระดับ
          08.30 - 16.30 น. อำเภอ ทอ.พรรณานิคม
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จ.สกลนคร
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.พรรณานิคม  
          จ.สกลนคร  
16 ต.ค.57 อบต.กกปลาซิว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม   20 ต.ค. - 3 พ.ย.57 4 พ.ย.57 4 พ.ย.57
    เหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 7 โครงการ   ในวันเวลาราชการ 11.00 - 12.00 น. 12.01 น. เป็นต้นไป
    1.สายข้างวัดบ้านหนองครอง หมู่ 3 132,000 กองคลัง อบต.กกปลาซิว ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.สายโรงเรียนบ้านหนองครอง หมู่3 113,000   การซื้อการจ้างระดับ การซื้อการจ้างระดับ
    3.สายหลักแบ่น - นาปุ่งฮู่ บ้านโพนแพง หมู่6 244,000   อำเภอภูพาน จ.สกลนคร อำเภอภูพาน จ.สกลนคร
    4.สายหลักแบ่น - นานายรัตน์ บ.โพนแพง ม.6 244,000      
    5.สายโพนบก - หอประปา บ้านโพนบก 131,900      
    6.สายโพนบก - ข้างวัด บ.โพนบก หมู่ 8 25,800      
    7.ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย         
    บ้านหนองครอง หมู่ 3 - บ.โพนบก หมู่ 8        
16 ต.ค.57 สนง.ทางหลวง สอบราคาจ้างอำนวยความปลอดภัย 1,664,000 14 - 24 ต.ค.57 14 - 24 ต.ค.57 27 ต.ค.57
  ชนบท จ.สกลนคร ติดตั้งป้ายจราจร สาย สน.2004 แยกทางหลวง   ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    หมายเลข 22 - บ.หนามแท่ง อ.สว่างแดนดิน   สนง.ทางหลวงชนบท สนง.ทางหลวงชนบท สนง.ทางหลวงชนบท
    จ.สกลนคร    จ.สกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
17 ต.ค.57 ทต.เหล่าปอแดง สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒน้เด็กเล็ก  1,800,000 17 - 28 ต.ค.57 17 - 28 ต.ค.57 30 ต.ค.57
    (สถ.ศพด.2) ขนาด 51 - 80 คน ทต.เหล่าปอแดง    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อ.เมือง จ.สกลนคร   กองคลัง ทต.เหล่าปอแดง กองคลัง ทต.เหล่าปอแดง ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อ
          29 ต.ค.57 จ้างของ ทต.ระดับอำเภอ
          10.00 - 10.20 น.  
          ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อจ้าง  
          ของ ทต.ระดับอำเภอ  
17 ต.ค.57 อบต.นาแต้ สอบราคา จำนวน 2 โครงการ   14 - 29 ต.ค.57 14 - 29 ต.ค.57 30 ต.ค.57
    1.ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
     ชนิด IP/Network camerra ความละเอียด   ส่วนการคลัง อบต.นาแต้ ส่วนการคลัง อบต.นาแต้ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อ
     2 ล้านพิกเซลขึ้นไปและมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน     27 ต.ค.57 จ้างของ อบต.ระดับอำเภอ 
    ตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 จุด พร้อมติดตั้ง     11.00 - 12.00 น. ทอ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    2.ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,524,000   ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อจ้าง  
    (สถ.ศพด.1) จำนวน 1 หลัง     ของ อบต.ระดับอำเภอ   
          ทอ.คำตากล้า จ.สกลนคร  
17 ต.ค.57 อบต.นาแต้ ขอเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อ        
    ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิด IP/Network        
    camerra ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป        
    และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด        
    ไม่น้อยกว่า 8 จุด ลว.14 ต.ค.57 และประกาศ        
    เปลี่ยนแปลง ลว.15 ต.ค.57 ขอรับเอกสาร         
     14 - 29 ต.ค.57 เวลา 08.30 - 16.30 น.        
     ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น เนื่องจากเพื่อเพิ่มเติม        
    ในประกาศอบต.นาแต้ ลว.14 ต.ค.57        
     อบต.นาแต้จึงขอ 1.เพิ่มเติม รายละเอียด        
    ลักษณะขั้นพื้นฐาน ส่วนข้อความอื่นๆให้เป็น        
    ไปตามเดิมทุกประการ ประกาศ ลว.15 ต.ค.57        
17 ต.ค.57 อบต.ดงเหนือ สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา   15 - 27 ต.ค.57 15 - 27 ต.ค.57 28 ต.ค.57
    เด็กเล็กของ อบต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 5 ศูนย์    กองคลัง อบต.ดงเหนือ กองคลัง อบต.ดงเหนือ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อ
    1.บ้านหนองแหก หมู่ 2 309,120   24 ต.ค.57 จ้างของ อบต.ระดับอำเภอ 
    2.บ้านดอนแดง หมู่ 5 201,600   08.30 - 16.30 น. ทอ.บ้านม่วง ชั้น 2 
    3.บ้านคำยาง หมู่ 8 103,040   ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อจ้าง จ.สกลนคร
    4.บ้านนาทวี หมู่ 11 165,760   ของ อบต.ระดับอำเภอ   
    5.บ้านเจริญไพศาล หมู่ 12 143,360   ทอ.บ้านม่วง ชั้น 2   
          จ.สกลนคร  
17 ต.ค.57 ทต.แพด สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา   15 - 29 ต.ค.57 15 - 29 ต.ค.57 30 ต.ค.57
    เด็กเล็กของ ทต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร   ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 3 แห่ง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อ
    1.บ้านแพด   บ้านแพด อ.คำตากล้า บ้านแพด อ.คำตากล้า จ้างของ อบต.ระดับอำเภอ 
    2.บ้านตาด     29 ต.ค.57 ทอ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    3.บ้านกุดจาน     08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อ  
          จ้างของ อบต.ระดับอำเภอ   
          ทอ.คำตากล้า จ.สกลนคร  
22 ต.ค.57 ทต.หัวบ่อ สอบราคาซื้อรถยนต์นั้งส่วนกลาง รถบรรทุก 523,000 16 - 31 ต.ค.57 16 - 31 ต.ค.57 4 ก.ย.57
    (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ    ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    แบบธรรมดา ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม   กองคลัง ทต.นาหัวบ่อ กองคลัง ทต.นาหัวบ่อ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    จ.สกลนคร     3 พ.ย.57 การซื้อการจ้างของ อบต.
          09.00 - 10.00 น. ระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.พรรณานิคม ชั้น 2
          การซื้อการจ้างของ อบต. จ.สกลนคร
          ระดับอำเภอ  
          ทอ.พรรณานิคม ชั้น 2  
          จ.สกลนคร  
22 ต.ค.57 ทต.หัวบ่อ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัสดุ 300,000 16 - 31 ต.ค.57 16 - 31 ต.ค.57 4 ก.ย.57
    ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง ทต.นาหัวบ่อ กองคลัง ทต.นาหัวบ่อ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          3 พ.ย.57 การซื้อการจ้างของ อบต.
          09.00 - 10.00 น. ระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.พรรณานิคม ชั้น 2
          การซื้อการจ้างของ อบต. จ.สกลนคร
          ระดับอำเภอ  
          ทอ.พรรณานิคม ชั้น 2  
          จ.สกลนคร  
22 ต.ค.57 ทต.บัวสว่าง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,524,000 16 - 27 ต.ค.57 17 - 27 ต.ค.57 29 ต.ค.57
    บ้านโนนทรายคำ หมู่ 7 ต.สว่าง จำนวน 1 หลัง    09.00 - 15.00 น. 09.30 - 15.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   กองคลัง ทต.บัวสว่าง กองคลัง ทต.บัวสว่าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          28 ต.ค.57 การซื้อการจ้างระดับ
          10.30 - 11.00 น. ตำบล หอประชุมอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร พรรณานิคม จ.สกลนคร
          การซื้อการจ้างระดับ  
          ตำบล หอประชุมอำเภอ  
          พรรณานิคม จ.สกลนคร  
22 ต.ค.57 อบต.คอนสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน 189,200 17  - 31 ต.ค.57 17  - 31 ต.ค.57 4 พ.ย.57
    สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด     08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    อบต.คอนสวรรค์ จำนวน 2 ศูนย์   งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ อบต.คอนสวรรค์ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านคอนสวรรค์ จำนวน 69 คน   กองคลัง อบต.คอนสวรรค์ 3 พ.ย.57 การซื้อการจ้างระดับส่วน
    2.บ้านโพธิ์ทอง จำนวน 17 คน     08.30 - 16.30 น. ท้องถิ่นในระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.วานรนิวาส ชั้น 2 
          การซื้อการจ้างระดับส่วน จ.สกลนคร
          ท้องถิ่นในระดับอำเภอ  
          ทอ.วานรนิวาส ชั้น 2   
          จ.สกลนคร  
22 ต.ค.57 อบต.ค้อเขียว สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ   21 - 31 ต.ค.57 21 - 31 ต.ค.57 4 พ.ย.57
    1.ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)  1,524,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    หมู่ 4 บ้านโจด - ดงบัง จำนวน 1 หลัง   อบต.ค้อเขียว อบต.ค้อเขียว ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ซ่อมสร้างและเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 1,698,000   3 พ.ย.57 การซื้อการจ้างระดับส่วน
    สาย บ.โคกตาดทองไปถ้ำวัดพระพุทธไสยาสน์     09.30 - 11.30 น. ท้องถิ่นบริเวณห้องประชุม
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ด้านข้าง สนง.ท้องถิ่น
          การซื้อการจ้างระดับส่วน อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
          ท้องถิ่นบริเวณห้องประชุม  
          ด้านข้าง สนง.ท้องถิ่น  
          อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร  
27 ต.ค.57 อบต.โคกศิลา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 250,000 22 ต.ค. - 5 พ.ย.57 22 ต.ค. - 5 พ.ย.57 7 พ.ย.57
    เสริมเหล็ก สายบ้านนายสร่าง - สามแยกบ้าน   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    หนองโจด อบต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร   กองคลัง อบต.โคกศิลา กองคลัง อบต.โคกศิลา ทอ.เจริญศิลป์ ชั้น 2
          6 พ.ย.57 ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
          11.00 - 12.00 น. การจัดซื้อจัดจ้าง
          ทอ.เจริญศิลป์ ชั้น 2  
          ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้าง  
27 ต.ค.57 อบต.อินทร์แปลง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,057,000 20 ต.ค. - 3 พ.ย.57 20 ต.ค. - 3 พ.ย.57 5 พ.ย.57
    เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 4   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร   กองคลัง อบต.อินทร์แปล อบต.อินทร์แปลง ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
          4 พ.ย.57 การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.
          09.30 - 16.30 น. ระดับอำเภอ 
          ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทอ.วานรนิวาส 
          การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. จ.สกลนคร
          ระดับอำเภอ   
          ทอ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  
27 ต.ค.57 เรือนจำอำเภอ สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงห้องขัง,ห้องแยกโรค   21 - 31 ต.ค.57 21 - 31 ต.ค.57 3 พ.ย.57
  สว่างแดนดิน ห้องสุขาและโรงเลี้ยง (แดนดิน) 185 รายการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร   ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2
        เรือนอำเภอสว่างแดนดิน เรือนอำเภอสว่างแดนดิน เรือนอำเภอสว่างแดนดิน
27 ต.ค.57 อบต.นาแต้ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคาร        
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) จำนวน 1 หลัง        
    ตามประกาศ อบต.นาแต้ เรื่องสอบราคาก่อสร้าง        
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) จำนวน 1 หลัง        
     ลว. 14 ต.ค.57 เนื่องจากการกำหนดราคา        
    กลางไม่ครบถ้วน อบต.นาแต้ จึงขอยกเลิก        
    ประกาศดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 22 ต.ค 57        
29 ต.ค.57 รพ.นาแก สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ 941,600 24 ต.ค. - 7 พ.ย.57 24 ต.ค. - 7 พ.ย.57 10 พ.ย.57
    น้ำยาตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)   ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 8,000 ชิ้น   งานพัสดุ รพ.นาแก งานพัสดุ ชั้น 2 รพ.นาแก งานพัสดุ ชั้น 2 รพ.นาแก
        อ.นาแก จ.นครพนม อ.นาแก จ.นครพนม อ.นาแก จ.นครพนม
29 ต.ค.57 ทต.เหล่าปอแดง สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,866,000 28 ต.ค. - 10 พ.ย.57 28 ต.ค. - 10 พ.ย.57 12 พ.ย.57
    บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 3(สายป่าช้าสาธารณะฯ)   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร   กองคลัง ทต.เหล่าปอแดง กองคลัง ทต.เหล่าปอแดง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ
        บ้านหนองแคน หมู่ที่ 1 11 พ.ย.57 การจ้างของเทศบาลตำบล
          10.00 - 10.20 น. ระดับอำเภอ 
          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ  
          การจ้างของเทศบาลตำบล  
          ระดับอำเภอ   
29 ต.ค.57 ทต.ธาตุนาเวง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 115,200 22 ต.ค. - 5 พ.ย.57 22 ต.ค. - 5 พ.ย.57 7 พ.ย.57
    ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามป้อม    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร   กองคลัง ทต.ธาตุนาเวง กองคลัง ทต.ธาตุนาเวง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ
          6 พ.ย.57 การจ้างขององค์กรปกครอง
          10.00 - 11..00 น. ท้องถิ่นระดับอำเภอ
          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ (ห้องท้องถิ่น อ.เมือง
          การจ้างขององค์กรปกครอง สกลนคร)
          ท้องถิ่นระดับอำเภอ  
          (ห้องท้องถิ่น อ.เมือง  
          สกลนคร)  
29 ต.ค.57 อบต.นิคมน้ำอูน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 2 1,860,000 24 ต.ค. - 7 พ.ย.57 24 ต.ค. - 7 พ.ย.57 11 พ.ย.57
    บ้านหนองแคน ตำบลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร    การคลัง อบต.นิคมน้ำอูน การคลัง อบต.นิคมน้ำอูน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          10 พ.ย.57 การซื้อการจ้างของ อบต.
          09.00 - 12.00 น. ระดับอำเภอ 
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.นิคมน้ำอูน
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ   
          ทอ.นิคมน้ำอูน  
29 ต.ค.57 ทต.กุดบาก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 178,400 27 ต.ค. - 9 พ.ย.57 27 ต.ค. - 7 พ.ย.57 11 พ.ย.57
    พร้อมอุปกรณ์   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง   10 พ.ย.57 พัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.เครื่อง Printer จำนวน 7 เครื่อง   09.00 - 12.00 น. กองคลัง ทต.กุดบาก การซื้อการจ้างระดับ
    3.จอคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 จอ    พัสดุและทรัพย์สิน 10 ต.ค.57 อำเภอ หอประชุม
        กองคลัง ทต.กุดบาก 09.00 - 14.00 น. อ.กุดบาก
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ หอประชุม  
          อ.กุดบาก  
30 ต.ค.57 อบต.คอนสวรรค์ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 1,878,000 28 ต.ค. - 10 พ.ย.57 28 ต.ค. - 10 พ.ย.57 12 พ.ย.57
    เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 7   ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร   อบต.คอนสวรรค์ อบต.คอนสวรรค์ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          11 พ.ย.57 การซื้อการจ้างขององค์กร
          08.30 - 16.30 น. ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ ชั้น 2
          การซื้อการจ้างขององค์กร ทอ.วานรนิวาส
          ปกครองส่วนท้องถิ่นใน  
          ระดับอำเภอ ชั้น 2  
          ทอ.วานรนิวาส  
30 ต.ค.57 ทต.พรรณานคร สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง 720,000 28 ต.ค. - 11 พ.ย.57 28 ต.ค. - 11 พ.ย.57 13 พ.ย.57
    หลวง สายบ้านบะทอง - บ้านนาตากาง   ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    ในเขต ทต.พรรณานคร อ.พรรณานิคม   12 พ.ย.57 12 พ.ย.57 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    จ.สกลนคร   09.00 - 10.00 น. 09.00 - 10.00 น. การซื้อจ้างระดับอำเภอ
        กองคลัง ทต.พรรณานคร กองคลัง ทต.พรรณานคร ทอ.พรรณานิคม 
          29 ต.ค.57 จ.สกลนคร
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อจ้างระดับอำเภอ  
          ทอ.พรรณานิคม   
          จ.สกลนคร  
30 ต.ค.57 สำนักงานคณะ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและ 237,500 3 - 14 พ.ย.57 3 - 14 พ.ย.57 19 พ.ย.57
  กรรมการการ ฝ้าเพดานของอาคาร สนง.คณะกรรมการ   ในวันเวลาราชการ 09.00 - 16.00 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
  เลือกตั้งประจำ การเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร   กกต. จ.สกลนคร งานอำนวยการ ชั้น 1 ห้องประชุม ชั้น 2
  จ.สกลนคร       กกต. จ.สกลนคร กกต. จ.สกลนคร
30 ต.ค.57 อบต.นาแต้ สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาด็กเล็ก 1,524,000 27 ต.ค. - 11 พ.ย.57 27 ต.ค. - 11 พ.ย.57 13 พ.ย.57
    (สถ.ศพด.1) จำนวน 1 หลัง    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง อบต.นาแต้ กองคลัง อบต.นาแต้ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          12 พ.ย.57 การซื้อหรือจ้างของ อบต.
          10.00 - 11.00 น. ระดับอำเภอ 
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.คำตากล้า จ.สกลนคร
          การซื้อหรือจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ   
          ทอ.คำตากล้า จ.สกลนคร  
30 ต.ค.57 ทต.ดงมะไฟ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมราง    24 ต.ค. - 6 พ.ย.57 24 ต.ค. - 6 พ.ย.57 10 พ.ย.57
    ระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.ซอยอุดมสุข 371,000 งานพัสดุ กองคลัง งานพัสดุ กองคลัง ห้องศูนย์รวมข่าวสาร
    2.ถนนประชาอุทิศ ฝั่งทิศตะวันตก 110,000 ทต.ดงมะไฟ ทต.ดงมะไฟ ระดับอำเภอ
    3.แยกจากถนนชลประทานไปทางทิศเหนือ 1,000,400   7 พ.ย.57 ทอ.เมืองสกลนคร
    4.วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก 244,500   09.00 - 12.00 น.  
          ห้องศูนย์รวมข่าวสาร  
          ระดับอำเภอ  
          ทอ.เมืองสกลนคร