สอบราคาประจำเดือน  กันยายน  2557
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
2 ก.ย.57 รร.บ้านโคกก่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน    28 ส.ค. - 8 ก.ย.57 28 ส.ค. - 8 ก.ย.57 9 ก.ย.57
  สหมิตรวิทยาคม อาคารประกอบอื่นโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    วิทยาคาร   ในวันราชการ ในวันราชการ รร.บ้านโคกก่องสหมิตร
        รร.บ้านโคกก่องสหมิตร รร.บ้านโคกก่องสหมิตร วิทยาคม ต.โคกก่อง 
        วิทยาคม ต.โคกก่อง  วิทยาคม ต.โคกก่อง  อ.เมือง จ.สกลนคร
        อ.เมือง จ.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร  
2 ก.ย.57 ทต.เจริญศิลป์ สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างโรงงาน 150,000 29 ส.ค. - 12 ก.ย.57 29 ส.ค. - 12 ก.ย.57 16 ก.ย.57
    ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ทต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        กองคลัง ทต.เจริญศิลป์ กองคลัง ทต.เจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์
          15 ก.ย.57 ทอ.เจริญศิลป์ 
          08.30 - 16.30 น. จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          อำเภอเจริญศิลป์  
          ทอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร  
2 ก.ย.57 อบต.นาตาล สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา 244,800 28 ส.ค. - 11 ก.ย.57 28 ส.ค. - 11 ก.ย.57 12 ก.ย.57
    เด็กเล็กในความรับผิดชอบ อบต.นาตาล   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อ.เต่างอย จ.สกลนคร   งานพัสดุ กองคลัง ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านนาอ่าง   อบต.นาตาล  งานพัสดุ กองคลัง การซื้อการจ้างของ
    2.บ้านม่วงคำ     อบต.นาตาล  อบต.ระดับอำเภอ
    3.บ้านนาตาล       หอประชุม ทอ.เต่างอย
            จ.สกลนคร
2 ก.ย.57 ทต.กุดเรือคำ สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา 331,494 29 ส.ค. - 15 ก.ย.57 29 ส.ค. - 15 ก.ย.57 17 ก.ย.57
    และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.กุดเรือคำ    ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านพัฒนา จำนวน 46 รายการ   กองเทศบาลตำบล กองเทศบาลตำบล การจัดซื้อจัดจ้างของ
    2.บ้านห้วยน้ำเที่ยง จำนวน 47 รายการ   กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส 16 ก.ย.57 องค์กรปกครองส่วนท้อง
    3.บ้านดงป่าแดง จำนวน 31 รายการ   จ.สกลนคร 08.30 - 16.30 น. ถิ่นระดับอำเภอ ชั้น 2
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.วานรนิวาส
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          องค์กรปกครองส่วนท้อง  
          ถิ่นระดับอำเภอ ชั้น 2  
          ทอ.วานรนิวาส  
2 ก.ย.57 อบต.บะฮี สอบราคาโครงการก่อสร้าง   29 ส.ค. - 12 ก.ย.57 29 ส.ค. - 12 ก.ย.57 15 ก.ย.57
    1.ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารสนง.อบต.บะฮี 171,000 ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    2.ปรับปรุงต่อเติมห้องศูนย์กู้ชีพ อบต.บะฮี 144,000 งานพัสดุ กองคลัง ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    3.ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 430,000 อบต.บะฮี กองคลัง อบต.บะฮี การจัดซื้อจัดจ้างของ
    บ้านบะฮี ม.5 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร       ทอ.พรรณานิคม
2 ก.ย.57 ทต.สว่างแดนดิน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน 153,000 29 ส.ค. - 12 ก.ย.57 29 สค. - 10 ก.ย.57 12 ก.ย.57
    ของ ทต.สว่างแดนดิน จำนวน 79 รายการ   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.30 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง งานพัสดุ  กองคลัง ทต.สว่างแดนดิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        และทรัพย์สิน  11 ก.ย.57 ของ ทอ.สว่างแดนดิน
        ทต.สว่างแดนดิน 08.30 - 16.30 น. จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          ของ ทอ.สว่างแดนดิน  
2 ก.ย.57 สนง.สรรพากร สอบราคาจัดจ้างเอกชนบริการงานยานพาหนะ   26 ส.ค. - 9 ก.ย.57 26 ส.ค. - 9 ก.ย.57 16 ก.ย.57
  พื้นที่สกลนคร พนักงานขับรถยนต์ของส่วนราชการ งบปี 57   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    สนง.สรรพากรพื้นที่สกลนคร   บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ
        สนง.สรรพากรพื้นที่ สนง.สรรพากรพื้นที่ สนง.สรรพากรพื้นที่
        สกลนคร สกลนคร สกลนคร
2 ก.ย.57 สนง.สรรพากร สอบราคาจ้างเหมาบริการด้านการรักษาความ   26 ส.ค. - 9 ก.ย.57 26 ส.ค. - 9 ก.ย.57 16 ก.ย.57
  พื้นที่สกลนคร ปลอดภัย ณ สนง.สรรพากรพื้นที่สกลนคร   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
        บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ
        สนง.สรรพากรพื้นที่ สนง.สรรพากรพื้นที่ สนง.สรรพากรพื้นที่
        สกลนคร สกลนคร สกลนคร
2 ก.ย.57 สนง.สรรพากร สอบราคาจ้างเหมาบริการด้านการรักษาความ   26 ส.ค. - 9 ก.ย.57 26 ส.ค. - 9 ก.ย.57 16 ก.ย.57
  พื้นที่สกลนคร สะอาด และจ้างเหมาบริการด้านคนสวน   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    สนง.สรรพากรพื้นที่สกลนคร   บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ
        สนง.สรรพากรพื้นที่ สนง.สรรพากรพื้นที่ สนง.สรรพากรพื้นที่
        สกลนคร สกลนคร สกลนคร
2 ก.ย.57 ทต.พังโคน สอบราคาซื้อดินเพื่อฝังกลบขยะ บ่อ1 และบ่อ2 268,000 1 - 12 ก.ย.57 1 - 12 ก.ย.57 16 ก.ย.57
    ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม ทต.พังโคน   ในวันและเวลาราชการ 28.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    โดยผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการขนดิน    งานพัฒนารายได้ ในวันราชการ สนง.ท้องถิ่น อ.พังโคน
    จำนวน 3,193 ลบ.ม.   กองคลัง ทต.พังโคน กองคลัง งานพัสดุ  จ.สกลนคร
          ทต.พังโคน   
          15 ก.ย.57  
          09.30 - 11.00 น.  
          สนง.ท้องถิ่น อ.พังโคน  
2 ก.ย.57 อบต.นาแต้ สอบราคาจัดจ้างโครงการ จำนวน 4 โครงการ   1 - 16 ก.ย.57 1 - 16 ก.ย.57 18 ก.ย.57
    1.ก่อสร้างหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็ยต้นไป
    พร้อมต่อระบบประปา บ้านดงอีบ่าง ม.9   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 กองคลัง อบต.นาแต้ กองคลัง อบต.นาแต้ การซื้อการจ้างของ อบต.
    จำนวน 4 แห่ง     17 ก.ย.57 ระดับ อ.คำตากล้า
    2.1 ชุมชนพอกใหญ่ ม.3     09.00 - 10.00 น. ทอ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    2.2 บ้านสันติสุข - สระแก้ว ม.11     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    2.3 บ้านนาแต้ ม.1     การซื้อการจ้างของ อบต.  
    2.4 บ้านหนองแสน - ดงอีบ่าง ม.9     ระดับ อ.คำตากล้า  
    3.ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 25,000   ทอ.คำตากล้า จ.สกลนคร  
    บ้านนาแต้ ม.1         
    4.ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 20,900      
    บ้านวนาสวรรค์ ม.6        
3 ก.ย. 57 สนง.สาธารณสุข สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงด้านข้างอาคาร 601,700 1 - 11 ก.ย.57 1 - 11 ก.ย.57 12 ก.ย.57
  จ.อุดรธานี แพทย์แผนไทยและปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลัง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    สนง.สาธารณสุข จ.อุดรธานี   ในวันราชการ ในวันราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
        กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ สสจ.อุดรธานี
        งานพัสดุ สสจ.อุดรธานี งานพัสดุ สสจ.อุดรธานี  
3 ก.ย. 57 สนง.สาธารณสุข สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 481,754 1 - 11 ก.ย.57 1 - 11 ก.ย.57 12 ก.ย.57
  จ.อุดรธานี สำนักงาน สนง.สาธารณสุข จ.อุดรธานี   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        ในวันราชการ ในวันราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
        กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ สสจ.อุดรธานี
        งานพัสดุ สสจ.อุดรธานี งานพัสดุ สสจ.อุดรธานี  
3 ก.ย. 57 อบต.หนองแปน สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ 263,500 2 - 17 ก.ย.57 2 - 17 ก.ย.57 18 ก.ย.57
    สื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   09.00 - 15.00 น. 09.00 - 15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 29 รายการ  จำนวน 3 แห่ง    ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านนาสีนวลใต้   อบต.หนองแปน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อการจ้างของ อบต.
    2.บ้านดงสง่า     การซื้อการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ
    3.บ้านหนองแปน     หนองแปน ทอ.เจริญศิลป์
    อบต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร        
3 ก.ย. 57 อบต.หนองแปน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม 251,000 2 - 17 ก.ย.57 2 - 17 ก.ย.57 18 ก.ย.57
    ศาลาประชาคม บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 3   09.30 - 14.00 น. 09.00 - 14.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อบต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.หนองแปน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อการจ้างของ อบต.
          การซื้อการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ
          หนองแปน ทอ.เจริญศิลป์
3 ก.ย. 57 ทต.เจริญศิลป์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง   1 - 12 ก.ย.57 1 - 12 ก.ย.57 16 ก.ย.57
    ถนน คสล. ทต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร จำนวน 3 โครงการ 229,500 ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านเจริญศิลป์ หมู่ 1 259,000 ทต.เจริญศิลป์ ทต.เจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ 
    2.บ้านเจริญศิลป์ หมู่ 2 344,500   15 ก.ย.57 ทอ.เจริญศิลป์
    3.บ้านทุ่งมน หมู่ 7     08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          อำเภอเจริญศิลป์   
          ทอ.เจริญศิลป์  
3 ก.ย. 57 อบจ.สกลนคร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   1 - 12 ก.ย.57 1 ก.ย. 57 15 ก.ย.57
    เสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.บ้านดงคำโพธิ์ ม.11 1,945,000 ในวันราชการ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    2.บ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว 1,944,000 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง จ.สกลนคร ชั้น 2(หลังเก่า) จ.สกลนคร ชั้น2(หลังเก่า)
    ถึง บ้านหนองผือน้อย ม.9 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์   อบจ.สกลนคร 2 - 12 ก.ย.57  
    3.สายแยก ทล.222- บ.หนองม่วง ม.6 ต.นาคำ 1,951,000   ในวันราชการ  
    อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร     กองพัสดุและทรัพย์สิน  
    4.บ้านกุดบาก ม.1 ต.กุดบาก - บ้านกุดไห 1,982,000   อบจ.สกลนคร  
    5.บ้านนาเพียงใหม่ ม.3 ต.นาเพียง - บ.แสนพัน 1,666,000      
    ม.6 ต.อุ่มจาน - อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร        
3 ก.ย. 57 ทต.วานรนิวาส สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน 192,000 2 - 12 ก.ย.57 2 - 11 ก.ย.57 17 ก.ย.57
    โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ 13.00 น. ป็นต้นไป
    อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร   งานพัสดุและทรัพย์สิน ทต.วานรนิวาส ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้าง
        กองคลัง ทต.วานรนิวาส 12 ก.ย.57 ทอ.วานรนิวาส ชั้น 2
          ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้าง  
          ทอ.วานรนิวาส ชั้น 2  
3 ก.ย. 57 ทต.บงใต้ สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ 140,228 2 - 15 ก.ย.57 2 - 15 ก.ย.57 16 ก.ย.57
    สื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 27 รายการ จำนวน 3 แห่ง   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านกุดจิก   กองคลัง ทต.บงใต้ กองคลัง ทต.บงใต้ การซื้อการจ้างของ อบต.
    2.บ้านบ่อร้าง     12 ก.ย.57 ระดับอำเภอ 
    3.บ้านบงใต้     08.30 - 16.30 น. อ.สว่างแดนดิน ชั้น 2
    ทต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อจ้างของระดับอำเภอ  
          อ.สว่างแดนดิน ชั้น 2  
3 ก.ย. 57 ทต.พังโคน สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 382,200 1 - 12 ก.ย.57 1 - 12 ก.ย.57 16 ก.ย.57
  ศรีจำปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค.57 ถึง 30 ก.ย.58   ในวันราชการ กองคลัง ทต.พังโคนศรี ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
    จำนวน 78 คน รวม 245 วัน อ.พังโคน   กองคลัง  จำปา  ซื้อจ้างระดับ ทอ.พังโคน
    จ.สกลนคร   ทต.พังโคนศรีจำปา 15 ก.ย.57  
        อ.พังโคน จ.สกลนคร 09.00 - 16.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ  
          ซื้อจ้างระดับ ทอ.พังโคน  
3 ก.ย. 57 ทต.พรรณานคร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขต ต.พรรณานคร   2 - 16 ก.ย.57 2 - 16 ก.ย.57 18 ก.ย.57
    อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร จำนวน 2 โครงการ   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ โครงการ 1
    1.ก่อสร้างประตูระบายทดน้ำลำห้วยสายดอนดู่ 253,000 17 ก.ย.57 17 ก.ย.57 09.00 น. เป็นต้นไป
    หมู่ 2 ต.พรรณา   09.00 - 10.00 น. 09.00 - 10.00 น. โครงการ 2
    2.ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบห้วยเหมือง หมู่ 7 533,000 กองคลัง ทต.พรรณานคร กองคลัง ทต.พรรณานคร 10.00 น. เป็นต้นไป
    ต.พรรณา   อ.พรรณานิคม 3 ก.ย.57 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        จ.สกลนคร 08.30 - 16.30 น. การซื้อการจ้างระดับ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อำเภอ ทอ.พรรณานิคม
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.พรรณานิคม  
9 ก.ย. 57 ทต.คูสะคาม สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   4 - 17 ก.ย.57 4 - 17 ก.ย.57 19 ก.ย.57
    1.โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบล 200,000 ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ โครงการ 1
    คูสะคาม   งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ทต.คูสะคาม 11.00 น. เป็นต้นไป
    2. โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบล 200,000 กองคลัง ทต.คูสะคาม 18 ก.ย. 57 โครงการ 2
    คูสะคาม     ในวันเวลาราชการ 11.00 น. เป็นต้นไป
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          การซื้อการจ้างระดับ การซื้อการจ้างระดับ
          อำเภอ ทอ.วานรนิวาส อำเภอ ทอ.วานรนิวาส
9 ก.ย. 57 เทศบาลนคร สอบราคาซื้อเรืออลูมิเนียมแบบท้องแบน  470,000 2 - 16 ก.ย.57 2 - 16 ก.ย.57 17 ก.ย.57
  สกลนคร จำนวน 1 ลำ   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
        16 ก.ย.57 16 ก.ย.57 ห้องประชุมศาลากลาง
        ภายในเวลา 12.00 น. เวลา 08.30 - 15.00 น. จ.สกลนคร ชั้น2(หลังเก่า)
        ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ห้องประชุมศาลากลาง  
        ชั้น 4 สำนักการคลัง จ.สกลนคร ชั้น2(หลังเก่า)  
        สำนักงานเทศบาลนคร    
        สกลนคร    
9 ก.ย. 57 สนง.สาธารณสุข สอบราคาจัดซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ   3 - 12 ก.ย.57 3 - 12 ก.ย.57 17 ก.ย.57
  จ.อุดรธานี  - แปรงสีฟันพร้อมยาสีฟันขนาด 50 กรัม    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 14.30 น. เป็นต้นไป
    สำหรับเด็ก 3-5 ปี จำนวน 2,100 ชุด   ในวันราชการ ในวันราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
     - แปรงสีฟันพร้อมยาสีฟันขนาด 50 กรัม    กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ สสจ.อุดรธานี
    สำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6    งานพัสดุ สสจ.อุดรธานี งานพัสดุ สสจ.อุดรธานี  
    จำนวน 5,400 ชุด        
9 ก.ย. 57 อบจ.สกลนคร สอบราคาจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบ   5 - 19 ก.ย.57 5 ก.ย. 57 22 ก.ย.57
    ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 2 โครงการ   ในวันราชการ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    1. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ 1,705,000 ฝ่ายพัฒนารายได้  จ.สกลนคร ชั้น 2(หลังเก่า) จ.สกลนคร ชั้น2(หลังเก่า)
     ตอนกรีต สาย สน.2030บ้านบะฮี-บ้านถ่อน    กองคลัง อบจ.สกลนคร 8 - 19 ก.ย.57  
    อำเภอพรรณานิคม     ในวันราชการ  
    2. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 1,694,000   กองพัสดุและทรัพย์สิน  
    แอลฟัลต์ตอนกรีต สายบ้านบัวหลวง     อบจ.สกลนคร  
9 ก.ย. 57 อบต.ห้วยยาง 1) สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุง 185,000 5 - 18 ก.ย.57 5 - 18 ก.ย.57 19 ก.ย.57
    ระบบประปา บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 7(ระบบที่ 1)    ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
    2) สอบราคาโครงการปรัปบรุงระบบประปา  185,000 อบต.ห้วยยาง อบต.ห้วยยาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 7 (ระบบที่ 2)      18 ก.ย. 57 การซื้อการจ้างระดับ
          10.00 - 11.00 น. อำเภอ อ.เมืองสกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อ.เมืองสกลนคร  
9 ก.ย. 57 ทต.ปลาโหล สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 366,000 5 - 18 ก.ย.57 5 - 18 ก.ย.57 22 ก.ย.57
    อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลปลาโหล   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ 09.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง ทต.ปลาโหล กองคลัง ทต.ปลาโหล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          19 ก.ย. 57 การซื้อการจ้างระดับ
          09.30-10.00 น. อำเภอ อำเภอวาริชภูมิ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อำเภอวาริชภูมิ  
9 ก.ย. 57 ทต.พอกน้อย สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศาลาเอกนประสงค์ 400,000 1 - 12 กันยายน 2557 1 - 12 ก.ย.57 15 ก.ย.57
    บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ 8   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 15.00 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
        ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        กองคลัง ทต.พอกน้อย กองคลัง ทต.พอกน้อย การซื้อการจ้างระดับ
          11 ก.ย. 57 อำเภอ อำเภอพรรณานิคม
          08.30 - 15.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อำเภอพรรณานิคม  
9 ก.ย. 57 อบต.หนองบัวสิม สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการ 272,000 3 - 16 ก.ย.57 3 - 16 ก.ย.57 18 ก.ย.57
    ศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 15.00 น. เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
    พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับ อบต.หนองบัวสิม    ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    จำนวน 3 ศูนย์   กองคลัง กองคลัง อบต.หนองบัวสิม การซื้อการจ้างระดับ
         อบต.หนองบัวสิม 17 ก.ย. 57 อำเภอ อำเภอคำตากล้า
          11.00 - 11.30  น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อำเภอคำตากล้า  
9 ก.ย. 57 ทต.ไร่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 250,000 3 - 16 ก.ย. 2557 3 - 15 ก.ย. 2557 17 ก.ย.57
    และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    และหมู่ที่ 13ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม    ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        กองคลัง ทต.ไร่ กองคลัง ทต.ไร่ การซื้อการจ้างระดับ
          16 ก.ย. 57 อำเภอ อำเภอพรรณานิคม
          ในเวลาราชการ  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อำเภอพรรณานิคม  
9 ก.ย. 57 อบต.ดงมะไฟ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติก 600,000 4 - 18 ก.ย. 2557 5 - 18 ก.ย. 2557 17 ก.ย.57
    คอนกรีตอเนกประสงค์ภายใน อบต.ดงมะไฟ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        กองคลัง อบต.ดงมะไฟ กองคลัง อบต.ดงมะไฟ การซื้อการจ้างระดับ
          18 ก.ย. 57 อำเภอ อ.เมืองสกลนคร
          เวลา 09.00 -10.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อ.เมืองสกลนคร  
9 ก.ย. 57 ทต.พังโคน สอบราคาซื้อห้องสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 6 ชุด 273,600 4 - 17 ก.ย. 2557 4 - 17 ก.ย. 2557 19 ก.ย.57
        08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
        กองคลัง ทต.พังโคน กองคลัง ทต.พังโคน  
          18 ก.ย. 57  
          09.30-11.00 น.  
          สำนักงานท้องถิ่น อ.พังโคน  
9 ก.ย. 57 ทต.ท่าศิลา สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน 465,670 3 - 16 ก.ย. 2557 3 - 16 ก.ย. 2557 18 ก.ย.57
     สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาล   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ตำบลท่าศิลา   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        กองคลัง ทต.ท่าศิลา กองคลัง ทต.พังโคน การซื้อการจ้างระดับ
          17 ก.ย. 57 อำเภอ อำเภอส่องดาว
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อำเภอส่องดาว  
9 ก.ย. 57 ทต.นาหัวบ่อ สอบราคา จำนวน 2 โครงการ   3 - 18 ก.ย. 2557 3 - 18 ก.ย. 2557 22 ก.ย.57
    1. ก่อสร้างเมรุเผาศพ(ฌาปกิจศพ) บ้านนาดี 960,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
     หมู่ที่ 7,14,16   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2. โครงการเคลื่อนย้ายติดตั้งหอถังประปาพร้อม 228,300 กองคลัง ทต.นาหัวบ่อ กองคลัง ทต.นาหัวบ่อ การซื้อการจ้างระดับ
    ขุดเจาะบ่อบาดาลและขยายวางท่อประปา     19 ก.ย. 57 อำเภอ อำเภอพรรณานิคม
    บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 2)     09.30 - 10.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อำเภอพรรณานิคม  
10 ก.ย. 57 สนง.สาธารณสุข สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน 7 ราย   9-19 ก.ย.57 9-19 ก.ย.57 25 ก.ย.57
  จ.อุดรธานี 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหนับงานประมวลผล   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    แบบที่ 2 จำนวน 15 เครื่อง   ในวันราชการ ในวันราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง   กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ สสจ.อุดรธานี
    ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน  25 เครื่อง   งานพัสดุ สสจ.อุดรธานี งานพัสดุ สสจ.อุดรธานี  
    3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงาน        
    ประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง        
    4.อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก        
    จำนวน 1 ชุด        
    5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 8 ชุด        
    6.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch)        
    ขนาด 24 ช่อง จำนวน 2 ชุด        
    7.เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA         
    จำนวน 10 ชุด        
10 ก.ย. 57 โรงพยาบาลหนองสูง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 366,000 3 - 15 ก.ย.57 3 - 16 ก.ย.57 17 ก.ย.57
  จังหวัดมุกดาหาร 1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน   08.30 - 16.30 น. 09.00-15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 8 เครื่อง   ในวันราชการ เว้นวันหยุดราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ   โรงพยาบาลหนองสูง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองสูง
    (30 หน้า/นาที) จำนวน 4 เครื่อง   จังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
    3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA      จังหวัดมุกดาหาร  
    จำนวน 1 เครื่อง        
    4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ 1         
    จำนวน 4 เครื่อง        
10 ก.ย. 57 ทต.ดงมะไฟ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬา 1,999,990 8 - 19 ก.ย. 2557 8 - 19 ก.ย. 2557 23 ก.ย.57
    อเนกประสงค์ต้านยาเสพติดและสร้างเสริม   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    สุขภาพพร้อมอุปกรณ์กีฬาและติดตั้งเครื่อง   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ออกกำลังกายกลางแจ้ง   กองคลัง(งานพัสดุฯ) กองคลัง(งานพัสดุฯ) การซื้อการจ้างระดับ
        สนง.เทศบาล  สนง.เทศบาล ต.ดงมะไฟ อำเภอ อ.เมืองสกลนคร
        ต.ดงมะไฟ 22 ก.ย. 57  
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อ.เมืองสกลนคร  
10 ก.ย. 57 อบต.หนองปลิง สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างหอประปา 396,000 8-22 กันยายน 2557 8-22 กันยายน 2557 24 ก.ย.57
    หมู่บ้านโครงสร้างหอประปาหมู่บ้านโครงสร้าง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    เหล็กหอถังสูงถังไฟเบอร์กราส บ้านโนนสมบูรณ์   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ส่วนการคลัง  การคลัง อบต.หนองปลิง การซื้อการจ้างระดับ
        อบต.หนองปลิง 23 ก.ย. 57 อำเภอ อำเภอนิคมน้ำอูน
          09.30 - 11.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อำเภอนิคมน้ำอูน  
10 ก.ย. 57 อบต.จันทร์เพ็ญ สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารตลาดสด  136,000 8-22 กันยายน 2557 8-22 กันยายน 2557 23 ก.ย.57
    บ้านนาหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลจันทร์เพ็ญ    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        กองคลัง  กองคลัง อบต.จันทร์เพ็ญ การซื้อการจ้างระดับ
        อบต.จันทร์เพ็ญ 23 ก.ย. 57 อำเภอ อำเภอเต่างอย
          09.30 - 11.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อำเภอเต่างอย  
10 ก.ย. 57 อบต.คำสะอาด 1. สอบราคาโครงการขุดลอกแก้มลิงคำปลาฝา  768,000 5 - 14 กันยายน 2557 5 - 14 กันยายน 2557 16 ก.ย.57
    บ้านหนองไผ่ หมู่ 7   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    2. สอบราคาโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 167,000 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    บ้านดงจันทู หมู่ 2   อบต.คำสะอาด อบต.คำสะอาด การซื้อการจ้างระดับ
    3. สอบราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล 582,000   15 ก.ย. 57 อำเภอ อ.สว่างแดนดิน
    คำสะอาด หมู่ 12     08.30 - 16.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อ.สว่างแดนดิน  
10 ก.ย. 57 อบต.บ้านเหล่า สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 620,481 28 ส.ค.- 10 ก.ย.2557 28 ส.ค.- 10 ก.ย.2557 11 ก.ย.57
    สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 87 รายการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
        ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.บ้านเหล่า อบต.บ้านเหล่า การซื้อการจ้างระดับ
          11 ก.ย. 57 อำเภอ อำเภอเจริญศิลป์
          10.00 - 16.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อำเภอเจริญศิลป์  
10 ก.ย. 57 อบต.นาแต้ สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน9 โครงการ   8 - 23 ก.ย.2557 8 - 23 ก.ย.2557 25 ก.ย.57
    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 80,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 เป็นต้นไป
    ภายในหมู่บ้าน บ้านนาแต้   ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 80,000 อบต.นาแต้ อบต.นาแต้ การซื้อการจ้างระดับ
    ภายในหมู่บ้าน บ้านไทยเจริญ     24 ก.ย. 57 อำเภอ อำเภอคำตากล้า
    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 80,000   09.00 - 10.00 น.  
    ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 80,000   การซื้อการจ้างระดับ  
    ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่     อำเภอ อำเภอคำตากล้า  
    5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 80,000      
    ภายในหมู่บ้าน บ้านไทยสมบูรณ์        
    6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 80,000      
    ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง        
    7. โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถสำนักงาน 240,000      
    อบต.นาแต้  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์        
    8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง        
    บ้านดอนคำ หมู่ที่ 2  รวม 2 โครงการ        
        - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไป 40,000      
    แหล่งเกษตร บ้านดอนคำ หมู่ 2        
        - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 40,000      
    หมู่บ้าน บ้านดอนคำ หมู่ 2        
    9. โครงการก่อสร้างถนนไปแหลางเกษตรถนน 80,000      
    สายห้วยหนองหวายตอนบน บ้านวนาสวรรค์        
11 ก.ย. 57 ทต.พรรณานคร สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง    10 - 24 ก.ย.2557 10 - 24 ก.ย.2557 26 ก.ย.57
    จำนวน 2 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. โครงการที่1 เวลา 09.00น.
    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 253,000 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ เป็นต้นไป
    บ้านนาหัวช้าง หมู่ 4    25 ก.ย. 57 ทต.พรรณานคร โครงการที่2 เวลา 10.00น.
    2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 237,000 09.00 - 10.00 น. 11 ก.ย. 57 เป็นต้นไป
    บ้านเม็ก หมู่ 7   ทต.พรรณานคร 09.00 - 16.30 น. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อการจ้างระดับ
          การซื้อการจ้างระดับ อำเภอ อำเภอพรรณานิคม
          อำเภอ อำเภอพรรณานิคม  
11 ก.ย. 57 ทต.ปทุมวาปี สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 169,900 9 - 22 ก.ย.2557 9 - 22 ก.ย.2557 24 ก.ย.57
    และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง และศูนย์พัฒนา   ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    เด็กเล็กบ้านหนองม่วง ประจำปี 2557    ทต.ปทุมวาปี ทต.ปทุมวาปี การซื้อการจ้างระดับ
    ประกอบด้วยรายการวัสดุ จำนวน 46 รายการ      23 ก.ย. 57 อำเภอ อำเภอส่องดาว
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อำเภอส่องดาว  
12 ก.ย. 57 โรงพยาบาลดงหลวง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้อง 1,100,000 3 - 15 ก.ย.57 8 - 19 ก.ย.57 22 ก.ย.57
  จังหวัดมุกดาหาร ชันสูตรและห้องยา จำนวน 1  รายการ   08.30 - 16.30 น. 09.00-15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        ในวันราชการ เว้นวันหยุดราชการ ห้องประชุมโรงพยาบาล
        โรงพยาบาลดงหลวง ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดงหลวง
        จังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
          จังหวัดมุกดาหาร  
             
12 ก.ย. 57 ทต.เชียงเครือ สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 1,999,990 11 - 24 ก.ย. 2557 11 - 24 ก.ย. 2557 25 ก.ย.57
    ต่อต้านยาเสพติด และเสริมสร้างสุขภาพพร้อม   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 16.30 น. 10.30 น. เป็นต้นไป
    อุปกรณ์กีฬาและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย   ในเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    กลางแจ้ง บ้านเชียงเครือ  หมู่ที่ 1 ของเทศบาล   กองคลัง(งานพัสดุฯ) กองคลัง(งานพัสดุฯ) การซื้อการจ้างระดับ
    ตำบลเชียงเครือ   ทต.เชียงเครือ ทต.เชียงเครือ อำเภอ อ.เมืองสกลนคร
          25 ก.ย. 57  
          09.30 - 10.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อ.เมืองสกลนคร  
12 ก.ย. 57 อบต.ขมิ้น สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬา 1,999,990 10-23 กันยายน 2557 10-23 ก.ย. 2557 24 ก.ย.57
    เอนกประสงค์ต่อต้านยาเสพติด และเสริมสร้าง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.30 น. เป็นต้นไป
    สุขภาพพร้อมอุปกรณ์กีฬาและติดตั้งเครื่องออก   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    กำลังกายกลางแจ้ง บริเวณ อบต.ขมิ้น   ส่วนการคลัง อบต.ขมิ้น ส่วนการคลัง อบต.ขมิ้น การซื้อการจ้างระดับ
          24 ก.ย. 57 อำเภอ อ.เมืองสกลนคร
          09.00 - 09.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อ.เมืองสกลนคร  
12 ก.ย. 57 อบต.พังโคนศรีจำปา สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ   10 - 23 ก.ย.2557 8 - 23 ก.ย.2557 25 ก.ย.57
    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 เป็นต้นไป
    ภายในหมู่บ้าน ถ.ยายได๋อุทิศ บ.นาเหมือง หมู่ 3   ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 207,000 อบต.พังโคนศรีจำปา อบต.นาแต้ การซื้อการจ้างระดับ
    ภายในหมู่บ้าน ถ.จันทร์เกษม-นาดอกกอก      24 ก.ย. 57 อำเภอ อำเภอพังโคน
    บ้านดอลตาล หมู่ที่ 5     09.00 - 16.00 น.  
    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 600,000   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    ภายในหมู่บ้าน ถ.สร้างขุ่ย -หนองหญ้าปล้อง      การซื้อการจ้างระดับ  
    บ้านสร้างขุ่ย หมู่ที่ 6     อำเภอ อำเภอพังโคน  
    4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  100,000      
    หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง        
    5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  50,000      
    ถ.มายูรอุทิศ  หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง        
    6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  100,000      
    หมู่ 11 บ้านดอนตาล        
    7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน   50,000      
    หมู่ที่12 บ้านคำน้ำเย็น        
    8. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ 122,000      
    ศาลาประชาคม บ้านนาเหมือง หมู่ที่ 13         
    9. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม 200,000      
    เหล็ก ถ.ศรีจำปา  บ้านนาเหมืองหมู่ที่ 2        
    10. โครงการก่อสร้างร้องระบายน้ำคอนกรีต  146,000      
    เสริมเหล็ก ถนนศรีบุญเรือง        
12 ก.ย. 57 ทต.ท่าแร่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  103,000 11 - 24 ก.ย. 2557 11 - 24 ก.ย. 2557 25 ก.ย.57
    4 รายการ   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 16.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    1.สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 6 เส้น   ในเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.สายดูดตัวหนอง จำนวน 1 เส้น   กองคลัง(งานพัสดุฯ) กองคลัง(งานพัสดุฯ) การซื้อการจ้างระดับ
    3.หัวฉีดน้ำด้ามยาวลำตรงมีมือถือ  จำนวน 2 อัน   ทต.เชียงเครือ ทต.เชียงเครือ อำเภอ อ.เมืองสกลนคร
    4.หัวฉีดน้ำชนิดด้ามปืน  จำนวน 1 อัน     19 ก.ย. 57  
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อ.เมืองสกลนคร  
12 ก.ย. 57 ทต.วานรนิวาส สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง    11 - 25 ก.ย. 2557 11 - 25 ก.ย. 2557 26 ก.ย.57
    จำนวน 2 โครงการ   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    1.โครงการก่อสร้างอาคาร คสล.อาคารป้อมยาม 140,000 ในเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ข้างประตูทางเข้าบ่อขยะและโรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่   กองคลัง(งานพัสดุฯ) กองคลัง(งานพัสดุฯ) การซื้อการจ้างระดับ
    2.โครงการก่อสร้างบ่อเกรอะ - บ่อซึม  100,000 ทต.เชียงเครือ ทต.เชียงเครือ อำเภอ อำเภอวานรนิวาส
    คสล.โรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่      25 ก.ย. 57  
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อำเภอวานรนิวาส  
16 ก.ย. 57 สนง.สรรพากรพื้นที่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์   9 - 19 ก.ย. 2557 9 - 19 ก.ย. 2557 23 ก.ย.57
  สกลนคร (ประเภทโต๊ะทำงานเหล็กสีครีมลิ้นชักสีเขียวและ   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    เก้าอี้ทำงานสีดำ ระดับ 3-6   ในเวลาราชการ ในเวลาราชการ สนง.สรรพากรพื้นที่
        สนง.สรรพากรพื้นที่ สนง.สรรพากรพื้นที่ สกลนคร(ส่วนบริหารงาน
        สกลนคร(ส่วนบริหาร สกลนคร(ส่วนบริหารงาน ทั่วไป งานพัสดุ)
        งานทั่วไป งานพัสดุ) ทั่วไป งานพัสดุ)  
16 ก.ย. 57 สนง.สาธารณสุข สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 240,000 11-23 ก.ย.57 11-23 ก.ย.57 24 ก.ย.57
  จังหวัดมุกดาหาร ที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร   08.30 - 16.30 น. 09.00-15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        เว้นวันหยุดราชการ เว้นวันหยุดราชการ งานพัสดุ
        กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
        สนง.สาธารณสุขจังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด
        มุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร
16 ก.ย. 57 สำนักงานจังหวัด สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ 240,000 8-18 ก.ย.57 8-18 ก.ย.57 19 ก.ย.57
  ชัยภูมิ ที่ทำการอาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิและ   08.30 - 16.00 น. 08.30 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    พื้นที่ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้า   เว้นวันหยุดราชการ เว้นวันหยุดราชการ กลุ่มงานอำนวยการ
    อาคารศาลากลางจังหวัด ประจำปีงบประมาณ    กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.ชัยภูมิ ชั้น 2
    พ.ศ.2558   สนจ.ชัยภูมิ ชั้น 2 สนจ.ชัยภูมิ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
        ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  
16 ก.ย. 57 ทต.พรรณานิคม สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง    11 - 25 ก.ย. 2557 11 - 25 ก.ย. 2557 29 ก.ย.57
    จำนวน 2 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู  731,000 ในเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    พร้อมขยายผิวจราจร คสล.ข้างเดียว ถ.พินิจวิถี   ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมสภาเทศบาล การซื้อการจ้างระดับ
    2.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร  229,000 ต.พรรณานิคม ต.พรรณานิคม อำเภอ อำเภอพรรณานิคม
    คสล.สองข้างทาง ถนนภูไทอุทิศ     26 ก.ย. 57  
          10.00 - 11.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อำเภอพรรณานิคม  
16 ก.ย. 57 ทต.ท่าแร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬา 1,998,950 12 - 25 ก.ย. 2557 12 - 25 ก.ย. 2557 26 ก.ย.57
    เอนกประสงค์ต่อต้านยาเสพติดและสร้างเสริม   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 16.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    สุขภาพพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง   ในเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง   กองคลัง(งานพัสดุและ กองคลัง(งานพัสดุและ การซื้อการจ้างระดับ
        ทรัพย์สิน) ทต.ท่าแร่ ทรัพย์สิน) ทต.ท่าแร่ อำเภอ อ.เมืองสกลนคร
          19 ก.ย. 57  
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อ.เมืองสกลนคร  
16 ก.ย. 57 อบต.นาแต้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง    12-26 กันยายน 2557 12-26 ก.ย. 2557 29 ก.ย.57
    จำนวน 2 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    1.ประเภทครุภัณฑ์ รวม 5 รายการ 88,800 ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รวม 2 รายการ 124,000 ส่วนการคลัง อบต.นาแต้ อบต.นาแต้ อ.คำตากล้า การซื้อการจ้างระดับ
          24 ก.ย. 57 อำเภอ อำเภอคำตากล้า
          09.00 - 12.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อำเภอคำตากล้า  
12 ก.ย. 57 ทต.ท่าแร่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 4 รายการ 103,000 11 - 24 ก.ย. 2557 11 - 24 ก.ย. 2557 25 ก.ย.57
    1.สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 6 เส้น   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 16.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    2.สายดูดตัวหนอง จำนวน 1 เส้น   ในเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    3.หัวฉีดน้ำด้ามยาวลำตรงมีมือถือ  จำนวน 2 อัน   กองคลัง(งานพัสดุฯ) กองคลัง(งานพัสดุฯ) การซื้อการจ้างระดับ
    4.หัวฉีดน้ำชนิดด้ามปืน  จำนวน 1 อัน   ทต.เชียงเครือ ทต.เชียงเครือ อำเภอ อ.เมืองสกลนคร
          19 ก.ย. 57  
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อ.เมืองสกลนคร  
12 ก.ย. 57 ทต.วานรนิวาส สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง    11 - 25 ก.ย. 2557 11 - 25 ก.ย. 2557 26 ก.ย.57
    จำนวน 2 โครงการ   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    1.โครงการก่อสร้างอาคาร คสล.อาคารป้อมยาม 140,000 ในเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ข้างประตูทางเข้าบ่อขยะและโรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่   กองคลัง(งานพัสดุฯ) กองคลัง(งานพัสดุฯ) การซื้อการจ้างระดับ
    2.โครงการก่อสร้างบ่อเกรอะ - บ่อซึม  100,000 ทต.เชียงเครือ ทต.เชียงเครือ อำเภอ อำเภอวานรนิวาส
    คสล.โรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่      25 ก.ย. 57  
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อำเภอวานรนิวาส  
16 ก.ย. 57 สนง.สรรพากรพื้นที่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์   9 - 19 ก.ย. 2557 9 - 19 ก.ย. 2557 23 ก.ย.57
  สกลนคร (ประเภทโต๊ะทำงานเหล็กสีครีมลิ้นชักสีเขียว   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    และเก้าอี้ทำงานสีดำ ระดับ 3-6   ในเวลาราชการ ในเวลาราชการ สนง.สรรพากรพื้นที่
        สนง.สรรพากรพื้นที่สกลนคร สนง.สรรพากรพื้นที่ สกลนคร(ส่วนบริหารงาน
        (ส่วนบริหารงานทั่วไป งาน สกลนคร(ส่วนบริหารงาน ทั่วไป งานพัสดุ)
        พัสดุ) ทั่วไป งานพัสดุ)  
16 ก.ย. 57 สนง.สาธารณสุข สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 240,000 11-23 ก.ย.57 11-23 ก.ย.57 24 ก.ย.57
  จังหวัดมุกดาหาร ที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร   08.30 - 16.30 น. 09.00-15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        เว้นวันหยุดราชการ เว้นวันหยุดราชการ งานพัสดุ
        กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
        สนง.สาธารณสุขจังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด
        มุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร
16 ก.ย. 57 สำนักงานจังหวัด สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ 240,000 8-18 ก.ย.57 8-18 ก.ย.57 19 ก.ย.57
  ชัยภูมิ ที่ทำการอาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิและ   08.30 - 16.00 น. 08.30 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    พื้นที่ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ    เว้นวันหยุดราชการ เว้นวันหยุดราชการ กลุ่มงานอำนวยการ
    สนามหญ้าอาคารศาลากลางจังหวัด   กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.ชัยภูมิ ชั้น 2
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   สนจ.ชัยภูมิ ชั้น 2 สนจ.ชัยภูมิ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
        ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  
16 ก.ย. 57 ทต.พรรณานิคม สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง    11 - 25 ก.ย. 2557 11 - 25 ก.ย. 2557 29 ก.ย.57
    จำนวน 2 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู  731,000 ในเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    พร้อมขยายผิวจราจร คสล.ข้างเดียว ถนนพินิจวิถี   ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมสภาเทศบาล การซื้อการจ้างระดับ
    2.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร  229,000 ต.พรรณานิคม ต.พรรณานิคม อำเภอ อำเภอพรรณานิคม
    คสล.สองข้างทางถนนภูไทอุทิศ     26 ก.ย. 57  
          10.00 - 11.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อำเภอพรรณานิคม  
16 ก.ย. 57 ทต.ท่าแร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬา 1,998,950 12 - 25 ก.ย. 2557 12 - 25 ก.ย. 2557 26 ก.ย.57
    เอนกประสงค์ต่อต้านยาเสพติดและสร้างเสริม   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 16.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    สุขภาพพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งเครื่อง   ในเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ออกกำลังกายกลางแจ้ง   กองคลัง(งานพัสดุและ กองคลัง(งานพัสดุและ การซื้อการจ้างระดับ
        ทรัพย์สิน) ทต.ท่าแร่ ทรัพย์สิน) ทต.ท่าแร่ อำเภอ อ.เมืองสกลนคร
          19 ก.ย. 57  
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อ.มืองสกลนคร  
16 ก.ย. 57 อบต.นาแต้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง    12-26 กันยายน 2557 12-26 ก.ย. 2557 29 ก.ย.57
    จำนวน 2 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    1.ประเภทครุภัณฑ์ รวม 5 รายการ 88,800 ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รวม 2 รายการ 124,000 การคลัง อบต.นาแต้ อบต.นาแต้ อ.คำตากล้า การซื้อการจ้างระดับ
          24 ก.ย. 57 อำเภอ อำเภอคำตากล้า
          09.00 - 12.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ อำเภอคำตากล้า  
22 ก.ย.57 อบต.ค้อใต้ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนา   19 ก.ย. - 1 ต.ค.57 19 ก.ย. - 1 ต.ค.57 3 ต.ค.57
    เด็กเล็ก อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 1    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการ
    2.บ้านขามพัฒนา หมู่ที่ 9   1.บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 1  1.บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 1  อำเภอสว่างแดนดิน ชั้น 2
    3.บ้านชุมพล หมู่ที่ 4   2.บ้านขามพัฒนา หมู่ที่ 9 2.บ้านขามพัฒนา หมู่ที่ 9 จ.สกลนคร
        3.บ้านชุมพล หมู่ที่ 4 3.บ้านชุมพล หมู่ที่ 4  
          19 ก.ย. และ 1 ต.ค.57  
          09.00 - 11.00 น.  
          ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการ  
          อำเภอสว่างแดนดิน ชั้น 2  
          จ.สกลนคร  
22 ก.ย.57 โรงพยาบาล สอบราคาจ้าง กลุ่ม 1 จำนวน 2 รายการ 219,500 18 ก.ย. - 1 ต.ค.57 18 ก.ย. - 1 ต.ค.57 3 ต.ค.57
  โพนสวรรค์ 1.ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย     08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ก่อสร้างที่ รพ.สต.ขามเตี้ยใหญ่ จำนวน 1 หน่วย   งานพัสดุ รพ.โพนสวรรค์ งานบริหารทั่วไป ห้องประชุมณัฐภพ
    2.ซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักเจ้าหน้าที่   อ.โพนสวรรค์ จ.นครพน รพ.โพนสวรรค์ รพ.โพนสวรรค์
    ก่อสร้างที่ รพ.สต.ดอนยาง จำนวน 1 หน่วย     อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
24 ก.ย.57 ทต.ส่องดาว สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ   23 ก.ย. - 7 ต.ค.57 23 ก.ย. - 7 ต.ค.57 9 ต.ค.57
    1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลีลารัตน์ 300,000 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวาง   งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว
    2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพชรประชา 2 230,000 กองคลัง ทต.ส่องดาว กองคลัง ทต.ส่องดาว สาร(ชั้นที่ 2) ทอ.ส่องดาว
    หมู่ที่ 11 บ้านหนองแซง    อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 8 ต.ค.57 อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
    3.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผดุงวารี  87,000   08.30 - 16.30 น.  
    หมู่ที่ 1 บ้านส่องดาว     ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    4.โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 277,000   (ชั้นที่ 2) ทอ.ส่องดาว  
    บ้านหนองแซง(เพิ่มเติม) หมู่ที่ 11     อ.ส่องดาว จ.สกลนคร  
26 ก.ย.57 รพ.ปลาปาก สอบราคาครุภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาลปลาปาก 790,000 18 - 30 ก.ย.57 18 - 30 ก.ย.57 2 ต.ค.57
    อ.ปลาปาก จ.นครพนม    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    - เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วย   งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงาน งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงาน งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงาน
    แก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊ส   ทั่วไป รพ.ปลาปาก ทั่วไป รพ.ปลาปาก ทั่วไป รพ.ปลาปาก
    อัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร   จ.นครพนม จ.นครพนม จ.นครพนม
    จำนวน 1 เครื่อง         
26 ก.ย.57 ทต.ท่าศิลา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 607,000 22 ก.ย. - 3 ต.ค.57 22 ก.ย. - 3 ต.ค.57 7 ต.ค.57
    เหล็กภายในหมู่บ้าน ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร   ทต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว ทต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านท่าดินแดงพัฒนา (ซอยมุมเทศบาล) หมู่ 12   จ.สกลนคร 6 ต.ค.57 การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
    2.บ้านหนองลุมพุก หมู่ 7      08.30 - 16.30 น. อำเภอ ชั้น 2 
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.ส่องดาว จ.สกลนคร
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ ชั้น 2 ทอ.ส่องดาว  
          จ.สกลนคร