สอบราคาประจำเดือน  สิงหาคม  2557
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
1 ส.ค.57 ทต.วังยาง สอบราคาซื้อสารส้มชนิดก้อนและครอรีนผง 210,745 30 ก.ค. - 14 ส.ค.57 30 ก.ค. - 14 ส.ค.57 18 ส.ค.57
    เพื่อใช้ในการผลิตประปาหมู่บ้าน โดยเป็นสารส้ม   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    และครอลีนที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    จำนวน 2 รายการ   กองคลัง ทต.วังยาง กองคลัง ทต.วังยาง การซื้อการจ้างของเทศบาล
    1.สารส้มชนิดก้อนใสเบอร์ 2 (ตามมาตรฐาน   อ.พรรณานิคม  15 ส.ค.57 ตำบลระดับอำเภอ
    มอก.165-2542) จำนวน 11,383 กิโลกรัม   จ.สกลนคร 09.00 - 09.30 น. ทอ.พรรณานิคม ชั้น 2
    2.คลอรีนผงชนิด 65% จำนวน 10 ถัง     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จ.สกลนคร
          การซื้อการจ้างของเทศบาล  
          ตำบลระดับอำเภอ  
          ทอ.พรรณานิคม ชั้น 2  
          จ.สกลนคร  
1 ส.ค.57 ทต.นาใน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   30 ก.ค. - 14 ส.ค.57 30 ก.ค. - 14 ส.ค.57 18 ส.ค.57
    โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำวางท่อ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    คอนกรีตเสริมเหล็ก   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 สายลำห้วยผึ่ง  119,000 กองคลัง  ทต.นาใน  งานพัสดุและทรัพย์สิน การซื้อการจ้างของเทศบาล
    2.บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 สายเชื่อมจากสี่แยก 202,700 อ.พรรณานิคม  กองคลัง ทต.นาใน ตำบลระดับอำเภอ
    ลงไปทางเขื่อนน้ำอูน   จ.สกลนคร 15 ส.ค.57 ทอ.พรรณานิคม 
    3.บ้านผักคำภู หมู่ที่ 11 สายเชื่อมผ่านหน้าบ้าน 202,700   10.30 - 11.00 น. จ.สกลนคร
    นายอุดร โสมชัย     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างของเทศบาล  
          ตำบลระดับอำเภอ  
          ทอ.พรรณานิคม   
          จ.สกลนคร  
1 ส.ค.57 ทต.พังโคนศรี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ   30 ก.ค. - 15 ส.ค.57 30 ก.ค. - 15 ส.ค.57 19 ส.ค.57
  จำปา 1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 240,500 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    ถนนเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านพังโคน   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนดอนไฮ-สวนสุขภาพ 217,800 กองคลัง ทต.พังโคน กองคลัง ทต.พังโคน การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
    บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4   ศรีจำปา อ.พังโคน ศรีจำปา อ.พังโคน อำเภอ ชั้นที่ 1 
    3.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 100,000 จ.สกลนคร 18 ส.ค.57 สนง.ท้องถิ่น อ.พังโคน
    หมู่ที่ 6 บ้านสร้างขุ่ย     09.00 - 16.00 น. จ.สกลนคร
    4.ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 150,000   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    บ้านหนองหญ้าปล้อง     การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
    5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 250,000   อำเภอ ชั้นที่ 1   
    ถนนร่วมใจพัฒนา บ้านคำน้ำเย็น หมู่ที่ 12     สนง.ท้องถิ่น อ.พังโคน  
    6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 391,620   จ.สกลนคร  
    ถนนประชาอุทิศ บ้านนาเหมือง หมู่ที่ 13        
1 ส.ค.57 ทต.ตองโขป สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา   30 ก.ค. - 14 ส.ค.57 30 ก.ค. - 14 ส.ค.57 15 ส.ค.57
    เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 63 รายการ   ทต.ตองโขป ต.ตองโขป ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อ.โคกศรีสุพรรณ ทต.ตองโขป การซื้อการจ้างขององค์กร
        จ.สกลนคร 15 ส.ค.57 ปกครองส่วนท้องถิ่น
          09.00 - 11.00 น. ทอ.โคกศรีสุพรรณ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างขององค์กร  
          ปกครองส่วนท้องถิ่น  
          ทอ.โคกศรีสุพรรณ  
4 ส.ค. 2557 อบต.คำสะอาด สอบราคาโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อ 396,000 25 ก.ค.- 6 ส.ค. 2557 25 ก.ค.- 6 ส.ค. 2557 8 ส.ค.2557
  อ.สว่างแดนดิน ส่งประปา  บ้านธาตุโสภา หมู่ 11   เวลา 08.30-16.00 น. เวลา 08.30-16.00 น. เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
        ที่ทำการอบต.คำสะอาด ที่ทำการ อบต.คำสะอาด ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ
        7 ส.ค.2557 จัดจ้างที่ว่าการอำเภอ
        เวลา 08.30-16.00 น. สว่างแดนดิน
        ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ  
        จัดจ้างที่ว่าการอำเภอ  
          สว่างแดนดิน  
4 ส.ค.2557 สนง.สาธารณสุช สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องประชุม  276,400 28 ก.ค.-7 ส.ค.2557 28 ก.ค. - 7 ส.ค. 2557 8 ส.ค.2557
  จังหวัดอุดรธานี ตามแบบและประมาณการนายช่างโยธา   เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป
        งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารฯ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารฯ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารฯ
        สนง.สสจ.อุดรธานี สนง.สสจ.อุดรธานี สนง.สสจ.อุดรธานี
4 ส.ค.2557 ทต.ปทุมวาปี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ   1-18 ส.ค.2557 1-18 ส.ค.2557 20 ส.ค. 2557
    1) โครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 234,000 เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
    ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบ่อแกใหญ่    ทต.ปทุมวาปี ทต.ปทุมวาปี ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ
    2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 280,000   19 ส.ค. 2557 จัดจ้างฯ ที่ว่าการอำเภอ
    ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปทุมวาปี     เวลา 08.30-16.30 น. ส่องดาว
    3) โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม  288,000   ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ  
    พร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวง      จัดจ้างฯ ที่ว่าการอำเภอ  
    4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 362,000   ส่องดาว  
    ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองเจริญ        
4 ส.ค.2557 อบต.ค้อใต้ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งน้ำ 400,000 30 ก.ค.-18ส.ค.2557 30 ก.ค.-18ส.ค.2557 20-ส.ค.-57
  อ.สว่างแดนดิน ประปาภายในหมู่บ้าน(แบบหอถังสูง)ที่ 5   เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
        กองคลัง อบต.ค้อใต้ กองคลัง อบต.ค้อใต้ ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน
          19 ส.ค. 2557  
          เวลา 08.30-12.00 น.  
          ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน  
4 ส.ค.2557 รพ.สมเด็จพระยุพ สอบราคาจ้างงานก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ    31 ก.ค. - 13 ส.ค. 2557 31 ก.ค. - 13 ส.ค. 2557 15-ส.ค.-57
  ราชธาตุพนม 6 กลุ่ม   เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
    1) ต่อเติมอาคารที่ทำการด้านข้าง  250,000 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    รพ.สต.แสนพัน   งานพัสดุ กลุ่มภารกิจ ชั้น 2 ห้องประชุมศรี ชั้น 2 ห้องประชุมศรี
    2) ต่อเติมอาคารที่ทำการด้านข้าง รพ.สต.ดงยอ 270,000 อำนวยการ  รพ.สมเด็จ โคตรบูรณ์ รพ.สมเด็จ โคตรบูรณ์ รพ.สมเด็จ
    3) ต่อเติมอาคารที่ทำการด้านข้าง รพ.สต.กุดฉิม 270,000 พระยุพราชธาตุพนม พระยุพราชธาตุพนม พระยุพราชธาตุพนม
    4) ต่อเติมอาคารที่ทำการด้านข้าง รพ.สต.ตาลกุด 270,000      
    5) ต่อเติมอาคารที่ทำการด้านข้าง  270,000      
    รพ.สต.นาหนาด        
    6) ต่อเติมอาคารที่ทำการด้านหลัง รพ.สต.บ้านทู้ 270,000      
6 ส.ค.2557 ทต.เชียงเครือ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา 108,800 4 - 19 ส.ค.2557 4 - 19 ส.ค.2557 20-ส.ค.-57
    เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเชียงเครือ     เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป
    จำนวน 2 แห่ง ประจำปี พ.ศ.2557   ทต.เชียงเครือ กองคลัง ทต.เชียงเครือ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ
    1)วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     20-ส.ค.-57 จัดจ้างฯ ที่ว่าการอำเภอ
    บ้านดอน-เชียงบาน หมู่ที่ 3 จำนวน 51 รายการ     เวลา 09.30-10.00 น. เมืองสกลนคร
    2) วัสดุการศึกษา  สำหรับพัฒนาเด็กเล็ก     ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ  
    บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 14 จำนวน  45  รายการ     จัดจ้างฯ ที่ว่าการอำเภอ  
          เมืองสกลนคร  
7 ส.ค.57 ทต.วาริชภูมิ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   4 - 19 ส.ค.57 4 - 19 ส.ค.57 21 ส.ค.57
    1.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใต้เชื่อมต่อ 445,000 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านกุดพร้าวช่วงที่ 2   กองคลัง งานพัสดุและ ในวันราชการ ศูนย์รวมข่าวสารการจัด
    2.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อม 278,000 ทรัพย์สิน ทต.วาริชภูมิ กองคลัง งานพัสดุและ ซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ
    ขยายผิวจราจรถนนวาริชถวายเชื่อมต่อบล็อค     ทรัพย์สิน ทต.วาริชภูมิ ห้องประชุม อ.วาริชภูมิ
    คอนเวิร์สถนนสังคมอุทิศ(ทางไปหนองลาด)     20 ส.ค.57 จ.สกลนคร
    3.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู 190,000   10.00 - 11.00 น.  
    ซอยเทอดหล้า ทั้ง 2 ด้าน     ศูนย์รวมข่าวสารการจัด  
          ซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  
          ห้องประชุม อ.วาริชภูมิ  
          จ.สกลนคร  
7 ส.ค.57 ทต.กุดเรือคำ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   4 - 20 ส.ค.57 4 - 20 ส.ค.57 22 ส.ค.57
    1.ก่อสร้างอาคารโรงเก็บของ ทต.กุดเรือคำ 350,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร จำนวน 1 หลัง   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ ศูนย์รวมข่าวสารการจัด
    พร้อมติดป้ายโครงการ 1 ป้าย   ทต.กุดเรือคำ  ทต.กุดเรือคำ  ซื้อจัดจ้างเทศบาลระดับ
    2.ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 77,000   21 ส.ค.57 อำเภอ ทอ.วานรนิวาส
    ทต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร     08.30 - 16.30 น. ชั้น 2 จ.สกลนคร
    3.ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุม 40,000   ศูนย์รวมข่าวสารการจัด  
    ทต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร     ซื้อจัดจ้างเทศบาลระดับ  
          อำเภอ ทอ.วานรนิวาส  
          ชั้น 2 จ.สกลนคร  
7 ส.ค.57 ทต.นาใน สอบราคาจ้างก่อสร้าง ทต.นาใน อ.พรรณานิคม   6 - 21 ส.ค.57 6 - 21 ส.ค.57 25 ส.ค.57
    จ.สกลนคร จำนวน 3 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.ก่อสร้างระบบระบายน้ำวางท่อคอนกรีต 119,000 ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข่าวสารการจัด
    เสริมเหล็ก บ้านหนองผือ ม.2 สายลำห้วยผึ่ง   กองคลัง ทต.นาใน งานพัสดุและทรัพย์สิน ซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ
    2.ก่อสร้างระบบระบายน้ำวางท่อคอนกรีต 202,700 อ.พรรณานิคม จ.สกลนค กองคลัง ทต.นาใน ทอ.พรรณานิคม
    เสริมเหล็ก บ้านนาเลา ม.4 สายเชื่อมจากสี่แยก     22 ส.ค.57 จ.สกลนคร
    ลงไปทางเขื่อนน้ำอูน     10.30 - 11.00 น.  
    3.ก่อสร้างระบบระบายน้ำวางท่อคอนกรีต 202,700   ศูนย์รวมข่าวสารการจัด  
    เสริมเหล็ก บ้านผักคำภู ม.11 สายเชื่อมผ่านหน้า     ซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  
    บ้านนายอุดร โสมชัย     ทอ.พรรณานิคม  
          จ.สกลนคร  
8 ส.ค.57 อบต.อินทร์แปลง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 116,100 5 - 20 ส.ค.57 5 - 20 ส.ค.57 22 ส.ค.57
    อบต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร   ในวันเวลาราชการ 09.00 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 8 รายการ   กองคลัง อบต.อินทร์แปล ในวันราชการ ศูนย์รวมข่าวสารการจัด
        อ.วานรนิวาส อบต.อินทร์แปลง ซื้อจัดจ้างของอบต.ระดับ
        จ.สกลนคร 21 ส.ค.57 อำเภอ ทอ.วานรนิวาส
          09.30 - 16.30 น. จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข่าวสารการจัด  
          ซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับ  
          อำเภอ ทอ.วานรนิวาส  
          จ.สกลนคร  
13 ส.ค.57 ทต.ธาตุนาเวง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตการจำหน่าย 1,500,000 8 - 25 ส.ค.57 8 - 25 ส.ค.57 27 ส.ค.57
    ประปาส่วนภูมิภาค บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ตำบลธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร   กองคลัง ทต.ธาตุนาเวง กองคลัง ทต.ธาตุนาเวง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง การซื้อหรือการจ้างระดับ
        จ.สกลนคร จ.สกลนคร อำเภอ(ห้องข้อมูลข่าวสาร
          26 ส.ค.57 อำเภอเมืองสกลนคร)
          08.30 - 15.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อหรือการจ้างระดับ  
          อำเภอ (ห้องข้อมูลข่าวสาร  
          อำเภอเมืองสกลนคร)  
13 ส.ค.57 อบต.มาย สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน 212,487 5 - 15 ส.ค.57 5 - 15 ส.ค.57 18 ส.ค.57
    สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.มาย   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 14.30 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 3 ศูนย์   งานจัดเก็บรายได้ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัด ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัด
        ส่วนการคลัง อบต.มาย ซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับ ซื้อจัดจ้างของอบต.ระดับ
          อำเภอ ชั้น 2 ทอ.บ้านม่วง อำเภอ ชั้น2 ทอ.บ้านม่วง
          อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
14 ส.ค.57 ทต.ฮางโฮง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง   13 - 26 ส.ค.57 13 - 26 ส.ค.57 28 ส.ค.57
    1.ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านดอนกระเด็น  200,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    หมู่ที่ 8 ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 กองคลัง ทต.ฮางโฮง กองคลัง ทต.ฮางโฮง การซื้อหรือการจ้างของ
    แบบรางยูมีฝาปิด บ้านน้อยจอมศรีใหม่ หมู่ที่ 10   อ.เมือง จ.สกลนคร 27 ส.ค.57 เทศบาลตำบล
    ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร     10.00 - 10.30 น. ทอ.เมืองสกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
          การซื้อหรือการจ้างของ จ.สกลนคร
          เทศบาลตำบล  
          ทอ.เมืองสกลนคร  
          อ.เมือง จ.สกลนคร  
14 ส.ค.57 โรงเรียนนายอ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   13 - 25 ส.ค.57 13 - 25 ส.ค.57 26 ส.ค.57
  วัฒนา และผิวจราจร-ผิวทางโรงเรียนนายอวัฒนา   08.30 - 16.00 น. 08.30 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร   ในวันราชการ ในวันราชการ โรงเรียนนายอวัฒนา
        โรงเรียนนายอวัฒนา โรงเรียนนายอวัฒนา ต.งิ้วด่อน อ.เมือง 
        ต.งิ้วด่อน อ.เมือง  ต.งิ้วด่อน อ.เมือง  จ.สกลนคร
        จ.สกลนคร จ.สกลนคร  
14 ส.ค.57 โรงพยาบาล สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    30 ก.ค. - 15 ส.ค.57 30 ก.ค. - 15 ส.ค.57 18 ส.ค.57
  วานรนิวาส จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลวานรนิวาส   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 16.00 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร รายการ เตียงผ่าตัด    กลุ่มงานการจัดการ ในวันราชการ รพ.วานรนิวาส 
    จำนวน 1 เตียง   งานพัสดุ   กลุ่มงานการจัดการ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
        รพ.วานรนิวาส งานพัสดุ รพ.วานรนิวาส   
          อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  
14 ส.ค.57 โรงพยาบาล สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย 219,500 13 - 26 ส.ค.57 13 - 26 ส.ค.57 29 ส.ค.57
  โพนสวรรค์ และซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักเจ้าหน้าที่   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 2 หน่วย สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริม   ในวันราชการ ในวันราชการ ห้องประชุมณัฐภพ
    สุขภาพตำบลในเขตอำเภอโพนสวรรค์   งานพัสดุ รพ.โพนสวรรค์ งานบริหารทั่วไป รพ.โพนสวรรค์ 
    อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม   อ.โพนสวรรค์  รพ.โพนสวรรค์  อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    กลุ่มที่ 1 จำนวน 2 รายการ   จ.นครพนม    
    1.รพ.สต.ขามเตี้ยใหญ่         
    ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย จำนวน 1 หน่วย        
    2.รพ.สต.ดอนยาง        
    ซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักเจ้าหน้าที่        
    จำนวน 1 หน่วย        
15 ส.ค.57 ทต.คูสะคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 787,000 13 - 26 ส.ค.57 13 - 26 ส.ค.57 28 ส.ค.57
    ประเภทรถนั้งส่วนกลางรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 11.30 น. เป็นต้นไป
    ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ปริมาตรกระบอกสูบ   งานจัดเก็บรายได้  ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู   กองคลัง ทต.คูสะคาม กองคลัง ทต.คูสะคาม การซื้อหรือการจ้างของ
    จำนวน 1 คัน      27 ส.ค.57 อบต.ระดับอำเภอ ชั้น 2
          08.30 - 16.30 น. อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อหรือการจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ ชั้น 2  
          อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  
15 ส.ค.57 ทต.คูสะคาม สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนา 198,900 13 - 26 ส.ค.57 13 - 26 ส.ค.57 28 ส.ค.57
    เด็กเล็กบ้านโคกแสง สังกัด ทต.คูสะคาม   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 77 รายการ   ทต.คูสะคาม ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          กองคลัง ทต.คูสะคาม การซื้อหรือการจ้างของ
          27 ส.ค.57 อบต.ระดับอำเภอ ชั้น 2
          08.30 - 16.30 น. อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อหรือการจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ ชั้น 2  
          อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  
15 ส.ค.57 ทต.เชียงเครือ สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 1,590,000 15 - 28 ส.ค.57 15 - 28 ส.ค.57 29 ส.ค.57
    บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 ทต.เชียงเครือ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
        ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ทต.เชียงเครือ กองคลัง ทต.เชียงเครือ การซื้อหรือการจ้างของ
          29 ส.ค.57 ระดับอำเภอ 
          09.30 - 10.00 น. ทอ.เมืองสกลนคร ชั้น 3
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อ.เมือง จ.สกลนคร
          การซื้อหรือการจ้างของ  
          ระดับอำเภอ   
          ทอ.เมืองสกลนคร ชั้น 3  
          อ.เมือง จ.สกลนคร  
15 ส.ค.57 ทต.พอกน้อย สอบราคาโครงการก่อสร้าง 160,000 13 - 26 ส.ค.57 13 - 26 ส.ค.57 27 ส.ค.57
    1โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศพด.กาญจนาภิเษก    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านบดมาด หมู่ 4   ในวันราชการ ในวันราชการ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว
    2.โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านบดมาด   กองคลัง ทต.พอกน้อย กองคลัง ทต.พอกน้อย สาร ชั้น 2 
    หมู่ 11   อ.พรรณานิคม  22 ส.ค.57 ทอ.พรรณานิคม
        จ.สกลนคร 08.30 - 15.00 น. จ.สกลนคร
          ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          ชั้น 2 ทอ.พรรณานิคม  
          จ.สกลนคร  
15 ส.ค.57 ทต.พอกน้อย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ 144,300 13 - 26 ส.ค.57 13 - 26 ส.ค.57 27 ส.ค.57
    การศึกษาให้เด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 15.00 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด หมู่ที่ 4, 5, 8, 10    ในวันราชการ ในวันราชการ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว
        กองคลัง ทต.พอกน้อย กองคลัง ทต.พอกน้อย สาร ทอ.พรรณานิคม
          22 ส.ค.57 จ.สกลนคร
          08.30 - 15.00 น.  
          ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          ทอ.พรรณานิคม  
          จ.สกลนคร  
15 ส.ค.57 อบต.หนองแปน สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 1,339,000 13 - 29 ส.ค.57 13 - 29 ส.ค.57 1 ก.ย.57
    เหล็กประจำปีงบประมาณ 2557   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.หนองแปน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างของ
          การซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ 
          อบต.ระดับอำเภอ  ทอ.เจริญศิลป์ 
          ทอ.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
15 ส.ค.57 สนง.ที่ดินจังหวัด การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประเภทต่างๆ ของ   14 - 23 ส.ค.57   25 ส.ค.57
  สกลนคร  สนง.ที่ดินจังหวัดสกลนคร จำนวน 357 รายการ   ในวันและเวลาราชการ   ผู้ประมูลร่วมลงทะเบียน
        สนง.ที่ดินจังหวัด   08.00 - 09.30 น.
        สกลนคร  อ.เมือง    เริ่มประมูล
        จ.สกลนคร   10.00 น. เป็นต้นไป
            สนง.ที่ดินจังหวัดสกลนคร
            อ.เมือง จ.สกลนคร
18 ส.ค.57 อบต.ช้างมิ่ง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 1,232,000 15 - 28 ส.ค.57 15 - 28 ส.ค.57 1 ก.ย.57
    อาคารหอประชุม อบต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร จำนวน 1 หลัง    อบต.ช้างมิ่ง  ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อ.พรรณานิคม  ส่วนการคลัง อบต.ช้างมิ่ง  การซื้อการจ้างของ อบต.
        จ.สกลนคร 29 ส.ค.57 ระดับอำเภอ ชั้น 2
          10.00 - 10.30 น. ทอ.พรรณานิคม 
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จ.สกลนคร
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ ชั้น 2  
          ทอ.พรรณานิคม   
          จ.สกลนคร  
18 ส.ค.57 ทต.ไร่ สอบราคาซื้อวัสดุสื่อจัดการเรียนการสอน   14 - 27 ส.ค.57 14 - 26 ส.ค.57 28 ส.ค.57
    วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการที่จะใช้   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตรับผิดชอบ   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ของเทศบาลตำบลไร่ จำนวน 3 ศูนย์   กองคลัง ทต.ไร่ กองคลัง ทต.ไร่ การซื้อการจ้างของระดับ
    1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก จำนวน 74 รายการ 68,000 อ.พรรณานิคม  27 ส.ค.57 อำเภอ ชั้น 2
    2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่-ไฮ่  110,500 จ.สกลนคร 08.30 - 16.30 น. ทอ.พรรณานิคม 
    จำนวน 78 รายการ     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จ.สกลนคร
    3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำข่า  68,000   การซื้อการจ้างของระดับ  
    จำนวน 55 รายการ     อำเภอ ชั้น 2  
          ทอ.พรรณานิคม   
          จ.สกลนคร  
18 ส.ค.57 ทต.หนองสนม สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ทต.หนองสนม   8 - 26 ส.ค.57 8 - 26 ส.ค.57 28 ส.ค.57
    อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร จำนวน 8 โครงการ   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. เป็นต้นไป
    1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  500,000 ทต.หนองสนม ทต.หนองสนม ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    บ้านตาดโตน หมู่ที่ 2   อ.วานรนิวาส  27 ส.ค.57 การซื้อการจ้างของ
    2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  300,000 จ.สกลนคร 09.00 - 16.00 น. เทศบาลระดับอำเภอ 
    บ้านก่อ หมู่ที่ 11     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.วานรนิวาส 
    3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  300,000   การซื้อการจ้างของเทศบาล จ.สกลนคร
    บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 12     ระดับอำเภอ   
    4.ก่อสร้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน  500,000   ทอ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  
    บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 14        
    5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  500,000      
    บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 18        
    6.ก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูงแบบเหล็ก 500,000      
    หมู่ที่ 19        
    7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  500,000      
    บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ 20        
    8.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  500,000      
    บ้านตาดโตนใหม่พัฒนา หมู่ที่ 21        
19 ส.ค.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาสื่อและ 547,100 18 - 28 ส.ค.57 18 - 28 ส.ค.57 1 ก.ย.57
  นครสกลนคร อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    "เชิงชุมอนุชนวิทยา" จำนวน 251 รายการ   29 ส.ค.57 29 ส.ค.57 ห้องประชุมศาลากลาง
        ภายในเวลา 12.00 น. ภายในเวลา 15.00 น. จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
        งานพัสดุ ห้องประชุมศาลากลาง (หลังเก่า)
        โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2  
        "เชิงชุมอนุชนวิทยา" (หลังเก่า)  
        เทศบาลนครสกลนคร    
        อ.เมือง จ.สกลนคร    
20 ส.ค.57 อบต.โพนงาม สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน   18 ส.ค. - 1 ก.ย.57 18 ส.ค. - 1 ก.ย.57 2 ก.ย.57
    ตำบลโพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.01 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 5 โครงการ   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.ก่อสร้างฝายบ่อควัน หมู่ที่ 6 874,800 กองคลัง อบต.โพนงาม กองคลัง อบต.โพนงาม ซื้อ/จ้าง ระดับอำเภอ
    2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 149,200   หมายเหตุ 1 ก.ย.57 ชั้น 2 ทอ.อากาศอำนวย
    (หน้าวัดไตรภูมิ)     ขาย/รับเอกสาร จ.สกลนคร
    3.ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 162,600   ถึงเวลา 15.00 น.  
    4.ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 262,300      
    5.ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 269,500      
20 ส.ค.57 อบต.ค้อเขียว สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับ 230,503 19 ส.ค. - 1 ก.ย.57 19 ส.ค. - 1 ก.ย.57 3 ก.ย.57
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลค้อเขียว   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 121 รายการ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.ค้อเขียว  อบต.ค้อเขียว  ซื้อ/จ้าง บริเวณห้อง
        อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 2 ก.ย.57 ประชุม ด้านข้าง 
          09.30 - 10.00 น. ทอ.วาริชภูมิ
20 ส.ค.57 อบต.มาย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 669,700 19 ส.ค. - 3 ก.ย.57 20 ส.ค. - 3 ก.ย.57 5 ก.ย.57
    (รถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    และครุภัณฑ์ประจำรถการแพทย์ฉุกเฉิน   งานพัสดุและทรัพย์สิน อบต.มาย  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อ
    จำนวน 1 คัน อบต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร   กองคลัง อบต.มาย 4 ก.ย.57 จ้างของ อบต.ระดับ
        อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 10.00 - 11.30 น. อำเภอ อ.บ้านม่วง 
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อ จ.สกลนคร
          จ้างของ อบต.ระดับอำเภอ  
           อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร  
21 ส.ค.57 อบต.ทุ่งแก สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน 600,000 20 ส.ค. - 3 ก.ย.57 20 ส.ค. - 3 ก.ย.57 4 ก.ย.57
    จำนวน 1 ชั้น 1 หลัง ขนาดกว้าง 8 เมตร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น.เป็นต้นไป
    ยาว 10 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    จำนวน 1 ป้าย    กองคลัง อบต.ทุ่งแก กองคลัง อบต.ทุ่งแก การซื้อการจ้างระดับ
        อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 4 ก.ย.57 อำเภอ ทอ.เจริญศิลป์
          13.30 น. เป็นต้นไป จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.เจริญศิลป์  
          จ.สกลนคร  
22 ส.ค.57 อบต.หนองแปน 1.สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 189,000 20 ส.ค. - 8 ก.ย.57 20 ส.ค. - 5 ก.ย.57 9 ก.ย.57
    คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 1 โครงการ    ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบาย 823,000 อบต.หนองแปน  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อการจ้างของ อบต.
    น้ำ คสล.(พร้อมฝาปิด) จำนวน 3 โครงการ    อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร การซื้อการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ
    อบต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร     หนองแปน ทอ.เจริญศิลป์
          8 ก.ย.57  
          09.00 - 16.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอทอ.เจริญศิลป์  
22 ส.ค.57 สนง.ขนส่ง สนง.ขนส่งจังหวัดสกลนครมีความประสงค์   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ขายทอดตลาด
  จ.สกลนคร ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่เลิก   ในวันและเวลาราชการ   2 ก.ย.57
    ใช้แล้ว จำนวน 16,133 แผ่น ดังนี้   งานบริหารทั่วไป   10.00 น. เป็นต้นไป
    1.แผ่นป้ายทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วย   สนง.ขนส่งจังหวัด   ห้องประชุมสำนักงาน
    รถยนต์ จำนวน 15,393 แผ่น   สกลนคร อ.เมือง    ขนส่งจังหวัดสกลนคร
    2.แผ่นป้ายทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วย   จ.สกลนคร   อ.เมือง จ.สกลนคร
    การขนส่งทางบก จำนวน 740 แผ่น        
25 ส.ค.57 ทต.สามัคคี สอบราคาลงท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3   19 ส.ค. - 1 ก.ย.57 19 ส.ค. - 1 ก.ย.57 3 ก.ย.57
  พัฒนา ทต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 6 โครงการ    ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 1 212,000 กองคลัง  กองคลัง ทต.สามัคคีพัฒนา การซื้อการจ้างเทศบาล
    2.บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 2 267,000 ทต.สามัคคีพัฒนา 2 ก.ย.57 ตำบลระดับอำเภอ
    3.บ้านหนองสนุก หมู่ที่ 6 227,900 อ.อากาศอำนวย  08.30 - 16.30 น. ชั้น 2 ทอ.อากาศอำนวย
    4.บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 7 890,000 จ.สกลนคร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จ.สกลนคร
    5.บ้านสามัคคี หมู่ที่ 9 321,000   การซื้อการจ้างเทศบาล  
    6.บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 10 489,000   ตำบลระดับอำเภอ  
          ชั้น 2 ทอ.อากาศอำนวย  
          จ.สกลนคร  
25 ส.ค.57 ทต.สามัคคี สอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน   19 ส.ค. - 1 ก.ย.57 19 ส.ค. - 1 ก.ย.57 3 ก.ย.57
  พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    จำนวน 1 โครงการ จำนวน 6 ศูนย์   กองคลัง  กองคลัง ทต.สามัคคีพัฒนา การซื้อการจ้างเทศบาล
    1.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างภิรมย์ 88,400 ทต.สามัคคีพัฒนา 2 ก.ย.57 ตำบลระดับอำเภอ
    หมู่ที่ 2 จำนวน 62 รายการ   อ.อากาศอำนวย  08.30 - 16.30 น. ชั้น 2 ทอ.อากาศอำนวย
    2.บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 จำนวน 52 รายการ 57,800 จ.สกลนคร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จ.สกลนคร
    3.บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 5 จำนวน 56 รายการ 93,500   การซื้อการจ้างเทศบาล  
    4.บ้านดอนทอย-หนองสนุก หมู่ที่ 6  68,000   ตำบลระดับอำเภอ  
    จำนวน 59 รายการ     ชั้น 2 ทอ.อากาศอำนวย  
    5.บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 7 จำนวน 47 รายการ 59,500   จ.สกลนคร  
    6.บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 10 จำนวน 85 รายการ 78,200      
25 ส.ค.57 อบต.ห้วยยาง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนา 278,800 22 ส.ค. - 4 ก.ย.57 22 ส.ค. - 3 ก.ย.57 5 ก.ย.57
    เด็กเล็ก อบต.ห้วยยาง จำนวน 23 รายการ   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
        อบต.ห้วยยาง 4 ก.ย.57 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          10.00 - 11.00 น. การซื้อการจ้างของ อบต.
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ ห้องประชุม
          การซื้อการจ้างของ อบต. ทอ.เมืองสกลนคร
          ระดับอำเภอ ห้องประชุม  
          ทอ.เมืองสกลนคร  
25 ส.ค.57 อบต.เต่างอย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา 1,998,000 25 ส.ค. - 5 ก.ย.57 25 ส.ค. - 5 ก.ย.57 8 ก.ย.57
    หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านน้ำพุงสามัคคี   ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.30 น. เป็นต้นไป
    หมู่ที่ 6 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร   อบต.เต่างอย อ.เต่างอย ในวันราชการ หอประชุมอำเภอเต่างอย
        จ.สกลนคร กองคลัง งานพัสดุ จ.สกลนคร
          อบต.เต่างอย  
          8 ก.ย.57  
          09.00 - 10.00 น.  
          หอประชุมอำเภอเต่างอย  
          จ.สกลนคร  
25 ส.ค.57 ทต.พรรณานิคม สอบราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 1,121,000 21 ส.ค. - 4 ก.ย.57 21 ส.ค. - 4 ก.ย.57 8 ก.ย.57
    ถนนนิตโย ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม   08.30 - 16.30 น. 09.30 - 15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 1 โครงการ   ในวันราชการ ห้องประชุมสภาเทศบาล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        งานพัสดุและทรัพย์สิน ตำบลพรรณานิคม การซื้อการจ้างระดับ
        ทต.พรรณานิคม 5 ก.ย.57 อำเภอ ทอ.พรรณานิคม
          10.00 - 11.00 น. จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.พรรณานิคม  
          จ.สกลนคร  
25 ส.ค.57 ทต.นาหัวบ่อ สอบราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 421,600 22 ส.ค. - 8 ก.ย.57 22 ส.ค. - 8 ก.ย.57 10 ก.ย.57
    สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 332 รายการ ตำบลนาหัวบ่อ   กองคลัง ทต.นาหัวบ่อ กองคลัง ทต.นาหัวบ่อ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร     9 ก.ย.57 การซื้อการจ้างของ
          09.30 - 10.00 น. เทศบาลตำบลระดับ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อำเภอ ทอ.พรรณานิคม 
          การซื้อการจ้างของเทศบาล ชั้น 2 จ.สกลนคร
          ตำบลระดับอำเภอ  
          ทอ.พรรณานิคม ชั้น 2  
          จ.สกลนคร  
25 ส.ค.57 อบต.หนองแปน สอบราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน   21 ส.ค. - 4 ก.ย.57 21 ส.ค. - 4 ก.ย.57 5 ก.ย.57
    สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 5 รายการ   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านนาสีนวลใต้   อบต.หนองแปน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อการจ้างของ อบต.
    2.บ้านดงสง่า     การซื้อการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ 
    3.บ้านหนองแปน     หนองแปน ทอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
          4 ก.ย.57  
          09.00 - 16.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ   
          ทอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร  
25 ส.ค.57 อบต.จันทร์เพ็ญ สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมระบบประปาภูเขา   22 ส.ค. - 4 ก.ย.57 22 ส.ค. - 4 ก.ย.57 9 ก.ย.57
    1.ก่อสร้างระบบประปาภูเขา(ภูคำกกชี) 545,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    บ้านกวนบุ่น หมู่ที่ 5   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ต่อเติมระบบประปาภูเขา(คำตาแพด)   อบต.จันทร์เพ็ญ อบต.จันทร์เพ็ญ การซื้อการจ้างของ อบต.
    บ้านห้วยหวด หมู่ที่ 4   อ.เต่างอย จ.สกลนคร 9 ก.ย.57 ระดับอำเภอ ทอ.เต่างอย
          09.30 - 11.00 น. จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ ทอ.เต่างอย  
          จ.สกลนคร  
25 ส.ค.57 สำนักทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ได้ประกาศขาย   ผู้สนใจติดต่อดูสภาพ   ขายทอดตลาด
  ที่ 3 (สกลนคร) ทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ/(งานเงินทุน)   สิ่งของที่จะขาย    16 ก.ย.57
    ตามประกาศขายทอดตลาดเลขที่    ในวันเวลาราชการ   10.00 น. เป็นต้นไป
    คค 0618/พ.5.2/5/2557 ลว.22 ส.ค.57   ณ ส่วนเครื่องจักรกล   ณ ส่วนเครื่องจักรกล
    จำนวน 1 รายการ   สำนักทางหลวงที่ 3   สำนักทางหลวงที่ 3
    1.รถเกลี่ย ขนาดแรงม้า เกินกว่า 100-200แรงม้า   (สกลนคร) ถนนใสสว่าง   (สกลนคร) ถนนใสสว่าง
    ยี่ห้อ CHAMPION - 710A หมายเลขเครื่อง   อ.เมือง จ.สกลนคร   อ.เมือง จ.สกลนคร
    จักรกล 41-10922-6045-91-7        
26 ส.ค.57 อบต.หนองบัวสิม สอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างราง   25 ส.ค. - 8 ก.ย.57 25 ส.ค. - 8 ก.ย.57 10 ก.ย.57
    ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จ.สกลนคร   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    จำนวน 4 โครงการ   อบต.หนองบัวสิม กองคลัง อบต.หนองบัวสิม การซื้อการจ้างของ อบต.
    1.บ้านท่างาม หมู่ที่ 4 159,000 อ.คำตากล้า 9 ก.ย.57 ระดับอำเภอ ต.คำตากล้า
    2.บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 7 191,000 จ.สกลนคร 11.00 - 11.30 น. อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    3.บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 429,000   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    4.บ้านเพียใต้ หมู่ที่ 14 289,000   การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ ต.คำตากล้า  
          อ.คำตากล้า จ.สกลนคร  
27 ส.ค.57 ทต.เมืองทอง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 800,000 28 ส.ค. - 9 ก.ย.57 28 ส.ค. - 9 ก.ย.57 10 ก.ย.57
  ท่าแร่ เหล็ก ถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2, 5, 8   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    บ้านพะโค ในเขตพื้นที่ ทต.เมืองทองท่าแร่   ในวันราชการ ในวันราชการ ห้องข้อมูลข่าวสารการ
    จำนวน 1 โครงการ   กองคลัง  กองคลัง  ระดับอำเภอ 
        ทต.เมืองทองท่าแร่  ทต.เมืองทองท่าแร่  ทอ.เมืองสกลนคร
        อ.เมือง จ.สกลนคร 2 ก.ย.57 จ.สกลนคร
          09.00 - 12.00 น.  
          ห้องข้อมูลข่าวสารการ  
          ระดับอำเภอ ทอ.เมือง  
          สกลนคร จ.สกลนคร  
27 ส.ค.57 อบต.โพนงาม เรื่องขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการขายเอกสาร        
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 10        
    หนังสือเลขที่ สน.73802/ว528 ลว.20 ส.ค.57        
    เดิม ยื่นซอง 18 ส.ค. - 1 ก.ย.57         
    เวลา 08.30 - 16.30 น. กองคลัง อบต.โพนงาม        
    (หมายเหตุ 1 ก.ย.57 ขาย/รับเอกสาร        
    15.00 น.) เปิดซอง 2 ก.ย.57         
    ตั้งแต่เวลา 13.01 น. เป็นต้นไป        
    แก้ไขเป็น ยื่นซอง 25 ส.ค. - 1 ก.ย.57        
    เวลา 08.30 - 16.30 น. กองคลัง อบต.โพนงาม        
    (หมายเหตุ 5 ก.ย.57 ขาย/รับเอกสาร ถึงเวลา        
    15.00 น.) เปิดซอง 8 ก.ย.57         
    ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป        
27 ส.ค.57 ทต.คูสะคาม ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา        
    ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแสง        
    ทต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร        
     ลว.13 ส.ค.57 เนื่องจากประกาศที่ส่งเผยแพร่        
     วัน เวลา ที่กำหนดไม่ตรงกับประกาศที่ลงใน        
    ระบบ e-GP ทำให้วัน เวลา ของประกาศ        
    มีความขัดแย้งกัน ไม่เป็นไปตามระบบการจัดซื้อ        
    จัดจ้างของภาครัฐ ดังนั้น        
    จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาดังกล่าวและขอส่ง        
    ประกาศฉบับใหม่เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ        
    ทั่วกัน        
    สอบราคาฉบับใหม่        
  ทต.คูสะคาม สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็ก 198,900 22 ส.ค. - 4 ก.ย.57 22 ส.ค. - 4 ก.ย.57 8 ก.ย.57
    เล็ก บ้านโคกแสง จำนวน 77 รายการ   ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
        ทต.คูสะคาม กองคลัง ทต.คูสะคาม ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          5 ก.ย.57 การซื้อการจ้างของ อบต.
          08.30 - 16.30 น. ระดับอำเภอ ชั้น 2
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ ชั้น 2  
          อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  
28 ส.ค.57 สนง.เทศบาล สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนา 275,700 27 ส.ค. - 9 ก.ย.57 27 ส.ค. - 9 ก.ย.57 11 ก.ย.57
  นครสกลนคร เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดสะพานคำ   10 ก.ย.57 10 ก.ย.57 ห้องประชุมศาลากลาง
    จำนวน 10 รายการ   ภายในเวลา 12.00 น. ภายในเวลา 15.00 น. จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
    2.ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างเต็กสมบูรณ์   สำนักการศึกษา ห้องประชุมศาลากลาง (หลังเก่า)
    จำนวน 55 รายการ   งานพัสดุ ชั้น 4 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จ.สกลนคร
    3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คำสะอาด   สนง.เทศบาลนครสกลนค (หลังเก่า)  
    จำนวน 36 รายการ        
28 ส.ค.57 ทต.กุดบาก สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 119,000 26 ส.ค. - 5 ก.ย.57 26 ส.ค. - 4 ก.ย.57 8 ก.ย.57
    และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดบาก   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    จำนวน 4 รายการ   งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
    1.ชุดสนุกสุดมหัศจรรย์ จำนวน 1 ชุด   กองคลัง ทต.กุดบาก กองคลัง ทต.กุดบาก อำเภอ(หอประชุมอำเภอ
    2.อุโมงค์หนอนหลากสี จำนวน 1 ชุด   อ.กุดบาก จ.สกลนคร 5 ก.ย.57 กุดบาก) จ.สกลนคร
    3.คอกหมุน จำนวน 1 ชุด     08.30 - 16.30 น.  
    4.ม้าหมุน 6 ที่ จำนวน 1 ชุด     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ(หอประชุมอำเภอ  
          กุดบาก) จ.สกลนคร  
28 ส.ค.57 อบต.กุสุมาลย์ สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ   26 ส.ค. - 9 ก.ย.57 26 ส.ค. - 9 ก.ย.57 11 ก.ย.57
    1.โครงการสอบราคาก่อสร้างลานกีฬาเอนก 174,000 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    ประสงค์ บ้านโนนหอม  หมู่ที่ 11    กองคลัง อบต.กุสุมาลย์ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนลูกรัง 144,000 อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร อบต.กุสุมาลย์ การจัดซื้อจัดจ้างของ
    บ้านอีกุด  หมู่ที่ 2, 13     10 ก.ย.57 อบต.ระดับอำเภอ
    3.โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนลูกรัง 195,500   09.30 - 10.30 น. ทอ.กุสุมาลย์ ชั้น 2
    บ้านหนองหอย  หมู่ที่ 4     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จ.สกลนคร
    ตำบลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร     การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.กุสุมาลย์ ชั้น 2  
          จ.สกลนคร  
29 ส.ค.57 ทต.ไร่ สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน EMS (รถกระบะ) 949,000 26 ส.ค. - 9 ก.ย.57 26 ส.ค. - 8 ก.ย.57 10 ก.ย.57
    เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี พร้อมหลังคาและอุปกรณ์   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    จำนวน 1 คัน ของ ทต.ไร่ อ.พรรณานิคม    กองคลัง ทต.ไร่  กองคลัง ทต.ไร่  การซื้อจ้างของ อบต.
    จ.สกลนคร   อ.พรรณานิคม จ.สกลนค 9 ก.ย.57 ระดับอำเภอ ชั้น 2 
          08.30 - 16.30 น. ทอ.พรรณานิคม
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จ.สกลนคร
          การซื้อจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ ชั้น 2   
          ทอ.พรรณานิคม  
          จ.สกลนคร  
29 ส.ค.57 สนง.สาธารณสุข สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,800,000 27 ส.ค. - 9 ก.ย.57 27 ส.ค. - 9 ก.ย.57 12 กย.57
  จ.นครพนม จำนวน 1 รายการ สำหรับ รพ.โพนสวรรค์   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม   ในวันราชการ ในวันราชการ ห้องประชุมณัฐภพ
        งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.โพนสวรรค์
        รพ.โพนสวรรค์ รพ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
        จ.นครพนม จ.นครพนม  
29 ส.ค.57 อบต.นาแต้ สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    27 ส.ค. - 10 ก.ย.57 27 ส.ค. - 10 ก.ย.57 12 ก.ย.57
    1.บ้านดอนคำ ม.2  199,800 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    2.บ้านหนองเม็ก ม.12 199,800 ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    3.บ้านหนองพอกใหญ่ ม.3 98,000 กองคลัง อบต.นาแต้ กองคลัง อบต.นาแต้ การซื้อจ้างของ อบต.
    4.บ้านหนองแสง ม.5 199,800 อ.คำตากล้า จ.สกลนคร อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ระดับอำเภอ 
    5.บ้านหนองแสง ม.11 199,800     ทอ.คำตากล้า จ.สกลนคร
29 ส.ค.57 ทต.หนองลาด สอบราคาจ้างโครงการก่สร้าง จำนวน 3 โครงการ   26 ส.ค. - 9 ก.ย.57 26 ส.ค. - 8 ก.ย.57 10 ก.ย.57
    1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย 554,000 09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    บ้านหนองแวง-วาริชภูมิ เลขที่ สน.3211   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ช่วงบ้านหนองลาด ม.1   กองคลัง ทต.หนองลาด กองคลัง ทต.หนองลาด การซื้อจ้างของเทศบาล
    2.ปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองลาด 595,000 อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 9 ก.ย.57 ระดับอำเภอ(หอประชุม 
    3.ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานหน้า 193,000   09.30 - 16.00 น. อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
    ทต.หนองลาด      ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อจ้างของเทศบาล  
          ระดับอำเภอ(หอประชุม   
          อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร  
29 ส.ค.57 สนจ.สน. สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำการ   28 ส.ค. - 10 ก.ย.57 28 ส.ค. - 10 ก.ย.57 11 ก.ย.57
    และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสกลนคร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานอำนวยการ ห้องเทสรังสี ชั้น 2
        สนจ.สน. ชั้น 2 สนจ.สน. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
        ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร สกลนคร (หลังเก่า)
        (หลังใหม่) (หลังใหม่)