สอบราคาประจำเดือน  กรกฎาคม  2557
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
1 ก.ค.57 รพ.ยุพราชธาตุพนม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    25 มิ.ย. - 8 ก.ค.57 25 มิ.ย. - 8 ก.ค.57 10 ก.ค.57
    จำนวน 1 รายการ    ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    - ชุดยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด    งานพัสดุ ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ งานพัสดุ ชั้น 2
    รพ.ยุพราชธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม   กลุ่มภารกิจด้าน งานพัสดุ ชั้น 2 กลุ่มภารกิจด้าน
        อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านอำนวย อำนวยการ
        รพ.ยุพราชธาตุพนม การ รพ.ยุพราชธาตุพนม รพ.ยุพราชธาตุพนม
1 ก.ค.57 รพ.ท่าอุเทน สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ คสล. 509,000 26 มิ.ย. - 7 ก.ค.57 26 มิ.ย. - 8 ก.ค.57 10 ก.ค.57
    แบบเลขที่ 2406(กองแบบแผน)     ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    สป.ขนาด 843 ตารางเมตร รพ.ท่าอุเทน   งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร ในวันและเวลาราชการ ห้องประชุม รพ.ท่าอุเทน
    อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม   งานทั่วไป รพ.ท่าอุเทน งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร  
        อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม งานทั่วไป รพ.ท่าอุเทน  
1 ก.ค.57 อบต.ค้อเขียว สอบราคาจ้างเหมา 3 โครงการ   27 มิ.ย. - 16 ก.ค.57 27 มิ.ย. - 16 ก.ค.57 18 ก.ค.57
    1.โครงการก่อสร้าง ลานคสล.อเนกประสงค์ 100,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    บริเวณหนองแวงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    บ.ป่าโจด พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์   อบต.ค้อเขียว อบต.ค้อเขียว การซื้อการจ้างขององค์กร
    โครงการ 1 ป้าย   อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 17 ก.ค.57 ปกครองส่วนท้องถิ่น
    2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. 276,000   09.30 - 11.30 น. บริเวณห้องประชุม 
    สาธารณภายในหมู่บ้านหมู่ 3 บ.ดงบัง     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร (ด้านข้าง สนง.ท้องถิ่น 
    พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย     การซื้อการจ้างขององค์กร อ.วาริชภูมิ)
    3.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาธารณะหมู่ที่ 6 116,000   ปกครองส่วนท้องถิ่น  
    บ.ดอนส้มโฮงสายซอยบ้านนางบุญมา หลวงศรี     บริเวณห้องประชุม   
    สงคราม ไปบ้านนายคำพอง บัวเย็น     (ด้านข้าง สนง.ท้องถิ่น   
    พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย     อ.วาริชภูมิ)  
1 ก.ค.57 อบต.นาคำ สอบราคาจัดจ้างเหมา 10 โครงการ   26 มิ.ย. - 10 ก.ค.57 26 มิ.ย. - 15 ก.ค.57 16 ก.ค.57
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 250,000 ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 275,000 กองคลัง อบต.นาคำ กองคลัง อบต.นาคำ การซื้อการจ้างขององค์กร
    3.บ้านหนองม่วง หมุ่ที่ 6 200,000 อ.วานรนิวาส  15 ก.ค.57 ปกครองส่วนท้องถิ่น
    4.บ้านเหลาสิมมา หมู่ที่ 7 250,000 จ.สกลนคร 08.30 - 16.30 น. ระดับอำเภอ สนง.ท้องถิ่น
    5.บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ 8 250,000   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อ.วานรนิวาส ชั้น 2
    6.บ้านกุดจิก หมู่ที่ 9 250,000   การซื้อการจ้างขององค์กร ทอ.วานรนิวาส 
    7.โครงการต่อเติมหอประชุม อบต.นาคำ 300,000   ปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สกลนคร
    เป็นโรงจอดรถ     ระดับอำเภอ สนง.ท้องถิ่น  
    8.โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 250,000   อ.วานรนิวาส ชั้น 2  
    บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5     ทอ.วานรนิวาส   
    9.โครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วศูนย์พัฒนา 250,000   จ.สกลนคร  
    เด็กเล็กบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6        
    10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 250,000      
    สำเร็จรูปตัวยู (U) บ้านกุดจิก หมู่ที่ 3        
    อบต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร        
2 ก.ค.57 ทต.เหล่าปอแดง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างร่องน้ำรูปตัววี 498,000 1 - 16 ก.ค.57 1 - 16 ก.ค.57 18 ก.ค.57
    พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านท่าวัด หมู่ที่ 3   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จ.สกลนคร   กองคลัง  ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ทต.เหล่าปอแดง กองคลัง  การซื้อการจ้างของ อบต.
        บ้านหนองแคน หมู่ที่ 1 ทต.เหล่าปอแดง ระดับอำเภอ 
        ตำบลเหล่าปอแดง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 1  
        อำเภอเมือง จ.สกลนคร ตำบลเหล่าปอแดง  
          อำเภอเมือง จ.สกลนคร  
          17 ก.ค.57  
          10.00 - 10.20 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ   
4 ก.ค.57 ทต.ส่องดาว สอบราคาซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน 295,800 3 - 21 ก.ค.57 3 - 21 ก.ค.57 23 ก.ค.57
    สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    หมู่ที่ 11 ตำบลส่องดาว  อำเภอส่องดาว   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
     จ.สกลนคร   งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน การซื้อการจ้างของ อบต.
        ทต.ส่องดาว อ.ส่องดาว ทต.ส่องดาว อ.ส่องดาว ระดับอำเภอ  
        จ.สกลนคร 22 ก.ค.57 ทต.ส่องดาว ชั้น 2
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ    
          ทต.ส่องดาว ชั้น 2  
             
             
4 ก.ค.57 อบต.กกปลาซิว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ 300,000 7 - 21 ก.ค.57 22 ก.ค.57 22 ก.ค.57
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว หมู่ 1   ในวันเวลาราชการ 10.00 - 11.00 น. 11.30 น. เป็นต้นไป
    ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร   กองคลัง  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.กกปลาซิว การซื้อการจ้างของ อบต. การซื้อการจ้างของ อบต.
          ระดับอำเภอ อ.ภูพาน  ระดับอำเภอ อ.ภูพาน 
          จ.สกลนคร จ.สกลนคร
4 ก.ค.57 รพ.ปลาปาก สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ครุภัณฑ์   27 มิ.ย. - 8 ก.ค.57 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.57 10 ก.ค.57
    วิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัณฑ์ทันตกรรม   ในวันเวลาราชการ 08.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    รพ.ปลาปาก   งานพัสดุ  งานพัสดุ  งานพัสดุ 
    กลุ่ม 1 ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ 262,000 ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
    1.เครื่อง Monitor NIBP  1 เครื่อง   รพ.ปลาปาก  รพ.ปลาปาก จ.นครพนม รพ.ปลาปาก จ.นครพนม
    2.เครื่องจี้ไฟฟ้าขนาด 80 WATT 1 เครื่อง   จ.นครพนม    
    3.หุ่น CPR เด็ก 1 ตัว        
    4.เครื่อง Drop tone  3 เครื่อง        
    5.เครื่องตรวจออกซิเจน 2 เครื่อง        
    6.ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง        
    กลุ่ม 2 ครุภัณฑ์ทันตกรรม 4 รายการ 275,000      
    1.Airoter 3 เครื่อง        
    2.Micromoter 3 เครื่อง        
    3.เครื่องปั่น Amalgam 4 เครื่อง        
    4.เครื่องขูดหินน้ำลาย 1 เครื่อง        
    กลุ่ม 3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 140,000      
    1.เครื่องปั่นฮีมาโตคริต 4 เครื่อง        
4 ก.ค.57 รพ.นิคมน้ำอูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   23 มิ.ย. - 9 ก.ค.57 23 มิ.ย. - 9 ก.ค.57 10 ก.ค.57
    รายการเครื่องซักผ้าอัตโนมัติขนาดไม่น้อย   ในวันเวลาราชการ 09.00 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    กว่า 60 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง   งานพัสดุ ในวันเวลาราชการ รพ.นิคมน้ำอูน
    สำหรับ รพ.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน   กลุ่มงานการจัดการ งานธุรการ อ.นิคมน้ำอูน
    จ.สกลนคร   รพ.นิคมน้ำอูน กลุ่มงานการจัดการ จ.สกลนคร
          รพ.นิคมน้ำอูน  
4 ก.ค.57 อบต.ห้วยยาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,262,000 2 - 17 ก.ค.57 2 - 16 ก.ค.57 18 ก.ค.57
    เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 4 โครงการ   08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    ในเขต ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร   ในวันเวลาราชการ 17 ก.ค.57 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 (สายที่ 1)   อบต.ห้วยยาง 10.00 - 11.00 น. การซื้อจัดจ้างของ อบต.
    2.บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 (สายที่ 2)     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ ระดับอำเภอ 
    3.บ้านบอน หมู่ที่ 5     ซื้อจัดจ้างของอบต.ระดับ ทอ.เมืองสกลนคร
    4.บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 7     อำเภอ ทอ.เมืองสกลนคร  
4 ก.ค.57 ทต.พังโคนศรีจำปา สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการ 215,000 2 - 18 ก.ค.57 2 - 18 ก.ค.57 22 ก.ค.57
    ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    ทต.พังโคนศรีจำปา ประจำปีงบประมาณ 57   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
    จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้   กองคลัง  กองคลัง  ซื้อจัดจ้างของหน่วยการ
    1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง   ทต.พังโคนศรีจำปา ทต.พังโคนศรีจำปา บริหารราชการท้องถิ่น
    จำนวน 81 รายการ   อ.พังโคน จ.สกลนคร 21 ก.ค.57 ชั้น1 ทอ.พังโคน 
    2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาลโนนสูง     08.30 - 16.00 น. จ.สกลนคร
    จำนวน 75 รายการ     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ  
          ซื้อจัดจ้างของหน่วยการ  
          บริหารราชการท้องถิ่น   
          ชั้น1 ทอ.พังโคน   
          จ.สกลนคร  
7 ก.ค.57 ทต.กุดเรือคำ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 5 โครงการ   3 - 21 ก.ค.57 3 - 21 ก.ค.57 23 ก.ค.57
    ทต.กุดเรือคำ ต.กุดเรืองคำ อ.วานรนิวาส   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
    1.สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูระบบแรงดึง 103,000 ทต.กุดเรือคำ ทต.กุดเรือคำ จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาล
    พร้อมฝาปิด บ.กุดเรือคำ ม.1     22 ก.ค.57 ระดับอำเภอ 
    2.สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูระบบแรงดึง 103,000   08.30 - 16.30 น. ทอ.วานรนิวาส ชั้น 2
    พร้อมฝาปิด บ.พัฒนา ม.2     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ  
    3.สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูระบบแรงดึง 103,000   จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาล  
    พร้อมฝาปิด บ.ฮ่องไร่ ม.9     ระดับอำเภอ   
    4.สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  104,000   ทอ.วานรนิวาส ชั้น 2  
    บ.จำปาดงเหนือ ม.6        
    5.สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 104,000      
    บ.ดงป่าแดง ม.8        
7 ก.ค.57 อบต.กุสุมาลย์ อบต.กุสุมาลย์ สอบราคาจ้างจำนวน    4 - 21 ก.ค.57 4 - 21 ก.ค.57 23 ก.ค.57
    3 โครงการ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ 09.30 น. เป็นต้นไป
    1.ปรัวปรุง-ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยทราย 315,000 ส่วนการคลัง 08.30 - 16.30 น. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
    บ.กุสุมาลย์ ม.1   อบต.กุสุมาลย์ อบต.กุสุมาลย์ จัดซื้อจัดจ้างของอบต.
    2.ขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ.อีกุด ม.2 144,000   22 ก.ค.57 ระดับอำเภอ
    3.ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.นิรมัย 205,000   08.30 - 16.30 น. ทอ.กุสกมาลย์ ชั้น 2
    ม.5     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ  
          จัดซื้อจัดจ้างของอบต.  
          ระดับอำเภอ  
          ทอ.กุสกมาลย์ ชั้น 2  
7 ก.ค.57 สนง.สาธารณสุข สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและก่อสร้าง   2 - 15 ก.ค.57 2 - 15 ก.ค.57 16 ก.ค.57
  อ.คำตากล้า อาคารแพทย์แผนไทย ณ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ   ในเวลาราชการ 09.00 - 15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ตำบลในสังกัดฯ จำนวน 3 แห่ง   งานพัสดุ ในเวลาราชการ สนง.สาธารณสุข
    อ.คำตากล้า จ.สกลนคร   สนง.สาธารณสุข สนง.สาธารณสุข อ.คำตากล้า
    1.รพ.สต.แพด  239,000 อ.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    2.รพ.สต.หนองพอกใหญ่  367,000 จ.สกลนคร จ.สกลนคร  
    3.รพ.สต.โพธิ์ชัย 347,000      
7 ก.ค.57 อบต.ดงหม้อทอง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อบต.ดงหม้อทอง 845,000 4 - 22 มิ.ย.57 4 - 22 มิ.ย.57 23 ก.ค.57
    อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร จำนวน 4 โครงการ   ในเวลาราชการ ในเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กองคลัง กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านท่ากระดัน หมู่ที่ 8   อบต.ดงหม้อทอง อบต.ดงหม้อทอง การจัดซื้อจัดจ้างของอบต.
    2.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9     9 ก.ค.57 ระดับอำเภอ ทอ.บ้านม่วง 
    3.บ้านโนนแสงทอง หมู่ที่ 10     08.30 - 16.30 น. จ.สกลนคร
    4.โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ  
    บ้านดงห้วยเปลือย หมู่ที่ 11     จัดซื้อจัดจ้างของอบต.  
          ระดับอำเภอ ทอ.บ้านม่วง   
          จ.สกลนคร  
8 ก.ค.57 ทต.ไร่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   3 - 21 ก.ค.57 3 - 18 ก.ค.57 22 ก.ค.57
    จำนวน 8 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านไฮ่ หมู่ที่ 2 199,000 กองคลัง ทต.ไร่ กองคลัง ทต.ไร่ การซื้อหรือการจ้าง ระดับ
    2.บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 9 262,000 อ.พรรณานิคม 21 ก.ค.57 อำเภอ ทอ.พรรณานิคม
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   จ.สกลนคร ในวันเวลาราชการ จ.สกลนคร
    3.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 (จุดที่ 1) 115,000   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    4.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 (จุดที่ 2) 71,800   การซื้อหรือการจ้าง ระดับ  
    5.บ้านไร่ หมู่ที่ 15 186,800   อำเภอ ทอ.พรรณานิคม  
    6.บ้านไฮ่น้อย หมู่ที่ 16 202,000   จ.สกลนคร  
    7.ภายใน อบต.ไร่ 77,900      
    8.ก่อสร้างโรงจอดรถภายใน อบต.ไร่ 253,000      
8 ก.ค.57 รพ.สกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาเพื่อใช้ในกิจการยา   7 - 18 ก.ค.57 7 - 21 ก.ค.57 22-ก.ค.-57
    ภายในโรงพยาบาลสกลนคร   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    Clopidogrel film-coat tab 75 mg   ในวันเวลาราชการ ห้องประชุมกลุ่มงาน ห้องประชุมกลุ่มงาน
    จำนวน 99,990 เม็ด   อาคารเภสัชกรรม ชั้น2 เภสัชกรรม  เภสัชกรรม 
        รพ.สกลนคร อ.เมือง อาคารเภสัชกรรม ชั้น2 อาคารเภสัชกรรม ชั้น2
        จ.สกลนคร รพ.สกลนคร อ.เมือง รพ.สกลนคร อ.เมือง
          จ.สกลนคร จ.สกลนคร
9 ต.ค.57 อบจ.สกลนคร สอบราคาซ่อมโครงการซ่อมสร้างและเสริม 1,952,000 8 - 23 ก.ค.57 8 ก.ค.57 24 ก.ค.57
    ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC)   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    สาย สน.2047 บ้านดงบัง - บ้านดงแสนสุข   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    อ.คำตากล้า จ.สกลนคร   กองคลัง อบจ.สกลนคร จ.สกลนคร (หลังเก่า) ชั้น 2 จสกลนคร(หลังเก่า) ชั้น 2
          9 - 23 ก.ค.57  
          08.30 - 16.30 น.  
          กองพัสดุและทรัพย์สิน  
          อบจ.สกลนคร  
9 ต.ค.57 ทต.พอกน้อย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ 423,300 7 - 22 ก.ค.57 7 - 22 ก.ค.57 23 ก.ค.57
    การศึกษาให้เด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 15.00 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด หมู่ที่ 4, 5, 8, 10   ทต.พอกน้อย ห้องกองคลัง ทต.พอกน้อย ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี   อ.พรรณานิคม 18 ก.ค.57 ทอ.พรรณานิคม
        จ.สกลนคร 08.30 - 15.00 น.  
          ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          ทอ.พรรณานิคม  
9 ต.ค.57 ทต.พอกน้อย สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อ 258,900 7 - 22 ก.ค.57 7 - 22 ก.ค.57 23 ก.ค.57
    ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ปุ๋ย   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 15.00 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    อินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดทดแทนปุ๋ยเคมี   ทต.พอกน้อย ห้องกองคลัง ทต.พอกน้อย ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อ.พรรณานิคม 18 ก.ค.57 ทอ.พรรณานิคม
        จ.สกลนคร 08.30 - 15.00 น.  
          ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          ทอ.พรรณานิคม  
9 ต.ค.57 อบต.กกปลาซิว แก้ไขสอบราคา        
    ตามที่ อบต.กกปลาซิว ได้ประกาศเรื่อง        
    สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนา        
    เด็กเล็กบ้านกกปลาซิว ลว.4 ก.ค.57        
    โดยกำหนดวัน ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา        
    ในระหว่างวันที่ 7 - 21 ก.ค.57        
    ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.ความละเอียด        
    แจ้งแล้วนั้น ในการนี้ อบต.กกปลาซิว        
    ขอแก้ไขประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์        
    พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว วัน เดือน ปี        
    ดังนี้        
    1.สถานที่ วันเวลาในการติดต่อขอรับเอกสาร        
    1.1 เดิม 7 - 21 ก.ค.57         
    1.2 แก้ไข 7 - 22 ก.ค.57        
    2.การเสนอราคา การกำหนดเวลา         
    สถานที่เสนอราคา 23 ก.ค.57         
    11.30 น.เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร        
    การซื้อการจ้างของอบต.ระดับอำเภอ        
    อ.ภูพาน จ.สกลนคร ส่วนข้อความอื่นๆ        
    ให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ        
    ประกาศ 7 ก.ค.57        
15 ก.ค.57 ทต.กุดบาก สอบราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 5 ตัน 1,510,000 8 - 22 ก.ค.57 8 - 22 ก.ค.57 24 ก.ค.57
    38 แรงม้า เครื่องยนต์ 4 สูบ จำนวน 1 คัน   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ทต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร   23 ก.ค.57 งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
        09.00 - 12.00 น. กองคลัง ทต.กุดบาก จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ
        ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 23 ก.ค.57 หอประชุม อ.กุดบาก
        การจัดซื้อจัดจ้างระดับ 09.00 - 14.00 น.  
        อำเภอหอประชุม  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ  
        อ.กุดบาก จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  
          หอประชุม อ.กุดบาก  
16 ก.ค.57 อบต.คำตากล้า สอบราคา จำนวน 3 โครงการ   10 - 25 ก.ค.57 10 - 25 ก.ค.57 29 ก.ค.57
    1.โครงการปรับปรุงอาคาร สนง.อบต.คำตากล้า 149,000 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    2.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 271,000 งานพัสดุและทรัพย์สิน อบต.คำตากล้า ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
    อบต.คำตากล้า   กองคลัง อบต.คำตากล้า 28 ก.ค.57 จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ
    3.โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บของ 122,000 อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 08.30 - 09.30 น. ทอ.คำตากล้า(ชั่วคราว)
    อบต.คำตากล้า     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ  
          จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  
          ทอ.คำตากล้า(ชั่วคราว)  
16 ก.ค.57 ทต.หนองสนม สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 625,600 9 - 24 ก.ค.57 9 - 24 ก.ค.57 28 ก.ค.57
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 ศูนย์   08.30 - 16.30 น. 09.00 - 16.00 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    ทต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร   กองคลัง ทต.หนองสนม ทต.หนองสนม ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
        อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 25 ก.ค.57 จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ
          09.00 - 16.00 น. ทอ.วานรนิวาส
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ  
          จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  
          ทอ.วานรนิวาส  
16 ก.ค.57 รพ.นาแก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ   9 - 29 ก.ค.57 9 - 29 ก.ค.57 30 ก.ค.57
    สำหรับโรงพยาบาลนาแก - วังยาง    ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    รายการที่1 กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา 1 ชุด 1,200,000 งานพัสดุ รพ.นาแก กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป
    รายการที่2 โคมไฟผ่าตัดขนาดเล็กติดเพดาน โคมละ อ.นาแก จ.นครพนม งานพัสดุ ชั้น 2 รพ.นาแก งานพัสดุ ชั้น 2 รพ.นาแก
    หลอดแอลอีดี ความสว่าง 50,000 วัตต์ 170,000      
    จำนวน 4 โคม        
16 ก.ค.57 อบต.ค้อใต้ สอบราคาจ้างเหมางานโครงการก่อสร้าง    10 - 28 ก.ค.57 10 - 28 ก.ค.57 30 ก.ค.57
    1.ปรับปรุงและต่อเติมศาลาประชาคมประจำ 138,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    หมู่บ้านท่าวัด หมู่ 7   กองคลัง อบต.ค้อใต้ กองคลัง อบต.ค้อใต้ ทอ.สว่างแดนดิน ชั้น 2
    2.ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000   29 ก.ค.57 จ.สกลนคร
    ตำบลบ้านชุมพล หมู่ 4     08.30 - 12.00 น.  
    3.ก่อสร้างรั้วกำแพงหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก 336,000   ทอ.สว่างแดนดิน ชั้น 2  
    เล็กบ้านขาม ม.9     จ.สกลนคร  
    4.ซื้อโครงการจัดวัสดุครุภัณฑ์สื่อการเรียน 256,569      
    การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลค้อใต้        
    จำนวน 335 รายการ        
16 ก.ค.57 สนง.ไปรษณีย์ สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคาร 244,900 15 - 18 ก.ค.57 29 ก.ค.57 29 ก.ค.57
  เขต 10  ที่ทำการพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   และ 21 ก.ค.57 08.30 - 12.00 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร   09.00 - 16.00 น. ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์
        ไปรษณีย์ จ.สกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
        ไปรษณีย์ท่าแร่    
        ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ    
16 ก.ค.57 รพ.โคกศรีสุพรรณ สอบราคาซื้อเครื่องตรวจภาวะเด็กในครรภ์   8 - 23 ก.ค.57 8 - 23 ก.ค.57 24 ก.ค.57
    (NST) จำนวน 1 ชุด สำหรับ รพ.โคกศรีสุพรรณ   ในวันเวลาราชการ 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร   งานพัสดุ กลุ่มงานการจัด งานพัสดุ กลุ่มงานการจัด ห้องประชุมธรรมรักษ์
        การ รพ.โคกศรีสุพรรณ การ รพ.โคกศรีสุพรรณ รพ.โคกศรีสุพรรณ
        รพ.โคกศรีสุพรรณ รพ.โคกศรีสุพรรณ รพ.โคกศรีสุพรรณ
        จ.สกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
16 ก.ค.57 การประปาส่วน ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็น   9 - 22 ก.ค.57   กำหนดการประมูล
  ภูมิภาค เขต 7 ต้องใช้งาน (มาตรวัดน้ำ) จำนวน 3 รายการ   ในวันเวลาราชการ   23 ก.ค.57
    1.มาตรวัดน้ำทองเหลือง 1/2" - 1" (ทุกยี่ห้อ)   งานพัสดุและบัญชีทรัพย์   10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 11,091 เครื่อง   สิน กองบริหารทั่วไป   ห้องประชุม ชั้น 1
    2.มาตรวัดน้ำเหล็กหล่อ 1/2" - 4" (ทุกยี่ห้อ)   การประปาส่วนภูมิภาค   การประปาส่วนภูมิภาค
    จำนวน 5 เครื่อง   เขต 7 อ.เมือง จ.อุดรธานี   เขต 7 อ.เมือง จ.อุดรธานี
    3.มาตรวัดน้ำพลาสติก 1/2" - 3/4" (ทุกยี่ห้อ)        
    จำนวน 127 เครื่อง        
17 ก.ค.57 ทต.วังยาง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 215,900 15 - 28 ก.ค.57 15 - 28 ก.ค.57 30 ก.ค.57
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    ทต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   กองคลัง ทต.วังยาง กองคลัง ทต.วังยาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
        อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 29 ก.ค.57 จัดซื้อจัดจ้างของหน่วย
          09.00 - 09.30 น. การบริหารราชการส่วน
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ ทิองถิ่นระดับอำเภอ
          จัดซื้อจัดจ้างของหน่วย ทอ.พรรณานิคม ชั้น 2
          การบริหารราชการส่วน  
          ทิองถิ่นระดับอำเภอ  
          ทอ.พรรณานิคม ชั้น 2  
17 ก.ค.57 ทต.พรรณานคร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ   15 - 29 ก.ค.57 15 - 29 ก.ค.57 31 ก.ค.57
    ในเขตตำบลพรรณา   ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. โครงการที่ 1
    โครงการที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู 170,000 30 ก.ค.57 30 ก.ค.57 09.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 13    09.00 - 10.00 น. 09.00 - 10.00 น. โครงการที่ 2
    โครงการที่ 2 ก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อครึ่งซีก 94,500 กองคลัง ทต.พรรณานคร กองคลัง ทต.พรรณานคร 10.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 13    อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
          16 ก.ค.57 ซื้อการจ้างระดับอำเภอ
          08.30 - 16.30 น. ทอ.พรรณานิคม 
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
          ซื้อการจ้างระดับอำเภอ  
          ทอ.พรรณานิคม   
          อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  
18 ก.ค.57 การเคหะแห่งชาติ สอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบ 1,232,000 10 - 18 ก.ค.57 24 ก.ค.57 24 ก.ค.57
    สาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร   วันเวลาราชการ 13.00 - 13.30 น. 13.45 น. เป็นต้นไป
    ชภ.2 ชช.2 งบ พ.ร.บ.ปี 2557   กองประมูล ฝ่ายพัสดุ ห้องเปิดซอง 2 ชั้น 1 ห้องเปิดซอง 2 ชั้น 1
    เลขที่ ศปบ.171/2557  จำนวน 40 โครงการ   และบริการโครงการ อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารสำนักงานใหญ่
        ก่อสร้าง ชั้น 2 (อาคาร1) กคช.  (อาคาร1) กคช. 
        อาคาร สนง.ใหญ่    
        (อาคาร1) กคช.     
        ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น    
        เขตบางกะปิ กทม.    
18 ก.ค.57 ทต.พังโคนศรีจำปา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ทต.พังโคนศรีจำปา   16 - 30 ก.ค.57 16 - 30 ก.ค.57 1 ส.ค.57
    ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    1.ถนนสามัคคีธรรม ม.2 314,000 ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
    2.ถนนประชาร่วมใจ ม.3 301,800 กองคลัง กองคลัง จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ
    3.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 125,700 ทต.พังโคนศรีจำปา ทต.พังโคนศรีจำปา ชั้นที่ 1 ทอ.พังโคน
    หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเหมือง ม.2   อ.พังโคน จ.สกลนคร 31 ก.ค.57 จ.สกลนคร
    4.ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000   09.00 - 16.00 น.  
    ถนนศรีบุญเรือง ม.10     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ  
    5.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 378,000   จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  
    ถนนมิตรภาพ - ปู่เจ้า บ้านดอนตาล ม.11     ชั้นที่ 1 ทอ.พังโคน  
    6.สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมสร้างห้องน้ำ 252,400   จ.สกลนคร  
    บริเวณศาลาประชาคม บ้านดอนตาล        
    7.ปรับปรุงต่อเติมอาคารระหว่างโรงจอดรถกับ 208,300      
    ห้องประชุม บ้านนาเหมืองใหญ่ ม.10        
18 ก.ค.57 รพ.สกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาใช้ในกิจการของ   16 - 31 ก.ค.57 16 ก.ค. - 4 ส.ค.57 5 ส.ค.57
    รพ.สกลนคร   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    Sildenafil film-coat tab 50 mg.   อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 ห้องประชุม ห้องประชุม
    จำนวน 10,000 เม็ด   รพ.สกลนคร อ.เมือง อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2
        จ.สกลนคร รพ.สกลนคร อ.เมือง รพ.สกลนคร อ.เมือง
          จ.สกลนคร จ.สกลนคร
22 ก.ค.57 ทต.บงใต้ สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของ 367,200 18 ก.ค. - 4 ส.ค.57 18 ก.ค. - 4 ส.ค.57 5 ส.ค.57
    สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดจิก   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ
    2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อร้าง   กองคลัง ทต.บงใต้ ทต.บงใต้ การจ้างของเทศบาลตำบล
    3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบงใต้    อ.สว่างแดนดิน  25 ก.ค.57 ระดับอำเภอ (ชั้น 2)
    จำนวน 83 รายการ    จ.สกลนคร 08.30 - 16.30 น. อ.สว่างแดนดิน
          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ  
          การจ้างของเทศบาลตำบล  
          ระดับอำเภอ (ชั้น 2)  
          อ.สว่างแดนดิน  
22 ก.ค.57 ทต.ท่าแร่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับ 176,800 22 ก.ค. - 4 ส.ค.57 22 ก.ค. - 4 ส.ค.57 5 ส.ค.57
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นวัสดุ   09.00 - 15.00 น. 09.00 - 15.00 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 75 รายการ และหนังสือ 4 ชุด   ในวันราชการ ในวันราชการ ห้องประชุมอาคารเฉลิม
        กองการศึกษา กองการศึกษา พระเกียรติ 50 ปี (ชั้น 3)
        งานงบประมาณ  งานงบประมาณ  ทอ.เมืองสกลนคร
        ทต.ท่าแร่ 1 ส.ค.57 จ.สกลนคร
          ห้องประชุมอาคารเฉลิม  
          พระเกียรติ 50 ปี (ชั้น 3)  
          ทอ.เมืองสกลนคร  
          จ.สกลนคร  
22 ก.ค.57 ทต.โคกภู ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด 1,000 18 - 31 ก.ค.57 1 ส.ค.57 1 ส.ค.57
    เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งานของเทศบาล   ในวันเวลาราชการ 09.00 - 10.00 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    ตำบลโคกภู จำนวน 1 รายการ   งานพัสดุและทรัพย์สิน ทต.โคกภู อ.ภูพาน ทต.โคกภู อ.ภูพาน
    1.รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี    กองคลัง ทต.โคกภู จ.สกลนคร จ.สกลนคร
    ยี่ห้อ ยามาฮ่า รุ่น JR    อ.ภูพาน จ.สกลนคร    
    หมายเลขครุภัณฑ์ 024-46-0001        
    จำนวน 1 คัน        
23 ก.ค.57 ทต.หนองลาด ทต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ สอบราคาจ้าง   18 ก.ค. - 1 ส.ค.57 18 - 31 ก.ค.57 4 ส.ค.57
    โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. โครงการ 1 
    1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 186,000 ในวันราชการ ในวันราชการ 09.30 น. เป็นต้นไป
    บ้านค้อ หมู่ที่ 2 โดยลงหินลูกรังถมพื้นทาง   กองคลัง ทต.หนองลาด กองคลัง ทต.หนองลาด โครงการ 2 
    พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง   อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 1 ส.ค.57 10.00 น. เป็นต้นไป
    2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู 300,000   09.30 - 16.00 น. โครงการ 3 
    (แบบมีฝาปิด) บ้านจำปา หมู่ที่ 11     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 10.30 น. เป็นต้นไป
    (บ้านนายโฮม พันทะสา ถึงบ้านนายพา พิมพ์พา)     ซื้อหรือจ้างของเทศบาล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    3.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนาน้อย 300,000   ตำบลระดับอำเภอ ซื้อหรือจ้างของเทศบาล
    บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6      หอประชุม อ.วาริชภูมิ ตำบลระดับอำเภอ
          จ.สกลนคร หอประชุม อ.วาริชภูมิ
            จ.สกลนคร
24 ก.ค.57 อบต.ห้วยยาง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคาร 392,000 23 ก.ค. - 5 ส.ค.57 23 ก.ค. - 4 ส.ค.57 6 ส.ค.57
    อเนกประสงค์ บ้านหนองแฝกพัฒนา หมู่ที่ 14   08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    ในเขตตำบลห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร   ในวันราชการ อบต.ห้วยยาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.ห้วยยาง 5 ส.ค.57 การซื้อการจ้างของอบต.
          10.00 - 11.00 น. ระดับอำเภอ ห้องประชุม
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.เมืองสกลนคร
          การซื้อการจ้างของอบต.  
          ระดับอำเภอ ห้องประชุม  
          ทอ.เมืองสกลนคร  
24 ก.ค.57 ทต.สว่างแดนดิน ทต.สว่างแดนดิน มีความประสงค์จะสอบราคา   23 ก.ค. - 7 ส.ค.57 23 ก.ค. - 6 ส.ค.57 7 ส.ค.57
    จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.ก่อสร้างท่อระบายน้ำบนทางเท้า ถ.ศรีสำอางค์ 338,000 ในวันราชการ ในวันราชการ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว
    หมู่ที่ 1    งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน สาร (ชั้น 2) 
    2.ก่อสร้างท่อระบายน้ำบนทางเท้า  295,000 กองคลัง ทต.สว่างแดนดิน กองคลัง ทต.สว่างแดนดิน ทอ.สว่างแดนดิน
    ถ.สิทธิศักดิ์บำรุง หมู่ที่ 1   อ.สว่างแดนดิน  7 ส.ค.57 อ.สว่างแดนดิน 
    3.ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ถ.โคกสว่าง 2 475,000 จ.สกลนคร 08.30 - 16.30 น. จ.สกลนคร
    หมู่ที่ 12 (ด้านทิศใต้)     ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          (ชั้น 2) ทอ.สว่างแดนดิน  
          อ.สว่างแดนดิน   
          จ.สกลนคร  
24 ก.ค.57 อบต.คอนสวรรค์ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 158,100 22 ก.ค. - 4 ส.ค.57 22 ก.ค. - 4 ส.ค.57 6 ส.ค.57
    และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จะใช้ใน   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คอนสวรรค์   กองคลัง อบต.คอนสวรรค์ กองคลัง อบต.คอนสวรรค์ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร จำนวน 2 แห่ง   อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 5 ส.ค.57 การซื้อการจ้างของอบต.
    จำนวน 157 รายการ     08.30 - 16.30 น. ระดับอำเภอ 
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.วานรนิวาส ชั้น 2
          การซื้อการจ้างของอบต. จ.สกลนคร
          ระดับอำเภอ   
          ทอ.วานรนิวาส ชั้น 2  
          จ.สกลนคร  
24 ก.ค.57 สำนักทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ได้ประกาศขาย   ในวันและเวลาราชการ   กำหนดการขายทอด
  ที่ 3 (สกลนคร) ทอดตลาด อะไหล่เก่า ยางเก่า (งานเงินทุน)   คลังพัสดุ สำนักทางหลวง   ตลาดด้วยปากเปล่า
    จำนวน 9 รายการ    ที่ 3 (สกลนคร) ถ.ใสสว่าง   19 ส.ค.57
    เลขที่ คค 0618/พ.5.2/3/2557 ลว.23 ก.ค.57   อ.เมือง จ.สกลนคร   10.00 น. เป็นต้นไป
            ส่วนเครื่องจักรกล
            สำนักทางหลวง
            ที่ 3 (สกลนคร) ถ.ใสสว่าง
            อ.เมือง จ.สกลนคร
24 ก.ค.57 สำนักทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ได้ประกาศขาย   ในวันและเวลาราชการ   กำหนดการขายทอด
  ที่ 3 (สกลนคร) ทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด นอกเงินทุนฯ    คลังพัสดุ สำนักทางหลวง   ตลาดด้วยปากเปล่า
    จำนวน 30 รายการ   ที่ 3 (สกลนคร) ถ.ใสสว่าง   18 ส.ค.57
    เลขที่ คค 0618/พ.5.2/2/2557 ลว.23 ก.ค.57   อ.เมือง จ.สกลนคร   10.00 น. เป็นต้นไป
            ส่วนเครื่องจักรกล
            สำนักทางหลวง
            ที่ 3 (สกลนคร) ถ.ใสสว่าง
            อ.เมือง จ.สกลนคร
24 ก.ค.57 สำนักทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ได้ประกาศขาย   ในวันและเวลาราชการ   กำหนดการขายทอด
  ที่ 3 (สกลนคร) ทอดตลาด แบตเตอรี่เก่า (งานเงินทุน)    คลังพัสดุ สำนักทางหลวง   ตลาดด้วยปากเปล่า
    จำนวน 4 รายการ   ที่ 3 (สกลนคร) ถ.ใสสว่าง   19 ส.ค.57
    เลขที่ คค 0618/พ.5.2/4/2557 ลว.23 ก.ค.57   อ.เมือง จ.สกลนคร   10.00 น. เป็นต้นไป
            ส่วนเครื่องจักรกล
            สำนักทางหลวง
            ที่ 3 (สกลนคร) ถ.ใสสว่าง
            อ.เมือง จ.สกลนคร
25 ก.ค.57 ทต.เหล่าปอแดง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียน 210,800 24 ก.ค. - 6 ส.ค.57 24 ก.ค. - 6 ส.ค.57 8 ส.ค.57
    รการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ตำบลเหล่าปอแดง จำนวน 3 ศูนย์   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านเหล่าปอแดง   จำนวน  98 รายการ   กองคลัง ทต.เหล่าปอแดง กองคลัง ทต.เหล่าปอแดง การซื้อการจ้างของ
    2.บ้านหนองปลาน้อย  จำนวน  83  รายการ   อ.เมือง จ.สกลนคร 7 ส.ค.57 เทศบาลตำบลระดับ
    3.บ้านท่าวัด  จำนวน  53  รายการ     10.00 - 10.20 น. อำเภอ อ.เมือง 
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จ.สกลนคร
          การซื้อการจ้างของ  
          เทศบาลตำบลระดับ  
          อำเภอ อ.เมือง จ.สกลนคร  
25 ก.ค.57 ทต.แพด สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 413,379 23 ก.ค. - 7 ส.ค.57 23 ก.ค. - 7 ส.ค.57 8 ส.ค.57
    ทต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 08.30 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 69 รายการ   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ทต.แพด อ.คำตากล้า  กองคลัง งานพัสดุและ การซื้อการจ้างของตำบล
        จ.สกลนคร  ทะเบียนทรัพย์สิน ทต.แพด ระดับอำเภอ
          7 ส.ค.57 ทอ.คำตากล้า ชั้น 2
          08.30 - 16.30 น. อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างของตำบล  
          ระดับอำเภอ  
          ทอ.คำตากล้า ชั้น 2  
          อ.คำตากล้า จ.สกลนคร  
25 ก.ค.57 ทต.บะหว้า สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา   21 ก.ค. - 1 ส.ค.57 21 ก.ค. - 1 ส.ค.57 5 ส.ค.57
    และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสังกัด   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    เทศบาลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    จำนวน 1 โครงการ   กองคลัง ทต.บะหว้า กองคลัง ทต.บะหว้า การซื้อการจ้างขององค์กร
        อ.อากาศอำนวย  28 ก.ค.57 ปกครองส่วนท้องถิ่น
        จ.สกลนคร  08.30 - 16.30 น. ระดับอำเภอ ชั้น 2
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อ.อากาศอำนวย
          การซื้อการจ้างขององค์กร จ.สกลนคร
          ปกครองส่วนท้องถิ่น  
          ระดับอำเภอ ชั้น 2  
          อ.อากาศอำนวย  
          จ.สกลนคร  
28 ก.ค.57 สนง.ไปรษณีย์ สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคาร 313,500 30 ก.ค. - 5 ส.ค.57 13 ส.ค.57 13 ส.ค.57
  เขต 10 ที่ทำการพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   09.00 - 16.00 น. 08.30 - 12.00 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม อ.พรรณานิคม   ในวันราชการ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร
    จ.สกลนคร   ที่ทำการไปรษณีย์ จ.สน. อ.เมือง จ.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
        ที่ทำการไปรษณีย์    
        พรรณานิคมและส่วน    
        ทรัพย์สินและพัสดุ    
29 ก.ค.57 ทต.โคกภู สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   25 ก.ค. - 7 ส.ค.57 25 ก.ค. - 7 ส.ค.57 13 ส.ค.57
    ทต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    1.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  494,000 ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.   กองคลัง ทต.โคกภู งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
    ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน   อ.ภูพาน จ.สกลนคร กองคลัง ทต.โคกภู อำเภอ(ห้องประชุมอำเภอ
    2.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  787,000   8 ส.ค.57 ภูพาน) จ.สกลนคร
    ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.     08.30 - 16.30 น.  
    ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ(ห้องประชุมอำเภอ  
          ภูพาน) จ.สกลนคร  
29 ก.ค.57 ทต.วังยาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 117,000 24 ก.ค. - 6 ส.ค.57 24 ก.ค. - 6 ส.ค.57 8 ส.ค.57
    จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    ตามรายการ ดังนี้   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับงาน   กองคลัง ทต.วังยาง กองคลัง ทต.วังยาง การจัดซื้อจัดจ้างของ
    ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า      7 ส.ค.57 หน่วยการบริหารราชการ
    18 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง     09.00 - 09.30 น. ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
    2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED      ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.พรรณานิคม ชั้น 2
    สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง     การจัดซื้อจัดจ้างของ จ.สกลนคร
    3.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED -ขาวดำ     หน่วยการบริหารราชการ  
    จำนวน 3 เครื่อง     ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  
          ทอ.พรรณานิคม ชั้น 2  
          จ.สกลนคร  
29 ก.ค.57 อบต.บงเหนือ สอบราคาจ้าง อบต.บงเหนือ   25 ก.ค. - 8 ส.ค.57 25 ก.ค. - 8 ส.ค.57 13 ส.ค.57
    1.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 118,000 ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ 09.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1   อบต.บงเหนือ ต.บงเหนือ อบต.บงเหนือ งานพัสดุ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก 1,065,000 อ.สว่างแดนดิน  ห้องส่วนการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
    คอนกรีต สายบ้านบาก-บ้านโนนสะอาด   จ.สกลนคร 6 ส.ค.57 ทอ.สว่างแดนดิน 
          08.30 - 16.30 น.  จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          ทอ.สว่างแดนดิน   
           จ.สกลนคร  
29 ก.ค.57 ทต.นาใน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม   24 ก.ค. - 6 ส.ค.57 24 ก.ค. - 6 ส.ค.57 8 ส.ค.57
    เหล็กภายในหมู่บ้าน ทต.นาใน อ.พรรณานิคม   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร จำนวน 5 โครงการ   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านห้วยบุ่น หมู่ที่ 3 206,200 งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
    2.บ้านผักคำภู หมู่ที่ 6 204,000 กองคลัง ทต.นาใน กองคลัง ทต.นาใน อำเภอ ทอ.พรรณานิคม
    3.บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 202,000 อ.พรรณานิคม 7 ส.ค.57 จ.สกลนคร
    4.บ้านผักคำภู หมู่ที่ 9 211,000 จ.สกลนคร 10.30 - 11.00 น.  
    5.บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ที่ 10 210,800   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.พรรณานิคม  
          จ.สกลนคร  
30 ก.ค.57 อบต.โพนงาม อบต.โพนงาม สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อ 341,700 28 ก.ค. - 28 ส.ค.57 28 ก.ค. - 28 ส.ค.57 13 ส.ค.57
    วัสดุสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนา   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    เด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง จำนวน 23 รายการ   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        กองคลัง อบต.โพนงาม กองคลัง อบต.โพนงาม การจัดซื้อจัดจ้างอำเภอ
        อ.อากาศอำนวย   อากาศอำนวย ชั้น 2
        จ.สกลนคร   ทอ.อากาศอำนวย
            จ.สกลนคร
30 ก.ค.57 ทต.บงใต้ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง 373,000 29 ก.ค. - 13 ส.ค.57 29 ก.ค. - 13 ส.ค.57 14 ส.ค.57
    ภายในเขตเทศบาลตำบลบงใต้ ปริมาณลูกรัง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    4,824 ลบ.ม. ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    จ.สกลนคร   ทต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน ทต.บงใต้  การจัดซื้อจัดจ้างของ
        จ.สกลนคร 8 ส.ค.57 เทศบาลตำบลระดับ
          08.30 - 16.30 น. อำเภอสว่างแดนดิน 
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ชั้น 2 จ.สกลนคร
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          เทศบาลตำบลระดับ  
          อำเภอสว่างแดนดิน ชั้น 2  
          จ.สกลนคร  
30 ก.ค.57 รพ.ศรีสงคราม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม   29 ก.ค. - 13 ส.ค.57 29 ก.ค. - 13 ส.ค.57 15 ส.ค.57
    4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลศรีสงคราม   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    กลุ่ม1 รายการเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 3 รายการ   ในวันราชการ ในวันราชการ ห้องประชุมกลุ่มงาน
    1.SET CHOLECYSTERTOMY จำนวน 1 ชุด 100,760 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัด งานพัสดุ กลุ่มงานการจัด เวชศาสตร์ครอบครัว
    2.SET BASIC จำนวน 1 ชุด 138,510 การ รพ.ศรีสงคราม การ รพ.ศรีสงคราม และชุมชน 
    3.SET GASTRECTOMY จำนวน 1 ชุด 330,420 อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รพ.ศรีสงคราม
    กลุ่ม2 รายการเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื้อด้วย 360,000     อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์         
    จำนวน 1 เครื่อง