สอบราคาประจำเดือน  มิถุนายน  2557
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
2 มิ.ย.57 รพ.เต่างอย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   26 พ.ค. - 5 มิ.ย.57 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.57 6 มิ.ย.57
    เครื่องอัลตร้าซาวน์ จำนวน 1 เครื่อง   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 15.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    และรายการเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก.   งานพัสดุ  งานธุรการ ห้องประชุมธรรมรส
    จำนวน 16 เตียง และรพ.ส่งเสริมสุขภาพ   ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.เต่างอย
    ตำบลนาหลวง จำนวน 1 เตียง   รพ.เต่างอย รพ.เต่างอย  
    รพ.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร        
2 มิ.ย.57 อบต.มาย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล 173,000 30 พ.ค. - 11 มิ.ย.57 30 พ.ค. - 11 มิ.ย.57 13 มิ.ย.57
    อบต.มาย (ครั้งที่2) อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.30 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุ ส่วนการคลัง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ
        ส่วนการคลัง อบต.มาย อบต.มาย จัดจ้างของ อบต.ระดับ
          12 มิ.ย.57 อำเภอชั้น2 ทอ.บ้านม่วง
          10.30 - 11.30 น.  
          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัด  
          ซื้อจัดจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ ชั้น2   
          ทอ.บ้านม่วง  
2 มิ.ย.57 ทต.เจริญศิลป์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,850,000 30 พ.ค. - 13 มิ.ย.57 30 พ.ค. - 13 มิ.ย.57 17 มิ.ย.57
    บรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมกระบะและ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    หลังคาโดยสาร จำนวน 1 คัน ทต.เจริญศิลป์   งานกองคลัง ทต.เจริญศิลป์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ
    อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร   ทต.เจริญศิลป์ 16 มิ.ย.57 จัดจ้างของ อบต.ระดับ
          10.00 - 12.00 น. อำเภอเจริญศิลป์
          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ ทอ.เจริญศิลป์
          จัดจ้างของ อบต.ระดับ  
          อำเภอ ทอ.เจริญศิลป์  
2 มิ.ย.57 รพ.โพนสวรรค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    28 พ.ค. - 10 มิ.ย.57 28 พ.ค. - 10 มิ.ย.57 13 มิ.ย.57
    จำนวน 4 รายการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.เครื่องขูดหินปูน จำนวน 5 เครื่อง 150,000 งานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทั่วไป ห้องประชุมณัฐภพ
    2.เครื่องฉายแสง จำนวน 5 เครื่อง 125,000 ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.โพนสวรรค์ รพ.โพนสวรรค์
    3.เครื่องปั่นอมัลกัม จำนวน 5 เครื่อง 100,000 รพ.โพนสวรรค์    
    4.เครื่องกรอฟัน(หัวเร็ว) จำนวน 5 เครื่อง 60,000      
    สำหรับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขต        
    อำเภอโพนสวรรค์ สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม        
2 มิ.ย.57 รพ.นาทม  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด        
  ต.ดอนเตย เลขที่ นพ.0032.301/ว.912 ลว.29 พ.ค.57        
    จำนวน 389 รายการ ผู้สนใจติดต่อ        
    ยื่นความจำนงได้ที่ รพ.นาทม        
    ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 11 มิ.ย.57        
    และประมูลราคาในวันที่ 13 มิ.ย.57        
    ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม        
    ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 2 รพ.นาทม รายละเอียดตาม        
    ประกาศจังหวัดนครพนม ที่แนบมาพร้อมนี้        
4 มิ.ย.57 ทต.พอกน้อย สอบราคาของ ทต.พอกน้อย จำนวน 4 โครงการ   3 - 16 มิ.ย.57 3 - 16 มิ.ย.57 17 มิ.ย.57
    1.ก่อสร้างห้องน้ำ ศพด.กาญจนาภิเษก 160,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 15.00 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านบดมาด หมู่ 4 และโครงการต่อเติมศาลา   กองคลัง ทต.พอกน้อย กองคลัง ทต.พอกน้อย ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว
    ประชาคม บ้านบดมาด หมู่ 11   อ.พรรณานิคม 13 มิ.ย.57 สาร ชั้น 2 
    2.วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7, 9 และ 333,850 จ.สกลนคร 08.30 - 15.00 น. ทอ.พรรณานิคม
    วางท่อพร้อมบ่อพัก และถมดินลูกรัง หมู่ 11     ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว  
    3.ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 7,9 และขุดลอก 256,000   สาร ชั้น 2   
    ร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่1     ทอ.พรรณานิคม  
    4.ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7, 11 216,150      
    และถมดินบริเวณสระน้ำประปา บ้านพอกน้อย        
    หมู่ 1        
6 มิ.ย.57 อบจ.สน. สอบราคาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร   3 - 16 มิ.ย.57 3 มิ.ย.57 17 มิ.ย.57
    แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) จำนวน 2 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    1.สาย สน.2002 บ้านกุดนาขาม - บ้านโคกศิลา  1,958,000 ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    อ.เจริญศิลป์จ.สกลนคร   กองคลัง อบจ.สน. จ.สกลนครชั้น2 (หลังเก่า) จ.สกลนครชั้น2 (หลังเก่า)
    2.สาย สน.3137 บ้านนาเวง - บ้านนาคำ 1,895,000   4 - 16 มิ.ย.57  
    อ.เมือง จ.สกลนคร     08.30 - 16.30 น.  
          กองพัสดุและทรัพย์สิน  
          อบจ.สน.  
6 มิ.ย.57 อบต.บงเหนือ สอบราคาโครงการจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน 414,800 4 - 18 มิ.ย.57 4 - 18 มิ.ย.57 19 มิ.ย.57
    จำนวน 218 รายการ อบต.บงเหนือ    ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. เป็นต้นไป
    อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   อบต.บงเหนือ อบต.บงเหนือ งานพัสดุ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          ห้องส่วนการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างของ
          ยกเว้น 9 มิ.ย.57 อำเภอ ทอ.สว่างแดนดิน
          ในวันและเวลาราชการ จ.สกลนครชั้น2 (หลังเก่า)
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          อำเภอ ทอ.สว่างแดนดิน  
          จ.สกลนครชั้น2 (หลังเก่า)  
6 มิ.ย.57 อบต.นาตาล สอบราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำดาด 180,000 2 - 13 มิ.ย.57 2 - 13 มิ.ย.57 16 มิ.ย.57
    คอนกรีต หมู่ 7 บ้านอ่างคำ ต.นาตาล   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อ.เต่างอย จ.สกลนคร   งานพัสดุกองคลัง งานพัสดุกองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
        อบต.นาตาล อบต.นาตาล การจ้างของอบต.ระดับ
            อำเภอ ทอ.เต่างอย
6 มิ.ย.57 อบต.หนองบัวสิม สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 264,000 3 - 16 มิ.ย.57 3 - 16 มิ.ย.57 18 มิ.ย.57
    ถังขยะพลาสติก จำนวน 300 ถัง   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        อบต.หนองบัวสิม 17 มิ.ย.57 ศูนย์รวบรวมข่าวสาร
          10.00 - 11.30 น. การจัดซื้อจัดจ้างของ
          ศูนย์รวบรวมข่าวสาร อบต.ระดับเภอ ชั้น2
          การจัดซื้อจัดจ้างของ ทอ.คำตากล้า
          อบต.ระดับเภอ ชั้น2 จ.สกลนคร
          ทอ.คำตากล้า  
          จ.สกลนคร  
6 มิ.ย.57 ทต.บงใต้ สอบราคาจ้างโครงการของ ทต.บงใต้   3 - 16 มิ.ย.57 3 - 16 มิ.ย.57 17 มิ.ย.57
     อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร จำนวน 2 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.ก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อคอนกรีตครึ่งใบ 166,000 ทต.บงใต้ ทต.บงใต้ ศูนย์รวบรวมข่าวสาร
    หมู่ 14  แบบ 15/2555     13 มิ.ย.57 การจัดซื้อจัดจ้างของ
    2.ก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อคอนกรีตครึ่งใบ 150,000   08.30 - 16.30 น. อบต.ระดับเภอ ชั้น2
    หมู่ 14  แบบ 16/2555     ศูนย์รวบรวมข่าวสาร อ.สว่างแดนดิน
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          อบต.ระดับเภอ ชั้น2  
          อ.สว่างแดนดิน  
6 มิ.ย.57 อบต.นาตาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ 360,000 4 - 18 มิ.ย.57 4 - 18 มิ.ย.57 19 มิ.ย.57
    1.1 การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านนาอ่าง   งานพัสดุกองคลัง งานพัสดุกองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
    1.2 การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3   อบต.นาตาล อบต.นาตาล การจ้างของอบต.ระดับ
    บ้านนาตาล        ทอ.เต่างอย หอประชุม 
6 มิ.ย.57 อบต.นาตาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 251,200 4 - 18 มิ.ย.57 4 - 18 มิ.ย.57 19 มิ.ย.57
    1.ปรับปรุงถนนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านนาตาล    งานพัสดุกองคลัง งานพัสดุกองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
    2.ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาล   อบต.นาตาล อบต.นาตาล ซื้อจ้างของอบต.ระดับ
    อ.เต่างอย จ.สกลนคร       ทอ.เต่างอย หอประชุม 
6 มิ.ย.57 อบต.แวง สอบราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. 167,000 5 - 19 มิ.ย.57 20 มิ.ย.57 23 มิ.ย.57
    สายบ้านโคกสีไค - ป่าจาน บ้านโคกสีไค   08.30 - 16.30 น. 09.30 - 10.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    หมู่ที่ 5 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   อบต.แวง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          การซื้อจ้างของอบต.ระดับ การซื้อจ้างของอบต.ระดับ
          ทอ.สว่างแดนดิน  ชั้น 2 ทอ.สว่างแดนดิน  ชั้น 2
6 มิ.ย.57 ทต.นาหัวบ่อ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ 1,665,000 2 - 18 มิ.ย.57 2 - 18 มิ.ย.57 20 มิ.ย.57
    หมู่ที่ 1,2,4,5,6,15 จำนวน 6 โครงการ   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    ทต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   กองคลัง ทต.นาหัวบ่อ กองคลัง ทต.นาหัวบ่อ ศูนย์รวบรวมข่าวสาร
          19 มิ.ย.57 การจัดซื้อจัดจ้างของ
          09.00 - 10.15 น. อบต.ระดับเภอ ชั้น2
          ศูนย์รวบรวมข่าวสาร ทอ.พรรณานิคม
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          อบต.ระดับเภอ ชั้น2  
          ทอ.พรรณานิคม  
6 มิ.ย.57 ทต.เจริญศิลป์ ยกเลิกสอบราคา เลขที่ สน.53502/ว105        
    ลว.30 พ.ค.57 ตามที่ ทต.เจริญศิลป์ ดำเนินการ        
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        
    บรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมกระบะและ        
    หลังคาโดยสาร จำนวน 1 คัน เนื่องจาก        
    มีคุณลักษณะที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามที่        
    ทต.เจริญศิลป์ต้องการจึงขอยกเลิกประกาศสอบ        
    ดังกล่าว        
6 มิ.ย.57 สนง.ขนส่ง จ.สน. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        
    จะดำเนินการจำหน่ายรถยนต์เก่าที่เลิกใช้ใน        
    ราชการแล้ว จำนวน 3 คัน        
    1.รถยนต์หมายเลขทะเบียน ม - 1799 สกลนคร        
    2.รถยนต์หมายเลขทะเบียน ม - 1615 สกลนคร        
    3.รถยนต์หมายเลขทะเบียน ม - 9911 สกลนคร        
    ลงทะเบียน  17 มิ.ย.57 08.30 - 10.00 น.        
    งานบริหารทั่วไป สนง.ขนส่ง จ.สน.ขายทอด        
    ตลาดเวลา 10.15 น. ห้องประชุม ขนส่ง จ.สน.        
6 มิ.ย.57 สนง.สาธารณสุข ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของ        
  จ.อุดรธานี ทางราชการที่ชำรุดและหมดสภาพการใช้งาน        
    หากซ่อมแซมจะเปลืองงบประมาณมาก        
    จำนวน 58 รายการ วันที่ 11 มิ.ย.57        
    เวลา10.00 น.เป็นต้นไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป         
    (งานพัสดุ) สนง.สาธารณสุข จ.อุดรธานี        
9 มิ.ย.57 อบต.เต่างอย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน   9 - 20 มิ.ย.57 9 - 20 มิ.ย.57 23 มิ.ย.57
    คอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลเต่างอย   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.30 น. เป็นต้นไป
    อ.เต่างอย จ.สกลนคร จำนวน 3 สาย   อบต.เต่างอย ในวันและเวลาราชการ หอประชุมอำเภอเต่างอย
    1.ศูนย์อบรมเด็กก่อนประถมศึกษาวัดป่าวิริยะพล 80,000   กองคลัง  งานพัสดุ  
    หมู่ 2 บ้านเต่างอยเหนือ     อบต.เต่างอย  
    2.บ้านเต่างอยใต้ หมู่ 7 ถนนบ้านนายทันใจ 163,000   23 มิ.ย.57  
    งอยผาลา ถึง บ้านนางพยอม ศรีทองสุข     09.00 - 10.00 น.  
    3.บ้านเต่างอยเหนือ ถึง วัดป่าวิริยะพล 220,000   หอประชุมอำเภอเต่างอย  
9 มิ.ย.57 ทต.เจริญศิลป์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,850,000 4 - 18 มิ.ย.57 4 - 18 มิ.ย.57 20 มิ.ย.57
    รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ (ดีเซล)   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    พร้อมกระบะและหลังคาโดยสาร จำนวน 1 คัน   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข่าวสารอำเภอ
    ทต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร   กองคลัง  ทต.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ ทอ.เจริญศิลป์
        ทต.เจริญศิลป์ 19 มิ.ย.57  
          10.00 - 12.00 น.  
          ศูนย์รวมข่าวสารอำเภอ  
          เจริญศิลป์ ทอ.เจริญศิลป์  
12 มิ.ย.57 ทต.ส่องดาว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 600,000 9 - 23 มิ.ย.57 9 - 23 มิ.ย.57 25 มิ.ย.57
    ซอยเทศบาล 12 (ต่อเนื่อง) หมู่ 1 ต.ส่องดาว   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    อ.ส่องดาว จ.สกลนคร จำนวน 1 โครงการ   กองคลัง งานพัสดุ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        และทรัพย์สิน กองคลัง งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
        ทต.ส่องดาว และทรัพย์สิน ทต.ส่องดาว อำเภอ ทอ.ส่องดาว
          24 มิ.ย.57 ชั้น 2 จ.สกลนคร
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.ส่องดาว  
          ชั้น 2 จ.สกลนคร  
12 มิ.ย.57 อบต.ดงหม้อทองใต้ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   9 - 20 มิ.ย.57 9 - 20 มิ.ย.57 23 มิ.ย.57
    อบต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 2 โครงการ 98,500 ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.ถนนสายหน้าบ้านนายสมบัติ หมู่ 6   ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
    2.ถนนหน้าศูนย์เด็กเล็ก บ้านดงหม้อทอง หมู่ 8 136,000 อบต.ดงหม้อทองใต้ อบต.ดงหม้อทองใต้ อำเภอ ทอ.บ้านม่วง
          13 มิ.ย.57  
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.บ้านม่วง  
13 มิ.ย.57 รพ.สมเด็จ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  1,893,340 9 - 23 มิ.ย.57 9 - 23 มิ.ย.57 25 มิ.ย.57
  พระยุพราชธาตุพนม 1.ชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 1 ชุด   งานพัสดุ ชั้น 2 งานพัสดุ ชั้น 2 งานพัสดุ ชั้น 2
        กลุ่มภารกิจด้าน กลุ่มภารกิจด้าน กลุ่มภารกิจด้าน
        อำนวยการ รพ.สมเด็จ อำนวยการ รพ.สมเด็จ อำนวยการ รพ.สมเด็จ
        พระยุพราชธาตุพนม พระยุพราชธาตุพนม พระยุพราชธาตุพนม
13 มิ.ย.57 สนง.สาธารณสุข  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับ   11 - 23 มิ.ย.57 11 - 23 มิ.ย.57 25 มิ.ย.57
  จ.นครพนม รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 2 รายการ   งานพัสดุ ชั้น 2 งานพัสดุ ชั้น 2 งานพัสดุ ชั้น 2
    1.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดชิ้นเนื้อเยื้อด้วยไฟฟ้า 420,000 อาคารสนง.สาธารณสุข อาคารสนง.สาธารณสุข อาคารสนง.สาธารณสุข
    จำนวน 1 เครื่อง    จ.นครพนม จ.นครพนม จ.นครพนม
    2.สว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อม 700,000    
    เลื้อย จำนวน 1 เครื่อง        
13 มิ.ย.57 ศูนย์วิจัยข้าว สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ 912,667 9 - 20 มิ.ย.57 9 - 20 มิ.ย.57 23 มิ.ย.57
  สกลนคร (ใช้ปฏิบัติงานพืชศาสตร์)   09.00 - 15.30 น. 09.00 - 15.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุ ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
        สกลนคร    
13 มิ.ย.57 อบต.โนนสะอาด สอบราคาจำนวน 2 โครงการ 750,000 11 - 24 มิ.ย.57 11 - 24 มิ.ย.57 26 มิ.ย.57
    1.ขุดเจาะน้ำบาดาลติดตั้งเครื่องกรองน้ำและ   08.30 - 15.30 น. 08.30 - 15.30 น. 09.30 น. ป็นต้นไป
    ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อผลิตเป็นน้ำสะอาด   อบต.โนนสะอาด อบต.โนนสะอาด ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    และดื่มได้ บ.พุทธรักษา ม.5     25 มิ.ย.57 การซื้อการจ้างระดับ
    2.สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ.โนนสวรรค์ ม.4     11.00 - 12.00 น. อำเภอ ชั้น 2 
          ทอ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ทอ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
13 มิ.ย.57 ทต.แพด สอบราคาซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน ขนาดบรรจุ 370,453.72 12 - 25 มิ.ย.57 12 - 25 มิ.ย.57 26 มิ.ย.57
    200 มิลลิลิตร เป็นอย่างน้อยรสจืด สำหรับ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. ป็นต้นไป
    โรงเรียนประถมศึกษา ชนิดถุง จำนวน 58,156 ถุง   ทต.แพด งานพัสดุ และทะเบียน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    อ.คำตากล้า จ.สกลนคร      ทรัพย์สิน  ทต.แพด การซื้อการจ้างระดับ
    อ.คำตากล้า จ.สกลนคร       อำเภอ ชั้น 2 
            ทอ.คำตากล้า
13 มิ.ย.57 ทต.ไร่ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   11 - 24 มิ.ย.57 11 - 24 มิ.ย.57 25 มิ.ย.57
    ภายในหมู่บ้าน ทต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 7 โครงการ   งานพัสดุ กองคลัง งานพัสดุ กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.หมู่ 7 ตำบลไร่ 60,000 ทต.ไร่ อ.พรรณานิคม ทต.ไร่ อ.พรรณานิคม การซื้อการจ้างระดับ
    2.หมู่ 10 ตำบลไร่ 263,000   25 มิ.ย.57 อำเภอ ทอ.พรรณานิคม
    3.หมู่ 14 ตำบลไร่ 199,000   08.30 - 16.30 น.  
    4.หมู่ 1(จุด2) ตำบลไร่ 60,900   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    5.หมู่ 1(จุด1) ตำบลไร่ 202,000   การซื้อการจ้างระดับ  
    6.หมู่ 5 ตำบลไร่ 163,000   อำเภอ ทอ.พรรณานิคม  
    7.หมู่ 11 ตำบลไร่ 60,700      
13 มิ.ย.57 รพ.วาริชภูมิ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบท่อจ่ายออกซิเจน 1,000,000 9 - 20 มิ.ย.57 9 - 20 มิ.ย.57 23 มิ.ย.57
    ทางการแพทย์ (ระบบไปป์ไลน์)   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    รพ.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   งานพัสดุ งานธุรการ ห้องประชุมภูไท
        กลุ่มงานการจัดการ กลุ่มงานการจัดการ รพ.วาริชภูมิ
        รพ.วาริชภูมิ รพ.วาริชภูมิ  
13 มิ.ย.57 อบต.ห้วยยาง สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ 1,636,000 11 - 24 มิ.ย.57 11 - 23 มิ.ย.57 25 มิ.ย.57
    ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   อบต.ห้วยยาง อบต.ห้วยยาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ม.16 สาย 1     24 มิ.ย.57 การซื้อการจ้างระดับ
    2.สร้างถนนลูกรัง บ้านนานกเค้า ม.10 สาย 1     10.00 - 11.00 น. อำเภอ ห้องประชุม
    3.สร้างถนนลูกรัง บ้านลาดสมบูรณ์ ม.12      ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.เมืองสกลนคร
    4.ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านลาดสมบูรณ์ ม.12      การซื้อการจ้างระดับ  
    5.ปรับปรุงระบบประปา บ.พะเนาว์ ม.7(ระบบที่1)     อำเภอ ห้องประชุม  
    6.ปรับปรุงระบบประปา บ.พะเนาว์ ม.7(ระบบที่2)     ทอ.เมืองสกลนคร  
13 มิ.ย.57 ศูนย์วิจัยข้าว สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี) 912,667 13 - 24 มิ.ย.57 13 - 24 มิ.ย.57 26 มิ.ย.57
  สกลนคร 4 รายการ จำนวน 1 ชุด   09.00 - 15.30 น. 09.00 - 15.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุ ศูนย์วิจัยข้าว งานพัสดุ ศูนย์วิจัยข้าว งานพัสดุ ศูนย์วิจัยข้าว
        สกลนคร สกลนคร สกลนคร
13 มิ.ย.57 อบต.หนองบัวสิม สอบราคาจัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา 20/คน/วัน 11 - 24 มิ.ย.57 11 - 24 มิ.ย.57 26 มิ.ย.57
    เด็กเล็ก ของ อบต.หนองบัวสิม จำนวน 3 แห่ง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 15.00 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    จำนวนนักเรียน 146 คน จำนวน 63 วัน   กองคลัง 25 มิ.ย.57 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    อ.คำตากล้า จ.สกลนคร   อบต.หนองบัวสิม 11.00 - 11.30 น. การซื้อการจ้างของ อบต.
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ ชั้น 2
          การซื้อการจ้างของ อบต. อ.คำตากล้า
          ระดับอำเภอ ชั้น 2  
          อ.คำตากล้า  
13 มิ.ย.57 ทต.ฮางโฮง สอบราคาจัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา 195,475 11 มิ.ย. - 26 ส.ค.57 11 มิ.ย. - 25 มิ.ย.57 27 มิ.ย.57
    เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ รวม 197 รายการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ทต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร   ทต.ฮางโฮง กองคลัง ทต.ฮางโฮง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านดอนกระเล็น 52 รายการ     26 มิ.ย.57 การซื้อการจ้างของ 
    2.บ้านหนองกุง 97 รายการ     10.00 - 10.30 น. อบต. อ.เมืองสกลนคร
    3.บ้านดอนตาลโง๊ะ 48 รายการ     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          อ.เมืองสกลนคร  
13 มิ.ย.57 อบต.อินทร์แปลง สอบจัดซื้อวัสดุการศึกษา/เครื่องเล่นสนาม 161,500 9 - 20 มิ.ย.57 9 - 20 มิ.ย.57 24 มิ.ย.57
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร จำนวน 1 โครงการ   กองคลัง อบต.อินทร์แปลง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.อินทร์แปลง 23 มิ.ย.57 การซื้อการจ้างของ อบต.
          09.00 - 16.30 น. ระดับอำเภอ 
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.วานรนิวาส
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ   
          ทอ.วานรนิวาส  
16 มิ.ย.57 ทต.ดงมะไฟ สอบราคาจ้างเหมาโครงการชุดบ่อขยะในสถานที่ 195,800 13 - 27 มิ.ย.57 13 - 27 มิ.ย.57 1 ก.ค.57
    ทิ้งขยะของ ทต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        งานพัสดุ กองคลัง งานพัสดุ กองคลัง การซื้อการจ้างองค์กร
        ทต.ดงมะไฟ ทต.ดงมะไฟ ปกครองส่วนท้องถิ่น
          30 มิ.ย.57 ระดับอำเภอ ทอ.เมือง
          09.00 - 16.30 น. สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างองค์กร  
          ปกครองส่วนท้องถิ่น  
          ระดับอำเภอ ทอ.เมือง  
          สกลนคร  
16 มิ.ย.57 อบต.นาฮี สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ 73,600 12 - 25 มิ.ย.57 12 - 25 มิ.ย.57 27 มิ.ย.57
    ราชการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทาง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ถนน และการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.นาฮี    ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร   ส่วนการคลัง อบต.นาฮี ส่วนการคลัง อบต.นาฮี การซื้อการจ้างของ อบต.
          26 มิ.ย.57 ระดับอำเภอ ชั้น 2
          10.00 - 10.30 น. ทอ.อากาศอำนวย
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ ชั้น 2  
          ทอ.อากาศอำนวย  
16 มิ.ย.57 ทต.หนองสนม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน 118,000 13 - 27 มิ.ย.57 13 - 27 มิ.ย.57 30 มิ.ย.57
    จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 59,000 บาท   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 13.00 น. เป็นต้นไป
    1.ฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง   ทต.หนองสนม ทต.หนองสนม ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร     30 มิ.ย.57 การซื้อการจ้างของ อบต.
    3.กำหนดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 25 แรงม้า     11.00 - 12.00 น. ระดับอำเภอ 
    ทต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.วานรนิวาส
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ   
          ทอ.วานรนิวาส  
16 มิ.ย.57 อบต.หนองบัวสิม ประกาศยกเลิกสอบราคา อบต.หนองบัวสิม        
    เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
    ถังขยะพลาสติก ลว. 2 มิ.ย.57 เนื่องจากเจ้าหน้าที่        
    ฝ่ายพัสดุ ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง        
    เข้าใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย        
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรมบัญชีกลางไม่ได้        
    ระบบได้ทำการปิดปรับปรุงชั่วคราว และระบบ        
    ไม่อนุญาติให้คีย์ข้อมูลย้อนหลัง        
    ดังนั้น อบต.หนองบัวสิม จึงขอยกเลิกประกาศ        
    เชิญชวนดังกล่าว แล้วจึงประกาศสอบราคาจัดซื้อ        
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก ต่อไป        
    ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย.57        
16 มิ.ย.57 อบต.หนองบัวสิม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 264,000 16 - 27 มิ.ย.57 16 - 27 มิ.ย.57 1 ก.ค.57
    ถังขยะพลาสติก จำนวน 300 ถัง    08.30 - 15.00 น. 08.30 - 15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.ฝาปิด แบบตัดผ่าออกจากตัวถังด้านบนโดยรอบ   อบต.หนองบัวสิม 30 มิ.ย.57 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    พร้อมเจาะรู ร้อยเชือก ขนาด 4 หุน     11.00 - 11.30 น. การซื้อการจ้างของ อบต.
    ความยาว 0.50 ม.     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ ชั้น 2
    2.ถังพลาสติกทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร     การซื้อการจ้างของ อบต. ทอ.คำตากล้า 
    ทนกรดและด่าง     ระดับอำเภอ ชั้น 2  
    3.พ่นสีตราองค์กรข้างถัง ขนาด 0.20 ม.     ทอ.คำตากล้า   
    4.พ่นสีตราองค์กรข้างถังชื่อองค์กร ขนาด0.15 ม.        
    5.หูจับ จำนวน 4 หู เจาะรู ระยะห่าง 0.10 ม.        
    พร้อมร้อยเชือก ขนาด 4 หุน        
    6.พ่นสีตัวอักษรข้างถัง ข้อความ"โปรดช่วยกัน        
    รักษาความสะอาด" ขนาดตัวอักษร 0.10 ม.        
    7.ก้นถัง เจาะรู ขนาด 0.02 ม. จำนวน 3 รู        
    อบต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร        
17 มิ.ย.57 อบต.นิคมน้ำอูน สอบราคาจ้างเหมาขยายท่อเหลี่ยมลอดถนน 236,000 26 - 27 มิ.ย.57 26 - 27 มิ.ย.57 1 ก.ค.57
    บ้านดงสว่าง หมู่ 7 ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างของ
        อบต.นิคมน้ำอูน อบต.นิคมน้ำอูน อบต.ระดับอำเภอ
          30 มิ.ย.57 ทอ.นิคมน้ำอูน
          09.00 - 12.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.นิคมน้ำอูน  
19 มิ.ย.57 ทต.พรรณานิคม สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ 102,000 17 - 30 มิ.ย.57 17 - 30 มิ.ย.57 1 ก.ค.57
    การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ทต.พรรณานิคม จำนวน 1 ศูนย์   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   งานพัสดุกองการศึกษา งานพัสดุกองการศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
        ทต.พรรณานิคม ทต.พรรณานิคม อำเภอ ทอ.พรรณานิคม
          30 มิ.ย.57  
          10.00 - 12.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.พรรณานิคม  
19 มิ.ย.57 รพ.สกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาตามรายการ   17 - 30 มิ.ย.57 17 มิ.ย. - 2 ก.ค.57 4 ก.ค.57
    Cefixime cap 100 mg จำนวน 96,000 แคปซูล   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    เพื่อใช้ในกิจการของ รพ.สกลนคร อ.เมือง   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ห้องประชุมกลุ่มงาน
    จ.สกลนคร   อาคารเภสัชกรรม ห้องประชุมกลุ่มงาน เภสัชกรรม
        ชั้น 2 รพ.สกลนคร เภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม ชั้น2
          อาคารเภสัชกรรม ชั้น2 รพ.สกลนคร
          รพ.สกลนคร  
19 มิ.ย.57 อบต.ดงหม้อทองใต้ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 489,600 16 - 27 มิ.ย.57 16 - 27 มิ.ย.57 30 มิ.ย.57
    และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.30 น. เป็นต้นไป
    เล็ก สังกัด อบต.ดงหม้อทองใต้ ทั้ง 4 แห่งๆ ละ   ส่วนการคลัง  ส่วนการคลัง  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2 รายการ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร   อบต.ดงหม้อทองใต้ อบต.ดงหม้อทองใต้ การจัดซื้อจัดจ้างของ
          26 มิ.ย.57 อบต.ระดับอำเภอ
          08.30 - 16.30 น. ห้องประชุม ชั้น 2
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ห้องประชุม ชั้น 2  
          อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร  
19 มิ.ย.57 ทต.พังโคน สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก สำหรับ 113,900 16 - 27 มิ.ย.57 16 - 27 มิ.ย.57 30 มิ.ย.57
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พังโคน จำนวน 8 รายการ    ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    อ.พังโคน จ.สกลนคร   พัฒนารายได้กองคลัง ในวันและเวลาราชการ สนง.ท้องถิ่น อ.พังโคน
        ทต.พังโคน งานพัสดุ กองคลัง จ.สกลนคร
          ทต.พังโคน  
          30 มิ.ย.57  
          09.30 - 11.00 น.  
          สนง.ท้องถิ่น อ.พังโคน  
          จ.สกลนคร  
19 มิ.ย.57 อบต.เต่างอย สอบราคาจ้างเหมาโครงการการต่อเติมอาคาร 161,000 17 - 30 มิ.ย.57 17 - 30 มิ.ย.57 1 ก.ค.57
    ร้านค้าชุมชน อบต.เต่างอย ม.7 บ.เต่างอยใต้   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร   อบต.เต่างอย ในวันและเวลาราชการ หอประชุม อ.เต่างอย
          กองคลัง งานพัสดุ จ.สกลนคร
          อบต.เต่างอย  
19 มิ.ย.57 อบต.นาแต้ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ 295,800 16 - 30 มิ.ย.57 16 - 30 มิ.ย.57 2 ก.ค.57
    การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    อ.คำตากล้า จ.สกลนคร   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ส่วนการคลัง  อบต.นาแต้ การจัดซื้อจัดจ้างของ
        อบต.นาแต้ 1 ก.ค.57 อบต.ระดับอำเภอ
          09.00 - 11.00 น. ทอ.ตำตากล้า
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.ตำตากล้า  
19 มิ.ย.57 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องดำนา 300,000 17 - 27 มิ.ย.57 17 - 27 มิ.ย.57 30 มิ.ย.57
    เดินตาม 6 แถว พร้อมอุปกรณ์เครื่องเพราะกล้า   09.00 - 15.30 น. 09.00 - 15.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    แบบกึ่งอัตโนมัติ และถาดเพาะกล้า   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ งานพัสดุ 
    จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อ.เมือง   งานพัสดุ  งานพัสดุ  ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
    จ.สกลนคร   ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  
19 มิ.ย.57 ทต.เจริญศิลป์ สอบราคา จำนวน 4 โครงการ    16 - 30 มิ.ย.57 16 - 30 มิ.ย.57 2 ก.ค.57
    ทต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก    ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข่าวสารอำเภอ
    1.1 ซอย 6 ม.1 บ.เจริญศิลป์  217,000 ทต.เจริญศิลป์ ทต.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ ทอ.เจริญศิลป์
    1.2 ม.3 บ.หนองน้อย 674,000   1 ก.ค.57  
    2.สร้างหลังคาคลุมทางเดิน ร.ร.อนุบาล 152,000   08.30 - 16.30 น.  
    ทต.เจริญศิลป์      ศูนย์รวมข่าวสารอำเภอ  
    3.ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก     เจริญศิลป์ ทอ.เจริญศิลป์  
    3.1 ม.2 บ.เจริญศิลป์  251,000      
    3.2 ม.11 บ.ทุ่งมน 346,500      
    4.สร้างห้องน้ำ ม.11 บ.ทุ่งมน จำนวน 1 หลัง 134,000      
    2 ห้อง        
20 มิ.ย.57 อบจ.สกลนคร สอบราคาจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริม 1,984,000 20 มิ.ย. - 3 ก.ค.57 23 มิ.ย. - 3 ก.ค.57 4 ก.ค.57
    ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) สาย 3133   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านหนองบัวน้อย - บ้านดอนเชียงคูณ   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ห้องประชุมศาลากลาง
    อ.เมือง จ.สกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ กองพัสดุและทรัพย์สิน จ.สกลนคร หลังเก่า ชั้น 2
        กองคลัง อบจ.สกลนคร อบจ.สกลนคร  
          20 มิ.ย.57  
          08.30 - 16.30 น.  
          ห้องประชุมศาลากลาง  
          จ.สกลนคร หลังเก่า ชั้น 2  
20 มิ.ย.57 อบต.ทุ่งแก สอบราคาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา 224,400 19 มิ.ย. - 2 ก.ค.57 19 มิ.ย. - 2 ก.ค.57 3 ก.ค.57
    สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณปี 57   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 109 รายการ อบต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    จ.สกลนคร   กองคลัง อบต.ทุ่งแก กองคลัง อบต.ทุ่งแก การจัดซื้อจัดจ้าง
          3 ก.ค.57 ทอ.เจริญศิลป์ ชั้น 2
          10.00 - 10.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้าง  
          ทอ.เจริญศิลป์ ชั้น 2  
23 มิ.ย.57 อบต.วานรนิวาส สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์ 536,901 19 - 30 มิ.ย.57 19 - 30 มิ.ย.57 2 ก.ค.57
    พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อบต.วานรนิวาส จำนวน 7 แห่ง   ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.อบต.วานรนิวาส จำนวน 50 รายการ   อบต.วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส การซื้อหรือการจ้างของ
    2.บ้านวังบง จำนวน 63 รายการ     1 ก.ค.57 อบต.ระดับอำเภอ
    3.บ้านหินเหิบ จำนวน 83 รายการ     08.30 - 16.30 น. ทอ.วานรนิวาส ชั้น 2
    4.บ้านแหลมทอง จำนวน 76 รายการ     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    5.บ้านสุวรรณคีรี จำนวน 82 รายการ     การซื้อหรือการจ้างของ  
    6.บ้านป่าติ้วพัฒนา จำนวน 51 รายการ     อบต.ระดับอำเภอ  
    7.บ้านปลาหลาย จำนวน 83 รายการ     ทอ.วานรนิวาส ชั้น 2  
    อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร        
23 มิ.ย.57 รพ.บ้านผือ สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทาง   18 - 30 มิ.ย.57 18 - 30 มิ.ย.57 1 ก.ค.57
    หลอดเลือดดำ จำนวน 11 เครื่อง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    รพ.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี   ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
        รพ.บ้านผือ รพ.บ้านผือ รพ.บ้านผือ
23 มิ.ย.57 อบต.โพนงาม 1.สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ  252,000 17 - 27 มิ.ย.57 17 - 27 มิ.ย.57 1 ก.ค.57
    อบต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร   09.00 - 16.00 น. 10.00 - 16.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    2.สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 297,400 กองคลัง อบต.โพนงาม กองคลัง อบต.โพนงาม ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    รอบที่ทำ อบต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย        การซื้อหรือการจ้างภาค
    จ.สกลนคร       รัฐอำเภออากาศอำนวย
            ห้องประชุม ชั้น 2
23 มิ.ย.57 ทต.ท่าก้อน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา 365,500 19 มิ.ย. - 7 ก.ค.57 19 มิ.ย. - 7 ก.ค.57 8 ก.ค.57
    และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนา   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 11.30 น. เป็นต้นไป
    เด็กเล็กตำบลท่าก้อน จำนวน 56 รายการ   กองคลัง ทต.ท่าก้อน กองคลัง ทต.ท่าก้อน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร     8 ก.ค.57 การซื้อหรือการจ้างของ
          10.30 - 11.00 น. อบต.ระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.อากาศอำนวย ชั้น2
          การซื้อหรือการจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.อากาศอำนวย ชั้น2  
23 มิ.ย.57 ทต.พรรณานิคม สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 335,000 20 มิ.ย. - 3 ก.ค.57 20 มิ.ย. - 3 ก.ค.57 7 ก.ค.57
    รูปตัวยู ข้างเดียว ถนนภูไทอุทิศ ของ   08.30 - 16.30 น. 09.30 - 15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ทต.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   ทต.พรรณานิคม ห้องประชุม  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          ทต.พรรณานิคม การซื้อหรือการจ้างของ
          4 ก.ค.57 อบต.ระดับอำเภอ
          10.00 - 11.00 น. ทอ.พรรณานิคม 
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อหรือการจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.พรรณานิคม   
25 มิ.ย.57 รพ.กุมภวาปี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร และจัดซื้อ   23 มิ.ย. - 7 ก.ค.57 23 มิ.ย. - 7 ก.ค.57 8 ก.ค.57
    ครุภัณฑ์ รพ.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 13.30 น. เป็นต้นไป
    1.ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง 421,700 งานพัสดุ กลุ่มภารกิจ งานพัสดุ กลุ่มภารกิจ งานพัสดุ กลุ่มภารกิจ
    2.ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์ประชุม จำนวน 1 ชุด 440,000 ด้านอำนวยการ ด้านอำนวยการ ด้านอำนวยการ
    3.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 275,000 รพ.กุมภวาปี รพ.กุมภวาปี รพ.กุมภวาปี
    จำนวน 11 เครื่อง        
    4.เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 250,000      
    (Audio Meter) จำนวน 1 เครื่อง        
25 มิ.ย.57 อบต.นาฮี สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน 690,000 23 มิ.ย. - 4 ก.ค.57 23 มิ.ย. - 4 ก.ค.57 8 ก.ค.57
    เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ   อบต.นาฮี ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง อบต.นาฮี ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ไม่น้อยกว่า 2,000 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ   งานพัสดุ   7 ก.ค.57 การซื้อการจ้างของ อบต.
    อบต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร     10.00 - 11.00 น. ระดับอำเภอ ชั้น 2
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.อากาศอำนวย
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ ชั้น 2  
          ทอ.อากาศอำนวย  
25 มิ.ย.57 ทต.ปลาโหล สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนา 275,400 23 มิ.ย. - 7 ก.ค.57 23 มิ.ย. - 7 ก.ค.57 9 ก.ค.57
    เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ของ ทต.ปลาโหล   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 187 รายการ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   กองคลัง ทต.ปลาโหล กองคลัง ทต.ปลาโหล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          8 ก.ค.57 การซื้อการจ้างของหน่วย
          09.30 - 10.00 น. การบริหารราชการส่วน
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ท้องถิ่น ระดับอำเภอ
          การซื้อการจ้างของหน่วย อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
          การบริหารราชการส่วน  
          ท้องถิ่น ระดับอำเภอ  
          อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร  
25 มิ.ย.57 อบต.หนองบัวสิม สอบราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   25 มิ.ย. - 8 ก.ค.57 25 มิ.ย. - 8 ก.ค.57 10 ก.ค.57
    ภายในหมู่บ้าน ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 15.00 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร จำนวน 7 โครงการ   อบต.หนองบัวสิม อบต.หนองบัวสิม ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.เทคอนกรีตไหล่ทาง บ้านหนองบัวสิม ม.1 321,000   9 ก.ค.57 การซื้อการจ้างของ อบต.
    2.บ้านนาถ่อน ม.3 73,500   11.00 - 11.30 น. ระดับอำเภอ 
    3.ลงท่อระบายน้ำ 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ 143,000   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย บ.นาถ่อน ม.3      การซื้อการจ้างของ อบต.  
    4.บ้านดอนติ้ว ม.8 176,000   ระดับอำเภอ   
    5.บ้านหนองผามเรือ ม.9 299,000   อ.คำตากล้า จ.สกลนคร  
    6.บ้านหัวนาคำ ม.13 198,700      
    7.บ้านนาล้อม ม.16 297,000      
26 มิ.ย.57 อบต.ดงหม้อทอง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการ 272,000 25 มิ.ย. - 8 ก.ค.57 25 มิ.ย. - 8 ก.ค.57 9 ก.ค.57
    ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 11.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 2 ศูนย์ รวม 55 รายการ    ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    อบต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร   อบต.ดงหม้อทอง อบต.ดงหม้อทอง การซื้อการจ้างของ อบต.
          9 ก.ค.57 ระดับอำเภอ ทอ.บ้านม่วง
          09.30 - 10.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ ทอ.บ้านม่วง  
27 มิ.ย.57 ทต.สว่างแดนดิน สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งภาครับระบบเสียง 175,000 26 มิ.ย. - 15 ก.ค.57 26 มิ.ย. - 14 ก.ค.57 16 ก.ค.57
    แบบไร้สาย จำนวน 6 เครื่อง   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.เครื่องรับวิทยุ UHF 420.00 MHF    ส่วนการคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    มีชีลยางกันน้ำ จำนวน 6 เครื่อง   ทต.สว่างแดนดิน การคลัง ทต.สว่างแดนดิน การซื้อการจ้างของ อบต.
    2.เสาอากาศภาครับ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 E     15 ก.ค.57 ระดับอำเภอ 
    จำนวน 6 ชุด     08.30 - 16.30 น. ทอ.สว่างแดนดิน ชั้น 2
    3.สายอากาศ RG - 58 จำนวน 6 ตัว     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    4.ขายึดรูปตัวเอ็ม จำนวน 6 ตัว     การซื้อการจ้างของ อบต.  
    5.สายหม้อแปลง จำนวน 6 ตัว     ระดับอำเภอ   
    6.ลำโพงฮอน์ รุ่น 15 นิ้ว 150 วัตต์      ทอ.สว่างแดนดิน ชั้น 2  
    จำนวน 12 ตัว        
    ทต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร        
27 มิ.ย.57 ทต.หัวบ่อ สอบราคา จำนวน 3 โครงการ   25 มิ.ย. - 10 ก.ค.57 25 มิ.ย. - 10 ก.ค.57 16 ก.ค.57
    1.ก่อสร้างระบบถังกรองน้ำประปาผิวดิน 340,000 ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    พร้อมถังน้ำใส หมู่ที่ 2   กองคลัง ทต.หัวบ่อ กองคลัง ทต.หัวบ่อ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ก่อสร้างระบบถังกรองน้ำประปาผิวดิน 340,000 อ.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม การซื้อการจ้างของ อบต.
    พร้อมถังน้ำใส หมู่ที่ 8     15 ก.ค.57 ระดับอำเภอ 
    3.ก่อสร้างเมรุเผาศพ (ฌาปนกิจศพ) บ.นาดี 900,000   09.30 - 10.00 น. ทอ.พรรณานิคม ชั้น 2
    หมู่ที่ 7,14,16      ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    ทต.หัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร     การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ   
          ทอ.พรรณานิคม ชั้น 2  
27 มิ.ย.57 อบต.จันทร์เพ็ญ สอบราคาซื้อถังขยะทรงกลม ขนาดความจุ 110,000 30 มิ.ย. - 16 ก.ค.57 30 มิ.ย. - 16 ก.ค.57 17 ก.ค.57
    ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    110 ใบ อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร   ในวันและเวลาราชการ กองคลัง  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        กองคลัง  อบต.จันทร์เพ็ญ การซื้อการจ้างของ อบต.
        อบต.จันทร์เพ็ญ 17 ก.ค.57 ระดับอำเภอ 
          09.00 - 11.00 น. อาคารปริญญาพล
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.เต่างอย
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ   
          อาคารปริญญาพล  
          ทอ.เต่างอย