สอบราคาประจำเดือน  พฤษภาคม  2557
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
1 พ.ค.57 สนจ.บึงกาฬ สอบราคาก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด 3,331,000 30 เม.ย. - 14 พ.ค.57 30 เม.ย. - 14 พ.ค.57 15 พ.ค.57
    บึงกาฬ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ   09.00 - 16.00 น. 09.30 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ   กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานอำนวยการ
        สนจ.บึงกาฬ ชั้น 2 สนจ.บึงกาฬ ชั้น 2 สนจ.บึงกาฬ ชั้น 2
        ศาลากลางจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ศาลากลางจังหวัด
        บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ
1 พ.ค.57 อบต.จันทรเพ็ญ สอบราคา อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร 446,553.55 28 เม.ย. - 14 พ.ค.57 28 เม.ย. - 14 พ.ค.57 15 พ.ค.57
    1.ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ชนิดถุง 43,415 ถุง   กองคลัง กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา   อบต.จันทรเพ็ญ อบต.จันทรเพ็ญ การซื้อหรือการจ้างของ
    และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย     15 พ.ค.57 อบต.ระดับอำเภอ
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 12 รายการ     09.30 - 11.00 น. อาคารปริญญาพล
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.เต่างอย จ.สกลนคร
          การซื้อหรือการจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          อาคารปริญญาพล  
          ทอ.เต่างอย จ.สกลนคร  
2 พ.ค.57 ไปรษณีย์ เขต 10 สอบราคาปรับปรุงอาคารที่ทำการพร้อมติดตั้ง 341,000 2 - 9 พ.ค.57 15 พ.ค.57 15 พ.ค.57
  จ.อุบลราชธานี เครื่องปรับอากาศที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 10.00 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
        ไปรษณีย์ส่องดาว และ ไปรษณีย์ จ.สกลนคร ไปรษณีย์ จ.สกลนคร
        ไปรษณีย์ เขต10    
        จ.อุบลราชธานี    
2 พ.ค.57 อบต.บงเหนือ สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 787,000 1 - 20 พ.ค.57 1 - 20 พ.ค.57 21 พ.ค.57
    ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 1 คัน อบต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน   อบต.บงเหนือ งานพัสดุ การคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    จ.สกลนคร     อบต.บงเหนือ การซื้อหรือการจ้าง
          15 พ.ค.57 ระดับอำเภอ
          ในวันและเวลาราชการ ทอ.สว่างแดนดิน ชั้น2
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อหรือการจ้าง  
          ระดับอำเภอ  
          ทอ.สว่างแดนดิน ชั้น2  
2 พ.ค.57 รพ.อากาศอำนวย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   25 เม.ย. - 7 พ.ค.57 25 เม.ย. - 7 พ.ค.57 8 พ.ค.57
    1.เครื่อง X-RAY จำนวน 1 เครื่อง   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    สำหรับ รพ.อากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย   งานพัสดุ  งานพัสดุ  ณ ห้องประชุมเล็ก
    จ.สกลนคร   กลุ่มงานการจัดการ กลุ่มงานการจัดการ รพ.อากาศอำนวย
        รพ.อากาศอำนวย รพ.อากาศอำนวย  
6 พ.ค.57 อบต.โนนสะอาด สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน 787,000 2 - 19 พ.ค.57 2 - 19 พ.ค.57 21 พ.ค.57
    เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2,400 ซีซี   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู รวมเครื่องปรับอากาศ   อบต.โนนสะอาด อบต.โนนสะอาด ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
    อบต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร   ทอ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 20 พ.ค.57 จัดซื้อจัดจ้าง
          11.00 - 12.00 น. ทอ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ  
          จัดซื้อจัดจ้าง  
          ทอ.บ้านม่วง จ.สกลนคร  
6 พ.ค.57 ทต.สามัคคีพัฒนา ยกเลิกสอบราคาจ้าง เลขที่ 9/2557        
    ลว.18 เม.ย.57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต        
    เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,4 ต.สามัคคี อ.อากาศอำนวย        
    จ.สกลนคร         
    กำหนดขาย 18 เม.ย. - 1 พ.ค.57         
    08.30 - 16.30 น. ทต.สามัคคีพัฒนา        
    ยื่นซอง 18 เม.ย. - 1 พ.ค.57        
    08.30 - 16.30 น.,2 พ.ค.57 10.01 - 10.30 น.        
    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ชั้น2        
    ทอ.อากาศอำนวย         
    ไม่บันทึกในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ        
    (E-GP) ได้ ทต.สามัคคีพัฒนาจึงเห็นควรยกเลิก        
    การสอบราคาจ้างเลขที่ 9/2557 ในครั้งนี้        
    จึงประกาศเพื่อทราบทั่วกัน         
             
6 พ.ค.57 ทต.คำตากล้า สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รร.เทศบาลคำตากล้า 631,223 2 - 20 พ.ค.57 2 - 20 พ.ค.57 21 พ.ค.57
    จำนวน 4 รายการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 จำนวน 16 ตัว   ทต.คำตากล้า ทต.คำตากล้า ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถม    อ.คำตากล้า จ.สกลนคร อ.คำตากล้า จ.สกลนคร การซื้อการจ้างระดับ
    จำนวน 300 ชุด       อำเภอ ทอ.คำตากล้า
    3.แผ่นหน้าโต๊ะไม้อัดสัก โต๊ะประชุม 12 ที่นั้ง       ชั้น 2
    พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด        
    4.ชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาล 57 ชุด        
6 พ.ค.57 ทต.พังโคน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบายน้ำ 687,000 1 - 19 พ.ค.57 1 - 19 พ.ค.57 21 พ.ค.57
    และปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารตลาดสด   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    เทศบาล ต.คำตากล้า จำนวน 3 รายการ   งานพัฒนารายได้ งานพัสดุ กองคลัง สนง.ท้องถิ่น อ.พังโคน
        กองคลัง ทต.พังโคน ทต.พังโคน   
        อ.พังโคน จ.สกลนคร 20 พ.ค.57  
          09.30 - 11.00 น.  
          สนง.ท้องถิ่น อ.พังโคน  
6 พ.ค.57 รพ.นาหว้า สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  192,500 29 เม.ย. - 15 พ.ค.57 29 เม.ย. - 15 พ.ค.57 19 พ.ค.57
    เครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้าร่วมกับคลื่น   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    อัลตร้าซาวด์    งานพัสดุ งานพัสดุ งานพัสดุ
        ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
        รพ.นาหว้า อ.นาหว้า รพ.นาหว้า อ.นาหว้า รพ.นาหว้า อ.นาหว้า
        จ.นครพนม จ.นครพนม จ.นครพนม
7 พ.ค.57 อบต.ห้วยยาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 140,200 6 - 21 พ.ค.57 6 - 20 พ.ค.57 22 พ.ค.57
    จำนวน 5 รายการ   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล   อบต.ห้วยยาง อบต.ห้วยยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ
    จำนวน 2 เครื่อง     21 พ.ค.57 ชั้น 3 ทอ.สกลนคร
    2.เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล(แบบตั้งโต๊ะ)     10.00 - 11.00 น.  
    จำนวน 1 เครื่อง     อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
    3.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDขาวดำ     ชั้น 3 ทอ.สกลนคร  
    จำนวน 4 เครื่อง        
    4.จอภาพแบบ LCD หรือ LED ไม่น้อยกว่า         
    18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง        
    5.เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง        
7 พ.ค.57 ทต.วานรนิวาส สอบราคา ทต.วานรนิวาส  จำนวน 2 โครงการ   6 - 21 พ.ค.57 6 - 21 พ.ค.57 26 พ.ค.57
    1.ก่อสร้างอาคาร คสล.ป้อมยามข้างประตู 140,000 ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 13.00 น. เป็นต้นไป
    ทางเข้าบ่อขยะและโรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่   งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อ
    2.ก่อสร้างบ่อเกรอะ - บ่อซึม คสล.โรงฆ่าสัตว์ 100,000 กองคลัง ทต.วานรนิวาส กองคลัง ทต.วานรนิวาส จัดจ้างระดับอำเภอ
    แห่งใหม่     22 พ.ค.57 ชั้น 2 ทอ.วานรนิวาส
          08.30 - 16.30 น. อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อ  
          จัดจ้างระดับอำเภอ  
          ชั้น 2 ทอ.วานรนิวาส  
          อ.วานรนิวาสจ.สกลนคร  
7 พ.ค.57 ทต.ส่องดาวหนอง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 170,000 6 - 20 พ.ค.57 6 - 19 พ.ค.57 21 พ.ค.57
  แดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทันสมัย หมู่ที่ 7   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อ.ส่องดาว จ.สกลนคร   ทต.ส่องดาวหนองแดง งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อ
        อ.ส่องดาว จ.สกลนคร กองคลัง ทต.ส่องดาว จัดจ้างระดับอำเภอ
          หนองแดง ชั้น 2 ทอ.ส่องดาว
          20 พ.ค.57  
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อ  
          จัดจ้างระดับอำเภอ  
          ชั้น 2 ทอ.ส่องดาว  
7 พ.ค.57 อบต.นิคมน้ำอูน สอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กกลางแจ้ง 130 ,700 6 - 21 พ.ค.57 6 - 21 พ.ค.57 23 พ.ค.57
    สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 รายการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
        ส่วนกองคลัง ส่วนกองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อ
        อบต.นิคมน้ำอูน อบต.นิคมน้ำอูน จัดจ้างระดับอำเภอ
        อ.นิคมน้ำอูน  อ.นิคมน้ำอูน  อ.นิคมน้ำอูน 
        จ.สกลนคร จ.สกลนคร  
          22 พ.ค.57  
          09.00 - 12.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อ  
          จัดจ้างระดับอำเภอ  
          อ.นิคมน้ำอูน   
14 พ.ค.57 ทต.กุดบาก สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำในเขต   8 - 25 พ.ค.57 8 - 26 พ.ค.57 27 พ.ค.57
    ทต.กุดบาก  อ.กุดบาก จ.สกลนคร    09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 4 โครงการ 26 พ.ค.57 งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.ถนนปรารถนา พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 แห่ง 285,000 09.00 - 12.00 น. กองคลัง ทต.กุดบาก จัดซื้อจัดจ้างระดับ
    2.ถนนรอบบ้าน พร้อมบ่อพัก จำนวน 6 แห่ง 593,000 งานพัสดุและทรัพย์สิน 26 พ.ค.57 อำเภอ  หอประชุม 
    3.ถนนประชาสามัคคี พร้อมบ่อพัก 420,100 กองคลัง ทต.กุดบาก 09.00 - 14.00 น. อ.กุดบาก
    จำนวน 5 แห่ง     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    4.บริเวณหน้าอาคารห้องแถวและรอบตลาด 129,000   จัดซื้อจัดจ้างระดับ  
    สดเทศบาลตำบลกุดบาก     อำเภอ  หอประชุม  
           อ.กุดบาก  
14 พ.ค.57 รพ.โคกศรีสุพรรณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   8 - 28 พ.ค.57 8 - 28 พ.ค.57 29 พ.ค.57
    เครื่องตรวจสภาวะเด็กในครรภ์ (NST)   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.โคกศรีสุพรรณ   งานพัสดุ  งานพัสดุ  ห้องประชุมเพื่อชัยชนะ
    อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร   กลุ่มงานการจัดการ  กลุ่มงานการจัดการ  รพ.โคกศรีสุพรรณ
        รพ.โคกศรีสุพรรณ รพ.โคกศรีสุพรรณ  
14 พ.ค.57 รพ.โคกศรีสุพรรณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   8 - 27 พ.ค.57 8 - 27 พ.ค.57 28 พ.ค.57
    เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 M.A   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.โคกศรีสุพรรณ   งานพัสดุ  งานพัสดุ  ห้องประชุมเพื่อชัยชนะ
    อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร   กลุ่มงานการจัดการ  กลุ่มงานการจัดการ  รพ.โคกศรีสุพรรณ
        รพ.โคกศรีสุพรรณ รพ.โคกศรีสุพรรณ  
14 พ.ค.57 รพ.วานรนิวาส สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรม   30 เม.ย. - 16 พ.ค.57 30 เม.ย. - 19 พ.ค.57 20 พ.ค.57
    ออร์โธปิดิกส์ (Wire instrument set)   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 16.00 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    สำหรับ รพ.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร   งานพัสดุ  งานพัสดุ  รพ.วานรนิวาส
        กลุ่มงานการจัดการ  กลุ่มงานการจัดการ   
        รพ.วานรนิวาส รพ.วานรนิวาส  
14 พ.ค.57 ทต.ส่องดาว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 963,000 2 - 21 พ.ค.57 2 - 21 พ.ค.57 23 พ.ค.57
    ซอยเทศบาล 9 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร   งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ทต.ส่องดาว ทต.ส่องดาว จัดซื้อจัดจ้างระดับ
          22 พ.ค.57 อำเภอทอ.ส่องดาว ชั้น 2
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          จัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          ทอ.ส่องดาว ชั้น 2  
14 พ.ค.57 อบต.แวง แจ้งยกเลิกสอบราคา        
    ตามที่ อบต.แวง ได้ประกาศสอบราคาจ้าง        
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
    จำนวน 12 โครงการ ลว.28 เม.ย.57        
    รายละเอียดทราบแล้วนั้น        
    เนื่องจาก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม        
    เหล็ก จำนวน 12 โครงการ         
    มีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท ต้องดำเนินการ        
    โดยวิธีประกวดราคา ดังนั้น อบต.แวง        
    จึงขอยกเลิกการประกาศสอบราคาโครงการ        
    ก่อสร้างดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ        
15 พ.ค.57 อบต.อินทร์แปลง สอบราคา 4 โครงการ   7 - 22 พ.ค.57 7 - 22 พ.ค.57 26 พ.ค.57
    1.ก่อสร้างต่อเติมหอประชุมสภา 622,000 ในวันและเวลาราชการ 09.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    2.ก่อสร้างรั้ว อบต.อินทร์แปลง 316,000 กองคลัง  อบต.อินทร์แปลง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    3.ก่อสร้างบ่อบาดาล อบต.อินทร์แปลง 133,680 อบต.อินทร์แปลง 23 พ.ค.57 การซื้อหรือการจ้างของ
    4.จัดซื้อถังเก็บน้ำ ชนิดสแตนเลส  189,000   09.30 - 16.30 น. อบต.ระดับอำเภอ
    ขนาดบรรจุ 2,500 ลิตร     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.วานรนิวาส 
          การซื้อหรือการจ้างของ จ.สกลนคร
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.วานรนิวาส   
          จ.สกลนคร  
15 พ.ค.57 อบต.นาฮี สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 199,950 12 - 26 พ.ค.57 12 - 26 พ.ค.57 28 พ.ค.57
    ในเขตพื้นที่ตำบลนาฮี จำนวน 11 สาย   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.สายโนนสวรรค์-อ่างเก็บน้ำห้วยแคน    ส่วนการคลัง อบต.นาฮี ส่วนการคลัง อบต.นาฮี ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    บ.โนนสวรรค์ ม.4     27 พ.ค.57 การซื้อหรือการจ้างของ
    2.สายโนนสวรรค์-หนองค้อ บ.นาฮี ม.8     10.00 - 11.00 น. อบต.ระดับอำเภอ
    3.สายสงเปือย-ห้วยขี้เหล็ก บ.สงเปือย ม.3     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร (ชั้น2) ทอ.อากาศอำนวย
    4.สายบุ่งคำ-หนองดูน บ.สงเปือย ม.3     การซื้อหรือการจ้างของ จ.สกลนคร
    5.สายนาฮี-โนนสวรรค์-หนองลุมพุก บ.นาฮี     อบต.ระดับอำเภอ  
    ม.1,8     (ชั้น2)   
    6.สายนาฮี-หนองเมย บ.นาฮี ม.1,8     ทอ.อากาศอำนวย  
    7.สายโนนสวรรค์-หนองเขียด บ.ทุ่งพัฒนา ม.7     จ.สกลนคร  
    8.สายนาฮี-อ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า บ.นาฮี ม.8        
    9.สายป่าช้า-นาถ่อน บ.นาฮี ม.1,8        
    10.สายป่าช้า-ห้วยซุมเพ็ง บ.นาฮี ม.1,8        
    11.สายนากะทาด-ห้วยซุ้มเพ็ง-ห้วยแล้ง         
    บ.นากะทาด ม.9        
15 พ.ค.57 รพ.โคกศรีสุพรรณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   8 - 23 พ.ค.57 8 - 23 พ.ค.57 28 พ.ค.57
    เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 M.A   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.โคกศรีสุพรรณ   กลุ่มงานการจัดการ กลุ่มงานการจัดการ ห้องประชุมเพื่อชัยชนะ
    อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร   งานพัสดุ  งานพัสดุ  รพ.โคกศรีสุพรรณ
        รพ.โคกศรีสุพรรณ รพ.โคกศรีสุพรรณ  
15 พ.ค.57 รพ.โคกศรีสุพรรณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   8 - 28 พ.ค.57 8 - 28 พ.ค.57 29 พ.ค.57
    เครื่องตรวจสภาวะเด็กในครรภ์ (NST)   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.โคกศรีสุพรรณ   กลุ่มงานการจัดการ กลุ่มงานการจัดการ ห้องประชุมเพื่อชัยชนะ
    อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร   งานพัสดุ  งานพัสดุ  รพ.โคกศรีสุพรรณ
        รพ.โคกศรีสุพรรณ รพ.โคกศรีสุพรรณ  
15 พ.ค.57 รพ.วาริชภูมิ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   8 - 26 พ.ค.57 8 - 26 พ.ค.57 27 พ.ค.57
    เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 15.00 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 2 เครื่อง สำหรับ รพ.วาริชภูมิ   งานธุรการ งานธุรการ รพ.วาริชภูมิ
    อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   กลุ่มงานการจัดการ กลุ่มงานการจัดการ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
        รพ.วาริชภูมิ รพ.วาริชภูมิ  
15 พ.ค.57 รพ.วาริชภูมิ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   8 - 26 พ.ค.57 8 - 26 พ.ค.57 27 พ.ค.57
    เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจหาปริมาณเม็ดเลือด   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 15.00 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    แดงอัดแน่น จำนวน 3 เครื่อง    งานธุรการ งานธุรการ รพ.วาริชภูมิ
    สำหรับ รพ.วาริชภูมิ   กลุ่มงานการจัดการ กลุ่มงานการจัดการ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
    อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   รพ.วาริชภูมิ รพ.วาริชภูมิ  
15 พ.ค.57 อบต.แวง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 181,440 14 - 27 พ.ค.57 14 - 27 พ.ค.57 29 พ.ค.57
    และอาหารว่าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น.เป็นต้นไป
    ตำบลแวง ภาคเรียน 1/57   อบต.แวง  อบต.แวง  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อ.สว่างแดนดิน 28 พ.ค.57 การซื้อหรือการจ้างของ
        จ.สกลนคร 09.30 - 10.30 น. อบต.ระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.สว่างแดนดิน ชั้น2
          การซื้อหรือการจ้างของ อ.สว่างแดนดิน
          อบต.ระดับอำเภอ จ.สกลนคร
          ทอ.สว่างแดนดิน ชั้น2  
          อ.สว่างแดนดิน  
          จ.สกลนคร  
15 พ.ค.57 อบต.โพนงาม สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) 950,000 12 - 26 พ.ค.57 12 - 26 พ.ค.57 27 พ.ค.57
    จำนวน 1 คัน อบต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.00 น. 10.01 น. เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร   กองคลัง อบต.โพนงาม กองคลัง อบต.โพนงาม ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          27 พ.ค.57 การซื้อหรือการจ้างของ
          09.30 - 10.00 น. อบต.ระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.อากาศอำนวย ชั้น2
          การซื้อหรือการจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.อากาศอำนวย ชั้น2  
15 พ.ค.57 ทต.นาใน สอบราคา จำนวน 4 โครงการ 231,300 14 - 27 พ.ค.57 14 - 27 พ.ค.57 29 พ.ค.57
    1.ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านหนองผือ ม.2   งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นาเลา ม.4   กองคลัง ทต.นาใน กองคลัง ทต.นาใน การซื้อหรือการจ้างของ
    3.ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร     28 พ.ค.57 อบต.ระดับอำเภอ
    (เฉพาะจุดที่ชำรุด) บ.ผักคำภู ม.6,9,11     10.30 - 11.00 น. ทอ.พรรณานิคม
    4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ผักคำภู ม.9     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร     การซื้อหรือการจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.พรรณานิคม  
16 พ.ค.57 อบต.นิคมน้ำอูน ขอเปลี่ยนแปลงสอบราคา อบต.นิคมน้ำอูน        
    เลขที่หนังสือมท.0023.3/01102 ลว.6 พ.ค.57        
    สอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กกลางแจ้ง        
    สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง        
    ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 57        
    เนื่องจากรายละเอียดในประกาศรายการที่ 7        
    ไม่ถูกต้อง        
    รายการเดิม         
    รายการที่ 7 ม้าหมุน 4 ที่นั้ง จำนวน 3 ชุด        
    ราคาชุดละ 8,400 บาท รวมราคา 8,400 บาท        
    รายการเปลี่ยนแปลง         
    รายการที่ 7 ม้าหมุน 4 ที่นั้ง จำนวน 1 ชุด        
    ราคาชุดละ 8,400 บาท รวมราคา 8,400 บาท        
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ        
19 พ.ค.57 อบต.หนองบัวสิม สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำประปาพร้อมติดตั้ง 295,900 16 - 29 พ.ค.57 16 - 29 พ.ค.57 2 มิ.ย.57
    ระบบเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    หมู่ 15 บ้านท่าสาวเอ้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร   อบต.หนองบัวสิม 30 พ.ค.57 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          11.00 - 11.30 น. การจัดซื้อจัดจ้างของ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อบต.ระดับอำเภอ 
          การจัดซื้อจัดจ้างของ ทอ.คำตากล้า ชั้น2
          อบต.ระดับอำเภอ  อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
          ทอ.คำตากล้า ชั้น2  
          อ.คำตากล้า จ.สกลนคร  
19 พ.ค.57 อบต.ห้วยยาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,523,000 16 - 29 พ.ค.57 16 - 28 พ.ค.57 30 พ.ค.57
    เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 โครงการ   08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    ในเขตตำบลห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร   อบต.ห้วยยาง 29 พ.ค.57 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
    1.บ้านลาดกระเชอ ม.8 (สาย1)     10.00 - 11.00 น. ชั้น 3 ทอ.เมืองสกลนคร
    2.บ้านลาดกระเชอ ม.8 (สาย2)     อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
    3.บ้านม่วง ม.9     ชั้น 3 ทอ.เมืองสกลนคร  
    4.บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา ม.15 (สาย1)        
    5.บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา ม.15 (สาย2)        
    6.บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา ม.15 (สาย3)        
21 พ.ค.57 อบต.ห้วยยาง สอบราคาซื้อ วัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนา 550,800 20 พ.ค. - 2 มิ.ย.57 20 พ.ค. - 1 มิ.ย.57 3 มิ.ย.57
    เด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ห้วยยาง   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
    อ.เมือง จ.สกลนคร จำนวน 65 รายการ    อบต.ห้วยยาง อบต.ห้วยยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ
          2 มิ.ย.57 ชั้น3 ทอ.เมืองสกลนคร
          10.00 - 11.00 น.  
          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
          ชั้น3 ทอ.เมืองสกลนคร  
21 พ.ค.57 สนง.ปศุสัตว์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร   16 - 29 พ.ค.57 16 - 29 พ.ค.57 30 พ.ค.57
  จ.สกลนคร 1.ชุดอุปกรณ์ระบบการผลิตอาหารหมัก   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
    สำเร็จรูป 1 ชุด จำนวน 1 งาน   สนง.ปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์
        จ.สกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
21 พ.ค.57 สนง.ปศุสัตว์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร   15 - 26 พ.ค.57 15 - 26 พ.ค.57 27 พ.ค.57
  จ.สกลนคร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
    สู่อาเซียน จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 งาน   สนง.ปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์
        จ.สกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
21 พ.ค.57 รพ.วานรนิวาส สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   16 - 23 พ.ค.57 16 - 23 พ.ค.57 27 พ.ค.57
    สำหรับ รพ.วานรนิวาส อ.เมือง จ.สกลนคร   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 16.00 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    1.โคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แบบแกนร่วมเพดาน   งานพัสดุ  งานพัสดุ  รพ.วานรนิวาส
    จำนวน 1 ชุด   กลุ่มงานการจัดการ กลุ่มงานการจัดการ จ.สกลนคร
        รพ.วานรนิวาส รพ.วานรนิวาส  
21 พ.ค.57 รพ.วานรนิวาส สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   12 - 22 พ.ค.57 12 - 22 พ.ค.57 26 พ.ค.57
    สำหรับ รพ.วานรนิวาส อ.เมือง จ.สกลนคร   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 16.00 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    1.เครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์   งานพัสดุ  งานพัสดุ  รพ.วานรนิวาส
    จำนวน 1 รายการ   กลุ่มงานการจัดการ กลุ่มงานการจัดการ จ.สกลนคร
        รพ.วานรนิวาส รพ.วานรนิวาส  
21 พ.ค.57 รพ.วานรนิวาส สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   12 - 21 พ.ค.57 12 - 21 พ.ค.57 23 พ.ค.57
    สำหรับ รพ.วานรนิวาส อ.เมือง จ.สกลนคร   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 16.00 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    1.เตียงผ่าตัด จำนวน 1 รายการ   งานพัสดุ  งานพัสดุ  รพ.วานรนิวาส
        กลุ่มงานการจัดการ กลุ่มงานการจัดการ จ.สกลนคร
        รพ.วานรนิวาส รพ.วานรนิวาส  
22 พ.ค.57 ทต.ส่องดาวหนอง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเทศบาลส่องดาว 153,000 21 พ.ค. - 2 มิ.ย.57 21 - 30 พ.ค.57 3 มิ.ย.57
  แดง หนองแดง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 31 รายการ   กองคลัง  งานทะเบียนทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ทต.ส่องดาวหนองแดง และพัสดุ กองคลัง การซื้อการจ้างของ อบต.
          ทต.ส่องดาวหนองแดง ระดับอำเภอ 
          2 มิ.ย.57 ทอ.ส่องดาว ชั้น 2
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ   
          ทอ.ส่องดาว ชั้น 2  
22 พ.ค.57 อบต.บะฮี สอบราคาซื้อวสดุการศึกษา จำนวน 91 รายการ 144,500 21 พ.ค. - 4 มิ.ย.57 21 พ.ค. - 4 มิ.ย.57 5 มิ.ย.57
    อบต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
        ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.บะฮี  อบต.บะฮี  การซื้อการจ้างของ อบต.
            ระดับอำเภอ 
22 พ.ค.57 สนจ.บึงกาฬ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรอง         
    ผวจ.บึงกาฬ ภายในศูนย์ราชการ จ.บึงกาฬ         
    ที่สาธารณประโยชน์บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ        
    อ.เมือง จ.บึงกาฬ ลว. 1 พ.ค.57         
    เนื่องด้วยไม่มีผู้ค้ามายื่นเอกสารสอบราคาจ้าง        
    ก่อสร้างบ้านพัก รอง ผวจ.บึงกาฬ        
    จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าวประกาศ 16 พ.ค.57        
22 พ.ค.57 ทต.นาใน สอบราคาจ้างก่อสร้าง ทต.นาใน อ.พรรณานิคม   21 พ.ค. - 3 มิ.ย.57 21 พ.ค. - 3 มิ.ย.57 5 มิ.ย.57
    จ.สกลนคร จำนวน 4 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.อูนดง 200,000 งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ม.1 สายทางเข้าวัดป่าบ้านอูนดง   กองคลัง ทต.นาใน กองคลัง ทต.นาใน การซื้อการจ้างของ อบต.
    2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.อูนดง 210,000   4 มิ.ย.57 ระดับอำเภอ 
    ม.1 สายบ้านนายชัยชนะ อุปสรรค     10.30 - 11.00 น. ทอ.พรรณานิคม
    3.ก่อสร้างระบบระบายน้ำวางท่อคอนกรีต 120,000   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    บ้านหนองผือ ม.2 สายบ้านนายสง่า - ลำห้วยผึ่ง     การซื้อการจ้างของ   
    4.ก่อสร้างระบบระบายน้ำวางท่อคอนกรีต 150,000   อบต. ระดับอำเภอ   
    บ.ผักคำภู ม.6     ทอ.พรรณานิคม  
23 พ.ค.57 สนง.ไปรษณีย์ สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคาร 242,400 20 - 26 พ.ค.57 3 มิ.ย.57 3 มิ.ย.57
  เขต 10 ที่ทำการ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 10.00 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    ที่ไปรษณีย์ดอนเขือง ต.แวง อ.สว่างแดนดิน   ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ ที่ทำการไปรษณย์ ที่ทำการไปรษณย์
    จ.สกลนคร   ไปรษณีย์ดอนเขือง จ.สกลนคร  จ.สกลนคร 
        ไปรษณีย์ จ.สกลนคร    
        สนง.ไปรษณีย์เขต 10    
23 พ.ค.57 สนง.ไปรษณีย์ สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคาร 267,300 20 - 26 พ.ค.57 3 มิ.ย.57 3 มิ.ย.57
  เขต 10 ที่ทำการ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 10.00 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    ที่ไปรษณีย์นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน   ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ ที่ทำการไปรษณย์ ที่ทำการไปรษณย์
    จ.สกลนคร   ไปรษณีย์ดนิคมน้ำอูน จ.สกลนคร  จ.สกลนคร 
        ไปรษณีย์ จ.สกลนคร    
        สนง.ไปรษณีย์เขต 10    
23 พ.ค.57 ทต.ดงมะไฟ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 720,000 23 พ.ค. - 6 มิ.ย.57 23 พ.ค. - 6 มิ.ย.57 10 มิ.ย.57
    ซอยสามัคคีทั้งสองข้าง แบบรางยู   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
    ทต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร   งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุ กองคลัง ห้องประชุม ชั้น 3
        กองคลัง ทต.ดงมะไฟ  ทต.ดงมะไฟ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
          9 มิ.ย.57 50 ปี ทอ.เมืองสกลนคร
          09.00 - 16.30 น.  
          ห้องประชุม ชั้น 3  
          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
          50 ปี ทอ.เมืองสกลนคร  
23 พ.ค.57 ทต.บงใต้ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 245,400 22 พ.ค. - 4 มิ.ย.57 22 พ.ค. - 4 มิ.ย.57 5 มิ.ย.57
    ทต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
    สำนักปลัด   กองคลัง  ทต.บงใต้ กองคลัง  ทต.บงใต้ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโต๊ะวางพร้อมเก้าอี้     30 พค.57 การซื้อการจ้างของ อบต.
    จำนวน 2 ชุด     08.30 - 16.30 น. ระดับอำเภอ 
    2.เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อ.สว่างแดนดิน ชั้น2
    3.เครื่องพิมพ์ชนิด ฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง     การซื้อการจ้างของ อบต.  
    กองคลัง     ระดับอำเภอ   
    1.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโต๊ะวางพร้อมเก้าอี้     อ.สว่างแดนดิน ชั้น2  
    จำนวน 2 ชุด        
    กองช่าง        
    1.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโต๊ะวางพร้อมเก้าอี้        
    จำนวน 2 ชุด        
    2.เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง        
    3.เครื่อง Exter Hard Drives จำนวน 2 เครื่อง        
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        
    1.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโต๊ะวางพร้อมเก้าอี้        
    จำนวน 1 ชุด        
    2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ         
    จำนวน 1 เครื่อง         
23 พ.ค.57 ทต.นาหัวบ่อ สอบราคาจ้างเหมา ต.นาหัวบ่อ   21 พ.ค. - 6 มิ.ย.57 21 พ.ค. - 6 มิ.ย.57 10 มิ.ย.57
     อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น.เป็นต้นไป
    1.ก่อสร้างเมรุเผาศพ(ฌาปนกิจศพ) บ้านนาดี 900,000 กองคลัง ทต.นาหัวบ่อ กองคลัง ทต.นาหัวบ่อ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    หมู่ที่ 7,14,16     9 มิ.ย.57 การซื้อการจ้างของ อบต.
    2.ก่อสร้างศาลาประกอบพิธีทางศาสนา 250,000   10.00 - 10.15 น. ระดับอำเภอ 
    บ้านนาดี หมู่ที่ 7,14,16     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.พรรณานิคม ชั้น 2
    3.เคลื่อนย้ายติดตั้งหอถังประปาพร้อมขุดเจาะ 228,300   การซื้อการจ้างของ อบต.  
    บ่อบาดาลและขยายวางท่อประปา บ้านตอเรือ     ระดับอำเภอ   
    หมู่ที่ 5     ทอ.พรรณานิคม ชั้น 2  
23 พ.ค.57 สนจ.สน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 367,000 22 พ.ค. - 2 มิ.ย.57 22 พ.ค. - 4 มิ.ย.57 6 มิ.ย.57
    ศาลากลาง จ.สกลนคร หลังเก่าและหลังใหม่   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
    ที่ชำรุด   กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.สน ชั้น 2 ห้องเทสรังสี ชั้น 2
        สนจ.สน ชั้น 2 ศาลากลาง จ.สกลนคร ศาลากลาง จ.สกลนคร
        ศาลากลาง จ.สกลนคร (หลังใหม่) (หลังเก่า)
        (หลังใหม่)    
23 พ.ค.57 สนจ.สน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 1,248,000 22 พ.ค. - 2 มิ.ย.57 22 พ.ค. - 4 มิ.ย.57 6 มิ.ย.57
    ปีกนก (กันสาด)  ศาลากลาง จ.สกลนคร    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
    หลังเก่าทั้งหมด   สนจ.สน ชั้น 2 สนจ.สน ชั้น 2 ห้องเทสรังสี ชั้น 2
        ศาลากลาง จ.สกลนคร ศาลากลาง จ.สกลนคร ศาลากลาง จ.สกลนคร
        (หลังใหม่) (หลังใหม่) (หลังเก่า)
26 พ.ค.57 สนง.ไปรษณีย์ สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคาร 272,300 30 พ.ค.57 13 มิ.ย.57 13 มิ.ย.57
  เขต 10 ที่ทำการพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   2 - 5 มิ.ย.57 09.00 - 10.00 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    ที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย    09.00 - 16.00 น. ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์
    อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร   ไปรษณีย์ จ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร
        ไปรษณีย์อากาศอำนวย    
        ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ    
26 พ.ค.57 อบต.เต่างอย สอบราคาซื้อวัสดุค่าจัดการเรียนการสอน 329,175 26 พ.ค. - 6 มิ.ย.57 26 พ.ค. - 6 มิ.ย.57 9 มิ.ย.57
    1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเต่างอยใต้    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.30 น. เป็นต้นไป
    2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางอย    กองคลัง งานพัสดุ กองคลัง งานพัสดุ หอประชุม อ.เต่างอย
    3.ศูนย์อบรมเด็กก่อนประถมศึกษาวัดป่าวิริยะพล   อบต.เต่างอย อบต.เต่างอย  
    ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร      9 มิ.ย.57  
    จำนวน 24 รายการ     09.00 - 10.00 น.  
          หอประชุม อ.เต่างอย  
27 พ.ค.57 อบต.นาตาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินเพื่อการ 180,000 26 พ.ค. - 6 มิ.ย.57 26 พ.ค. - 6 มิ.ย.57 9 มิ.ย.57
    เกษตร บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5 อบต.นาตาล   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
    อ.เต่างอย จ.สกลนคร จำนวน 1 โครงการ   งานพัสดุ อบต.นาตาล งานพัสดุ ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          อบต.นาตาล การซื้อการจ้างของ อบต.
            ระดับอำเภอ
            หอประชุม ทอ.เต่างอย
27 พ.ค.57 อบต.นาตาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต   26 พ.ค. - 6 มิ.ย.57 26 พ.ค. - 6 มิ.ย.57 9 มิ.ย.57
    เสริมเหล็กจำนวน 3 โครงการ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
    1.บ้านคำข่า หมู่ที่ 2 180,000 งานพัสดุ อบต.นาตาล งานพัสดุ ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 180,000   อบต.นาตาล การซื้อการจ้างของ อบต.
    3.บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6 180,000     ระดับอำเภอ
    อบต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร       หอประชุม ทอ.เต่างอย
27 พ.ค.57 สนง.สาธารณสุข สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น   22 พ.ค. - 4 มิ.ย.57 22 พ.ค. - 5 มิ.ย.57 6 มิ.ย.57
  จ.มุกดาหาร เสียงความถี่สูง (Ultrasound) ชนิดสี 2 หัวตรวจ   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 16.00 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
    จำนวน 1 เครื่อง   งานพัสดุ  งานพัสดุ  งานพัสดุ 
        กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
        สนง.สาธารณสุข สนง.สาธารณสุข สนง.สาธารณสุข
        จ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
27 พ.ค.57 ทต.พรรณานคร สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม 576,000 26 พ.ค. - 10 มิ.ย.57 26 พ.ค. - 10 มิ.ย.57 11 มิ.ย.57
    เหล็กสายบ้านโคกสุวรรณ - บ้านหนองแวง   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
    ทต.พรรณานคร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   กองคลัง  10 มิ.ย. 57 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ทต.พรรณานคร 09.00 - 10.00 น. การซื้อการจ้างของ อบต.
          กองคลัง  ระดับอำเภอ
          ทต.พรรณานคร ทอ.พรรณานิคม
27 พ.ค.57 อบต.หนองปลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม   27 พ.ค. - 10 มิ.ย.57 27 พ.ค. - 10 มิ.ย.57 11 มิ.ย.57
    เสริมเหล็ก    ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. เป็นต้นไป
    1.บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 180,000 ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.บ้านโคกมะนาว หมู่ 2 180,000 อบต.หนองปลิง อบต.หนองปลิง การซื้อการจ้างของ อบต.
    3.บ้านทันสมัย หมู่ 3 180,000 จ.สกลนคร 10 มิ.ย. 57 ระดับอำเภอ
    4.บ้านทรายคำ หมู่ 4 187,000   08.30 - 12.00 น. อ.นิคมน้ำอูน
    5.บ้านหนองปลิง หมู่ 5 180,000   13.00 - 16.30 น.  
    6บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ 8 180,000   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    7.สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านศรีเมือง 125,000   การซื้อการจ้างของอบต.  
    (สนามตะกร้อ - วอลเล่ย์บอล) หมู่ 7     ระดับอำเภอ  
          อ.นิคมน้ำอูน  
27 พ.ค.57 อบต.บงเหนือ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ   26 พ.ค. - 11 มิ.ย.57 26 พ.ค. - 10 มิ.ย.57 11 มิ.ย.57
    1.สร้างอาคารฌาปนกิจ(เมรุ) บ.ขาว หมู่ 5 600,000 ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. เป็นต้นไป
    2.ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร สนง.หลังเก่า  175,000 อบต.บงเหนือ งานพัสดุ  กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    อบต.บงเหนือ      อบต.บงเหนือ การซื้อการจ้างของ อบต.
    3.สร้างห้องน้ำคนพิการภายใน อบต.บงเหนือ 140,000   4 มิ.ย.57 ระดับอำเภอ
    4.ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านบ.หนองกุง ม.8 434,000   ในวันและเวลาราชการ ทอ.สว่างแดนดิน
    5.ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ.จำปา ม.3 522,000   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ห้องประชุม ชั้น 2
    6.ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านบ.บงเหนือ ม.1 406,000   การซื้อการจ้างของอบต.  
    7.สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โคกสวัสดี ม.6 528,000   ระดับอำเภอ  
    8.สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบาก หมู่ 4 524,000   ทอ.สว่างแดนดิน  
    อบต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร        
27 พ.ค.57 ทต.นาใน สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   26 พ.ค. - 6 มิ.ย.57 26 พ.ค. - 6 มิ.ย.57 10 มิ.ย.57
    ภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
    1.บ้านห้วยบุ่น ม.3 200,000 งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.บ้านผักคำภู ม.6 126,400 กองคลัง ทต.นาใน กองคลัง ทต.นาใน การซื้อการจ้างของ อบต.
    3.บ้านหนองผือน้อย ม.8 232,300   9 มิ.ย.57 ระดับอำเภอ
    4.บ้านผักคำภู ม.9 250,000   10.30 - 11.00 น. ทอ.พรรณานิคม
    5.บ้านผักคำภู ม.11 160,500   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    6.ภายในเทศบาลตำบลนาใน 242,000   การซื้อการจ้างของอบต.  
    อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร     ระดับอำเภอ  
          ทอ.พรรณานิคม  
27 พ.ค.57 รพ.สกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาตามรายการ   26 พ.ค. - 23 มิ.ย.57 26 พ.ค. - 23 มิ.ย.57 25-มิ.ย.-57
    Upper chamber: amino acid solution   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    with electrolytes and vitamin B1   อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2
    จำนวน 3,600 ถุง   รพ.สกลนคร รพ.สกลนคร รพ.สกลนคร
28 พ.ค.57 อบต.ค้อใต้ สอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 170,000 26 พ.ค. - 11 มิ.ย.57 26 พ.ค. - 11 มิ.ย.57 13 มิ.ย.57
    บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อบต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   กองคลัง อบต.ค้อใต้ กองคลัง อบต.ค้อใต้ ทอ.สว่างแดนดิน ชั้น 2
        อ.สว่างแดนดิน 12 มิ.ย.57 จ.สกลนคร
        จ.สกลนคร 08.30 - 12.00 น.  
          ทอ.สว่างแดนดิน ชั้น 2  
          จ.สกลนคร  
28 พ.ค.57 อบต.บ่อแก้ว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ   26 พ.ค. - 6 มิ.ย.57 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.57 9 มิ.ย.57
    อบต.บ่อแก้ว  ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 600,000 อบต.บ่อแก้ว อบต.บ่อแก้ว ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    อบต.บ่อแก้ว พร้อมติดตั้งป้าย จำนวน 1 ป้าย     6 มิ.ย.57 อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    2.โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียน 329,800   08.30 - 16.30 น.  
    การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อแก้ว     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร  
28 พ.ค.57 อบต.ม่วง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน   27 พ.ค. - 9 มิ.ย.57 27 พ.ค. - 9 มิ.ย.57 11 มิ.ย.57
    และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 12.00 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    อบต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร   อบต.ม่วง อบต.ม่วง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          10 มิ.ย.57 การซื้อหรือการจ้างของ
          09.00 - 12.00 น. อบต.ระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.บ้านม่วง
          การซื้อหรือการจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.บ้านม่วง  
28 พ.ค.57 ทต.หนองสนม สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ   26 พ.ค. - 6 มิ.ย.57 26 พ.ค. - 6 มิ.ย.57 10 มิ.ย.57
    1.สร้างทางน้ำล้นลำห้วยเชียงลม(สปิลเวย์) 232,000 ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. เป็นต้นไป
    บ.หนองสมน ม.5   ทต.หนองสนม ทต.หนองสนม ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.สร้างฝายน้ำล้นห้วยเครือขาวปลอกตอนบน 570,000   9 มิ.ย.57 การซื้อหรือการจ้างของ
    บ.บะป่าคา ม.4     10.00 - 12.00 น. อบต.ระดับอำเภอ
    3.สร้างฝายน้ำล้นห้วยเครือขาวปลอกตอนล่าง 570,000   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.วานรนิวาส
    บ.น้ำบุ้น ม.3     การซื้อหรือการจ้างของ  
    4.ขุดลอกลำห้วยวังกกแหงน  176,000   อบต.ระดับอำเภอ  
    บ.ตาดโตนใหม่พัฒนา ม.21     ทอ.วานรนิวาส  
    5.สร้างทางน้ำล้นลำห้วยวังกกแหงน(สปิลเวย์) 285,000      
    บ.ตาดโตนใหม่พัฒนา ม.21        
    6.สร้างแผงกั้นน้ำล้นห้วยหอย 296,000      
    บ.นาจารใหม่พัฒนา ม.20        
    7.สร้างฝายน้ำล้นลำห้วยทิง บ.เชียงเพ็ง ม.12 750,000      
    8.สร้างท่อหลอดเหลี่ยม บ.โนนชนะสังคม ม.8 305,000      
    ทต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร        
29 พ.ค.57 สนง.ธนารักษ์พื้นที่ การประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่   29 พ.ค. - 25 มิ.ย.57 30 มิ.ย.57 30 มิ.ย.57
  สกลนคร อาศัยแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สน.186   09.00 - 15.00 น. 09.00 - 10.30 น. 11.00 น.
    ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   สนง.ธนารักษ์พื้นที่ สนง.ธนารักษ์พื้นที่ สนง.ธนารักษ์พื้นที่
        สกลนคร สกลนคร สกลนคร
29 พ.ค.57 ทต.แพด สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา   27 พ.ค. - 10 มิ.ย.57 27 พ.ค. - 9 มิ.ย.57 11 มิ.ย.57
    และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น.เป็นต้นไป
    ทต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร   ทต.แพด ทต.แพด กองคลัง ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว
    จำนวน 22 รายการ     งานพัสดุและทะเบียน สารการจัดซื้อจัดจ้าง
    1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพด     ทรัหย์สิน ของตำบล ระดับอำเภอ
    2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาด     10 มิ.ย.57 ทอ.คำตากล้า ชั้น 2
    3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดจาน     08.30 - 16.30 น.  
    4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง     ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว  
    5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงอีด่อย     สารการจัดซื้อจัดจ้าง  
          ของตำบล ระดับอำเภอ  
          ทอ.คำตากล้า ชั้น 2  
30 พ.ค.57 ทต.พังโคน สอบราคาจ้างเหมาปูหญ้าเทียมสนามฟุตซอล 1,000,000 29 พ.ค. - 11 มิ.ย.57 29 พ.ค. - 11 มิ.ย.57 13 มิ.ย.57
    จำนวน 1 โครงการ  ทต.พังโคน  อ.พังโคน   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร   งานพัฒนารายได้ งานพัฒนารายได้ ทอ.พังโคน จ.สกลนคร
        กองคลัง ทต.พังโคน กองคลัง ทต.พังโคน  
          12 มิ.ย.57  
          09.30 - 11.00 น.  
          ทอ.พังโคน  จ.สกลนคร  
30 พ.ค.57 ทต.พังโคน สอบราคาซื้ออัฒจันทร์กลางแจ้ง 600,000 29 พ.ค. - 11 มิ.ย.57 29 พ.ค. - 11 มิ.ย.57 13 มิ.ย.57
    จำนวน 1 รายการ  ทต.พังโคน  อ.พังโคน   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร   งานพัฒนารายได้ งานพัสดุ  กองคลัง ทอ.พังโคน จ.สกลนคร
        กองคลัง ทต.พังโคน  ทต.พังโคน  
          12 มิ.ย.57  
          13.30 - 15.00 น.  
          ทอ.พังโคน  จ.สกลนคร  
30 พ.ค.57 อบต.ค้อใต้ สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวลูกรัง 133,000 27 พ.ค. - 11 มิ.ย.57 27 พ.ค. - 11 มิ.ย.57 13 มิ.ย.57
    ลานเอนกประสงค์ บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 1   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
    อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร จำนวน 1 โครงการ   กองคลัง อบต.ค้อใต้ กองคลัง อบต.ค้อใต้ ทอ.สว่างแดนดิน ชั้น 2
          12 มิ.ย.57  
          08.30 - 12.00 น.  
          ทอ.สว่างแดนดิน ชั้น 2  
30 พ.ค.57 รพ.นิคมน้ำอูน สอบราคาเครื่องวัดความดันโลหิตทารกแรกเกิด   20 พ.ค. - 2 มิ.ย.57 20 พ.ค. - 2 มิ.ย.57 3 มิ.ย.57
    จำนวน 1 เครื่อง ของ รพ.นิคมน้ำอูน   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร   งานพัสดุ  งานพัสดุ  รพ.นิคมน้ำอูน
        ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป อ.นิคมน้ำอูน
        รพ.นิคมน้ำอูน รพ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร