สอบราคาประจำเดือน  เมษายน  2557
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
1 เม.ย. 57 สนง.พัฒนาชุมชน สอบราคาจัดจ้างเหมาโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ 1,900,000 26 มี.ค.- 8 เม.ย. 57  26 มี.ค.- 8 เม.ย. 57  9 เม.ย.57
  จังหวัดสกลนคร (Brand idenlity)และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด   เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 11.00 น.
    กิจกรรมที่ 2.1: การจัดเตรียมโครงสร้างการ   สนง.พัฒนาชุมชนอุดรธานี สนง.พัฒนาชุมชนอุดรธานี สนง.พัฒนาชุมชนอุดรธานี
    จัดแสดงและและจำหน่าย Otop ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
        อุดรธานี  อุดรธานี  อุดรธานี 
             
2 เม.ย.57 รพ.นาทม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   1 - 18 เม.ย.57 1 - 18 เม.ย.57 22 เม.ย.57
  จ.นครพนม สำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วย   08.00 16.00 น. 08.00 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียง   งานพัสดุ งานพัสดุ ห้องประชุม รพ.นาทม
    ปรับระดับได้ 1 เครื่อง   ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป อ.นาทม จ.นครพนม
    2.ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตึกเมตตามหาบัว 288,000   รพ.นาทม  
    (อาคารผู้ป่วยใน)        
2 เม.ย.57 ทต.ตองโขป สอบราคาจ้างโครงการ    1 - 17 เม.ย.57  1 - 17 เม.ย.57 18 เมษายน 57
    1.สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญ ม.14 126,000 ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 13.30 น. เป็นต้นไป
    บ้านโคกศรีสุพรรณต.ตองโขป อ.โคกศรีสุพรรณ   ทต.ตองโขป ทต.ตองโขป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 391,000 อ.โคกศรีสุพรรณ อ.โคกศรีสุพรรณ การจัดซื้อจัดจ้างของ
    สายห้วยทราย - หนองข่า บ้านห้วยหีบ ม.6   จ.สกลนคร จ.สกลนคร องค์กรปกครองส่วน
          18 เมษายน 57 ท้องถิ่น
          09.00 - 11.00 ทอ.โคกศรีสุพรรณ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ชั้น 2
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          องค์กรปกครองส่วน  
          ท้องถิ่น  
          ทอ.โคกศรีสุพรรณ  
          ชั้น 2  
2 เม.ย.57 อบต.ห้วยยาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม 1,984,000 1 - 18 เม.ย.57 1 - 17 เม.ย.57 21 เม.ย.57
    เหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ในเขต ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร   อบต.ห้วยยาง อบต.ห้วยยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ
    1.บ้านศรีวิชา ม.1 (สายที่ 1)   อ.เมือง จ.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร ชั้น 3 ทอ.เมืองสกลนคร
    2.บ้านศรีวิชา ม.1 (สายที่ 2)     18 เม.ย.57  
    3.บ้านห้วยยาง ม.2     10.00 - 11.00 น.  
    4.บ้านนาคำ ม.4 (สายที่ 1)     อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
    5.บ้านนาคำ ม.4 (สายที่ 2)     ชั้น 3 ทอ.เมืองสกลนคร  
    6.บ้านบอน ม.5        
3 เม.ย.57 สนง.ปศุสัตว์ 1.สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กิจกรรม   27 มี.ค. - 8 เม.ย.57 27 มี.ค. - 8 เม.ย.57 9 เม.ย.57
  จังหวัดสกลนคร ยกระดับการผลิตเนื้อโคคุณภาพมาตรฐาน GMP    08.30 16.30 น. 08.30 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    โครงการยกระดับสายเลือดโคพื้นเมืองเพื่อสร้าง   สนง.ปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์
    อาชีพและรายได้   จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร
    2.สอบราคาซื้อเครื่องปั่นขนไก่ จำนวน 19 เครื่อง        
3 เม.ย.57 โรงพยาบาลนาหว้า สอบราคาจ้างก่อสร้างโคเวอร์เวย์โรงพยาบาล 501,000 31 มี.ค.-17 เม.ย.57 31 มี.ค.-17 เม.ย.57 21 เมษายน 57
    นาหว้า ตามแบบเทศบาลตำบลนาหว้า    ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    รายการ   งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร
        ทั่วไป ทั่วไป ทั่วไป
        โรงพยาบาลนาหว้า โรงพยาบาลนาหว้า โรงพยาบาลนาหว้า
3 เม.ย.57 อบต.นาฮี สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ   1 - 18 เม.ย.57 1 - 17 เม.ย.57 22 เม.ย.57
    1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 245,600 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 อบต.นาฮี  อบต.นาฮี  อาคารเฉลิมพระเกียรติ
    2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 245,600 (ส่วนการคลัง) (ส่วนการคลัง) ชั้น 3 ทอ.เมืองสกลนคร
    บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 7   21 เม.ย.57 ณ.ศูนย์รวมข้อมูล
    3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 245,600   09.00 - 12.00 น. ข่าวสารการซื้อหรือการ
    บ้านนากะทาด หมู่ที่ 9   ณ.ศูนย์รวมข้อมูล จ้างขององค์การบริหาร
    4.โครงการปรับปรุงท่อเมนต์น้ำประปา 173,900   ข่าวสารการซื้อหรือการ ส่วนตำบล ระดับอำเภอ
    บ้านบะมะเกลือ หมู่ที่ 5   จ้างขององค์การบริหาร (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอ
    5.โครงการจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ 250,000   ส่วนตำบล ระดับอำเภอ อากาศอำนวย 
    ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอ จังหวัดสกลนคร
    บ้านนากะทาด    อากาศอำนวย   
    6.ต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบล 127,800   จังหวัดสกลนคร  
    นาฮี หมู่ที่ 1        
4 เม.ย. 57 รพ.บ้านผือ สอบราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูง   2 - 17 เม.ย.57 2 - 17 เม.ย.57 18 เม.ย.57
    พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 1 เครื่อง   ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
        รพ.บ้านผือ รพ.บ้านผือ รพ.บ้านผือ
        อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
4 เม.ย. 57 รพ.นาหว้า สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1,057,820.51 31 มี.ค. - 17 เม.ย.57 31 มี.ค. - 17 เม.ย.57 21 เม.ย.57
    รพ.นาหว้า จำนวน 1 หลัง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุ  งานพัสดุ  งานพัสดุ 
        ฝ่ายบริหารงาน ฝ่ายบริหารงาน ฝ่ายบริหารงาน
        รพ.นาหว้า รพ.นาหว้า รพ.นาหว้า
4 เม.ย. 57 รพ.นาหว้า สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารจ่ายกลางตาม 550,000 31 มี.ค. - 17 เม.ย.57 31 มี.ค. - 17 เม.ย.57 21 เม.ย.57
    แบบเทศบาลตำบลนาหว้า จำนวน 1 แห่ง   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุ  งานพัสดุ  งานพัสดุ 
        ฝ่ายบริหารงาน ฝ่ายบริหารงาน ฝ่ายบริหารงาน
        รพ.นาหว้า รพ.นาหว้า รพ.นาหว้า
4 เม.ย. 57 สนง.ปศุสัตว์ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมยกระดับ   27 มี.ค. - 8 เม.ย.57 27 มี.ค. - 8 เม.ย.57 9 เม.ย.57
  จ.สกลนคร การผลิตโคคุณภาพมาตรฐาน GMP จ.สกลนคร    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    โครงการยกระดับสายเลือดโคพื้นเมือง   สนง.ปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์
    เพื่อสร้างอาชีพและรายได้   จ.สกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
    วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ        
    จำนวน 1 งาน        
4 เม.ย. 57 ทต.ธาตุนาเวง สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ   2 - 18 เม.ย.57 2 - 18 เม.ย.57 21 เม.ย.57
    1.ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามป้อม 350,000 ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    หมู่ที่ 5   กองคลัง  งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 500,000 ทต.ธาตุนาเวง กองคลัง การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
    บ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที่ 3     ทต.ธาตุนาเวง อำเภอ อาคารเฉลิม
          21 เม.ย.57 พระเกียรติ ชั้น3
          10.00 - 11.00 น. ทอ.เมืองสกลนคร
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ อาคารเฉลิม  
          พระเกียรติ ชั้น3  
          ทอ.เมืองสกลนคร  
8 เม.ย.57 สนง.สาธารณสุข สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1,800,000 3 -22 เม.ย.57 3 -22 เม.ย.57 25 เม.ย. 57
  จังหวัดนครพนม โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จำนวน 1 หลัง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุ  งานบริหารทั่วไป  ณ ห้องประชุมณัฐภพ
        รพ.โพนสวรรค์ ร.พ.โพนสวรรค์ ร.พ.โพนสวรรค์
        อ.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์  
        จ.นครพนม จ.นครพนม  
9 เม.ย.57 รพ.บ้านผือ สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ   3 - 18 เม.ย.57 3 - 18 เม.ย.57 21 เม.ย.57
    ชนิดพกพาในรถ 1 เครื่อง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 14.30 น. เป็นต้นไป
        ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
        รพ.บ้านผือ รพ.บ้านผือ รพ.บ้านผือ
9 เม.ย.57 ทต.พรรณานคร สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับสนับสนุนศูนย์ 183,600 4 - 23 เม.ย.57 4 - 23 เม.ย.57 24 เม.ย.57
    พัฒนาเด็กเล็กในเขต ต.พรรณา   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 2 ศูนย์   ทต.พรรณานคร ทต.พรรณานคร ศูนย์รวมช้อมูลข่าวสาร
            การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
            อำเภอ ทอ.พรรณานิคม
9 เม.ย.57 อบต.เต่างอย สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 250,000 4 - 22 เม.ย.57 4 - 22 เม.ย.57 23 เม.ย.57
    BOX culvert ณ ลำห้วยค้อตอนกลาง   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านโพนปลาโหล ม.5 ต.เต่างอย อ.เต่างอย   อบต.เต่างอย กองคลัง อบต.เต่างอย หอประชุม อ.เต่างอย
    จ.สกลนคร        
9 เม.ย.57 อบต.กกปลาซิว สอบราคาซื้อสือการเรียนการสอนและวัสดุ   11 - 29 เม.ย.57 30 เม.ย.57 30 เม.ย.57
    การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ในวันและเวลาราชการ 11.00 - 12.00 น. 12.00 น. เป็นต้นไป
    อบต.กกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน   ส่วนการคลัง ศูนย์รวมช้อมูลข่าวสาร ศูนย์รวมช้อมูลข่าวสาร
    จ.สกลนคร   อบต.กกปลาซิว การจัดซื้อจัดจ้างระดับ การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
          อ.ภูพาน อ.ภูพาน
10 เม.ย.57 อบจ.สกลนคร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงค์ดุริยางค์ 595,000 9 - 25 เม.ย.57 9 - 11 เมย.57 28 เม.ย.57
    รร.ภูดินแดงวิทยา รร.ในสังกัด อบจ.สกลนคร   09.00 - 15.30 น. 09.00 - 15.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลังฝ่ายจัดเก็บ ห้องประชุมศาลากลาง กองพัสดุและทรัพย์สิน
        พัฒนารายได้ หลังเก่า ชั้น2 อบจ.สกลนคร
        อบจ.สกลนคร 12 - 25 เม.ย.57  
          กองพัสดุและทรัพย์สิน  
          อบจ.สกลนคร  
10 เม.ย.57 เทศบาลนคร สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับการจัดการ 334,580 9 - 28 เม.ย.57 9 - 28 เม.ย.57 29 เม.ย.57
  สกลนคร เรียนการสอนใน รร.เทศบาล 1    ในวันและเวลาราชการ ภายในเวลา 15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    เชิงชุมประชานุกูล สังกัดเทศบาลนครสกลนคร   ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        หลังเก่า ชั้น2 หลังเก่า ชั้น2 หลังเก่า ชั้น2
10 เม.ย.57 อบต.ช้างมิ่ง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน 334,900 8 - 23 เม.ย.57 8 - 23 เม.ย.57 25 เม.ย.57
    และวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 4 แห่ง สังกัด อบต.ช้างมิ่ง   ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านตาลเลียน  39 รายการ   อบต.ช้างมิ่ง อบต.ช้างมิ่ง การซื้อการจ้างระดับ
    2.บ้านหนองโดก  43 รายการ     24 เม.ย.57 อำเภอ ชั้น2
    3.บ้านช้างมิ่ง ม.12  42 รายการ     10.00 - 10.30 น. ทอ.พรรณานิคม
    4.บ้านอุ่มไผ่  80 รายการ     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ ชั้น2  
          ทอ.พรรณานิคม  
10 เม.ย.57 เทศบาล ต.นาใน สอบราคาจ้าง   8 - 24 เม.ย.57 8 - 24 เม.ย.57 28 เม.ย.57
    1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านอูนดง ม.1   พัสดุและทรัพย์สิน พัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.สร้างระบบระบายน้ำวางท่อคอนกรีต 120,000 กองคลัง ทต.นาใน กองคลัง ทต.นาใน การซื้อการจ้างระดับ
    บ้านหนองผือ ม.2     25 เม.ย.57 ทอ.พรรณานิคม
    3.สร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 150,000   10.30 - 11.00 น.  
    บ้านนาใน ม.5     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    4.สร้างระบบระบายน้ำวางท่อคอนกรีต 150,000   การซื้อการจ้างระดับ  
    บ้านผักคำภู ม.6     ทอ.พรรณานิคม  
17 เม.ย.57 เทศบาลนคร สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับการจัด 533,486 11 - 30 เม.ย.57 11 เม.ย. - 30 เม.ย.57 2 พ.ค.57
  สกลนคร การเรียนการสอนภายใน รร.เทศบาล 2   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    "เชิงชุมอนุชนวิทยา" จำนวน 98 รายการ   1 พ.ค.57 รร.เทศบาล 2 ห้องประชุมศาลากลาง
        ภายในเวลา 12.00 น. เชิงชุมอนุชนวิทยา จ.สกลนคร ชั้น 2
        รร.เทศบาล 2 1 พ.ค.57 หลังเก่า
        เชิงชุมอนุชนวิทยา ภายในเวลา 15.00 น.  
          ห้องประชุมศาลากลาง  
          จ.สกลนคร ชั้น 2  
          หลังเก่า  
17 เม.ย.57 เทศบาลนคร สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับการจัด 742,154 10 - 28 เม.ย.57 10 - 29 เม.ย.57 30 เม.ย.57
  สกลนคร การเรียนการสอนภายใน รร.มัธยมศึกษา   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ภายในเวลา 15.00 น.
    เทศบาล 3"ยุติธรรมวิทยา"จำนวน 121 รายการ   29 เม.ย.57 30 เม.ย.57 ห้องประชุมศาลากลาง
        ภายในเวลา 12.00 น. ภายในเวลา 15.00 น. จ.สกลนคร ชั้น 2
        งานพัสดุ รร.มัธยม ห้องประชุมศาลากลาง หลังเก่า
        ศึกษาเทศบาล 3 จ.สกลนคร ชั้น 2  
        ยุติธรรมวิทยา หลังเก่า  
17 เม.ย.57 เทศบาล ต.ท่าแร่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก 176,800 11 - 29 เม.ย.57 11 - 29 เม.ย.57 30 เม.ย.57
    เล็กเทศบาล ต.ท่าแร่ วัสดุ จำนวน 75 รายการ   08.30 - 15.00 น. 09.00 - 15.00 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    หนังสือ 4 ชุด   กองการศึกษา กองการศึกษา ห้องประชุมอาคาร
        งานงบประมาณ งานงบประมาณ เฉลิมพระเกียรติ 50 ปี
        เทศบาล ต.ท่าแร่ เทศบาล ต.ท่าแร่ ชั้น3 ทอ.เมืองสกลนคร
          28 เม.ย.57  
          ในวันและเวลาราชการ  
          ห้องประชุมอาคาร  
          เฉลิมพระเกียรติ 50 ปี  
          ชั้น3 ทอ.เมืองสกลนคร  
17 เม.ย.57 อบต.ดงหม้อทองใต้ 1.สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. 144,300 9 - 24 เม.ย.57 9 - 24 เม.ย.57 25 เม.ย.57
    บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่10   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    (ถนนข้างวัดสมบูรณ์นาราม)   ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.สร้างถนนเพื่อการเกษตร ถ.สายหนองอีดอน 125,200 อบต.ดงหม้อทองใต้ อบต.ดงหม้อทองใต้ การซื้อการจ้างของ
    ถึงหนองเลิง บ้านดงหม้อทอง     18 เม.ย.57 อบต.ระดับอำเภอ
    3.ปรับปรุงระบบประปา วางท่อเมน ม.10 355,700   08.30 - 16.30 น. ทอ.บ้านม่วง
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.บ้านม่วง  
17 เม.ย.57 อบจ.สกลนคร สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 784,000 11 - 29 เม.ย.57 11 - 11 เม.ย.57 30 เม.ย.57
    ชั้น1 จำนวน 7 คัน รวม 7 วัน   09.00 - 16.30 น. 09.00 - 15.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    มีสภาพใหม่ มีประกันภัย 30 - 50 ที่นั้ง   กองคลัง  ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    มีห้องน้ำ และห้องโถงชั้นล่าง   ฝ่ายพัฒนารายได้ จ.สกลนคร ชั้น2หลังเก่า จ.สกลนคร ชั้น 2
        อบจ.สกลนคร 17 - 29 เม.ย.57 หลังเก่า
          09.00 - 15.30 น.  
          กองการเจ้าหน้าที่  
          อบจ.สกลนคร  
17 เม.ย.57 รพ.ยุพราชธาตุพนม สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารต่อเติม 542,000 10 - 28 เม.ย.57 10 - 28 เม.ย.57 30 เม.ย.57
    อาคารคลินิกวัณโรค   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุ  ตึกผู้ป่วยนอก ตึกผู้ป่วยนอก
        ด้านอำนวยการ ชั้น 2 งานพัสดุ ชั้น 2 งานพัสดุ
        รพ.ยุพราชธาตุพนม ด้านอำนวยการ ด้านอำนวยการ
          รพ.ยุพราชธาตุพนม รพ.ยุพราชธาตุพนม
17 เม.ย.57 อบต.โนนสะอาด สอบราคาจัดซื้อรถ สนง.เครื่องยนต์ดีเซล 787,000 10 - 28 เม.ย.57 10 - 28 เม.ย.57 30 เม.ย.57
    ขับเคลื่อน 2 ล้อ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    เป็นดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตูรวมเครื่องปรับอากาศ   อบต.โนนสะอาด เว้นวันหยุดราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อบต.โนนสะอาด การจัดซื้อจัดจ้าง
          29 เม.ย.57 ทอ.บ้านม่วง
          11.00 - 12.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้าง  
          ทอ.บ้านม่วง  
18 เม.ย.57 รพ.บ้านผือ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ   11 - 25 เม.ย.57 11 - 25 เม.ย.57 28 เม.ย.57
    1.เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    ชนิดพกพาสำหรับผู้ใหญ่ (Pulse Oximeter)   ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
    จำนวน 5 เครื่อง   รพ.บ้านผือ รพ.บ้านผือ รพ.บ้านผือ
    2.เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ        
    ชนิดพกพาสำหรับทารกแรกเกิดและเด็ก         
    (Pulse Oximeter) จำนวน 4 เครื่อง        
18 เม.ย.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ   17 - 30 เม.ย.57 17 เม.ย. - 1 พ.ค.57 2 พ.ค.57
  ตำบลนาใน 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก  149,900 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านห้วยบุ่น หมู่ 3   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,500 พัสดุและทรัพย์สิน พัสดุและทรัพย์สิน การซื้อการจ้างระดับ
    บ้านนาเลา หมู่ 4   กองคลัง เทศบาล กองคลัง เทศบาล อำเภอ ทอ.พรรณานิคม
    3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 180,000 ต.นาใน ต.นาใน จ.สกลนคร
    บ้านหนองผือน้อย หมู่ 8   อ.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม  
    4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 จ.สกลนคร จ.สกลนคร  
    บ้านผักคำภู หมู่ 9     ยกเว้น 1 พ.ค.57  
          10.30 - 11.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.พรรณานิคม  
          จ.สกลนคร  
22 เม.ย.57 รพ.บ้านผือ สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง   17 - 30 เม.ย.57 17 - 30 เม.ย.57 1 พ.ค.57
    รพ.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
        ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
        รพ.บ้านผือ รพ.บ้านผือ รพ.บ้านผือ
          อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
22 เม.ย.57 รพ.นาแก สอบราคาก่อสร้างวางระบบประปาหลัก   10 - 28 เม.ย.57 10 - 28 เม.ย.57 2 พ.ค.57
    รพ.วังยาง จ.นครพนม   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุ งานพัสดุ ห้องประชุม รพ.นาแก
        ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป อ.นาแก จ.นครพนม
        รพ.นาแก จ.นครพนม รพ.นาแก จ.นครพนม  
22 เม.ย.57 ทต.สามัคคีพัฒนา สอบราคา ทต.สามัคคีพัฒนา   18 เม.ย. - 1 พ.ค.57 18 เม.ย. - 1 พ.ค.57 2 พ.ค.57
    1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4 1,000,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.00 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    2.ก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองแฮ่ บ้านนาดอกไม้ 140,000 กองคลัง กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ม.8 ต.สามัคคีพัฒนา   ทต.สามัคคีพัฒนา ทต.สามัคคีพัฒนา การซื้อการจ้างระดับ
    3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 192,900 อ.อากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย อำเภอ ชั้น 2
    4.ก่อสร้างอาคารกองคลัง ทต.สามัคคีพัฒนา 364,700 จ.สกลนคร จ.สกลนคร ทอ.อากาศอำนวย
          2 พ.ค.57  
          11.31 - 12.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ ชั้น 2  
          ทอ.อากาศอำนวย  
22 เม.ย.57 ทต.สามัคคีพัฒนา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,200,000 18 เม.ย. - 1 พ.ค.57 18 เม.ย. - 1 พ.ค.57 2 พ.ค.57
    (รถโดยสารรถตู้ 16 ที่นั้ง) ทต.สามัคคีพัฒนา   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.00 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ทต.สามัคคีพัฒนา ทต.สามัคคีพัฒนา การซื้อการจ้างระดับ
        อ.อากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย อำเภอ ชั้น 2
        จ.สกลนคร จ.สกลนคร ทอ.อากาศอำนวย
          2 พ.ค.57  
          09.30 - 10.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ ชั้น 2  
          ทอ.อากาศอำนวย  
22 เม.ย.57 ทต.กุดบาก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล 309,800 17 เม.ย. - 1 พ.ค.57 17 - 30 เม.ย.57 2 พ.ค.57
    จำนวน 2 แห่ง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ชนิดจมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์   ในวันราชการ ในวันราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ทต.กุดบาก บ้านกุดบาก ม.1, ม.2   งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน การซื้อการจ้างระดับ
        กองคลัง ทต.กุดบาก กองคลัง ทต.กุดบาก อำเภอ 
        1 พค.57 1 พค.57 หอประชุม อ.กุดบาก
        09.00 - 12.00 น. 09.00 - 14.00 น.  
        งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
        กองคลัง ทต.กุดบาก การซื้อการจ้างระดับ  
          อำเภอ   
          หอประชุม อ.กุดบาก  
22 เม.ย.57 ทต.ไร่ สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน EMS 649,000 18 เม.ย. - 1 พ.ค.57 18 - 30 เม.ย.57 2 พ.ค.57
    (รถกระบะ) ครั้งที่ 2 เครื่องยนต์ดีเซล   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    พร้อมหลังคาและอุปกรณ์การแพทย์   กองคลัง ทต.ไร่ กองคลัง ทต.ไร่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          อ.พรรณานิคม การซื้อการจ้างของ
          จ.สกลนคร อบต.ระดับอำเภอ
          1 พ.ค.57 ทอ.พรรณานิคม ชั้น2
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.พรรณานิคม ชั้น2  
22 เม.ย.57 อบต.ดงเหนือ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและ 350,200 18 เม.ย. - 1 พ.ค.57 18 เม.ย. - 2 พ.ค.57 6 พ.ค.57
    วัสดุการศึกษา 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน  183 รายการ    กองคลัง  กองคลัง  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านหนองแอก    อบต.ดงเหนือ อบต.ดงเหนือ การซื้อการจ้างของ
    2.บ้านดอนแดง   อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อบต.ระดับอำเภอ
    3.บ้านคำยาง     1 พ.ค.57 สนง.ท้องถิ่น อ.บ้านม่วง
    4.บ้านนาทวี     08.30 - 16.30 น.  
    5.บ้านเจริญไพศาล     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          สนง.ท้องถิ่น อ.บ้านม่วง  
22 เม.ย.57 อบต.นิคมน้ำอูน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนน 408,000 21 ม.ย. - 2 พ.ค.57 21 ม.ย. - 2 พ.ค.57 7 พ.ค.57
    บ้านดงสว่าง ม.7 อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
        ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.นิคมน้ำอูน อบต.นิคมน้ำอูน การซื้อการจ้างของ
          6 พ.ค.57 อบต.ระดับอำเภอ
          09.00 - 12.00 น. ทอ.นิคมน้ำอูน
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จ.สกลนคร
          การซื้อการจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.นิคมน้ำอูน  
          จ.สกลนคร  
23 เม.ย.57 อบต.เต่างอย สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้อง 976,000 22 เม.ย. - 6 พ.ค.57 22 เม.ย. - 6 พ.ค.57 8 พ.ค.57
    โทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 8 จุด   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ภายในหมู่ที่ 1 ต.เต่างอย จ.สกลนคร   กองคลัง งานพัสดุ กองคลัง งานพัสดุ หอประชุม อ.เต่างอย
        อบต.เต่างอย อบต.เต่างอย  
          7 พ.ค.57  
          10.00 - 12.00 น.  
          หอประชุม อ.เต่างอย  
23 เม.ย.57 สนง.พัฒนาชุมชน สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 288,000 21 เม.ย. - 6 พ.ค.57 21 เม.ย. - 6 พ.ค.57 7 พ.ค.57
  จ.อุดรธานี ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั้ง จำนวน 4 คัน   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ดูงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลา 4 วัน   งานพัสดุ  งานพัสดุ  ห้องประชุม
        ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ สนง.พัฒนาชุมชน
        สนง.พัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชน จ.อุดรธานี
        จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี  
23 เม.ย.57 รพ.นาหว้า สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1,032,300 21 เม.ย. - 2 พ.ค.57 21 เม.ย. - 2 พ.ค.57 7 พ.ค.57
  จ.นครพนม รพ.นาหว้า(ครั้งที่2) 1 หลัง   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร  งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร  งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร 
        รพ.นาหว้า รพ.นาหว้า รพ.นาหว้า
23 เม.ย.57 รพ.นาหว้า สอบราคาจ้างก่อสร้างโคเวอร์เวย์ รพ.นาหว้า 501,000 21 เม.ย. - 2 พ.ค.57 21 เม.ย. - 2 พ.ค.57 7 พ.ค.57
  จ.นครพนม (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 แห่ง   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร  งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร  งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร 
        รพ.นาหว้า รพ.นาหว้า รพ.นาหว้า
23 เม.ย.57 รพ.นาหว้า สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารจ่ายกลาง 550,000 21 เม.ย. - 2 พ.ค.57 21 เม.ย. - 2 พ.ค.57 7 พ.ค.57
  จ.นครพนม รพ.นาหว้า (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 แห่ง   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร  งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร  งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร 
        รพ.นาหว้า รพ.นาหว้า รพ.นาหว้า
24 เม.ย.57 รพ.สกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา   23 เม.ย. - 6 พ.ค.57 23 เม.ย. - 7 พ.ค.57 8 พ.ค.57
    Imatinib film-coat tab 400 mg.   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 480 เม็ด   อาคารเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม
        ชั้น 2 รพ.สกลนคร ชั้น 2 รพ.สกลนคร ชั้น 2 รพ.สกลนคร
24 เม.ย.57 ทต.หนองลาด สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน 209,100 22 เม.ย. - 7 พ.ค.57 22 เม.ย. - 6 พ.ค.57 8 พ.ค.57
    วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 36 รายการ   ทต.หนองลาด ทต.หนองลาด ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          7 พ.ค.57 การซื้อและการจ้างของ
          09.30 - 16.00 น. อบต.ระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร หอประชุม อ.วาริชภูมิ
          การซื้อและการจ้างของ จ.สกลนคร
          อบต.ระดับอำเภอ  
          หอประชุม อ.วาริชภูมิ  
          จ.สกลนคร  
24 เม.ย.57 ทต.บงใต้ สอบราคาจ้าง 2 โครงการ   23 เม.ย. - 7 พ.ค.57 23 เม.ย. - 7 พ.ค.57 8 พ.ค.57
    1.ก่อสร้างพื้นสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก 888,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    หน้าอาคาร ทต.บงใต้   กองคลัง ทต.บงใต้ กองคลัง ทต.บงใต้ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ขุดลอกห้วยวังฮู บ้านต่อเขต หมู่ที่ 9 378,000   1 พ.ค.57 การซื้อและการจ้างของ
          08.30 - 16.30 น. เทศบาลตำบลระดับ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อำเภอ อ.สว่างแดนดิน
          การซื้อและการจ้างของ (ชั้น 2)
          เทศบาลตำบลระดับ  
          อำเภอ อ.สว่างแดนดิน  
24 เม.ย.57 สนง.สาธารสุข ยกเลิกสอบราคา        
  จ.อุดรธานี ตามประกาศ จ.อุดรธานี ลว.17 ก.พ.57        
    ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ        
    จำนวน 18 เครื่อง ในวงเงิน 823,200 บาท        
    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ดำเนินการ        
    เปิดซองสอบราคาในวันที่ 28 ก.พ.57        
    ปรากฏว่า หจก.พีที แอร์เซอร์วิส แอน         
    คอนสตรัคชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด        
    ได้รับอนุมัติให้จ้าง ในวงเงิน 784,450 บาท        
    ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่มาทำสัญญาตามเวลาที่        
    กำหนดพร้อมชี้แจงปัญหาขาดสภาพคล่อง        
    ทางการเงิน และรับทราบว่าถูกแจ้งเวียนเป็นผู้        
    ทิ้งงาน ดังนั้น สสจ.อุดรธานี ขอยกเลิกประกาศ        
    สอบราคาและจะดำเนินการสอบราคา         
    เป็นครั้งที่ 2 ต่อไป ประกาศ 21 เม.ย.57        
25 เม.ย.57 อบต.ห้วยยาง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,952,000 24 เม.ย. - 8 พ.ค.57 24 เม.ย. - 7 พ.ค.57 12 พ.ค.57
    ภายในหมู่บ้าน ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร   08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
     จำนวน 5 โครงการ   อบต.ห้วยยาง อบต.ห้วยยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ
    1.บ้านนานกเค้า ม.10     8 พ.ค.57 ชั้น 3 ทอ.เมืองสกลนคร
    2.บ้านหนองบัวทอง ม.11(สาย1)     10.00 - 11.00 น.  
    3.บ้านหนองบัวทอง ม.11(สาย2)     อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
    4.บ้านคลองไผ่พัฒนา ม.13     ชั้น 3 ทอ.เมืองสกลนคร  
    5.บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ ม.16(สาย2)        
25 เม.ย.57 อบต.นาแต้ สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ   23 เม.ย. - 12 พ.ค.57 23 เม.ย. - 12 พ.ค.57 15 พ.ค.57
    1.ปรับปรุงซ่อมแซมลงหินลูกรังถนนแหล่ง 185,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    เกษตรและถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนาแต้ ม.1   การคลัง อบต.นาแต้ การคลัง อบต.นาแต้ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ปรับปรุงซ่อมแซมลงหินลูกรังถนนแหล่ง 100,000   14 พ.ค.57 การซื้อการจ้างของ
    เกษตรและถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน     08.30 - 16.30 น. อบต.ระดับอำเภอ
    บ้านหนองพอกใหญ่ ม.3     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.คำตากล้า
    3.ปรับปรุงซ่อมแซมลงหินลูกรังถนนแหล่ง 200,000   การซื้อการจ้างของ จ.สกลนคร
    เกษตรและถนนลูกรังภายในหมู่บ้านไทยสมบูรณ์     อบต.ระดับอำเภอ  
    ม.4     ทอ.คำตากล้า  
    4.สร้างถนนลูกรังรอบวัดบ้านวนาสวรรค์ ม.6 183,000   จ.สกลนคร  
    5.ปรับปรุงซ่อมแซมลงหินลูกรังถนนแหล่ง 200,000      
    เกษตรและถนนลูกรังภายในหมู่บ้านสันติสุข ม.7        
    6.ปรับปรุงซ่อมแซมลงหินลูกรังถนนแหล่ง 200,000      
    เกษตรและถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโพนทอง ม.8        
    7.ปรับปรุงซ่อมแซมลงหินลูกรังถนนแหล่ง 230,000      
    เกษตรและถนนลูกรังภายในหมู่บ้านไทยเจริญ         
    ม.10        
25 เม.ย.57 ทต.ตองโขบ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   24 เม.ย. - 8 พ.ค.57 24 เม.ย. - 8 พ.ค.57 12 พ.ค.57
    1.รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) (แบบธรรมดา) 1 คัน 494,000 ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    2.รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) (แบบดับเบิ้ลแค็บ) 1 คัน 787,000 ทต.ตองโขบ ทต.ตองโขบ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อ.โคกศรีสุพรรณ 12 พ.ค.57 การซื้อการจ้างของ
        จ.สกลนคร 09.00 - 11.00 น. ปกครองท้องถิ่น
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2
          การซื้อการจ้างของ  
          ปกครองท้องถิ่น  
          ที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2  
25 เม.ย.57 รพ.ปลาปาก สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   21 - 30 เม.ย.57 21 - 30 เม.ย.57 2 พ.ค.57
    รพ.ปลาปาก    ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    - ทรายอะเบท  จำนวน  1 รายการ   งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร
        รพ.ปลาปาก รพ.ปลาปาก รพ.ปลาปาก
        จ.นครพนม จ.นครพนม จ.นครพนม
25 เม.ย.57 รพ.บ้านผือ สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทาง   21 เม.ย. - 2 พ.ค.57 21 เม.ย. - 2 พ.ค.57 6 พ.ค.57
    หลอดเลือดดำ จำนวน 6 เครื่อง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    รพ.บ้านผือ จ.อุดรธานี   ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
        รพ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รพ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รพ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
25 เม.ย.57 รพ.บ้านผือ สอบราคาซื้อ จำนวน 3 รายการ   22 เม.ย. - 6 พ.ค.57 22 เม.ย. - 6 พ.ค.57 7 พ.ค.57
    1.เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอด   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    เลือดดำ 3 เครื่อง   ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
    2.เครื่องส่องไฟรักษาทารกตัวเหลือง แบบ 2 ด้าน   รพ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รพ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รพ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    2 เครื่อง        
    3.เตียงเด็ก 4 เตียง        
    รพ.บ้านผือ จ.อุดรธานี        
25 เม.ย.57 รพ.อากาศอำนวย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   23 เม.ย. - 7 พ.ค.57 23 เม.ย. - 7 พ.ค.57 8 พ.ค.57
    โคมไฟเย็บผ้า จำนวน 1 เครื่อง   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    รพ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร   งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร ห้องประชุมเล็ก
        รพ.อากาศอำนวย รพ.อากาศอำนวย รพ.อากาศอำนวย
25 เม.ย.57 รพ.อากาศอำนวย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   22 เม.ย. - 6 พ.ค.57 22 เม.ย. - 6 พ.ค.57 7 พ.ค.57
    - เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจหาปริมาตรเม็ด   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    เลือดแดงอัดแน่น จำนวน 2 เครื่อง   งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร ห้องประชุมเล็ก
    รพ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร   รพ.อากาศอำนวย รพ.อากาศอำนวย รพ.อากาศอำนวย
28 เม.ย.57 รพ.โคกศรีสุพรรณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   25 เม.ย. - 15 พ.ค.57 25 เม.ย. - 15 พ.ค.57 16 พ.ค.57
    1.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    และสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง   งานพัสดุ งานพัสดุ ห้องประชุมธรรมรักษ์
    สำหรับ ร.พ.โคกศรีสุพรรณ สสจ.สน.   กลุ่มงานการจัดการ กลุ่มงานการจัดการ รพ.โคกศรีสุพรรณ
    อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร   รพ.โคกศรีสุพรรณ รพ.โคกศรีสุพรรณ อ.โคกศรีสุพรรณ
28 เม.ย.57 รพ.โคกศรีสุพรรณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   25 เม.ย. - 14 พ.ค.57 25 เม.ย. - 14 พ.ค.57 15 พ.ค.57
    1.เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    พร้อมแปรผลอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง   งานพัสดุ งานพัสดุ ห้องประชุมธรรมรักษ์
    สำหรับ ร.พ.โคกศรีสุพรรณ สสจ.สน.   กลุ่มงานการจัดการ กลุ่มงานการจัดการ รพ.โคกศรีสุพรรณ
    อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร   รพ.โคกศรีสุพรรณ รพ.โคกศรีสุพรรณ อ.โคกศรีสุพรรณ
28 เม.ย.57 รพ.บ้านผือ สอบราคาซื้อการจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด   24 เม.ย. - 8 พ.ค.57 24 เม.ย. - 8 พ.ค.57 12 พ.ค.57
    และตัดเนื้อเยื้อด้วยไฟฟ้า    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 14.30 น. เป็นต้นไป
    ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง   ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
    รพ.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี   รพ.บ้านผือ รพ.บ้านผือ รพ.บ้านผือ
28 เม.ย.57 ทต.กุดบาก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขต ทต.กุดบาก 978,100 25 เม.ย. - 12 พ.ค.57 25 เม.ย. - 12 พ.ค.57 14 พ.ค.57
    จำนวน 5 โครงการ   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.ถมดินคั่นลำห้วยอีด่อน    แต่วันที่ 12 พ.ค.57 งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังสายบ้านกุดบาก   09.00 - 12.00 น. กองคลัง ทต.กุดบาก การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
    ถึงบ้านบัว   งานพัสดุและทรัพย์สิน 12 พ.ค.57 อำเภอ หอประชุม
    3.ปรับปรุงทางลูกรังซอยจิตปรีดาเป็นถนน   กองคลัง ทต.กุดบาก 09.00 - 14.00 น. อ.กุดบาก
    4.ปรับปรุงทางลูกรังซอยรุ่งรวงทอง     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    5.ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นทางลูกรัง     การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
    เริ่มต้นจากซอยอมรเทพ อ.กุดบาก จ.สกลนคร     อ.กุดบาก หอประชุม  
28 เม.ย.57 อบต.นาฮี สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 311,070 25 เม.ย. - 12 พ.ค.57 25 เม.ย. - 12 พ.ค.57 15 พ.ค.57
    และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาฮี อ.อากาศอำนวย   ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    จ.สกลนคร   งานพัสดุ อบต.นาฮี งานพัสดุ อบต.นาฮี การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
          14 พ.ค.57 อำเภอ ชั้น 2
          10.00 - 11.00 น. ทอ.อากาศอำนวย
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จ.สกลนคร
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ ชั้น 2  
          ทอ.อากาศอำนวย  
          จ.สกลนคร  
28 เม.ย.57 ทต.คำตากล้า สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน 134,300 25 เม.ย. - 14 พ.ค.57 25 เม.ย. - 14 พ.ค.57 15 พ.ค.57
    สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.คำตากล้า   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อ.คำตากล้า จ.สกลนคร   กองคลัง ทต.คำตากล้า กองคลัง ทต.คำตากล้า กองคลัง ทต.คำตากล้า
29 เม.ย.57 อบต.บึงทวาย 1.สอบราคาซื้อการจัดหาสื่อในการจัดการเรียน   28 เม.ย. - 14 พ.ค.57 28 เม.ย. - 14 พ.ค.57 16 พ.ค.57
    การสอน จำนวน 1 โครงการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    2.สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวใช้ในงาน   กองคลัง อบต.บึงทวาย กองคลัง อบต.บึงทวาย ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    กิจกรรมหมู่บ้าน หมู่ 6, หมู่ 9 อบต.บึงทวาย   อ.เต่างอย จ.สกลนคร อ.เต่างอย จ.สกลนคร การจัดซื้อจัดจ้างของ
    อ.เต่างอย จ.สกลนคร จำนวน 1 โครงการ     15 พ.ค.57 อบต.ระดับอำเภอ
          08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมระดับ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อำเภอ
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ณ หอประชุมระดับ  
          อำเภอ  
29 เม.ย.57 อบต.แวง สอบราคา อบต.แวง จำนวน 13โครงการ   28 เม.ย. - 15 พ.ค.57 16 พ.ค.57 19 พ.ค. 57
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   08.30 - 16.30 น. 09.30 - 10.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    1.ซอยร่วมใจ 1 บ้านแวง ม.หมู่ 1 255,000 ในวันเวลาราชการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ซอยมงคล 1 หมู่ 1 185,000 อบต.แวง การจัดซื้อจัดจ้างของ การจัดซื้อจัดจ้างของ
    3.ซอยจิตอารีย์ หมู่ 1 128,000 อ.สว่างแดนดิน อบต.ระดับอำเภอ อบต.ระดับอำเภอ
    4.ซอยเลี่ยงเมือง บ้านโนนเสาขวัญ หมู่ 2 271,000 จ.สกลนคร ทอ.สว่างแดนดิน ชั้น 2 ทอ.สว่างแดนดิน ชั้น 2
    5.ถนนโนนเสาขวัญ - โนนเรือ ระยะที่1 หมู่ 2 246,000   อ.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
    6.ซอยสุขสำราญ บ้านตาลเดี่ยว หมู่ 3 260,000   จ.สกลนคร จ.สกลนคร
    7.ซอยวิสุทธิ์กษัติย์ บ้านโนนเรือ หมู่ 7 116,000      
    8.ซอยร่วมใจพัฒนา 2 บ้านโนนเรือ หมู่ 7 153,000      
    9.ซอยร่วมใจพัฒนา 3 บ้านโนนเรือ หมู่ 7 176,000      
    10.ซอยสุขภาพดี บ้านนางัว หมู่ 8 156,000      
    11.ถนนบูรพา ระยะที่ 3 บ้านโพนงาม หมู่ 9 437,000      
    12.ถนนโนนแสนสุข-วัดป่าดอนโมง ระยะที่ 3  366,000      
    หมู่ที่ 11        
    13.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับ 171,700      
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แวง จำนวน 41 รายการ        
    อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร        
30 เม.ย.57 รพ.กุมภวาปี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   28 เม.ย. - 12 พ.ค.57 28 เม.ย. - 12 พ.ค.57 15 พ.ค.57
    รพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี จำนวน 8 รายการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    1.เครื่องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ   งานพัสดุ  งานพัสดุ  งานพัสดุ 
    ขนาดเล็กขนาดเล็ก 40 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง   กลุ่มภารกิจ กลุ่มภารกิจ กลุ่มภารกิจ
    2.เครื่องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ   ด้านอำนวยการ ด้านอำนวยการ ด้านอำนวยการ
    จำนวน 53 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง   รพ.กุมภวาปี รพ.กุมภวาปี รพ.กุมภวาปี
    3.ชุดเครื่องมือทันตกรรม 51 รายการ 1 ชุด   อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    4.เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน 2 เครื่อง        
    5.เครื่อง EKG+วิเคราะห์ ชนิดปริ้นกระดาษ เอ4        
    จำนวน 1 เครื่อง        
    6.เครื่อง NIPB สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 4 เครื่อง        
    7.เครื่อง Infusion pump จำนวน 10 เครื่อง        
    8.รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั้ง จำนวน 1 คัน