สอบราคาประจำเดือน  มีนาคม  2557
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
3 มี.ค.57 อบต.บ่อแก้ว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง   27 ก.พ. - 13 มี.ค.57 27 ก.พ. - 13 มี.ค.57 14 มี.ค.57
    1.สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว 560,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    หมู่4 ต.บ่อแก้ว,อ.บ้านม่วง,จ.สกลนคร   อบต.บ่อแก้ว อบต.บ่อแก้ว ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.สร้างอาคารพักญาติบ้านลึมบอง 239,000 อ.บ้านม่วง,จ.สกลนคร อ.บ้านม่วง,จ.สกลนคร การซื้อ/จ้างของอบต.
    หมู่3,ต.บ่อแก้ว,อ.บ้านม่วง,จ.สกลนคร     12 มี.ค.57 ระดับอำเภอ
          08.30 - 16.30 น. ทอ.บ้านม่วง
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อ/จ้างของอบต.  
          ระดับอำเภอ  
          ทอ.บ้านม่วง  
4 มี.ค.57 สนง.ไปรษณีย์ สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคาร   3 - 7 มี.ค.57 11 มี.ค.57 11 มี.ค.57
  เขต10 ที่ทำการพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 10.00 น. 11.00 น.
    1.ที่ทำการไปรษณีย์โคกศรีสุพรรณ 212,100 ส่วนทรัพย์สิน สนง.ไปรษณีย์สกลนคร สนง.ไปรษณีย์สกลนคร
    อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร   และพัสดุ    
    2.ที่ทำการไปรษณีย์คำตากล้า 210,500 สนง.ไปรษณีย์สกลนคร    
    อ.คำตากล้า จ.สกลนคร   สนง.ไปรษณีย์เขต10    
5 มี.ค.57 อบต.ค้อใต้ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขุดลอก 233,000 4 - 17 มี.ค.57 4 - 17 มี.ค.57 19 มี.ค.57
    ลำห้วยสาธารณะประจำหมู่บ้าน   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    (ลำห้วยกุดจิก)   กองคลัง อบต.ค้อใต้ กองคลัง อบต.ค้อใต้ ทอ.สว่างแดนดิน
          18 มี.ค.57  
          08.30 - 12.00 น.  
          ทอ.สว่างแดนดิน  
5 มี.ค.57 อบต.กุสุมาลย์ สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน 348,500 3 - 14 มี.ค.57 3 - 14 มี.ค.57 18 มี.ค.57
    ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. เป็นต้นไป
    องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์   กองคลัง  กองคลัง  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    จำนวน7 ศูนย์ จำนวน53 รายการ   อบต.กุสุมาลย์ อบต.กุสุมาลย์ การจัดซื้อจัดจ้างของ
    อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร     17 มี.ค.57 อบต.ระดับอำเภอ
          09.30 - 10.30 น. ทอ.กุสุมาลย์ ชั้น2
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อ.กุสุมาลย์
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.กุสุมาลย์ ชั้น2  
          อ.กุสุมาลย์  
10 มี.ค.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร 120,000 4 - 17 มี.ค.57 4 - 17 มี.ค.57 18 มี.ค.57
  นครสกลนคร ปรับอากาศ จำนวน2 คัน   ภายในเวลา16.30 น. ภายในเวลา16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    เพื่อใช้ในการเดินทางฝึกอบรมฯ   พัสดุและทรัพย์สิน ห้องประชุม ชั้น2 ห้องประชุม ชั้น2
    จำนวน4 วัน    สำนักการคลัง ศาลากลางจ.สกลนคร ศาลากลางจ.สกลนคร
        สนง.เทศบาล (หลังเก่า) (หลังเก่า)
        นครสกลนคร    
10 มี.ค.57 อบต.โนนสะอาด สอบราคาโครงการขุดลอกห้วยวังสะพุง 240,000 27 ก.พ. - 12 มี.ค.57 27 ก.พ. - 12 มี.ค.57 14 มี.ค.57
    บ้านพุทธรักษา หมู่ที่5 อ.บ้านม่วง   08.30 - 15.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.30 น. เป็นต้นไป
    จ.สกลนคร   อบต.โนนสะอาด อบต.โนนสะอาด ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          13 มี.ค. 57 การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
          08.30 - 16.30 น. อำเภอ ชั้น2
          ทอ.บ้านม่วง ทอ.บ้านม่วง
            จ.สกลนคร
10 มี.ค.57 สนง.เทศบาล สอบราคาโครงการ   4 - 17 มี.ค.57 4 - 17 มี.ค.57 18 มี.ค.57
  ต.บงใต้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.บ้านบงใต้พัฒนา ม.12 599,000 กองคลัง กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.บ้านบ่อร้าง ม.3 153,000 สนง.เทศบาลต.บงใต้ สนง.เทศบาลต.บงใต้ การจัดซื้อจัดจ้างของ
    3.บ้านนาดอกไม้ ม.6 415,000     เทศบาลตำบลระดับ
    4.บ้านหนองกุง ม.7 790,000     อ.สว่างแดนดิน ชั้น2
10 มี.ค.57 อบต.ดอนสวรรค์ 1.สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต 445,000 3 - 14 มี.ค.57 3 - 14 มี.ค.57 18 มี.ค.57
  อ.วานรนิวาส เสริมเหล็ก 2 โครงการ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    1.1 บ้านโพธิ์ทอง ม.7   อบต.ดอนสวรรค์ งานพัสดุ กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าว
    1.2บ้านหนองมะเกลือ ม.8   อ.วานรนิวาส อบต.ดอนสวรรค์ สารการจัดซื้อจัดจ้าง
    2.สร้างปรับปรุงเทพื้นฟุตบาท 145,000   17 มี.ค.57 ขององค์กรปกครอง
    รอบเมรุวัดมรรคคีรีขันต์ บ้านคอนสาย     09.00 - 11.00 น. ท้องถิ่นในระดับ
    3.ซ่อมแซมถนน 270,000   ศูนย์รวมข้อมูลข่าว ทอ.วานรนิวาส(ชั้น2)
    3.1 บ้านคอนศรี ม.3     สารการจัดซื้อจัดจ้าง  
    3.2 บ้านหนองสะโน ม.6     ขององค์กรปกครอง  
    4.สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 445,000   ท้องถิ่นในระดับ  
    4.1 บ้านโพธิ์ทอง ม.7     ทอ.วานรนิวาส(ชั้น2)  
    4.2 บ้านหนองมะเกลือ ม.8        
    5.ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 270,000      
    5.1 บ้านคอนศรี ม.3        
    5.2 บ้านหนองสะโน ม.6        
    6.สร้างปรับปรุงเทพื้นฟุตบาท 145,000      
    รอบเมรุวัดมรรคคีรีขันต์ บ้านคอนสาย        
    ม.2        
10 มี.ค.57 ไปรษณีย์เขต10 สอบราคาปรับปรุงจ้างเหมาทำการ 174,000 10 - 14 มี.ค.57 17 มี.ค.57 17 มี.ค.57
    ปรับปรุงอาคารที่ทำการพร้อมติดตั้ง   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 10.00 น. 11.00 น.
    เครื่องปรับอากาศที่ไปรษณีย์กุดบาก   ส่วนทรัพย์สิน ส่วนทรัพย์สิน ส่วนทรัพย์สิน
    อ.กุดบาก จ.สกลนคร   และพัสดุ และพัสดุ และพัสดุ
        ไปรษณย์เขต10 ไปรษณย์เขต10 ไปรษณย์เขต10
        ไปรษณย์อ.กุดบาก ไปรษณย์อ.กุดบาก ไปรษณย์อ.กุดบาก
10 มี.ค.57 ไปรษณีย์เขต10 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 223,600 10 - 14 มี.ค.57 17 มี.ค.57 17 มี.ค.57
    ที่ทำการพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 10.00 น. 11.00 น.
    ที่ทำการไปรษณีย์กุสุมาลย์   ส่วนทรัพย์สิน ส่วนทรัพย์สิน ส่วนทรัพย์สิน
        และพัสดุ และพัสดุ และพัสดุ
        ไปรษณย์เขต10 ไปรษณย์เขต10 ไปรษณย์เขต10
        ไปรษณย์อ.กุสุมาลย์ ไปรษณย์อ.กุสุมาลย์ ไปรษณย์อ.กุสุมาลย์
10 มี.ค.57 อบต.ขมิ้น จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 340,000 26 ก.พ. - 12 มี.ค.57 13 มี.ค. 57 13 มี.ค. 57
    คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3   08.30 - 16.30 น. 09.30 - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    บริเวณภายในอบต.ขมิ้น อ.เมือง   อบต.ขมิ้น ศูนย์รวมข้อมูลข่าว ศูนย์รวมข้อมูลข่าว
    จ.สกลนคร     สารระดับอำเภอ สารระดับอำเภอ
          ทอ.เมืองสกลนคร ทอ.เมืองสกลนคร
10 มี.ค.57 สรรพากรพื้นที่ สอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชน   3 - 19 มี.ค.57 3 - 19 มี.ค.57 25 มี.ค.57
  สกลนคร ดำเนินการรักษาความปลอดภัย   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาที่สังกัด   สรรพากรพื้นที่ สรรพากรพื้นที่ สรรพากรพื้นที่
    สนง.สรรพากรพื้นที่สกลนคร   สกลนคร สกลนคร สกลนคร
    (ยกเว้นสนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเมือง   ส่วนบริหารงานทั่วไป ส่วนบริหารงานทั่วไป ส่วนบริหารงานทั่วไป
    สกลนคร) รวม15 สาขา ปี57        
10 มี.ค.57 ขนส่งจ.สกลนคร สอบราคาซื้อเสื้อยืดและหมวกแก๊ป   บัดนี้- 13 มี.ค.57 3 - 13 มี.ค.57 14 มี.ค.57
    1.เสื้อยืด(สีส้ม) ป.4 - 6 จำนวน700 ตัว   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    2.หมวกแก๊ป(สีส้ม) ป.4 - 6 จำนวน700 ใบ   งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
        สนง.ขนส่งจ.สกลนคร สนง.ขนส่งจ.สกลนคร สนง.ขนส่งจ.สกลนคร
10 มี.ค.57 อบต.ค้อใต้ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิว 874,300 7 - 25 มี.ค.57 7 - 25 มี.ค.57 27 มี.ค.57
    จราจรถนนลูกรังภายในตำบลค้อใต้     08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง อบต.ค้อใต้ กองคลัง อบต.ค้อใต้ ทอ.สว่างแดนดิน
          26 มี.ค.57 ชั้น2 
          08.30 - 12.00 น.  
          ทอ.สว่างแดนดิน  
          ชั้น2   
11 มี.ค.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมต่อเติม 796,000 6 - 19 มี.ค.57 6 - 19 มี.ค.57 21 มี.ค.57
  ต.พังโคน หลังคาและทาสีอาคารตลาดสดเทศบาล   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง กองคลัง ทอ.พังโคน
        สนง.เทศบาล สนง.เทศบาล  
        ต.พังโคน ต.พังโคน  
          20 มี.ค.57  
          09.30 - 11.00 น.  
          ทอ.พังโคน  
13 มี.ค.57 สนง.เทศบาลต.ไร่ สอบราคาซื้อวัสดุสื่อจัดการเรียน 104,776 10 - 20 มี.ค.57 10 - 19 มี.ค.57 21 มี.ค.57
    การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต.ไร่   กองคลังเทศบาลต.ไร่ กองคลังเทศบาลต.ไร่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          20 มี.ค.57 การซื้อหรือการจ้างของ
          08.30 - 16.30 น. อบต.ระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.พรรณานิคมชั้น2
          การซื้อหรือการจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.พรรณานิคมชั้น2  
13 มี.ค.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 170,000 12 - 25 มี.ค.57 12 - 25 มี.ค.57 26 มี.ค.57
  ต.พังโคนศรีจำปา  2 ชั้น ไม่น้อยกว่า42 ที่นั้ง   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) 2 คัน/วัน   กองคลังเทศบาล กองคลังเทศบาล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ระยะเวลา5 วัน วันที่ 1-5 เม.ย.57   ต.พังโคนศรีจำปา ต.พังโคนศรีจำปา การซื้อหรือการจ้าง
            ระดับอำเภอ ชั้น1
14 มี.ค.57 อบต.นาตาล สอบราคา 3 โครงการ   11 - 24 มี.ค.57 11 - 24 มี.ค.57 25 มี.ค.57
    1.การปรับปรุงถนนดิน ม.2 บ้านคำข่า 229,700 ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    2.การขุดลอกหนองจันทร์เพ็ญ ม.5 267,000 กองคลัง กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    บ้านโคกสะอาด   อบต.นาตาล อบต.นาตาล การซื้อหรือการจ้างของ
    3.ก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.7 บ้านอ่างคำ 146,000     อบต.ระดับอำเภอ
    ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร       หอประชุมทอ.เต่างอย
17 มี.ค.57 อบต.โพนงาม สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปา 906,000 14 - 24 มี.ค.57 14 - 25 มี.ค.57 26 มี.ค.57
    บ้านดงสาร หมู่5   09.00 - 15.00 น. 10.00 - 12.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.โพนงาม อบต.โพนงาม การจัดซื้อจัดจ้าง
            องค์กรปกครองส่วน
            ท้องถิ่นระดับอำเภอ
17 มี.ค.57 สำนักงานไปรษณีย์ สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคาร 278,300 18 - 21 มี.ค.57 31 มี.ค.57 31 มี.ค.57
  เขต10 ที่ทำการพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   24 มี.ค.57 09.00 - 10.00 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    ที่ทำการไปรษณย์บ้านม่วง   09.00 - 16.00 น. ไปรษณีย์สกลนคร ไปรษณีย์สกลนคร
        ส่วนทรัพย์สิน    
        และพัสดุ    
        ไปรษณีย์สกลนคร    
18  มี.ค. 57 ทต.ส่องดาวหนองแดง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 4   497,000 17-27  มี.ค.  57 17-26  มี.ค.  57 28  มี.ค. 57
    ช่อง บ้านโคกกลาง หมู่ 4  ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว    ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
     จ.สกลนคร   ทต.ส่องดาวหนองแดง งานทะเบียนทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          และพัสดุ  กองคลัง การซื้อหรือการจ้างของ อบต.
          ทต.ส่องดาวหนองแดง ระดับอำเภอ
          27  มี.ค.  57  ทอ.ส่องดาว ชั้น 2
          08.30-16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อหรือการจ้างของ อบต.  
          ระดับอำเภอ  
          ทอ.ส่องดาว ชั้น 2  
18  มี.ค. 57 อบต.บงเหนือ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ 239,700 17-31  มี.ค.  57 17-31  มี.ค.  57 1  เม.ย.  57
    และอุปกรณ์คอมพิเตอร์   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. เป็นต้นไป
        อบต.บงเหนือ อบต.บงเหนือ  งานพัสดุ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          การคลัง การจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ
          25 มี.ค. 57  ทอ.สว่างแดนดิน
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ห้องประชุมชั้น 2
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภ  
          ทอ.สว่างแดนดิน  
          ห้องประชุมชั้น 2  
20  มี.ค. 57 รพ.กุมภวาปี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ติดตั้งระบบ   318,000 17-28  มี.ค.  57 17-28  มี.ค.  57 31  มี.ค. 57
    ท่อประปา ความยาว 700 เมตร ตามแบบ KPH 2557-   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 13.30 น. เป็นต้นไป
    05  รพ.กุมวาปี  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี   รพ.กุมภวาปี   รพ. กุมภวาปี  อ.กุมภวาปี
            จ.อุดรธานี
20  มี.ค. 57 อบต.นาคำ น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมุย หมู่ที่4 อ.วานรนิวาส  456,000 17-28  มี.ค.  57 17-27  มี.ค.  57 31  มี.ค. 57
    ตำบลนาคำ,โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายระบบประปา   08.30-16.30 น. 08.30-16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    หมู่บ้าน บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 และโครงการลงท่อระบาย   อบต.นาคำ ห้องคลัง อบต.นาคำ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมุย หมู่ที่4 อ.วานรนิวาส        การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
    จ.สกลนคร       ปรกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
            อำเภอ  อ.วานรนิวาส
            จ.สกลนคร
24  มี.ค. 57 ม.สารคาม สอบราคาซื้อระบบควบคุมความปลอดภัย ประตูทางเข้- 300,000 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง  20-31  มี.ค.  57 1  เม.ย. 57
    ออกอาคารจำนวน 1 ระบบ ระบบเพื่อควบคุมความปลอดภัย   31 มี.ค.  57 ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    การเข้าออกของห้องสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์   ม.สารคาม   ณ.ห้องประชุมชั้น 1 
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       คณะสาธารณสุขศาสตร์
            ม.สารคาม
25  มี.ค. 57 ม.สารคาม สอบราคาการจัดจ้างปรับปรุงสถานที่ ขนย้าย  และจัดซื้อ   14 -31มี.ค. 57 14-31  มี.ค.  57 3  เม.ย. 57
    คุรุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งของสำนักงาน   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    สรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร   สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่
        สกลนคร (บริหารงานทั่วไป) สกลนคร (บริหารงานทั่วไป) สกลนคร (บริหารงานทั่วไป)
             
27  มี.ค. 57 อบต.ค้อเขียว สอบรคาจ้างเหมา 7 โครงการ   26 มี.ค. - 9 เม.ย. 57 26 มี.ค.- 10 เม.ย.57 11  เม.ย. 57
    1.ก่อสร้างถนน คสล. สาธารณะหมู่ที่ 1 บ้านค้อเขียว 110,000 เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 09.30-11.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    สายบ้านนายโกษีไปบ้านนางปลิว   อบต.ค้อเขียว  อ.วาริชภูมิ ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2..ก่อสร้างถนน คสล. สาธารณะหมู่ที่ 1 บ้านค้อเขียว 97,000 จ.สกลนคร การซื้อ/การจ้างองค์กร การ/ซื้อการจ้างฯ
    สายบ้านนายสมหมาย     ปกครองส่วนท้องถิ่น  
    3..ก่อสร้างถนน คสล. สาธารณะหมู่ที่ 2 บ้านดอนส้มโฮง 104,000      
    สายสี่แยก อเนกประสงค์ไปบ้านนานกิตติกร ชื่นบูญ        
    4..ก่อสร้างถนน คสล. สาธารณะหมู่ที่ 2 บ้านดอนส้มโฮง 70,000      
    สายสี่แยก สายบ้านนางเขียน สูตรไชยไปบ้านนางบุญโฮม        
    5..ก่อสร้างถนน คสล. สาธารณะหมู่ที่ 4 บ้านป่าโจด 2000,000      
    สายหน้าโรงเรียนบ้านดงบัง-ป่าโจด         
    6..ก่อสร้างถนน คสล. สาธารณะหมู่ที่ 5 บ้านโคกตาดทอง 186,000      
    บริเวณหน้าศาลาอเนกประสงค์        
    7.ก่อสร้างถนน คสล. สาธารณะหมู่ที่ 6 บ้านดอนส้มโฮง 800,000      
    บริเวณหน้าศาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านดอนส้มโฮง        
27  มี.ค. 57 อบต.อินทร์แปลง สอบราคาจ้าง 5 โครงการ   24 มี.ค. - 8 เม.ย. 57 24 มี.ค. - 8 เม.ย. 57 10  เม.ย. 57
    1. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ 3 250,000 เวลา 09.30-16.30 น. เวลา 09.30-16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    2. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ 4 250,000 ณ.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.อินทร์แปลง ณ.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    3. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายม หมู่ 5 250,000 การซื้อหรือการจ้างของ 9 เม.ย. 57 การซื้อหรือการจ้างของ
    4. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ 7 250,000 องค์การบริหารส่วนตำบล เวลา 09.30-16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบล
    5. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 9 250,000 ระดับอำเภอ ณ.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ
        อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร การซื้อหรือการจ้างของ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
          องค์การบริหารส่วนตำบล  
          ระดับอำเภอ  
          อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  
31  มี.ค. 57 สนง.ไปรษณีย์เขต 10 สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ตามงบประมาณลงทุน   บัดนี้ ถึง24 เม.ย. 57  25 เม.ย.57 25 เม.ย.57
    ประจำปี 2557  รวม 2 รายการ   ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00-10.00 น. เวลา 11.00 น.
    1.เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 104,000 ไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
    15,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง หรือส่วนทรัพย์สิน    
    2.เครื่องปรับอากาศ Split Type ขนาดไม่ต่ำกว่า  189,600 ไปรษณีย์เขต 10     
    22,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง