สอบราคาประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2557
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
4 ก.พ.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง   30 ม.ค. - 12 กพ.57 30 ม.ค. - 12 กพ.57 13 ก.พ.57
  ต.ตองโขป ศาลาพักญาติภายในบริเวณฌาปนสถาน   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    (ป่าช้า) ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ   สนง.เทศบาล สนง.เทศบาล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.บ้านห้วยหีบ ม.6  362,400 ต.ตองโขป ต.ตองโขป การจัดซื้อจัดจ้างของ
    2.บ้านห้วยแคนน้อย ม.9 236,800   13 ก.พ.57 องค์กรปกครองส่วน
    3.บ้านห้วยแคน ม.7 391,400   09.00 - 11.00 น. ท้องถิ่นในระดับอำเภอ
    4.สร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก 391,400   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.โคกศรีสุพรรณ
    บ้านห้วยแคน ม.7     การจัดซื้อจัดจ้างของ ชั้น2
          องค์กรปกครองส่วน  
          ท้องถิ่นในระดับอำเภอ  
          ทอ.โคกศรีสุพรรณ  
          ชั้น2  
4 ก.พ.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมา   31 ม.ค. - 19 ก.พ.57 31 ม.ค. - 19 ก.พ.57 21 ก.พ.57
  ต.ดงมะไฟ 1.ขยายผิวจราจรถ.พัฒนผลสองข้างทาง 479,000 09.00 - 15.00 น. 09.00 - 15.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    2.ขยายผิวจราจรถ.จิตประสงค์สองข้างทาง 246,000 20 ก.พ.57 20 ก.พ.57 ห้องประชุมชั้น3
    3.สร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำ 167,700 09.00 - 12.00 น. 14.00 - 15.00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติ
    ถ.จิตประสงค์   สนง.เทศบาล ห้องประชุมชั้น3 50 ปี ทอ.เมือง
    4.ขยายผิวจราจรถนนประชาอุทิศ 303,800 ต.ดงมะไฟ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
    สองข้างทาง     50 ปี ทอ.เมือง  
    5.สร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำ 168,000   สกลนคร  
    ถนนสอนประชา        
    6.สร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำ 356,000      
    ถนนไมตรีจิต        
    7.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 200,000      
    ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ต.ดงมะไฟ        
5 ก.พ.57 อบต.หนองบัวสิม สอบราคาโครงการก่อสร้างของอบต.   30 ม.ค. - 12 ก.พ.57 30 ม.ค. - 12 ก.พ.57 17 ก.พ.57
    หนองบัวสิม โครงการลงดินลูกรังถนน   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 15.00 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    สู่พื้นที่การเกษตร   งานทะเบียนทรัพย์สิน งานทะเบียนทรัพย์สิน ศูนย์รวบรวมข้อมูล
    1.บ้านโคกทรายขาว ม.2 184,400 และพัสดุ กองคลัง และพัสดุ กองคลัง ข่าวสารการซื้อการจ้าง
    2.บ้านนาถ่อน ม.3 76,400 อบต.หนองบัวสิม อบต.หนองบัวสิม ของอบต.ระดับตำบล
    3.บ้านท่างาม ม.4 78,200   13 ก.พ.57 ทอ.คำตากล้า
    4.บ้านเพีย ม.6 202,600   10.00 - 11.00 น.  
    5.บ้านโพนกิอ ม.7 111,600   ศูนย์รวบรวมข้อมูล  
    6.บ้านดอนติ้ว 72,800   ข่าวสารการซื้อการจ้าง  
    7.บ้านโพธิ์ชัย ม.10 70,200   ของอบต.ระดับตำบล  
    8.บ้านบึงบูรพา ม.11 72,800   ทอ.คำตากล้า  
    9.บ้านหนอบัวใต้ ม.12 184,400      
5 ก.พ.57 อบต.คอนสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมา   3 - 17 ก.พ.57 3 - 17 ก.พ.57 18 ก.พ.57
    1.ก่อสร้างเมรุ บ้านคอนสวรรค์ ม.1 600,000 ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    2.ก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ ม.5 333,000 อบต.คอนสวรรค์ งานพัสดุกองคลัง ศูนย์รวบรวมข้อมูล
    3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 600,000   อบต.คอนสวรรค์ ข่าวสารการซื้อการจ้าง
    -บ้านบะสะแบง ม.4     18 ก.พ.57 ของอบต.ระดับอำเภอ
    -บ้านโพธิ์เงิน ม.9     09.00 - 11.00 น. ทอ.วานรนิวาส(ชั้น2)
          ศูนย์รวบรวมข้อมูล  
          ข่าวสารการซื้อการจ้าง  
          ของอบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.วานรนิวาส(ชั้น2)  
10 ก.พ.57 ปศุสัตว์จังหวัด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร   31 ม.ค. - 10 ก.พ.57 31 ม.ค. - 10 ก.พ.57 11 ก.พ.57
    โครงการยกระดับสายเลือดโคพื้นเมือง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
    เพื่อสร้างอาชีพและรายได้   ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด
    1.เครื่องอัดหญ้าจำนวน 2 เครื่อง        
    2.เครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว์พร้อมอุปกรณ์        
    4 เครื่อง        
10 ก.พ.57 ปศุสัตว์จังหวัด สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ   31 ม.ค. - 10 ก.พ.57 31 ม.ค. - 10 ก.พ.57 11 ก.พ.57
        08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น.เป็นต้นไป
        ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด
             
10 ก.พ.57 รร.บ้านวาใหญ่ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 352,000 31 ม.ค. - 12 ก.พ.57 31 ม.ค. - 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57
    (ส้วม4 ที่นั้ง)   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        รร.บ้านวาใหญ่ รร.บ้านวาใหญ่ รร.บ้านวาใหญ่
        อ.อากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย
10 ก.พ.57 อบจ.สกลนคร สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 167,800 6 - 10 ก.พ.57 6 - 10 ก.พ.57 21 ก.พ.57
    พร้อมติดตั้ง 3 เครื่อง   09.00 - 15.30 น. 09.00 - 15.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
        ห้องเทสรังสี ชั้น2 ห้องเทสรังสี ชั้น2 ห้องเทสรังสี ชั้น2
        หลังเก่า ศาลากลาง(หลังเก่า) ศาลากลาง(หลังเก่า)
          11 - 20 ก.พ.57  
          09.00 - 15.30 น.  
          กองพัสดุและทรัพย์สิน  
          อบจ.สกลนคร  
11 ก.พ.57 สนง.ไปรษณีย์ สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคาร 267,300 11 - 13 ก.พ.57 26 ก.พ.57 26 ก.พ.57
  เขต10 จ.อุบลราชธานี ที่ทำการพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   17 - 18 ก.พ.57 09.00 - 10.00 น. 11.00 น.
    ที่ทำการไปรษณีย์นิคมน้ำอูน   09.00 - 16.00 น. ไปรษณีย์สกลนคร ไปรษณีย์สกลนคร
    อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร   ไปรษณีย์สกลนคร    
        ไปรษณีย์นิคมน้ำอูน    
        ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ    
11 ก.พ.57 รพ.สกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา   10 - 26 ก.พ.57 10 - 27 ก.พ.57 6 มี.ค.57
    Rituximab vial 500 mg (50 ml)   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 33 หลอด   อาคารเภสัชกรรม ห้องประชุม ห้องประชุม
        ชั้น2 รพ.สกลนคร อาคารเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม
          ชั้น2 รพ.สกลนคร ชั้น2 รพ.สกลนคร
17 ก.พ.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ 394,000 7 - 24 ก.พ.57 7 - 24 ก.พ.57 26 ก.พ.57
  ต.คำตากล้า ระบบแรงดึงรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด)   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ถ.สาย27 จากศาลาประชาคมหลังใหม่   กองคลังเทศบาล กองคลังเทศบาล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    -ถ.สายคำตากล้าท่าก้อน   ต.คำตากล้า ต.คำตากล้า การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
    ชุมชนทานตะวัน ม.2     25 ก.พ.57 อำเภอ ทอ.คำตากล้า
          10.00 - 11.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.คำตากล้า  
17 ก.พ.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ 401,000 7 - 24 ก.พ.57 7 - 24 ก.พ.57 26 ก.พ.57
  ต.คำตากล้า ระบบแรงดึงรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด)   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ถ.สาย6 บ้านนายสุวรรณ - บ้านนายไทย   กองคลังเทศบาล กองคลังเทศบาล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ชุมชนดงน้ำเย็น ม.5   ต.คำตากล้า ต.คำตากล้า การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
          25 ก.พ.57 อำเภอ ทอ.คำตากล้า
          10.00 - 11.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.คำตากล้า  
17 ก.พ.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ 574,000 7 - 24 ก.พ.57 7 - 24 ก.พ.57 26 ก.พ.57
  ต.คำตากล้า ระบบแรงดึงรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด)   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ถ.สาย42 บ้านนางจำปี พิมพ์ลี - หน้าบ้าน   กองคลังเทศบาล กองคลังเทศบาล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    นายเมษา   ต.คำตากล้า ต.คำตากล้า การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
          25 ก.พ.57 อำเภอ ทอ.คำตากล้า
          10.00 - 11.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.คำตากล้า  
17 ก.พ.57 สนง.เทศบาล สอบราคาโครงการ   7 - 21 ก.พ.57 7 - 20 ก.พ.57 24 ก.พ.57
  ต.วานรนิวาส 1.วางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพัก 900,000 ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 15.00 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    คอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.ศรีโพนเมือง   กองคลัง  สนง.เทศบาล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ด้านทิศตะวันออก ต่อจากบ่อพักเดิม   สนง.เทศบาล ต.วานรนิวาส การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
    สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า   ต.วานรนิวาส 21 ก.พ.57 อำเภอ ชั้น2
    2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 170,000   08.30 - 15.00 น. ทอ.วานรนิวาส
    ทางเข้าสระหลวงชุมชนแหลมทองพัฒนา     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    ม.16     การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
    3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 70,000   อำเภอ ชั้น2  
    รอบสระหลวงสร้างเม็ก - สะพานทอง     ทอ.วานรนิวาส  
    ชุมชนสร้างเม็ก ม.2        
    อ.วานรนิวาส        
17 ก.พ.57 สนง.เทศบาล สอบราคาโครงการ 350,000 7 - 21 ก.พ.57 7 - 20 ก.พ.57 24 ก.พ.57
  ต.วานรนิวาส ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณหลังเวที   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 15.00 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    อเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล   กองคลัง  สนง.เทศบาล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ต.วานรนิวาส   สนง.เทศบาล ต.วานรนิวาส การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
        ต.วานรนิวาส 21 ก.พ.57 อำเภอ ชั้น2
          08.30 - 15.00 น. ทอ.วานรนิวาส
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ ชั้น2  
          ทอ.วานรนิวาส  
17 ก.พ.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 280,000 10 - 25 ก.พ.57 10 - 25 ก.พ.57 27 ก.พ.57
  ต.ฮางโฮง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปโรงเรียน   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านหนองศาลา ม.9 บ้านหนองศาลา   กองคลัง กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ต.ฮางโฮง จ.สกลนคร   สนง.เทศบาล สนง.เทศบาล การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
        ต.ฮางโฮง ต.ฮางโฮง ตำบล ห้องประชุม
          26 ก.พ.57 เมืองชั้น3
          10.30 - 11.00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.เมืองสกลนคร
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          ตำบล ห้องประชุม  
          เมืองชั้น3  
          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
          ทอ.เมืองสกลนคร  
17 ก.พ.57 สนง.ปศุสัตว์ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการ   6 - 17 ก.พ.57 6 - 17 ก.พ.57 18 ก.พ.57
  จ.สกลนคร ยกระดับสายเลือดโคพื้นเมืองเพื่อสร้าง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    อาชีพและรายได้   สนง.ปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์
    1.ท่อนพันธ์หญ่าเนเปียร์ปากช่อง   จ.สกลนคร จ.สกลนคร จ.สกลนคร
    2.ปุ้ยอินทรีย์ชีวภาพ 42,500 กก.        
    3.แร่ธาตุก้อน 3,000 ก้อน        
17 ก.พ.57 สนง.ไปรษณีย์เขต10 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคาร 223,600 12 - 13 กพ.57 26 ก.พ.57 26 ก.พ.57
    พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ทำการ   17 - 19 ก.พ.57 09.00 - 10.00 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    ไปรษณีย์กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร   09.00 - 16.00 น. ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์
        ที่ทำการไปรษณีย์ จ.สกลนคร จ.สกลนคร
        อ.กุสุมาลย์    
        ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ    
17 ก.พ.57 สนง.ไปรษณีย์เขต10 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคาร 251,900 12 - 13 กพ.57 26 ก.พ.57 26 ก.พ.57
    พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ทำการ   17 - 19 ก.พ.57 09.00 - 10.00 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    ไปรษณีย์ดงมะไฟ ต.ขมิ้น จ.สกลนคร   09.00 - 16.00 น. ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์
        ที่ทำการไปรษณีย์ จ.สกลนคร จ.สกลนคร
        ดงมะไฟ    
        ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ    
17 ก.พ.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างรถยนต์ปรับปรับอากาศชั้น1 180,000 12 - 26 ก.พ.57 12 - 26 ก.พ.57 27 ก.พ.57
  ต.บงใต้ ระหว่างวันที่ 11 - 14 มี.ค.57   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน3 คัน ระยะเวลา4 วัน   กองคลัง สนง.เทศบาลต.บงใต้ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        สนง.เทศบาลต.บงใต้ 21 ก.พ.57 การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
          08.30 - 16.30 น. อ.สว่างแดนดิน ชั้น2
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อ.สว่างแดนดิน ชั้น2  
17 ก.พ.57 รพ.สกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา   11 - 27 ก.พ.57 11 - 27 ก.พ.57 7 มี.ค.57
    Calcium tab 1500 mg. จำนวน    09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    376,320 เม็ด   อาคารเภสัชกรรม ห้องประชุม ห้องประชุม
        ชั้น2 รพ.สกลนคร อาคารเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม
          ชั้น2 รพ.สกลนคร ชั้น2 รพ.สกลนคร
18 ก.พ.57 อบต.คอนสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต 600,000 12 - 26 กพ.57 12 - 26 กพ.57 27 ก.พ.57
    เสริมเหล็ก จำนวน2 โครงการ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    1.บ้านบะสะแบง ม.4 ต.คอนสวรรค์   อบต.คอนสวรรค์ งานพัสดุกองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร   อ.วานรนิวาส อบต.คอนสวรรค์ การจัดซื้อจัดจ้างของ
    2.บ้านโพธิ์เงิน ม.9 ต.คอนสวรรค์   จ.สกลนคร อ.วานรนิวาส องค์การปกครอง
    อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร     จ.สกลนคร ส่วนท้องถิ่นในระดับ
          27 ก.พ.57 อ.วานรนิวาส
          09.00 - 11.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          องค์การปกครอง  
          ส่วนท้องถิ่นในระดับ  
          อ.วานรนิวาส  
19 กพ.57 สนง.เทศบาล สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 637,000 17 ก.พ. - 3 มี.ค.57 17 ก.พ. - 3 มี.ค.57 5 มี.ค.57
  ต.เจริญศิลป์ คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานกองคลัง งานกองคลัง ศูนย์รวมข่าวสาร
        สนง.เทศบาล สนง.เทศบาล ทอ.เจริญศิลป์
        ต.เจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์  
          4 มี.ค.57  
          10.00 - 12.00 น.  
          ศูนย์รวมข่าวสาร  
          ทอ.เจริญศิลป์  
19 กพ.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมารถไม่ประจำทาง 128,000 17 - 28 ก.พ.57 วันสุดท้าย3 มี.ค.57 3 มี.ค.57
  ต.เชียงเครือ (ปรับอากาศ) 2 คัน รวม4 วัน   ในวันและเวลาราชการ 09.30 - 10.00 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    เพื่อศึกษาดูงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์   กองคลัง ศูนย์รวมข่าวสารการ ศูนย์รวมข่าวสารการ
        สนง.เทศบาล ซื้อการจ้างระดับอำเภอ ซื้อการจ้างระดับอำเภอ
        ต.เชียงเครือ ทอ.เมืองสกลนคร ทอ.เมืองสกลนคร
19 กพ.57 สนง.สาธารณสุข สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ   17 - 27 ก.พ.57 17 - 27 ก.พ.57 28 ก.พ.57
  จ.อุดรธานี พร้อมติดตั้ง    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 14.30 น. เป็นต้นไป
    1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด40,000 บีทียู 711,200 งานพัสดุกลุ่มงานทั่วไป งานพัสดุกลุ่มงานทั่วไป งานพัสดุกลุ่มงานทั่วไป
    14 เครื่อง   สนง.สาธารณสุข สนง.สาธารณสุข สนง.สาธารณสุข
    2.เครื่องปรับอากาศ ขนาด24,000 บีทียู 112,000 จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี
    4 เครื่อง        
19 กพ.57 อบต.ช้างมิ่ง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต   17 - 28 ก.พ.57 17 ก.พ. - 28 ก.พ.57 4 มี.ค.57
    เสริมเหล็ก อบต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.บ้านช้างมิ่งสามัคคี ม.17 285,000 อบต.ช้างมิ่ง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.บ้านดอนม่วย ม.6 352,000   อบต.ช้างมิ่ง ซื้อการจ้างระดับอำเภอ
    3.บ้านช้างมิ่งพัฒนา ม.12 352,000   3 มี.ค.57 ชั้น2 ทอ.พรรณานิคม
    4.บ้านหนองหวาย ม.10 352,000   09.30 - 10.00 น.  
    5.บ้านอุ่มไผ่ ม.5 286,000   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    6.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นการเกษต 243,000   ซื้อการจ้างระดับอำเภอ  
          ชั้น2 ทอ.พรรณานิคม  
19 กพ.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างโครงการ   17 - 28 ก.พ.57 17 - 28 ก.พ.57 4 มี.ค.57
  ต.ปลาโหล 1.ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 249,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านพังฮอ ม.1 ต.ปลาโหล   กองคลัง กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.วางท่อรับน้ำเข้าบ่อประปา บ้านงิ้ว ม.2 249,000 สนง.เทศบาล เทศบาลต.ปลาโหล จัดซื้อจัดจ้าง
    ต.ปลาโหล   ต.ปลาโหล 3 มี.ค.57 เทศบาลต.ปลาโหล
    3.ขุดลอกห้วยกุดขี้ บ้านผักตบ ม.7 137,000   09.30 - 10.30 น.  
    ต.ปลาโหล     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    4.สร้างร่องระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน 249,000   จัดซื้อจัดจ้าง  
    บ้านผักตบ ม.7 ต.ปลาโหล     เทศบาลต.ปลาโหล  
    5.สร้างร่องระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน 249,000      
    บ้านผักตบ ม.16 ต.ปลาโหล        
    6.สร้างถนนดินเชื่อมทางหมู่บ้าน 390,000      
    บ้านปลาโหล - บ้านโคกศาลา ม.4-8        
19 ก.พ.57 สนง.ขนส่งจ.สกลนคร สอบราคาจ้างเหมาเพื่อจัดทำป้าย 326,600 18 - 28 ก.พ.57 18 - 28 ก.พ.57 3 มี.ค.57
    ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียน   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    รถหมวดอักษร กฉ จ.สกลนคร   งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ห้องประชุม
    ของ สนง.ขนส่ง จ.สกลนคร   สนง.ขนส่งจ.สกลนคร สนง.ขนส่งจ.สกลนคร สนง.ขนส่งจ.สกลนคร
    1.ป้ายไวนิล 4x6 เมตร 5 ป้าย        
    2.ป้ายไวนิล 8x3.6 เมตร 4 ป้าย        
    3.ป้ายไวนิลสำหรับรถแห่ 1.8x2.4 เมตร        
    4 ป้าย        
    4.พาราโบร่า PVC สีดำพร้อมภาพพิมพ์        
    1 ชุด        
    5.ป้ายผ้าไอที 1x12 เมตร 40 ผืน        
    6.ชุดX fame พร้อมป้ายไวนิล 1.60x0.6เมตร        
    15 ชุด        
    7.ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดหน้า 3 มม.        
    จำนวน 15 ป้าย        
    8.ป้ายมินิคัทเอาท์ 1.2 x2.4 เมตร 170 ป้า        
    ติดตั้ง 17 อำเภอ        
    9.ป้ายมินิคัทเอาท์ 1.2 x2.4 เมตร 100 ป้า        
    ติดตั้งเขตเทศบาลนครสกลนคร        
    และอ.เมืองสกลนคร        
20 ก.พ.57 สนง.เทศบาลตำบลไร่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการ 325,679.88 17 - 28 ก.พ.57 17 - 28 ก.พ.57 3 มี.ค.57
    บ้านมั่นคง(ครั้งที่2) จำนวน3 หลัง   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 11.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        สนง.เทศบาลตำบลไร่ สนง.เทศบาลตำบลไร่ การซื้อหรือการจ้างของ
          3 มี.ค.57 อบต.ระดับอำเภอ
          09.30 - 10.30 น. ทอ.พรรณานิคม ชั้น2
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อหรือการจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.พรรณานิคม ชั้น2  
20 ก.พ.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบ 204,800 17 - 28 ก.พ.57 17 - 28 ก.พ.57 3 มี.ค.57
  ต.ตองโขป ระบายน้ำข้างถนนจำนวน 3 โครงการ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    ต.ตองโขป อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร   สนง.เทศบาล สนง.เทศบาล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    1.สายหนองงัว,บ้านนาสีนวล ม.3   ต.ตองโขป ต.ตองโขบ การซื้อหรือการจ้างของ
    2.สายหนองคำแฮด,บ้านหนองบัวงาม ม.13     3 มี.ค.57 องค์กรปกครองส่วน
    3.วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรสายห้วยเค็ง     09.00 - 11.00 น. ท้องถิ่นระดับอำเภอ
    บ้านนาสีนวล ม.3     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.โคกศรีสุพรรณ
          การซื้อหรือการจ้างของ ชั้น2
          องค์กรปกครองส่วน  
          ท้องถิ่นระดับอำเภอ  
          ทอ.โคกศรีสุพรรณ  
          ชั้น2  
20 ก.พ.57 รพ.กุมภวาปี สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ 1,800,000 18 ก.พ. - 3 มี.ค.57 18 ก.พ. - 3 มี.ค.57 4 มี.ค.57
  จ.อุดรธานี เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 13.30 น. เป็นต้นไป
    เอกซเรย์ระบบดิจิตอล 1 เครื่อง   งานพัสดุ งานพัสดุ งานพัสดุ
    เดือนละ75,000 บาท ชำระค่าเช่าเป็นราย   กลุ่มภารกิจอำนวยการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ
    เดือนหลังจากทำสัญญาเช่ารวม24 เดือน   รพ.กุมภวาปี รพ.กุมภวาปี รพ.กุมภวาปี
20 ก.พ.57 สนง.สาธารณสุข สอบราคาวัสดุทางการแพทย์ 5 รายการ ราคาอันละ 17 - 28 ก.พ.57 17 - 28 ก.พ.57 4 มี.ค.57
  จ.นครพนม 1.กระเป๋าใส่เครื่องมือ 1,123 ใบ  600 ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    2.เครื่องชั่งน้ำหนัดผู้ใหญ่ 1,123 เครื่อง 250 งานพัสดุ ชั้น2 งานพัสดุ ชั้น2 งานพัสดุ ชั้น2
    3.ปรอทวัดไข้ 1,123 อัน 250 สนง.สาธารณสุข สนง.สาธารณสุข สนง.สาธารณสุข
    4.เทปวัดรอบเอว 1,123 อัน 100 จ.นครพนม จ.นครพนม จ.นครพนม
    5.เทปหรืออุปกรณ์วัดส่วนสูง 1,123 อัน 300      
21 ก.พ.57 อบต.กุสุมาลย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน 1,080,000 18 ก.พ. - 4 มี.ค.57 18 ก.พ. - 4 มี.ค.57 6 มี.ค.57
    คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิรภัย ม.5   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร   ส่วนการคลัง 5 มี.ค.57 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.กุสุมาลย์ 09.30 - 10.30 น. การจัดซื้อจัดจ้างของ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อบต.ระดับอำเภอ
          การจัดซื้อจัดจ้างของ ทอ.กุสุมาลย์ ชั้น2
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.กุสุมาลย์ ชั้น2  
21 ก.พ.57 อบต.ค้อเขียว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างการป้องกัน 450,000 19 ก.พ. - 5 มี.ค.57 19 ก.พ. - 5 มี.ค.57 7 มี.ค.57
  จ.สกลนคร การกัดเซาะลำห้วยกุดฮัง ม.1 บ้านค้อเขียว   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    บริเวณนาของนายสมหมาย   อบต.ค้อเขียว อบต.ค้อเขียว ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อ.วาริชภูมิ  6 มี.ค.57 การจัดซื้อจัดจ้างของ
          09.30 - 11.30 น. องค์กรปกครองส่วน
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ท้องถิ่นบริเวณห้อง
          การจัดซื้อจัดจ้างของ ประชุมด้านข้าง
          องค์กรปกครองส่วน สนง.ท้องถิ่น
          ท้องถิ่นบริเวณห้อง อ.วาริชภูมิ
          ประชุมด้านข้าง  
          สนง.ท้องถิ่น  
          อ.วาริชภูมิ  
21 ก.พ.57 อบต.แวง สอบราคา 5 โครงการ   20 ก.พ. - 6 มี.ค.57 7 มี.ค.57 10 มี.ค.57
    1.ก่อสร้างฝายแบบ บ้านโคกสีไค ม.5 557,000 08.30 - 16.30 น. 09.30 - 10.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    2.สร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านนางัว ม.8 391,000 อบต.แวง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    3.สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  184,000 อ.สว่างแดนดิน การจัดซื้อจัดจ้างของ การจัดซื้อจัดจ้างของ
    ซ.แป้งหอม1 บ้านแวง ม.1     อบต.ระดับอำเภอ อบต.ระดับอำเภอ
    4.สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  208,000   ทอ.สว่างแดนดิน ทอ.สว่างแดนดิน
    ถ.สร้างดู่น้อย ระยะที่6 บ้านสร้างดู่ ม.6     ชั้น2 ชั้น2
    5.สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  153,000      
    ซอยบุญหลาย บ้านโนนแสนสุข ม.11        
21 ก.พ.57 เทศบาลต.วานรนิวาส สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำ 128,000 20 ก.พ. - 5 มี.ค.57 20 ก.พ. - 4 มี.ค.57 6 มี.ค.57
    ทางปรับอากาศชั้น1 จำนวน2 คัน   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
        พัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลต.วานรนิวาส ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
        กองคลัง 5 มี.ค.57 จ้างระดับอำเภอ
        ทอ.วานรนิวาส 08.30 - 16.30 น. ชั้น2 ทอ.วานรนิวาส
          ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด  
          จ้างระดับอำเภอ  
          ชั้น2 ทอ.วานรนิวาส  
21 ก.พ.57 สาธารณสุข สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   19 ก.พ. - 4 มี.ค.57 19 ก.พ. - 4 มี.ค.57 5 มี.ค.57
  จ.นครพนม 1.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด10 KVA 245,000 ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    (ระบบไฟฟ้า3 เฟส) 1 เครื่อง   งานพัสดุ ชั้น2 งานพัสดุ ชั้น2 งานพัสดุ ชั้น2
        สาธารณสุข สาธารณสุข สาธารณสุข
        จ.นครพนม จ.นครพนม จ.นครพนม
21 ก.พ.57 สนง.เทศบาล ต.ไร่ สอบราคาในเขตเทศบาลตำบลไร่   18 - 28 ก.พ.57 18 - 28 ก.พ.57 3 มี.ค.57
    1.สร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.16  59,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    2.สร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ม.4 200,000 กองคลัง ต.ไร่ กองคลัง ต.ไร่ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
    3.สร้างสนามวอลเลย์บอลและสนามตะกร้อ 76,000   อ.พรรณานิคม จ้างระดับอำเภอ
    4.สร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 199,000   3 มี.ค.57 ชั้น2 ทอ.พรรณานิคม
    5.สร้างปักเสาแนวรั้วเขตสาธารณประโยชน์ 62,000   09.30 - 10.30 น.  
    ม.5     ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด  
    6.สร้างติดตั้งประตูรั้ว อบต.ไร่ 100,000   จ้างระดับอำเภอ  
    7.ต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน ม.4 62,000   ชั้น2 ทอ.พรรณานิคม  
    8.สร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.2 52,000      
    9.สร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.14  53,000      
    10.สร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.3  261,000      
25 ก.พ.57 สนง.สรรพกรพื้นที่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม   21 ก.พ. - 10 มี.ค.57 21 ก.พ. - 10 มี.ค.57 11 มี.ค.57
  สกลนคร บ้านพักสรรพากร อ.สว่างแดนดิน   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
        สนง.สรรพกรพื้นที่ สนง.สรรพกรพื้นที่ สนง.สรรพกรพื้นที่
        สกลนคร สกลนคร สกลนคร
        ส่วนบริหารงานทั่วไป ส่วนบริหารงานทั่วไป ส่วนบริหารงานทั่วไป
25 ก.พ.57 การเคหะแห่งชาติ 1.สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม 1,273,000 20 ก.พ. - 28 ก.พ.57 4 มี.ค.57 4 มี.ค.57
    ระบบสาธารณูปโภคฯและอื่นๆ   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 09.30 น. 09.45 น. เป็นต้นไป
    โครงการบ้านเอื้ออาทรสกลนคร   กองประมูลฝ่ายพัสดุ ห้องเปิดซอง2 ห้องเปิดซอง2
    และนครพนม ชช.2(งบพรบ.ปี57)   การเคหะแห่งชาติ ชั้น1 อาคารสนง.ใหญ๋ ชั้น1 อาคารสนง.ใหญ๋
    2.สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล 1,683,000   (อาคาร1) (อาคาร1)
    มาตรฐาน(สำเร็จรูป)และอื่นๆ     การเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ
26 ก.พ.57 เทศบาล สอบราคาจ้าง   24 ก.พ. - 7 มี.ค.57 24 ก.พ. - 7 มี.ค.57 10 มี.ค.57
  ต.สามัคคีพัฒนา 1.ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1,2,9,10 1,200,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    2.ขุดลอกหนองตากแห ม.2 300,000 กองคลังเทศบาล กองคลังเทศบาล ศูนย์รวบรวมข่าวสาร
    3.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 400,000 ต.สามัคคีพัฒนา ต.สามัคคีพัฒนา การซื้อการจ้างเทศบาล
    สายโนนจำปา- หนองปลาโคบ     10 มี.ค.57 ระดับอำเภอ ชั้น2
    4.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 350,000   10.31 - 11.00 น. ทอ.อากาศอำนวย
    สายนาดอกไม้-นาทม     ศูนย์รวบรวมข่าวสาร  
          การซื้อการจ้างเทศบาล  
          ระดับอำเภอ ชั้น2  
          ทอ.อากาศอำนวย  
26 ก.พ.57 อบต.นาตาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง   25 ก.พ. - 11 มี.ค.57 25 ก.พ. - 11 มี.ค.57 12 มี.ค.57
    1.ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ 200,000 ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    2.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 117,000 งานพัสดุกองคลัง ศูนย์รวบรวมข่าวสาร ศูนย์รวบรวมข่าวสาร
    บ้านโคกสะอาด   อบต.นาตาล การซื้อการจ้างของ การซื้อการจ้างของ
    3.ก่อสร้างร่องระบายน้ำดาดคอนกรีต 180,000   อบต.ระดับอำเภอ อบต.ระดับอำเภอ
    เสริมเหล็ก(คสล.) ม.7 บ้านอ่างคำ     หอประชุมทอ.เต่างอย หอประชุมทอ.เต่างอย
26 ก.พ.57 อบต.จันทร์เพ็ญ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน   25 ก.พ. - 11 มี.ค.57 25 ก.พ. - 11 มี.ค.57 12  มี.ค.57
    คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    ในพื้นที่ต.จันทรเพ็ญ จำนวน6 โครงการ   กองคลัง กองคลัง ศูนย์รวบรวมข่าวสาร
    1.หมู่6 บ้านโคกกลาง 99,000 อบต.จันทร์เพ็ญ อบต.จันทร์เพ็ญ การซื้อการจ้างของ
    2.หมู่2 บ้านจันทร์เพ็ญ สายบ้านนายใบคำ 99,000   12 มี.ค.57 อบต.ระดับอำเภอ
    3.หมู่2 บ้านจันทร์เพ็ญ สายบ้านนางนองลัก 49,000   ศูนย์รวบรวมข่าวสาร ทอ.เต่างอย
    4.หมู่6 บ้านโคกกลาง สายบ้านนางผึ่ง 262,000   การซื้อการจ้างของ  
    5.หมู่2 บ้านจันทร์เพ็ญ สายบ้านนายพวงดิษ 122,000   อบต.ระดับอำเภอ  
    6.หมู่7 บ้านสามัคคี  120,000   ทอ.เต่างอย  
28 ก.พ.57 อบต.แวง สอบราคาจ้าง 391,000 27 ก.พ. - 13 มี.ค.57 27 ก.พ. - 13 มี.ค.57 17 มี.ค.57
    1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    สำเร็จรูป บ้านนางัว หมู่ที่8   อบต.แวง อบต.แวง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   อ.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน การซื้อการจ้างของ
            อบต.ระดับอำเภอ
            ทอ.สว่างแดนดิน(ชั้น2)
28 ก.พ.57 อบต.โพนงาม สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ   25 ก.พ. - 7 มี.ค.57 25 ก.พ.57 11 มี.ค.57
    1.บ้านโพนงาม สาย1 1,031,200 09.00 - 15.00 น. 09.00 - 15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    2.บ้านโพนงาม สาย2 640,700 กองคลัง กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    3.บ้านโพนงาม สาย3 175,100 อบต.โพนงาม อบต.โพนงาม การซื้อการจ้างของ
            อบต.ระดับอำเภอ
            อ.อากาศอำนวย
28 ก.พ.57 สนง.เทศบาล สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา   25 ก.พ. - 10 มี.ค.57 25 ก.พ. - 10 มี.ค.57 11 มี.ค.57
  ต.ตองโขบ 1.เครื่องเล่นชิงช้า3 ที่นั้ง 7 ตัว   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 09.00 - 11.00 น.
    2.เครื่องเล่นสนามรวมเล็ก 4 ตัว   สนง.เทศบาล สนง.เทศบาล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ต.ตองโขบ ต.ตองโขบ การซื้อการจ้างของ
            องค์กรปกครองท้องถิ่น
            ในระดับอำเภอ
            ทอ.โคกศรีสุพรรณ(ชั้น2)
28 ก.พ.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมา   26 ก.พ. - 10 มี.ค.57 26 ก.พ. - 10 มี.ค.57 11 มี.ค.57
  ต.ส่องดาวหนองแดง 1.สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 243,000 ในวันและเวลาราชการ 10.00 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    หมู่บ้านส่องดาว ม.1 อ.ส่องดาว   สนง.เทศบาล งานทะเบียน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 355,000 ต.ส่องดาวหนองแดง ทรัพย์สินและพัสดุ การซื้อการจ้างของ
    บ้านหนองกุง ม.3 ต.ส่องดาว     กองคลัง อบต.ระดับอำเภอ
    3.สร้างศาลาพักศพ บ้านทันสมัย ม.7 223,000   สนง.เทศบาล ทอ.ส่องดาว(ชั้น2)
    4.สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 285,000   ต.ส่องดาวหนองแดง  
    หมู่บ้านรักษาดินแดง ม.12