สอบราคาประจำเดือน  มกราคม  2557
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
3 ม.ค.57 สนง.สาธารณสุข สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   26 ธ.ค.56 - 7 ม.ค.57 26 ธ.ค.56 - 7 ม.ค.57 9 ม.ค.57
  จ.นครพนม จำนวน 5 รายการ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.คอมพิวเตอร์แม่ข่าย2 เครื่อง 120,000 งานพัสดุชั้น2 อาคาร งานพัสดุชั้น2 อาคาร งานพัสดุชั้น2 อาคาร
    2.คอมพิวเตอร์all in one 3 เครื่อง 25,000 สนง.สาธารณสุข สนง.สาธารณสุข สนง.สาธารณสุข
    3.คอมพิวเตอร์MAC Book 2 เครื่อง 50,000 จ.นครพนม จ.นครพนม จ.นครพนม
    4.คอมพิวเตอร์Ethernet virtual desktop 7,000      
    6 เครื่อง        
    5.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง 24,000      
3 ม.ค.57 สนง.เทศบาล สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดCCTV 999,000 17 ธ.ค.56 - 3 ม.ค.57 17 ธ.ค.56 - 3 ม.ค.57 7 ม.ค.57
  ต.เจริญศิลป์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในเขตเทศบาล   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง กองคลัง ศูนย์รวมข่าวสาร
        สนง.เทศบาล สนง.เทศบาล อ.เจริญศิลป์
        ต.เจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์  
          6 ม.ค.57  
          10.00 - 12.00 น.  
          ศูนย์รวมข่าวสาร  
          อ.เจริญศิลป์  
8 ม.ค.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมต่อเติมหลังคา 740,000 6 - 17 ม.ค.57 6 - 17 ม.ค.57 21 ม.ค.57
  ต.พังโคน และทาสีอาคารตลาดสดเทศบาล   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัฒนารายได้ งานพัสดุ กองคลัง สนง.ท้องถิ่น
        กองคลัง สนง.เทศบาล อ.พังโคน
        สนง.เทศบาล ต.พังโคน  
        ต.พังโคน 20 ม.ค.57  
          09.30 - 11.00 น.  
          สนง.ท้องถิ่น  
          อ.พังโคน  
10 ม.ค.57 รพ.ภุมภวาปี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   7 - 20 ม.ค.57 7 - 20 ม.ค.57 21 ม.ค.57
    รถยนต์ตรวจการณ์ 1 คัน   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    รพ.ภุมภวาปิ จ.อุดรธานี   งานพัสดุ งานพัสดุ งานพัสดุ
        กลุ่มภารกิจ กลุ่มภารกิจ กลุ่มภารกิจ
        ด้านอำนวยการ ด้านอำนวยการ ด้านอำนวยการ
        รพ.ภุมภวาปี รพ.ภุมภวาปี รพ.ภุมภวาปี
10 ม.ค.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ 422,000 7 - 20 ม.ค.57 7 - 20 ม.ค.57 22 ม.ค.57
  ต.วาริชภูมิ ซ่อมแซมหลังคาเทศบาล ต.วาริชภูมิ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข่าวสาร
        งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง
        สนง.เทศบาล สนง.เทศบาล ระดับอำเภอ
        ต.วาริชภูมิ ต.วาริชภูมิ ห้องประชุมท้องถิ่น
          21 ม.ค.57 อ.วาริชภูมิ
          10.00 - 11.00 น.  
          ศูนย์รวมข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้าง  
          ระดับอำเภอ  
          ห้องประชุมท้องถิ่น  
          อ.วาริชภูมิ  
10 ม.ค.57 รพ.ศรีสงคราม สอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับ   7 - 17 ม.ค.57 7 - 17 ม.ค.57 20 ม.ค.57
    อากาศขนาดไม่น้อยกว่า44 ที่นั้ง 2 ชั้น   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    8 ล้อ จำนวน3 คัน ครั้งที่2   งานพัสดุ งานพัสดุ ห้องประชุม
        กลุ่มงานการจัดการ กลุ่มงานการจัดการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ
        รพ.ศรีสงคราม รพ.ศรีสงคราม รพ.ศรีสงคราม
10 ม.ค.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นแอส 724,000 8 - 22 ม.ค.57 8 - 22 ม.ค.57 24 ม.ค.57
  ต.ดงมะไฟ ฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าหอประชุมฯ   09.00 - 15.00 น. 09.00 - 15.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
        23 ม.ค.57 งานพัสดุ กองคลัง ห้องประชุมชั้น3
        09.00 - 12.00 น. เทศบาลต.ดงมะไฟ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
        กองคลัง 23 ม.ค.57 50 ปีทอ.เมืองสกลนคร
        งานพัสดุและทรัพย์สิน 14.00 - 15.00 น.  
        สนง.เทศบาล ห้องประชุมชั้น3  
        ต.ดงมะไฟ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
          50 ปีทอ.เมืองสกลนคร  
13 ม.ค.57 รพ.สมเด็จพระยุพราช สอบราคาจ้างก่อสร้าง 3 รายการ   18 ธ.ค.56 - 22 ม.ค.57 18 ธ.ค.56 - 22 ม.ค.57 24 ม.ค.57
  ธาตุพนม 1.จ้างก่อสร้างอาคารโรงรถพัสดุซักฟอก 1,320,000 ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    2.จ้างก่อสร้างลานตากผ้าคอนกรีตเสริมเหล็ 200,000 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น2 ตึกอุบัตติเหตุและ ตึกอุบัตติเหตุและ
    3.งานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงภายใน 380,000 งานพัสดุ ฉุกเฉิน ชั้น2 ฉุกเฉิน ชั้น2
        กลุ่มภารกิจด้าน ห้องประชุม ห้องประชุม
        อำนวยการ ศรีโคตรบูรณ์ ศรีโคตรบูรณ์
        รพ.สมเด็จพระยุพราช รพ.สมเด็จพระยุพราช รพ.สมเด็จพระยุพราช
        ธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม
13 ม.ค.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อม 422,000 7 - 20 ม.ค.57 7 - 20 ม.ค.57 22 ม.ค.57
  ต.วาริชภูมิ แซมหลังคาสนง.เทศบาล ต.วาริชภูมิ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง กองคลัง งานพัสดุฯ ศูนย์รวมข่าวสาร
        งานพัสดุและทรัพย์สิน สนง.เทศบาล การจัดซื้อจัดจ้าง
        สนง.เทศบาล ต.วาริชภูมิ ระดับอำเภอ
        ต.วาริชภูมิ 21 ม.ค.57 ห้องประชุมท้องถิ่น
          10.00 - 11.00 น. อ.วาริชภูมิ
          ศูนย์รวมข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้าง  
          ระดับอำเภอ  
          ห้องประชุมท้องถิ่น  
          อ.วาริชภูมิ  
15 ม.ค.57 อบต.ดงเหนือ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 562,000 10 - 28 ม.ค.57 10 - 28 ม.ค.57 30 ม.ค.57
    ของอบต.ดงเหนือ หมู่6 ตำบลดงเหนือ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร   กองคลัง อบต.ดงเหนือ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.ดงเหนือ 29 ม.ค.57 การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
          09.30 - 12.00 น. อำเภอ ชั้น2
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร สนง.ท้องถิ่นอ.บ้านม่วง
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ ชั้น2  
          สนง.ท้องถิ่นอ.บ้านม่วง  
16 ม.ค.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้ง 998,000 10 - 23 ม.ค.57 10 - 22 ม.ค.57 27 ม.ค.57
  ต.วานรนิวาส กล้องวงจรปิด(CCTV) จำนาน 8 ชุด   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 13.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง สนง.เทศบาล ศูนย์รวามข้อมูลจัดซื้อ
        สนง.เทศบาล ต.วานรนิวาส จัดจ้างระดับอำเภอ
        ต.วานรนิวาส 23 ม.ค.57 ชั้น2 ทอ.วานรนิวาส
          09.00 - 15.00 น.  
          ศูนย์รวามข้อมูลจัดซื้อ  
          จัดจ้างระดับอำเภอ  
          ชั้น2 ทอ.วานรนิวาส  
21 ม.ค.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้าง 300,000 15 - 28 ม.ค.57 15 - 28 ม.ค.57 30 ม.ค.57
  ต.คำตากล้า รั้วโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        เทศบาลคำตากล้า เทศบาลคำตากล้า การจัดซื้อจัดจ้าง
          29 ม.ค.57 ระดับอำเภอ
          10.00 - 11.00 น. ทอ.คำตากล้า
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้าง  
          ระดับอำเภอ  
          ทอ.คำตากล้า  
21 ม.ค.57 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคม 410,000 15 - 28 ม.ค.57 15 - 28 ม.ค.57 30 ม.ค.57
  ต.คำตากล้า ชุมชนคำตากล้า หมู่1   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        เทศบาลคำตากล้า เทศบาลคำตากล้า การจัดซื้อจัดจ้าง
          29 ม.ค.57 ระดับอำเภอ
          10.00 - 11.00 น. ทอ.คำตากล้า
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้าง  
          ระดับอำเภอ  
          ทอ.คำตากล้า  
21 ม.ค.57 สนง.ที่ดินจังหวัด สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและประตูเข้า-ออก 869,000 17 - 27 ม.ค.57 17 - 27 ม.ค.57 28 ม.ค.57
  สกลนคร สนง.ที่ดินจ.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ
        สนง.ที่ดินจังหวัด สนง.ที่ดินจังหวัด สนง.ที่ดินจังหวัด
        สกลนคร สกลนคร สกลนคร
22 ม.ค.57 อบต.ค้อเขียว สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 111,400 21 ม.ค. - 5 ก.พ.57 21 ม.ค. - 5 ก.พ.57 7 ก.พ.57
    จำนวน 3 รายการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
        อบต.ค้อเขียว อบต.ค้อเขียว ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อ.วาริชภูมิ 6 ก.พ.57 การจัดซื้อจัดจ้าง
          09.30 - 10.00 น. บริเวณห้องประชุม
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ด้านข้างสนง.ท้องถิ่น
          การจัดซื้อจัดจ้าง อ.วาริชภูมิ
          บริเวณห้องประชุม  
          ด้านข้างสนง.ท้องถิ่น  
          อ.วาริชภูมิ  
22 ม.ค.57 อบต.นิคมน้ำอูน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน 1,080,000 20 - 31 ม.ค.57 20 - 31 ม.ค.57 4 ก.พ.57
    (เมรุ) ชนิดเตาเดี่ยว บ้านห้วยเหล็กไฟ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    หมู่1   ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.นิคมน้ำอูน อบต.นิคมน้ำอูน การจัดซื้อจัดจ้างของ
          3 ก.พ.57 อบต.ระดับอำเภอ
          09.00 - 12.00 น. ทอ.นิคมน้ำอูน
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.นิคมน้ำอูน  
22 ม.ค.57 ทอ.บ้านม่วง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฝายล้นน้ำ   17 - 28 ม.ค.57 17 - 28 ม.ค.57 29 ม.ค.57
    (ห้วยกอก) บ้านโนนไทย ม.1 ต.ดงเหนือ   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        ทอ.บ้านม่วง ทอ.บ้านม่วง ทอ.บ้านม่วง
        (งานการเงินและบัญชี) (งานการเงินและบัญชี) (งานการเงินและบัญชี)
22 ม.ค.57 พมจ.นครพนม สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ   17 - 27 ม.ค.57 17 - 27 ม.ค.57 30 ม.ค.57
    พมจ.นครพนม   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป พมจ.นครพนม ห้องประชุม
        พมจ.นครพนม งานพัสดุ พมจ.นครพนม
27 ม.ค.57 อบต.เต่างอย สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้อง 990,000 23 ม.ค. - 5 ก.พ.57 23 ม.ค. - 5 ก.พ.57 6 ก.พ.57
    โทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน8 ชุด   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ภายในหมู่ที่1 ต.เต่างอย อ.เต่างอย   กองคลัง(งานพัสดุ) กองคลัง(งานพัสดุ) หอประชุม
    จ.สกลนคร   อบต.เต่างอย อบต.เต่างอย ทอ.เต่างอย
          6 ก.พ.57  
          09.00 - 10.00 น.  
          หอประชุม  
          ทอ.เต่างอย  
29 ม.ค.57 สนง.สาธารณสุข สอบราคาจ้างเหมาทำวัสดุประชาสัมพันธ์   27 ม.ค. - 7 ก.พ.57 27 ม.ค. - 7 ก.พ.57 11 ก.พ.57
  จ.นครพนม จำนวน 2 รายการ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.โล่ประกาศเกียรติคุณ 59 อัน อันละ1000 งานพัสดุ ชั้น2 งานพัสดุ ชั้น2 งานพัสดุ ชั้น2
    2.ใบประกาศเกียรติคุณ 882 อัน อันละ193 สนง.สาธารณสุข สนง.สาธารณสุข สนง.สาธารณสุข
        จ.นครพนม จ.นครพนม จ.นครพนม
29 ม.ค.57 รพ.สกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา   27 ม.ค. - 13 ก.พ.57 27 ม.ค. - 17 ก.พ.57 21 ก.พ.57
    Norepine amp.4 mg.   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 10,000 หลอด   ห้องประชุม ห้องประชุม ห้องประชุม
        อาคารเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม
        ชั้น2 รพ.สกลนคร ชั้น2 รพ.สกลนคร ชั้น2 รพ.สกลนคร
29 ม.ค.57 รพ.สกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา   20 ม.ค. - 3 ก.พ.57 20 ม.ค. - 4 ก.พ.57 7 ก.พ.57
    Donepezil tab 10 mg   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 17,052 เม็ด   ห้องประชุม ห้องประชุม ห้องประชุม
        อาคารเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม
        ชั้น2 รพ.สกลนคร ชั้น2 รพ.สกลนคร ชั้น2 รพ.สกลนคร
29 ม.ค.57 รพ.สกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา   29 ม.ค. - 18 ก.พ.57 29 ม.ค. - 19 ก.พ.57 25 ก.พ.57
    Valproic acid chrono tab 500 mg.   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 157,950 เม็ด   ห้องประชุม ห้องประชุม ห้องประชุม
        อาคารเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม
        ชั้น2 รพ.สกลนคร ชั้น2 รพ.สกลนคร ชั้น2 รพ.สกลนคร
29 ม.ค.57 รพ.สกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา   23 ม.ค. - 7 ก.พ.57 23 ม.ค. - 10 ก.พ.57 12 ก.พ.57
    Hydralazine film-coat tab 25 mg.   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 1,351,000 เม็ด   ห้องประชุม ห้องประชุม ห้องประชุม
        อาคารเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม
        ชั้น2 รพ.สกลนคร ชั้น2 รพ.สกลนคร ชั้น2 รพ.สกลนคร
29 ม.ค.57 รพ.สกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา   21 ม.ค. - 5 ก.พ.57 21 ม.ค. - 6 ก.พ.57 10 ก.พ.57
    Cytarabine vial 100 mg/ml (20 ml)   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 6,336 หลอด   ห้องประชุม ห้องประชุม ห้องประชุม
        อาคารเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม
        ชั้น2 รพ.สกลนคร ชั้น2 รพ.สกลนคร ชั้น2 รพ.สกลนคร
30 ม.ค.57 สนง.สาธารณสุข สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 726,600 28 ม.ค. - 7 ก.พ.57 28 ม.ค. - 7 ก.พ.57 10 ก.พ.57
  จ.อุดรธานี ห้องประชุม สนง.สาธารณสุข   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 13.30 น. เป็นต้นไป
    จ.อุดรธานี   งานพัสดุ งานพัสดุ งานพัสดุ
        กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
        สนง.สาธารณสุข สนง.สาธารณสุข สนง.สาธารณสุข
        จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี
31 ม.ค.57 อบต.ทุ่งแก สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,725,000 25 ม.ค. - 11 ก.พ.57 25 ม.ค. - 11 ก.พ.57 12 ก.พ.57
    หมู่7 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
        การคลัง การคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.ทุ่งแก อบต.ทุ่งแก การจัดซื้อจัดจ้างของ
          12 ก.พ.57 อบต.ระดับอำเภอ
          10.00 - 10.30 น. ทอ.เจริญศิลป์
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.เจริญศิลป์  
31 ม.ค.57 สนง.เทศบาล ต.ไร่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 298,749 28 ม.ค. - 10 ก.พ.57 28 ม.ค. - 10 ก.พ.57 11 ก.พ.57
    โครงการบ้านมั่นคง   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.15 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง กองคลัง กองคลัง
        สนง.เทศบาล ต.ไร่ สนง.เทศบาล ต.ไร่ สนง.เทศบาล ต.ไร่
        อ.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม
31 ม.ค.57 เทศบาลตำบลหัวบ่อ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง   28 ม.ค. - 12 ก.พ.57 28 ม.ค. - 12 ก.พ.57 17 ก.พ.57
    กลุ่ม 1 198,000 ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.บ้านนาหัวบ่อ ม.1   กองคลัง กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.บ้านหนองดินดำ ม.2 เส้น1   เทศบาลนาหัวบ่อ เทศบาลนาหัวบ่อ การจัดซื้อจัดจ้างของ
    3.บ้านหนองดินดำ ม.2 เส้น2     13 ก.พ.57 อบต.ระดับอำเภอ
    4.บ้านบัวห้วยทราย ม.4     09.30 - 10.30 น. ทอ.พรรณานิคม(ชั้น2)
    5.บ้านหนองเม็ก ม.8     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    6.หมู่บ้านกลาง ม.10     การจัดซื้อจัดจ้างของ  
    7.ต.หัวบ่อ ม.12     อบต.ระดับอำเภอ  
    8.บ้านนาหัวบ่อ ม.15     ทอ.พรรณานิคม(ชั้น2)  
    กลุ่ม 2 190,000      
    1.บ้านโนนเรือ ม.3        
    2.บ้านตอเรือ ม.5        
    3.บ้านหนองไผ่น้อย ม.11        
    4.บ้านนาดี ม.14        
    5.บ้านนาดี ม.16        
    6.บ้านหนองไผ่ ม.19 เส้น1        
    7.บ้านหนองไผ่ ม.19 เส้น2        
    กลุ่ม 3 215,000      
    1.บ้านหนองไผ่ ม.6 เส้น1        
    2.บ้านหนองไผ่ ม.6 เส้น2        
    3.บ้านนาดี ม.7        
    4.บ้านนาดี ม.14        
    5.บ้านนาดี ม.16        
    6.บ้านหนองไผ่ ม.19 เส้น1        
    7.บ้านหนองไผ่ ม.19 เส้น2        
31 ม.ค.57 อบต.นิคมน้ำอูน สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400,000 28 ม.ค. - 10 ก.พ.57 28 ม.ค. - 10 ก.พ.57 12 ก.พ.57
    โครงการ1 บ้านสูงเนิน ม.8   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น.เป็นต้นไป
    ต.นิคมน้ำอูน   ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    โครงการ2 บ้านนาคำ ต.นิคมน้ำอูน   อบต.นิคมน้ำอูน อบต.นิคมน้ำอูน การจัดซื้อจัดจ้างของ
          11 ก.พ.57 อบต.ระดับอำเภอ
          09.00 - 12.00 น. ทอ.นิคมน้ำอูน
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.นิคมน้ำอูน  
31-ม.ค.-57 รพ.สกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา   28 ม.ค. - 21 ก.พ.57 28 ม.ค. - 24 ก.พ.57 26-ก.พ.-57
    Entecavir film-coat tab 0.5 mg.   09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 3,600 เม็ด   อาคารเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม
        ชั้น2 รพ.สกลนคร ชั้น2 รพ.สกลนคร ชั้น2 รพ.สกลนคร