สอบราคาประจำเดือน  สิงหาคม  2556
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
2 ส.ค.56 สนง.เทศบาล  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน 796,950 29 ก.ค. - 9 ส.ค.56 29 ก.ค. - 9 ส.ค.56 14 ส.ค.56
  ต.พังโคนศรีจำปา คสล.ในเขตพื้นที่เทศบาลต.พังโคนศรีจำปา   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    1.ถนนบ้านศรีบูรพา บ้านพังโคน ม.1   กองคลังสนง.เทศบาล  กองคลังสนง.เทศบาล  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.ถนนสรวง บ้านดอนตาล ม.5   ต.พังโคนศรีจำปา ต.พังโคนศรีจำปา การจัดซื้ดจัดจ้างระดับ
    3.ถนนบำรุงราษฎร์พัฒนา ม.7     13 ส.ค.56 อำเภอชั้นที่ 1
    4.ถนนพ่อไก่อุทิศ ม.13     09.00 - 16.00 น. สนง.ท้องถิ่นอ.พังโคน
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้ดจัดจ้างระดับ  
          อำเภอชั้นที่1  
          สนง.ท้องถิ่นอ.พังโคน  
2 ส.ค.56 สนง.เทศบาล  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคาร 998,300 18 ก.ค. - 2 ส.ค.56 18 ก.ค. - 2 ส.ค.56 6 ส.ค.56
  ต.พังโคนศรีจำปา ในเขตเทศบาล ต.พังโคนศรีจำปา   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลังสนง.เทศบาล  กองคลังสนง.เทศบาล  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ต.พังโคนศรีจำปา ต.พังโคนศรีจำปา การจัดซื้ดจัดจ้างระดับ
          5 ส.ค.56 อำเภอ ชั้นที่ 1
          09.00 - 16.00 น. สนง.ท้องถิ่น อ.พังโคน
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้ดจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ ชั้นที่ 1  
          สนง.ท้องถิ่นอ.พังโคน  
2 ส.ค.56 สนง.เทศบาล  สอบราคาซื้อรถกู้ชีพ-กู้ภัยฉุกเฉินระบบบริการ 1,100,000 30 ก.ค. - 14 ส.ค.56 30 ก.ค. - 14 ส.ค.56 16 ส.ค.56
  ต.หนองสนม แพทย์ฉุกเฉินครบชุด จำนวน 1 คัน   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 - 12.00 น.
        สนง.เทศบาล  สนง.เทศบาล  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ต.หนองสนม ต.หนองสนม การจัดซื้ดจัดจ้างระดับ
          15 ส.ค.56 อำเภอ ทอ.วานรนิวาส
          10.00 - 11.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้ดจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.วานรนิวาส  
2 ส.ค.56 สนง.เทศบาล  สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล   30 ก.ค. - 14 ส.ค.56 30 ก.ค. - 14 ส.ค.56 16 ส.ค.56
  ต.หนองสนม ตำบลหนองสนม จำนวน 1 คัน   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 - 12.00 น.
        สนง.เทศบาล  สนง.เทศบาล  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ต.หนองสนม ต.หนองสนม การจัดซื้ดจัดจ้างระดับ
          15 ส.ค.56 อำเภอ ทอ.วานรนิวาส
          10.00 - 11.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้ดจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.วานรนิวาส  
2 ส.ค.56 สนง.เทศบาล สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 491,320 30 ก.ค. - 13 ส.ค.56 30 ก.ค. - 13 ส.ค.56 15 ส.ค.56
  ต.คำตากล้า (แท็บเล็ต) พร้อมระบบและโทรทัศน์สีขนาด   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    จอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว   กองคลังสนง.เทศบาล  กองคลังสนง.เทศบาล  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ต.คำตากล้า ต.คำตากล้า การจัดซื้ดจัดจ้างระดับ
          14 ส.ค.56 อำเภอ ทอ.คำตากล้า
          10.00 - 11.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้ดจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ ทอ.คำตากล้า  
2 ส.ค.56 สนจ.บึงกาฬ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรอง ผวจ. 3,331,000 30 ก.ค. - 8 ส.ค.56 30 ก.ค. - 8 ส.ค.56 9 ส.ค.56
    จ.บึงกาฬ   09.00 - 16.00 น. 09.30 - 11.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานอำนวยการ
        สนจ.บึงกาฬ ชั้น 2 สนจ.บึงกาฬ ชั้น 2 สนจ.บึงกาฬ ชั้น 2
2 ส.ค.56 อบต.วานรนิวาส สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์ 458,854 30 ก.ค. - 9 ส.ค.56 30 ก.ค. - 9 ส.ค.56 14 ส.ค.56
    พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ    08.30 - 16.00 น. 09.30 - 15.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อบต.วานรนิวาส7 ศูนย์   ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส การจัดซื้ดจัดจ้างระดับ
          13 ส.ค.56 อำเภอทอ.วานรนิวาส
          09.30 - 15.30 น. ชั้น 2
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้ดจัดจ้างระดับ  
          อำเภอทอ.วานรนิวาส  
          ชั้น 2  
6 ส.ค.56 สนง.เทศบาล สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน 275,400 1 - 15 ส.ค.56 1 - 15 ส.ค.56 16 ส.ค.56
  ต.ปลาโหล และอุปกรณ์เครื่องเล่น 106 รายการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง สนง.เทศบา กองคลังสนง.เทศบาล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ต.ปลาโหล ต.ปลาโหล จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภ
 6 ส.ค.56 อบต.ค้อใต้ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายภายใ 348,000 30 ก.ค. - 19 ส.ค.56 30 ก.ค. - 19 ส.ค.56 21 ส.ค.56
    หมู่บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 5 ต.ค้อใต้   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อ.สว่างแดนดิน   ส่วนการคลัง อบต.ค้อใต้ ส่วนการคลังอบต.ค้อใต้ ทอ.สว่างแดนดินชั้น 2 
          20 ส.ค.56  
          08.30 - 12.00 น.  
          ทอ.สว่างแดนดินชั้น2   
 6 ส.ค.56 อบต.ค้อใต้ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(ต่อเติม) 200,000 31 ก.ค. - 20 ส.ค.56 31 ก.ค. - 20 ส.ค.56 22 ส.ค.56
    สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองแค หมู่ที่ 2    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน   ส่วนการคลัง อบต.ค้อใต้ ส่วนการคลังอบต.ค้อใต้ ทอ.สว่างแดนดินชั้น 2 
          21 ส.ค.56  
          08.30 - 12.00 น.  
          ทอ.สว่างแดนดินชั้น2   
6 ส.ค.56 รพ.ปลาปาก สอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาตึก 1,984,000 26 ก.ค. - 7 ส.ค.56 26 ก.ค. - 7 ส.ค.56 9 ส.ค.56
    ผู้ป่วยใน   ในวัน และเวลาราชกา 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงาน งานพัสดุฝ่ายบริหารงาน ห้องประชุมรพ.ปลาปาก
        ทั่วไป รพ.ปลาปาก ทั่วไป รพ.ปลาปาก  
6 ส.ค.56 รพ.ปลาปาก สอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาตึก 1,984,000 26 ก.ค. - 7 ส.ค.56 26 ก.ค. - 7 ส.ค.56 9 ส.ค.56
    ผู้ป่วยใน   ในวัน และเวลาราชกา 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงาน งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงาน ห้องประชุมรพ.ปลาปาก
        ทั่วไป รพ.ปลาปาก ทั่วไป รพ.ปลาปาก  
7 ส.ค.56 อบต.โนนสะอาด สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 11 แรงม้ 150,000 5 - 20 ส.ค.56 5 - 19 ส.ค.56 21 ส.ค.56
    2 เครื่อง   08.30 - 16.30 น. ส่วนการคลัง 09.30 น. เป็นต้นไป
        อบต.โนนสะอาด อบต.โนนสะอาด ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อ.บ้านม่วง อ.บ้านม่วง การจัดซื้อจัดจ้างของ
          20 ส.ค.56 อบต.ระดับอำเภอ
          08.30 - 16.30 น. ทอ.บ้านม่วง
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.บ้านม่วง  
7 ส.ค.56 รพ.สมเด็จพระยุพราช สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    2 - 14 ส.ค.56 2 - 14 ส.ค.56 16 ส.ค.56 
  ธาตุพนม จำนวน 1 รายการ   ในวัน และเวลาราชกา 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.เครื่องฟอกอากาศ 3 เครื่อง   งานพัสดุ ชั้น 2 งานพัสดุ ชั้น 2 งานพัสดุ ชั้น 2
        กลุ่มภารกิจด้านอำนวย กลุ่มภารกิจด้านอำนวย กลุ่มภารกิจด้านอำนวย
        การรพ.สมเด็จพระยุพ  การรพ.สมเด็จพระยุพ  การรพ.สมเด็จพระยุพ 
        ราชธาตุพนม ราชธาตุพนม ราชธาตุพนม
7 ส.ค.56 อบต.ค้อใต้ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพง(ต่อเติม) 187,000 2 - 20 ส.ค.56 2 - 20 ส.ค.56 22 ส.ค.56
    บริเวณด้านหลังอาคาร อบต.ค้อใต้    08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    อ.สว่างแดนดิน   ส่วนการคลังอบต.ค้อใต้ ส่วนการคลังอบต.ค้อใต้ ทอ.สว่างแดนดิน ชั้น2
          21 ส.ค.56  
          08.30 - 12.00 น.  
          ทอ.สว่างแดนดินชั้น2  
7 ส.ค.56 สนง.เทศบาล  สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา 139,175 2 - 20 ส.ค.56 2 - 19 ส.ค.56 21 ส.ค.56
  ต.สว่างแดนดิน (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง)   ในวัน และเวลาราชกา 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลังสนง.เทศบาล งานพัสดุและทรัพย์สิน ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว
        ต.สว่างแดนดิน กองคลังสนง.เทศบาล สาร (ชั้น2)
          ต.สว่างแดนดิน ทอ.สว่างแดนดิน 
          20 ส.ค.56  
          08.30 - 16.30 น.  
          ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว  
          สาร (ชั้น2)  
          ทอ.สว่างแดนดิน   
9 ส.ค.56 สนง.เทศบาล สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา 157,600 5 - 19 ส.ค.56 5 - 19 ส.ค.56 20 ส.ค.56
   ต.พอกน้อย สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   09.00 - 15.00 น. 09.00 - 15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    หมู่ที่ 4,5,8,10   กองคลังสนง.เทศบาล  กองคลังสนง.เทศบาล  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว
        ต.พอกน้อย ต.พอกน้อย สาร ทอ.พรรณานิคม
        อ.พรรณานิคม 19 ส.ค.56  
          09.00 - 15.00 น.  
          ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว  
          สาร ทอ.พรรณานิคม  
9 ส.ค.56 อบต.คำสะอาด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,190,000 2 - 16 ส.ค.56 19 ส.ค.56 20 ส.ค.56
    1.บ้านคำสะอาด ม.1   08.30 - 16.00 น. 09.00 - 12.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    2.บ้านหนองหมากแซง ม.3   อบต.คำสะอาด ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว
    3.บ้านนาดินจี่ ม.6     สาร ทอ.สว่างแดนดิน สาร ทอ.สว่างแดนดิน
    4.บ้านคำสะอาด ม.8        
    5.บ้านคำสะอาดพัฒนา ม.12        
9 ส.ค.56 สนง.เทศบาล สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 265,200 6 - 20 ส.ค.56 6 - 20 ส.ค.56 22 ส.ค.56
  ต.ส่องดาว และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ดปฐมวัย   ในวัน และเวลาราชกา ในวันและเวลาราชการ 13.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง  กองคลัง  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว
        งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน สารระดับอำเภอ
        สนง.เทศบาล ต.ส่องดาว สนง.เทศบาล ต.ส่องดาว ห้องประชุมที่ว่าการ
          21 ส.ค.56 อ.ส่องดาว
          08.30 16.30 น.  
          ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว  
          สารชั้นที่2 ทอ.ส่องดาว  
9 ส.ค.56 สนง.สาธารณสุข สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชกา 1,056,600 6 - 16 ส.ค.56 6 - 16 ส.ค.56 23 ส.ค.56
  จ.อุดรธานี ระดับ 5 - 6   ในวัน และเวลาราชกา ในวัน และเวลาราชการ 13.30 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร งานพัสดุกลุ่มงานบริหาร
        ทั่วไป สนง.สาธารณสุ ทั่วไป สนง.สาธารณสุ ทั่วไป สนง.สาธารณสุข
        จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี
             
9 ส.ค.56 สนง.เทศบาล  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา 125,000 31 ก.ค. - 14 ส.ค.56 31 ก.ค. - 14 ส.ค.56 16 ส.ค.56
  ต.ท่าศิลา เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ   09.00 - 15.30 น. 09.00 - 15.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        สนง.เทศบาลต.ท่าศิลา สนง.เทศบาลต.ท่าศิลา ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว
          15 ส.ค.56 สารการจัดซื้อจัดจ้าง
          09.30 - 16.30 น. ระดับอำเภอ ชั้น 2
          ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว  
          สารการจัดซื้อจัดจ้าง  
          ระดับอำเภอ ชั้น 2  
9 ส.ค.56 สนง.เทศบาล  สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ 353,600 5 - 19 ส.ค.56 5 - 19 ส.ค.56 20 ส.ค.56
  ต.บงใต้ การเรียนการสอนของสถานศึกษาศูนย์พัฒน   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    เด็กเล็ก   กองคลัง กองคลัง ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว
        สนง.เทศบาลต.บงใต้ สนง.เทศบาลต.บงใต้ สารการจัดซื้อจัดจ้าง
          16 ส.ค.56 ของเทศบาลตำบลระดับ
          08.30 - 16.30 น. อ.สว่างแดนดิน ชั้น 2
          ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าว  
          สารการจัดซื้อจัดจ้าง  
          ของเทศบาลตำบลระดับ  
          อ.สว่างแดนดิน ชั้น 2  
9 ส.ค.56 สนง.เทศบาล ต.ดงมะไฟ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง   7 - 22 ส.ค.56 7 - 22 ส.ค.56 26 ส.ค.56
    1.การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพานิชย์ 2 ชั้ 224,200 09.00 - 15.00 น. 09.00 - 15.00 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
    3 คูหา   งานพัสดุ กองคลัง งานพัสดุ กองคลัง ห้องประชุมชั้น 3
    2.การต่อเติมหอประชุมเทศบาล ต.ดงมะไฟ 300,000 เทศบาล ต.ดงมะไฟ เทศบาล ต.ดงมะไฟ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
          23 ส.ค.56 50 ปี ทอ.เมืองสกลนคร
          14.00 - 15.00 น.  
          ห้องประชุมชั้น 3  
          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
          50 ปีทอ.เมืองสกลนคร  
14 ส.ค.56 สนง.เทศบาล สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียน 119,000 7 - 22 ส.ค.56 7 - 21 ส.ค.56 23 ส.ค.56
  ต.กุดบาก การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล   ในวันและเวลาราชการ 09.00 - 16.00 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    ต.กุดบาก   งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        กองคลังเทศบาล กองคลังเทศบาล การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
        ต.กุดบาก ต.กุดบาก อำเภอหอประชุม
          20689 อ.กุดบาก
          09.00 - 16.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอหอประชุม  
          อ.กุดบาก  
14 ส.ค.56 รพ.นาหว้า สอบราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารแพทย์ 217,000 5 - 19 ส.ค.56 5 - 19 ส.ค.56 21 ส.ค.56
    แผนไทยสำหรับรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุฝ่ายบริหาร งานพัสดุฝ่ายบริหาร งานพัสดุฝ่ายบริหาร
        ทั่วไปรพ.นาหว้า ทั่วไปรพ.นาหว้า ทั่วไปรพ.นาหว้า
14 ส.ค.56 รพ.นาหว้า สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์   5 - 19 ส.ค.56 5 - 19 ส.ค.56 21 ส.ค.56
    ยูนิตทำฟัน1เครื่อง   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุฝ่ายบริหาร งานพัสดุฝ่ายบริหาร งานพัสดุฝ่ายบริหาร
        ทั่วไปรพ.นาหว้า ทั่วไปรพ.นาหว้า ทั่วไปรพ.นาหว้า
14 ส.ค.56 อบต.ช้างมิ่ง สอบราคาจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   8 - 22 ส.ค.56 8 - 22 ส.ค.56 26 ส.ค.56
    1.หมู่1ต.ช้างมิ่ง 742,000 08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    2.หมู่16ต.ช้างมิ่ง 262,000 อบต.ช้างมิ่ง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    3.หมู่11ต.ช้างมิ่ง 300,000   อบต.ช้างมิ่ง การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
    4.ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่4ต.ช้างมิ่ง 20,000   20690 อำเภอชั้น2
    5.ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินหมู่4ต.ช้างมิ่ง 1,076,000   10.00 - 10.30 น. ทอ.พรรณานิคม
    6.ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านไผ่ทอง 100,000   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    หมู่ที่15ต.ช้างมิ่ง     การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอชั้น2  
          ทอ.พรรณานิคม  
14 ส.ค.56 อบต.กุสุมาลย์ สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน 101,300 8 - 23 ส.ค.56 8 - 23 ส.ค.56 27 ส.ค.56
        ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
        กองคลังอบต.กุสุมาลย์ กองคลังอบต.กุสุมาลย์ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
            การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
            อำเภอทอ.กุสุมาลย์
            ชั้น2
16 ส.ค.56 สนง.เทศบาล สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน3 ศูนย์ 185,298 13 - 26 ส.ค.56 13 - 26 ส.ค.56 28 ส.ค.56
  ต.ฮางโฮง รวม 182 รายการ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.บ้านดอนกระเล็น   สนง.เทศบาล สนง.เทศบาล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.บ้านหนองกุง   ต.ฮางโฮง ต.ฮางโฮง การซื้อหรือการจ้างของ
    3.บ้านดอนตาลโงะ     กองคลัง เทศบาลตำบลระดับ
          เทศบาลตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร
          27 ส.ค.56  
          10.00 - 10.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อหรือการจ้างของ  
          เทศบาลตำบลระดับ  
          อำเภอเมืองสกลนคร  
16 ส.ค.56 อบต.นาฮี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   9 - 23 ส.ค.56 9 - 23 ส.ค.56 26 ส.ค.56
    ภายในหมู่บ้าน   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 11.05 น. เป็นต้นไป
    1.บ้านนาฮี หมู่ที่1 70,200 ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.บ้านสงเปือย หมู่ที่3 63,900 อบต.นาฮี อบต.นาฮี การซื้อหรือการจ้างของ
    3.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่4 61,300   26 ส.ค.56 เทศบาลตำบลระดับ
          09.31 - 11.00 น. อำเภอ(ชั้น2)
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อหรือการจ้างของ  
          เทศบาลตำบลระดับ  
          อำเภอ(ชั้น2)  
16 ส.ค.56 สนง.ขนส่ง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย   13 - 28 ส.ค.56 13 - 28 ส.ค.56 29 ส.ค.56
  จ.สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    แห่งที่ 2   งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ห้องประชุม
        สนง.ขนส่งจ.สกลนคร สนง.ขนส่งจ.สกลนคร สนง.ขนส่งจ.สกลนคร
19 ส.ค.56 อบต.อินทร์แปลง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์ 187,000 15 - 28 ส.ค.56 15 - 28 ส.ค.56 29 ส.ค.56
    พัฒนาเด็กเล็กอบต.อินทร์แปลง   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
        อบต.อินทร์แปลง อบต.อินทร์แปลง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          29 ส.ค.56 การจัดซื้อจัดจ้างของ
          09.00 - 10.00 น. อบต.ระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.วานรนิวาสชั้น2
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.วานรนิวาสชั้น2  
19 ส.ค.56 อบต.นาแต้ สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์ 326,400 14 - 29 ส.ค.56 14 - 29 ส.ค.56 30 ส.ค.56
    พัฒนาเด็กเล็กจำนวน5 แห่ง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
        ส่วนการคลัง อบต.นาแต้ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.นาแต้   การจัดซื้อจัดจ้างของ
            อบต.ระดับอำเภอ
            ทอ.คำตากล้า
19 ส.ค.56 อบต.หนองบัวสิม สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 132,000 14 - 26 ส.ค.56 14 - 26 ส.ค.56 28 ส.ค.56
    ภายในหมู่บ้านนาถ่อนหมู่3   08.30 - 15.00 น. 08.30 - 15.00 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.หนองบัวสิม อบต.หนองบัวสิม การจัดซื้อจัดจ้างของ
          27 ส.ค.56 อบต.ระดับอำเภอ
          14.00 - 15.00 น. ทอ.คำตากล้า
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.คำตากล้า  
20 ส.ค.56 สนง.ปศุสัตว์ สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อนำไปให้ 240,000 13 - 22 ส.ค.56 13 - 22 ส.ค.56 23 ส.ค.56
  จ.สกลนคร เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.30 น. เป็นต้นไป
        ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ห้องประชุมสนง.ปศุสัตว์
        สนง.ปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์ จ.สกลนคร
        จ.สกลนคร จ.สกลนคร  
20 ส.ค.56 รพ.ภุมภวาปี สอบราคาซื้อชุดเครื่องศูนย์กลางติดตาม   15 - 27 ส.ค.56 15 - 27 ส.ค.56 28 ส.ค.56
    การทำงานของหัวใจผู้ป่วยในรถฉุกเฉิน   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    ผู้ป่วยในรถฉุกเฉินแบบระยะไกลชนิดไร้สาย   งานพัสดุกลุ่มภารกิจ งานพัสดุกลุ่มภารกิจ งานพัสดุกลุ่มภารกิจ
        ด้านอำนวยการ ด้านอำนวยการ ด้านอำนวยการ
        รพ.ภุมภวาปี รพ.ภุมภวาปี รพ.ภุมภวาปี
20 ส.ค.56 อบต.นิคมน้ำอูน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,028,000 16 - 30 ส.ค.56 16 - 30 ส.ค.56 3 ก.ย.56
    เสริมเหล็ก   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    1.บ้านห้วยเหล็กไฟ ม.1   ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.บ้านหนองแคน ม.2   อบต.นิคมน้ำอูน อบต.นิคมน้ำอูน การจัดซื้อจัดจ้างของ
    3.บ้านชัยมงคล ม.4     2 ก.ย.56 อบต.ระดับอำเภอ
    4.บ้านหนองเบญจ ม.5     09.00 - 12.00 น. ทอ.นิคมน้ำอูน
    5.บ้านหนองหลวง ม.6     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    6.บ้านดงสว่าง ม.7     การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.นิคมน้ำอูน  
20 ส.ค.56 อบต.คำตากล้า สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา 239,700 15 - 28 ส.ค.56 15 - 28 ส.ค.56 30 ส.ค.56
    จำนวน 91 รายการ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุและทรัพย์สิน อบต.คำตากล้า ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ส่วนการคลัง 29 ส.ค.56 การจัดซื้อจัดจ้าง
        อบต.คำตากล้า 08.30 - 09.30 น. ระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.คำตากล้า(ชั่วคราว)
          การจัดซื้อจัดจ้าง  
          ระดับอำเภอ  
          ทอ.คำตากล้า(ชั่วคราว)  
20 ส.ค.56 อบต.ดงหม้อทองใต้ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ 157,000 16 - 29 ส.ค.56 16 - 29 ส.ค.56 30 ส.ค.56
    ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 ชุด   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        งานทะเบียนทรัพย์สิน งานทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างของ
        และพัสดุ และพัสดุ อบต.ระดับอำเภอ
        อบต.ดงหม้อทองใต้ อบต.ดงหม้อทองใต้ ทอ.บ้านม่วง
          21 ส.ค.56  
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.บ้านม่วง  
20 ส.ค.56 อบต.นาแต้ สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิเตอร์ 125,000 15 - 29 ส.ค.56 15 - 29 ส.ค.56 30 ส.ค.56
    จำนวน 5 เครื่อง   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
        ส่วนการคลัง อบต.นาแต้ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.นาแต้   การจัดซื้อจัดจ้างของ
            อบต.ระดับอำเภอ
            ทอ.คำตากล้า
22 ส.ค.56 อบต.นาฮี สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุ 289,000 16 - 29 ส.ค.56 16 - 29 ส.ค.56 30 ส.ค.56
    การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.05 น. เป็นต้นไป
        ส่วนการคลังอบต.นาฮี ส่วนการคลังอบต.นาฮี ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          30 ส.ค.56 การซื้อหรือการจ้างของ
          09.30 - 10.00 น. อบต.ระดับอำเภอ(ชั้น2)
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.อากาศอำนวย
          การซื้อหรือการจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ(ชั้น2)  
          ทอ.อากาศอำนวย  
22 ส.ค.56 สนง.เทศบาล สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   14 - 28 ส.ค.56 14 - 27 ส.ค.56 29 ส.ค.56
  ต.สว่างแดนดิน และวัสดุการศึกษา   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.ค่าจัดซื้อภาครับระบบเสียงแบบไร้สาย 175,666 งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    พร้อมติดตั้งจำนวน 6 เครื่อง   กองคลังสนง.เทศบาล กองคลังสนง.เทศบาล ชั้น2 ทอ.สว่างแดนดิน
    2.ค่าจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ 143,400 ต.สว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน  
    การศึกษาตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนา     28 ส.ค.56  
    เด็กเล็กจำนวน 112 รายการ     08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          ชั้น2 ทอ.สว่างแดนดิน  
22 ส.ค.56 สนง.เทศบาล สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา 251,600 19 - 30 ส.ค.56 19 - 30 ส.ค.56 3 ก.ย.56
  ต.หนองหลวง (ค่าจัดการเรียนการสอน)   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   กองคลังงานพัสดุและ กองคลังงานพัสดุและ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ทรัพย์สินเทศบาล ทรัพย์สินเทศบาล การซื้อหรือการจ้าง
        ต.หนองหลวง ต.หนองหลวง ทอ.สว่างแดนดินชั้น2
          2 ก.ย.56  
          09.30 - 12.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อหรือการจ้าง  
          ทอ.สว่างแดนดินชั้น2  
22 ส.ค.56 สนง.โยธาธิการและ ขายทอดตลาดเรือขุดลอกแหล่งน้ำพร้อม   20 - 23 ส.ค.56 26 ส.ค.56 26 ส.ค.56
  ผังเมือง อุปกรณ์หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์   09.30 - 10.00 น. ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ
    สสผ.0304-0016-34 จำนวน4 รายการ   สนง.โยธาธิการและ สนง.โยธาธิการและ สนง.โยธาธิการและ
        ผังเมือง ผังเมือง ผังเมือง
23 ส.ค.56 ม.ราชมงคลอีสาน สอบราคาซื้อเก้าอี้เล็คเชอร์ 500 ตัว   19 - 29 ส.ค.56 19 - 29 ส.ค.56 30 ส.ค.56
        09.00 - 16.00 น. 09.00 - 16.00 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
        ฝ่ายออกแบบและ ฝ่ายออกแบบและ ฝ่ายออกแบบและ
        พัสดุงานบริหารแผน พัสดุงานบริหารแผน พัสดุงานบริหารแผน
        และการคลัง และการคลัง และการคลัง
        อาคารสนง.วิทยาเขต อาคารสนง.วิทยาเขต อาคารสนง.วิทยาเขต
        สกลนครชั้น1 สกลนครชั้น1 สกลนครชั้น1
23 ส.ค.56 อบต.วังยาง สอบราคาซื้อสารส้มชนิดก้อนและครอรีนผง 458,500 21 ส.ค. - 4 ก.ย.56 21 ส.ค. - 4 ก.ย.56 5 ก.ย.56
        ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.วังยาง อบต.วังยาง การซื้อหรือการจ้างของ
          30 ส.ค.56 อบต.ระดับอำเภอ
          09.00 - 12.00 น. ทอ.พรรณานิคมชั้น2
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อหรือการจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.พรรณานิคมชั้น2  
23 ส.ค.56 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่อง 335,000 21 ส.ค. - 4 ก.ย.56 21 ส.ค. - 4 ก.ย.56 6 ก.ย.56
  ต.ฮางโฮง ระบายน้ำบ้านหนองแหวนพัฒนาหมู่11   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ต.ฮางโฮง   กองคลังเทศบาล กองคลังเทศบาล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ต.ฮางโฮง ต.ฮางโฮง การซื้อหรือการจ้างของ
          5 ก.ย.56 เทศบาลตำบล
          10.30 - 11.00 น. ห้องประชุมเมืองชั้น3
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
          การซื้อหรือการจ้างของ ฯทอ.เมืองสกลนคร 
          เทศบาลตำบล  
          ห้องประชุมเมืองชั้น3  
          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
          ฯทอ.เมืองสกลนคร   
23 ส.ค.56 สนง.เทศบาล สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการ 127,500 21 ส.ค. - 4 ก.ย.56 21 ส.ค. - 4 ก.ย.56 6 ก.ย.56
  ต.เจริญศิลป์ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ต.เจริญศิลป์   สนง.เทศบาล สนง.เทศบาล ทอ.เจริญศิลป์
        ต.เจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์  
          5 ก.ย.56  
          10.00 - 12.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          อ.เจริญศิลป์  
26 ส.ค.56 อบต.เหล่าโพนค้อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง   22 ส.ค. - 6 ก.ย.56 22 ส.ค. - 6 ก.ย.56 10 ก.ย.56
    รางระบายน้ำคอนกรีต   08.30 - 14.00 น. ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.บ้านดง หมู่3 225,000 งานพัสดุกองคลัง งานพัสดุกองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    2.บ้านห้วยยางเหนือ หมู่9 119,000 อบต.เหล่าโพนค้อ อบต.เหล่าโพนค้อ การซื้อหรือการจ้างของ
          9 ก.ย.56 อบต.ระดับอำเภอ
          09.00 - 10.00 น. ทอ.โคกศรีสุพรรณชั้น2
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อหรือการจ้างของ  
          อบต.ระดับอำเภอ  
          ทอ.โคกศรีสุพรรณ  
26 ส.ค.56 อบต.นาแต้ ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดซื้อถังขยะ 779,400 20 ส.ค. - 4 ก.ย.56 20 ส.ค. - 4 ก.ย.56 5 ก.ย.56
    จำนวน 866 ใบ   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
        ส่วนการคลัง อบต.นาแต้ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.นาแต้   การซื้อหรือการจ้างของ
            อบต.ระดับอำเภอ
            ทอ.คำตากล้า
26 ส.ค.56 อบต.นาแต้ ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อถังขยะ        
    จำนวน 100 ใบ ใบละ1,550 บาท        
    รายละเอียดเป็นถังขยะพร้อมล้อข็นฝาขนาด        
    ไม่น้อยกว่า1 ช่องทิ้งขนาดไม่น้อยกว่า        
    120 ลิตร ผลิตจากวัตถุดิบHDPE        
    มีความแข็งแรงทนทานทนสารเคมีได้สูง        
    เคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อเคลื่อนแกนล้อเป็น        
    เหล็กเหนียวชุบแข็งพิจารณาเป็นราคารวม        
    ตามเอกสารสอบซื้อเลขที่5/2556 ราคารวม        
    เป็นทั้งสิ้น155,000 บาทตามประกาศสอบ        
    ราคา14 ส.ค.56 ยื่นซองสอบราคา        
    14 - 29 ส.ค.56 ระหว่าง08.30 - 16.30 น.        
    อบต.นาแต้ เปิดซองสอบราคา        
    30 ส.ค.56 09.00 น. เป็นต้นไป         
    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง        
    ของอบต.ระดับอำเภอ ทอ.คำตากล้า        
    เพื่อให้การลงระบบE-GP        
    เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในแหล่งงบ        
    ประมาณการจัดหา        
29 ส.ค.56 สนง.สรรพากรพื้นที่ สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์   22 ส.ค. - 2 ก.ย.56 22 ส.ค. - 2 ก.ย.56 9 ก.ย.56
  สกลนคร สนง.สรรพากรพื้นที่สกลนคร   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
        ส่วนบริหารงานทั่วไป ส่วนบริหารงานทั่วไป ส่วนบริหารงานทั่วไป
        งานพัสดุ งานพัสดุ งานพัสดุ
        สนง.สรรพากรพื้นที่ สนง.สรรพากรพื้นที่ สนง.สรรพากรพื้นที่
        สกลนคร สกลนคร สกลนคร
29 ส.ค.56 สนง.เทศบาล สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   22 ส.ค. - 4 ก.ย.56 22 ส.ค. - 4 ก.ย.56 5 ก.ย.56
  ต.ตองโขบ ชนิดตั้งโต๊ะ7 เครื่อง   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 13.00 น. เป็นต้นไป
        สนง.เทศบาล สนง.เทศบาล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ต.ตองโขบ ต.ตองโขบ การจัดซื้อจัดจ้างของ
          5 ก.ย.56 องค.กรปกครองส่วน
          09.00 - 11.00 น. ท้องถิ่นในระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.โคกศรีสุพรรณ
          การจัดซื้อจัดจ้างของ ชั้น2
          องค.กรปกครองส่วน  
          ท้องถิ่นในระดับอำเภอ  
          ทอ.โคกศรีสุพรรณ  
          ชั้น2  
29 ส.ค.56 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างงาน 518,800 22 ส.ค. - 4 ก.ย.56 22 ส.ค. - 4 ก.ย.56 5 ก.ย.56
  ต.ตองโขบ ประเภททางระบายน้ำหมู่บ้านห้วยหีบรุ่งอรุณ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    หมู่ที่18 ต.ตองโขบ   สนง.เทศบาล สนง.เทศบาล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ต.ตองโขบ ต.ตองโขบ การจัดซื้อจัดจ้างของ
          5 ก.ย.56 องค์กรปกครองส่วน
          09.00 - 11.00 น. ท้องถิ่นในระดับอำเภอ
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทอ.โคกศรีสุพรรณ
          การจัดซื้อจัดจ้างของ ชั้น2
          องค์กรปกครองส่วน  
          ท้องถิ่นในระดับอำเภอ  
          ทอ.โคกศรีสุพรรณ  
          ชั้น2  
29 ส.ค.56 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา 200,000 26 ส.ค. - 6 ก.ย.56 26 ส.ค. - 6 ก.ย.56 10 ก.ย.56
  ต.ดงมะไฟ ภายในเขตเทศบาลต.ดงมะไฟจำนวน10 จุด   09.00 - 15.00 น. 09.00 - 15.30 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
        9 ก.ย.56 งานพัสดุกองการ ห้องประชุมชั้น3
        09.00 - 12.00 น. ประปาสนง.เทศบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ
        งานพัสดุกองการประปา ต.ดงมะไฟ 50 ปีทอ.เมืองสกลนคร
        สนง.เทศบาล 9 ก.ย.56  
        ต.ดงมะไฟ 14.00 - 15.00 น.  
          ห้องประชุมชั้น3  
          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
          50 ปีทอ.เมืองสกลนคร  
29 ส.ค.56 อบต.บะฮี สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ภายใน 240,000 26 ส.ค. - 9 ก.ย.56 26 ส.ค. - 9 ก.ย.56 10 ก.ย.56
    หมู่บ้านท่าสองคอน หมู่1   ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        อบต.บะฮี อบต.บะฮี การซื้อหรือการจ้างของ
            อบต.ระดับอำเภอ
29 ส.ค.56 รพ.นาแก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   21 ส.ค. - 6 ก.ย.56 21 ส.ค. - 5 ก.ย.56 6 ก.ย.56
        ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        รพ.นาแก กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป
          งานพัสดุชั้น2 งานพัสดุชั้น2
          รพ.นาแก รพ.นาแก
29 ส.ค.56 สนง.สรรพากรพื้นที่ สอบราคาจ้างเหมาบริการด้านการรักษา   22 ส.ค. - 2 ก.ย.56 22 ส.ค. - 2 ก.ย.56 9 ก.ย.56
  สกลนคร ความปลอดภัย   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
        ส่วนบริหารงานทั่วไป ส่วนบริหารงานทั่วไป ส่วนบริหารงานทั่วไป
        งานพัสดุ งานพัสดุ งานพัสดุ
        สนง.สรรพากรพื้นที่ สนง.สรรพากรพื้นที่ สนง.สรรพากรพื้นที่
        สกลนคร สกลนคร สกลนคร
29 ส.ค.56 อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตอบต. 1,878,800 22 ส.ค. - 5 ก.ย.56 22 ส.ค. - 4 ก.ย.56 6 ก.ย.56
    หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุและทะเบียน งานพัสดุและทะเบียน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ทรัพย์สินส่วนการคลัง ทรัพย์สินส่วนการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างของ
        อบต.หนองบัว อบต.หนองบัว ของอบต.ระดับอำเภอ
          5 ก.ย.56 อ.นิคมน้ำอูน
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างของ  
          ของอบต.ระดับอำเภอ  
          อ.นิคมน้ำอูน  
29 ส.ค.56 สนง.เทศบาล สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 1,119,350 27 ส.ค. - 9 ก.ย.56 27 ส.ค. - 9 ก.ย.56 11 ก.ย.56
  ต.พังโคนศรีจำปา ในเขตเทศบาลพังโคนศรีจำปา   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลังเทศบาล กองคลังเทศบาล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        ต.พังโคนศรีจำปา ต.พังโคนศรีจำปา การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
          10 ก.ย.56 อำเภอ ชั้น1
          09.00 - 12.00 น. สนง.ท้องถิ่นอ.พังโคน
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ ชั้น1  
          สนง.ท้องถิ่นอ.พังโคน  
29 ส.ค.56 สนง.เทศบาลต.แพด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 125,000 26 ส.ค. - 6 ก.ย.56 26 ส.ค. - 5 ก.ย.56 9 ก.ย.56
    สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        สนง.เทศบาลต.แพด กองคลังงานพัสดุ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
          และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
          สนง.เทศบาลต.แพด อำเภอทอ.คำตากล้า
          6 ก.ย.56 ห้องประชุมอ.คำตากล้า
          08.30 - 16.30 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอทอ.คำตากล้า  
          ห้องประชุมอ.คำตากล้า  
29 ส.ค.56 สนง.เทศบาลต.นาใน สอบราคาซื้อวัสดุทางการศึกษาสำหรับศูนย์ 411,400 26 ส.ค. - 6 ก.ย.56 26 ส.ค. - 6 ก.ย.56 10 ก.ย.56
    พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนาใน   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        กองคลังเทศบาลนาใน กองคลังเทศบาลนาใน การซื้อการจ้าง
          9 ก.ย.56 ทอ.พรรณานิคม
          10.30 - 11.00 น.  
          ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การซื้อการจ้าง  
          ทอ.พรรณานิคม  
30 ส.ค.56 สนง.ขนส่ง สอบราคาจ้างทาสีภายนอกและภายในอาคา 513,243 28 ส.ค. - 9 ก.ย.56 28 ส.ค. - 9 ก.ย.56 10 ก.ย.56
  จ.สกลนคร สนง.ขนส่ง จ.สกลนคร   08.30 - 16.30 น. 08.30 - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    สาขาอำเภอสว่างแดนดินและทาสีรั้วสนง.   งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
    ขนส่งจ.สกลนครสาขาอ.พังโคน   สนง.ขนส่งจ.สกลนคร สนง.ขนส่งจ.สกลนคร สนง.ขนส่งจ.สกลนคร
30 ส.ค.56 อบต.ห้วยยาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,961,000 28 ส.ค. - 11 ก.ย.56 28 ส.ค. - 10 ก.ย.56 12 ก.ย.56
    เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจำนวน3 หมู่บ้าน   08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    โครงการก่อสร้างรั้วหน้าสนง.ที่ทำการ   อบต.ห้วยยาง 11 ก.ย.56 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
    อบต.ห้วยยางจำนวน1 โครงการในเขตตำบล     10.00 - 11.00 น. ชั้น3 ทอ.เมืองสกลนคร
    ห้วยยาง     อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
          ชั้น3 ทอ.เมืองสกลนคร