สอบราคาประจำเดือน  พฤษภาคม  2555
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
1 มิ.ย. 55 รพ.สน สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาดังนี้   30 พ.ค. - 18 มิ.ย. 2555 30 พ.ค. - 19 มิ.ย. 2555 21-มิ.ย.-55
  อ.เมือง จ.สน Epoetin alfa per-fill syringe 4000 lu    ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 4,800 หลอด   ในวันและเวลาราชการ อาคารเภสัช ประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม อาคาร  
        กรรม ชั้น 2 รพ.สน อ.เมือง จ.สน เภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สน จ.สน  
1 มิ.ย. 55 รพ.สน สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาดังนี้   29 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2555 29 พ.ค. - 13 มิ.ย. 2555 15-มิ.ย.-55
  อ.เมือง จ.สน Memantine hydrochloride 10 mg/g(50 g)   ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 300 ขวด   ในวันและเวลาราชการ อาคารเภสัช ประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม อาคาร  
        กรรม ชั้น 2 รพ.สน อ.เมือง จ.สน เภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สน จ.สน  
5 มิ.ย. 55 สนง.สาธารณสุข สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน 513,900- 29 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2555 29 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2555 12-มิ.ย.-55
  นครพนม จ.นพ สาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม จ.นพ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครพนม  เวลา 08.30-16.30 น. ประกาศราย เวลา 10.00 น.
        งานพัสดุ ในวันและเวลาราชการ ชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนง.สาธารณสุข
          เลือกในวันที่ 11 มิ.ย. 55 ที่ตุ้ประกาศ จ.นพ
          สนง.สาธารณสุข จ.นพ   
5 มิ.ย. 55 อบต. สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำ 150,000- 29 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2555 13-มิ.ย.-55 13-มิ.ย.-55
  อินทร์แปลง การองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 10.30-11.00 น. ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  อ.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สน   ส่วนการคลัง อบต.อินทร์แปลง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ  
  จ.สน       หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน  
          ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอวานร  
          นิวาส อ.วานรนิวาส จ.สน  
5 มิ.ย. 55 รพ.สมเด็จพระยุ สอบราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารซักฟอก  374,000- 28 พ.ค. - 18 มิ.ย. 2555 28 พ.ค. - 18 มิ.ย. 2555 20-มิ.ย.-55
  พราชธาตุพนม ตามแบบ 04/2555    ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  อ.ธาตุพนม      งานพัสดุ ชั้น 2 กลุ่มภารกิจด้าน ณ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 2 ห้อง  
  จ.นพ     อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราช ประชุมศรีโคตรบูรณ์ รพ.สมเด็จพระ  
        ธาตุพนม ยุพราชธาตุพนม และประกาศรายชื่อ  
          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ  
          เบื้องต้นในการเสนอราคาในวันที่ 19  
          มิ.ย.-55  
5 มิ.ย. 55 สนง.สรรพากร ขายทอดตลาดทรัพย์สิน รถจักยานยนต์ เลขทะ 4,000- ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร    
  พื้นที่สกลนคร เบียน กวต 979 สกลนคร SUZUKI สีฟ้า เลขตัว   รวม 4 ครั้ง    
  อ.เมือง จ.สน รถ BE49A-TH474455 เลขเครื่องยนต์ E422-   ครังที่ 9 ในวันที่ 3 ก.ค. 2555    
    TH474455 มีชื่อนายชัชวินส์ โชติเกียรติ เป็นผู้   เวลา 10.00 น.    
    ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 1 คัน    ครังที่ 10 ในวันที่ 27 ก.ค. 2555    
        เวลา 10.00 น.    
        ครังที่ 11 ในวันที่ 20 ส.ค. 2555    
        เวลา 10.00 น.    
        ครั้งที่ 12 ในวันที่ 13 ก.ย. 2555    
        เวลา 10.00 น.    
7 มิ.ย. 55 รพ.สมเด็จพระยุ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   23 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2555 23 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2555 12-มิ.ย.-55
  พราชธาตุพนม เครื่องซักผ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 200 ปอนด์   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  อ.ธาตุพนม  จำนวน 1 เครื่อง   ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 งานพัสดุ กลุ่ม ณ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 งานพัสดุ กลุ่ม  
  จ.นพ     ภารกิจด้านอำนวยการ รพ.สมเด็จ ภารกิจด้านอำนวยการ รพ.สมเด็จ  
        พระยุพราชธาตุพนม อ.ธาตุพระนม พระยุพราชธาตุพนม อ.ธาตุพนม   
        จ.นพ จ.นพ และประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่าน  
          การคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น  
          ในการเสนอราคาในวันที่ 11 มิ.ย. 55  
7 มิ.ย. 55 รพ.โพนสวรรค์ สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้อง ER 478,000- 31 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2555 31 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2555 20-มิ.ย.-55
  อ.โพนสวรรค์ รพ.โพนสวรรค์   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  เวลา 08.30-16.30 น. วันสุดท้ายรับ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมณัฐภพ
  จ.นพ     ในวันและเวลาราชการ ซองเวลา 08.30-12.00 น. ประกาศ รพ.โพนสวรรค์
        ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.โพนสวรรค์ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ  
        อ.โพนสวรรค์ จ.นพ คัดเลือกขั้นต้นในวันที่ 18 มิ.ย. 55 ที่  
          ป้ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
          รพ.โพนสวรรค์  
7 มิ.ย. 55 อบต.โนนสะอาด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ   5-18 มิ.ย. 2555 5-18 มิ.ย. 2555 20-มิ.ย.-55
  อ.บ้านม่วง จ.สน ของ อบต.โนนสะอาด จำนวน 3 โครงการ   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
    1.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1,016,000- เว้นวันหยุดราชการ ส่วนการคลัง เว้นวันหยุดราชการ ส่วนการคลัง  
    บ้านนาเต่า หมู่ที่ 3   อบต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สน  อบต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สน   
    2.โครงการค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล 171,000- และในวันที่ 19 มิ.ย. 2555 ระหว่าง และในวันที่ 19 มิ.ย. 2555 ระหว่าง  
    บ้านโนนสวรรค์ หมู 4   เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์รวม  
    3.โครงการว่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสุข 700,000- มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ  
    สำราญ-บ้านวังยาว   อบต.ระดับอำเภอ อ.บ้านม่วง  อบต.ระดับอำเภอ อ.บ้านม่วง   
        (ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง) จ.สน (ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง) จ.สน  
8 มิ.ย. 55 สนง.ทต.ดงมะไฟ สอบราคาจ้างเหมา โครงการวางท่อระบายน้ำ  429,900- 6-20 มิ.ย. 2555 6-20 มิ.ย. 2555 22-มิ.ย.-55
  ต.ขมิ้น อ.เมือง ค.ส.ล. เข้าหนองนาโทน   ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. และในวัน เวลา 09.00-15.00 น. ในวันราชการ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประ
  จ.สน     ที่ 21 มิ.ย. 2555 ระหว่างเวลา  งานพัสดุและทรัพย์สิน กองการประ ชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50ปี 
        09.00-12.00 น. งานพัสดุและทรัพย์ ปา ทต.ดงมะไฟ และในวันที่ 21 มิ.ย. ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร จ.สน
        สิน กองการประปา สนง.ทต.ดงมะไฟ 2555 เวลา 14.00-15.00 น. ยื่น ณ  
        ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สน ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระ  
          เกียรติ 50 ปี ที่ว่าการ อ.เมือง สน.  
          โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการ  
          ตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ เวลา  
          13.30 น.  
11 มิ.ย. 55 ทต.ส่องดาว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างราง 216,000- 5-19 มิ.ย. 2555 5-19 มิ.ย. 2555 20-มิ.ย.-55
  อ.ส่องดาว จ.สน ระบายน้ำสำเร็จรูป ซอยนางสอง ประจำปีงบ   ในวันและเวลาราชการ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ กองคลัง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
    ประมาณ 2555   (งานพัสดุและทรัพย์สิน) สนง.ทต. (งานพัสดุและทรัพย์สิน) สนง.ทต. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับ
        ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สน ส่วนวันที่ ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สน ส่วนวันที่ อำเภอ(ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ
        19 มิ.ย. 2555 ขายเอกสารสอบราคา 19 มิ.ย. 2555 ยื่นซองเอกสารสอบ ส่องดาว) อ.ส่องดาว จ.สน
        ที่ห้องศูนย์รวมข่าวสาร (ชั้นที่ 2) ที่ว่า ราคาที่ห้องศูนย์รวมข่าวสาร (ชั้นที่ 2)  
        การอำเภอส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สน ที่ว่าการอำเภอส่องดาว อ.ส่องดาว  
        ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. จ.สนตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  
12 มิ.ย. 55 ม.เทคโนโลยี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ที่ ส.14/2555   11-26 มิ.ย. 2555 ในวันราชการ 11-25 มิ.ย. 2555   
  ราชมงคลอีสาน ตู้บริการข้อมูลการศึกษา จำนวน 1 ชุด   ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น.  ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น.   
  วิทยาเขต     ฝ่ายออกแบบและพัสดุ ม.เทคโนโลยี ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ งาน  
  สกลนคร     ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร บริหารแผนและคลัง สนง.วิทยาเขต  
          สกลนครในวันราชการ และคณะ  
          กรรมการจะเปิดซองส่วนที่ 1 (เอก  
          สารคุณสมบัติ)ในวันที่ 26 มิ.ย. 2555  
          เวลา 09.30 น. และกำหนดเปิดซอง  
          ส่วนที่ 2 (ใบเสนอราคา) ในวันที่ 26   
          มิ.ย. 2555 เวลา 10.45 น. ณ ฝ่าย  
          ออกแบบและพัสดุ งานบริหารแผน  
          และการคลัง สนง.วิทยาเขตสกลนคร  
12 มิ.ย. 55 อบต.พังโคน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง    8-21 มิ.ย. 2555 8-21 มิ.ย. 2555 22-มิ.ย.-55
  อ.พังโคน จ.สน 1.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม 248,000- ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
    เหล็กภายในหมู่บ้าน ถ.ร่วมอุทิศ    ในวันเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง ในวันเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
    บ.นาเหมืองน้อย หมู่ 3   อบต.พังโคน อ.พังโคน จ.สน และวันที่ อบต.พังโคน อ.พังโคน จ.สน และวันที่ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
    2.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม 294,000- 21 มิ.ย. 2555 ขายเอกสารและรับ 21 มิ.ย. 2555 ขายเอกสารและรับ ระดับอำเภอ(สนง.ท้องถิ่น อ.พังโคน)
    เหล็กภายในหมู่บ้าน ถ.สายแก้ว-ถ.ร่วมอุทิศ   ซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อ.พังโคน จ.สน
    บ.โนนสูง ม.4   การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับ การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับ  
    3.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม 248,000- อำเภอ(สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ อำเภอ(สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ  
    เหล็ก ถ.ประชาร่วมใจ (ช่วงที่ 1) บสร้างขุ่ย ม.6   พังโคน) อ.พังโคน จ.สน  พังโคน) อ.พังโคน จ.สน   
    4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 249,000- เวลา 08.30-12.00 น. และ ณ อบต. เวลา 08.30-12.00 น. และ ณ อบต.  
    ถ.ศรีบูรพา (ช่วงที่ 1) ม.1   พังโคน อ.พังโคน จ.สน  พังโคน อ.พังโคน จ.สน   
    5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 272,000- ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น.  
    ภายในหมู่บ้าน ถ.พิพัฒน์อุทิศ ม.2 บ.นาเหมือง        
    6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 249,000-      
    ภายในหมู่บ้าน ถ.ประชาอุทิศ(ช่วงที่ 1)         
    บ.หนองหญ้าปล้อง ม. 7        
    7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 245,000-      
    ภายในหมู่บ้าน ถ.จันทร์เกษม-นาดอนกอก        
    บ.ดอนตาล ม.5        
12 มิ.ย. 55 ทต.พังโคน สอบราคาจ้างเหมาถมที่ดิน ทต.พังโคน   7-20 มิ.ย. 2555 7-20 มิ.ย. 2555 22-มิ.ย.-55
  อ.พังโคน จ.สน จำนวน 3 รายการ   ในวันและเวลาราชการ ที่งานพัฒนา ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    1.ถมที่ดิน ทต.พังโคน โฉนดที่ดินเลขที่ 18186 270,000- รายได้ กองคลัง สนง.ทต.พังโคน ในวันและเวลาราชการ ที่งานพัสดุ  
    เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 67 ตรว.   อ.พังโคน จ.สน สนง.ทต.พังโคน และในวันที่ 21 มิ.ย.  
    2.ถมที่ดิน ทต.พังโคน โฉนดที่ดินเลขที่ 18187 270,000-   2555 เวลา 09.30-11.00 น. ณ สนง.  
    ม. 8 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 67 ตรว.     ท้องถิ่น อ.พังโคน(สถานที่กลาง)  
    3.ถมที่ดิน ทต.พังโคน โฉนดที่ดินเลขที่ 18191 294,000-      
    เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 8 ตรว.        
12 มิ.ย. 55 สนง.สาธารณสุข สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา 1,932,200- 6-18 มิ.ย. 2555 6-18 มิ.ย. 2555 19-มิ.ย.-55
  จ.อุดรธานี รพ.ชุมชนใหม่ จำนวน 1 แห่ง ที่ รพ.ประจักษ์ศิล   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
    ปาคม ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำ   งานพัสดุ ฝ่ายบริหารฯ สนง.สาธารณ ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารฯ สนง.สาธา ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารฯ สนง.
        สุข จ.อุดรธานี รณสุข จ.อุดรธานี และจะตรวจสอบ สาธารณสุข จ.อุดรธานี
          คุณสมบัติผู้เสนอราคาที่มีผลประ  
          โยชน์ร่วมกันในวันที่ 19 มิ.ย. 2555  
          ตั้งแต่เวลา 09.30-12.30 น.  
12 มิ.ย. 55 สนง.สาธารณสุข สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา 1,932,200- 6-18 มิ.ย. 2555 6-18 มิ.ย. 2555 19-มิ.ย.-55
  จ.อุดรธานี รพ.ชุมชนใหม่ จำนวน 1 แห่ง ที่ รพ.กู่แก้ว   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
     อ.กู่แก้ว จ.อด ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำ   งานพัสดุ ฝ่ายบริหารฯ สนง.สาธารณ ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารฯ สนง.สาธา ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารฯ สนง.
        สุข จ.อุดรธานี รณสุข จ.อุดรธานี และจะตรวจสอบ สาธารณสุข จ.อุดรธานี
          คุณสมบัติผู้เสนอราคาที่มีผลประ  
          โยชน์ร่วมกันในวันที่ 19 มิ.ย. 2555  
          ตั้งแต่เวลา 09.30-12.30 น.  
13 มิ.ย. 55 รพ.โพนสวรรค์ ประกาศยกเลิกสอบราคาก่อสร้างปรับปรุงต่อ        
  ต.โพนสวรรค์ เติมห้อง ER รพ.โพนสวรรค์ จ.นพ ตามเอกสาร        
  อ.โพรสวรรค์ เลขที่ 7/2555 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2555 เนื่องจาก        
  จ.นพ รพ.โพนสวรรค์ มีการพัฒนาคุณภาพ รพ.        
    เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพ HA ซึ่งการดำ        
    เนินการดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณจำนวน        
    มากเพื่อไม่ให้กระทบต่อสถานการเงินของโรง        
    พยาบาล จึงเห็นควรยกเลิกการก่อสร้างปรับ        
    ปรุงต่อเติมห้อง ER รพ.โพรสวรรค์        
13 มิ.ย. 55 รพ.โพนสวรรค์ สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องแพทย์แผน   11-22 มิ.ย. 2555 11-22 มิ.ย. 2555 27-มิ.ย.-55
  ต.โพนสวรรค์ ไทยและอาคารสำนักงานสำหรับโรงพยาบาล   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. วันสุดท้ายรับ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมณัฐภพ
  อ.โพรสวรรค์ ส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย อ.โพนสวรรค์   ในวันและเวลาราชการ ซองเวลา 08.30-12.00 น. ประกาศ รพ.โพนสวรรค์
  จ.นพ กลุ่มที่ 1   ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.โพนสวรรค์ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ  
    1.รพ.สต.โพนจาน ต่อเติมห้องแพทย์แผนไทย 94,000- อ.โพนสวรรค์ จ.นพ คัดเลือกขั้นต้นในวันที่ 25 มิ.ย. 2555  
    2.รพ.สต.ขว้างคลี ต่อเติมห้องแพทย์แผนไทย 94,000-   ที่ป้ายประกาศ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
    กลุ่มที่ 2     รพ.โพนสวรรค์  
    1.รพ.สต.โพนบก ต่อเติมห้องแพทย์แผนไทย 94,000-      
    2.รพ.สต.นาใน ต่อเติมอาคารสำนักงาน 95,000-      
13 มิ.ย. 55 สถานีทดสอบ ประกาศขายทอดตลาด ที่ ขต 49/2555   ผูสนใจขอทราบรายละเอียดและดู ผู้สนใจจะเข้าร่วมการประมูลได้ในวัน  
  พันธ์สัตว์ พัสดุชำรุด จำนวน 71 รายการ แบบประมูล   สภาพได้ที่ สถานีวิจัยทดสอบพันธ์ ที่ 26 มิ.ย. 2555   
  สกลนคร ด้วยวาจา   สัตว์สกลนคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจน เวลา 10.00 - 12.00 น. ณสถานีวิจัย  
  อ.เมือง จ.สน     ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2555 ทอสอบพันธ์สัตว์สกลนคร   
          อ.เมือง จ.สน  
13 มิ.ย. 55 โรงเรียนมัธยม สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับการจัดการ   11-26 มิ.ย. 2555 11-26 มิ.ย. 2555 27-มิ.ย.-55
  ศึกษาเทศบาล3 เรียนการสอนภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศ   ในวันและเวลาราชการ ส่วนวันที่ 26 ในวันและเวลาราชการ สำหรับวันที่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  "ยุติธรรมวิทยา" บาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" สังกัดเทศบาลนคร   มิ.ย. 2555 ซื้อเอกสารภายในเวลา  26 มิ.ย. 2555 ให้ยื่นซองเสนอราคา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
  อ.เมือง จ.สน สกลนคร จำนวน 120 รายการ   12.00 น. งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล 3 ภายในเวลา 15.00 น. ณ โรงเรียน สกลนคร ชั้น 2 (หลังเก่า) 
         "ยุติธรรมวิทยา" สังกัดเทศบาลนคร เทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"  
        สกลนคร    
13 มิ.ย. 55 สนง.ทต. สอบราคาจ้าง จำนวน 15 โครงการ   11-22 มิ.ย. 2555 11-22 มิ.ย. 2555 29-มิ.ย.-55
  ปลาโหล 1.โครงการขุดขยายหนองน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำ 200,000- ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  อ.วาริชภูมิ จ.สน ประปา บ.งิ้ว ม. 2    สนง.ทต.ปลาโหล ณ กองคลัง ทต.ปลาโหล    
    2.โครงการขุดลอกหนองกอเตย บ.ปลาโหลน้อย 200,000-   และวันที่ 25 มิ.ย. 2555  
    ม. 10     ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น.  
    3.โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายใน 200,000-   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัด  
    หมู่บ้าน บ.ดอนยานาง หมู่ 3     จ้างระดับอำเภอ  
    4.โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 200,000-      
    บ.ผักตบ ม. 7        
    5.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนก 211,000-      
    ประสงค์ บ.เชียงเครือ ม. 9        
    6.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม 200,000-      
    เหล็กภายในหมู่บ้าน บ.หนองท่ม        
    7.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม 156,000-      
    เหล็กภายในหมู่บ้าน บ.โนนอุดม ม.14        
    8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 199,000-      
    ภายในหมู่บ้าน บ.ปลาโหล ม.4        
    9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 264,000-      
    ภายในหมู่บ้าน บ.ไฮ่ ม.5        
    10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 197,000-      
    ภายในหมู่บ้าน บ.นาบ่อ ม.6        
    11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 218,000-      
    ภายในหมู่บ้าน บ.ดงคำโพธิ์        
    12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 199,000-      
    ภายในหมู่บ้าน บ.ผักตบ ม.16        
    13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,771,000-      
    ระหว่างหมู่บ้าน สาย บ.ปลาโหล ม.4 - บ.พังฮอ        
    ม.1        
    14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,290,000-      
    ระหว่างหมู่บ้าน สาย บ.ปลาโหล ม.4 - บ.นาบ่อ        
    ม.6        
    15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 655,000-      
    ระหว่างหมู่บ้าน สาย บ้านดงคำโพธิ์ ม.11 - บ้าน        
    ดงเชียงเครือ ม.9         
13 มิ.ย. 55 อบต.ค้อใต้ 1.สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบาย คสล. แบบ  350,000- 8-26 มิ.ย. 2555 8-27 มิ.ย. 2555 28-มิ.ย.-55
  อ.สว่างแดนดิน สำเร็จรูป (รูปตัวยูแบบมีฝาปิด) จำนวน 2 จุด   ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  จ.สน บ.หนองแคสอง ม.10   อบต.ค้อใต้ (ห้องส่วนการคลัง) ณ อบต.ค้อใต้ (ห้องส่วนการคลัง)และ  
    2.สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 300,000-   ในวันที่ 25 มิ.ย. 55 ณ ห้องศูนย์รวม  
    แบบสำเร็จรูป (รูปตัวยูพร้อมฝาปิด)     ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจ้าง ชั้น 2 ที่ว่า  
    บ.ค้อใต้ ม.1     การอำเภอสว่างแดนดิน  
    3.สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 350,000-      
    แบบสำเร็จรูป (รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด)        
    บ.ขามพัฒนา ม. 9        
    4.สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 350,000-      
    แบบสำเร็จรูป (รูปตัวยูแบบมีฝาปิด)        
    บ.ขาม ม.3        
18 มิ.ย. 55 อบต.พังโคน แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อ        
  อ.พังโคน จ.สน สร้างในเขตพื้นที่ อบต.พังโคน อ้างถึงประกาศ        
    อบต.พังโคน จำนวน 8 โครงการ นั้น อบต.        
    พังโคน ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา        
    จ้างก่อสร้างดังนี้        
    ข้อความเดิม        
    4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 249,000-      
    ถ.ศรีบูรพา (ช่วงที่ 1) ม.1        
    5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 272,000-      
    ภายในหมู่บ้าน ถ.พิพัฒน์อุทิศ ม.2 บ.นาเหมือง        
    6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 249,000-      
    ภายในหมู่บ้าน ถ.ประชาอุทิศ(ช่วงที่ 1)         
    บ.หนองหญ้าปล้อง ม. 7        
    7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 245,000-      
    ภายในหมู่บ้าน ถ.จันทร์เกษม-นาดอนกอก        
    บ.ดอนตาล ม.5        
    ข้อความใหม่        
    4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย 249,000-      
    ในหมู่บ้าน ถ.ศรีบูรภา (ช่วงที่ 1) ม.1        
    5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 272,000-      
    ภายในหมู่บ้าน ถ.พิพัฒน์อุทิศ ม.2 บ.นาเหมือง        
    6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 249,000-      
    ภายในหมู่บ้าน ถ.ประชาอุทิศ(ช่วงที่ 1)         
    บ.หนองหญ้าปล้อง ม. 7        
    7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 245,000-      
    ภายในหมู่บ้าน ถ.จันทร์เกษม-นาดอนกอก        
    บ.ดอนตาล ม.5        
    8.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังภายใน 143,500-      
    หมู่บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ 13         
18 มิ.ย. 55 สนง.สาธารณสุข สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    11-21 มิ.ย. 2555 11-21 มิ.ย. 2555 25-มิ.ย.-55
  จ.นพ Computer Server จำนวน 12 เครื่อง   งานพัสดุ ชั้น 2 อาคาร สนง.สาธารณ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        สุขจังหวัดนครพนม  ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน  
        ในวันและเวลาราชการ สาธารณสุขจังหวัดนครพนมและประ  
          กาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้ที่มี  
          คุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคา  
          ในวันที่ 22 มิ.ย. 2555   
18 มิ.ย. 55 สนง.จ.นพ. สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดการจัดทำคู่   11-22 มิ.ย. 2555 11-22 มิ.ย. 2555 25-มิ.ย.-55
  กลุ่มงานยุทธ มือท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก 4 ภาษา โครงการ   ในวันและเวลาราชการ วิทยาลัยการ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
  ศาสตร์การ ส่งเสริมและการพัฒนาบุคลากรมาตรฐานและ   ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัย ปฏิบัติการเรียนการสอน ชั้น 2 วิทยา
  พัฒนาจังหวัด บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒ   ม.นครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม  ลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
    นาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว (พัฒนาเครือ   การบริหาร ชั้น 2  บริการ ม.นครพนม อาคารสารสน บริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
    ข่ายด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก:การ     เทศเพื่อการบริหาร ชั้น 2  
    สร้างแบรนด์กลุ่มจังหวัด)        
18 มิ.ย. 55 อบต.แวง ประกาศสอบราคารวม 6 โครงการ   13-26 มิ.ย. 2555 13-26 มิ.ย. 2555 28-มิ.ย.-55
  อ.สว่างแดนดิน 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  จ.สน ซอยพรมงคล บ.แวง ม.1   ณ ที่ทำการ อบต.แวง อ.สว่างแดนดิน ณ ที่ทำการอบต.แวง อ.สว่างแดนดิน ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
    2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ.สน และวันที่ 27 มิ.ย. 2555  จ.สน และวันที่ 27 มิ.ย. 2555  การจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ ณ ที่
    ซอยวางเฉย บ.โนนเสาขวัญ ม.2   ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น.  ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น.  ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน ชั้น 2 จ.สน
    3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ  
    ซอยมิตรภาพ ระยะที่ 3 บ.โนนเรือ ม.7   การจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ ณ ที่ หรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ   
    4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน ชั้น 2 ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน ชั้น 2  
    ซอยบูรภา ระยะที่ 2 บ.โพนงาม ม.9   อ.สว่างแดนดิน จ.สน อ.สว่างแดนดิน จ.สน  
    5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
    ซอยพิพัฒมงคล ระยะที่ 1 บ.โคกสีไค ม.5        
    6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 147,000-      
    ซอยวัดเวฬุวัน ระยะที่ 2 บ.แวง ม.1        
18 มิ.ย. 55 สนง.ทต.ตองโขบ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   12-25 มิ.ย. 2555 12-25 มิ.ย. 2555 27-มิ.ย.-55
  อ.โคกศรีฯ จ.สน (รถดูดสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 คัน    ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป้นต้นไป 
        สนง.ทต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ ณ สนง.ทต.ตองโขบ อ.โคกศรีฯ จ.สน ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
        จ.สน และวันที่ 26 มิ.ย. 2555 เวลา 08.30 จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
          ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าว ถิ่นในระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอ
          สารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปก ชั้น 2)
          ครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอ  
          (ที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2)  
18 มิ.ย. 55 รพ.เจริญศิลป์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   12-26 มิ.ย. 2555 12-26 มิ.ย. 2555 27-มิ.ย.-55
  อ.เจริญศิลป์ รถจักรยานยนต์ 110 ซีซี จำนวน 5 คัน สำหรับ   งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  เวลา 10.00 น. เป้นต้นไป
  จ.สน รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด สนง.สาธารณ   รพ.เจริญศิลป์ ในวันและเวลาราชการ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป  ณ รพ.เจริญศิลป์
    สุขอำเภอเจริญศิลป์     รพ.เจริญศิลป์  
21 มิ.ย. 55 รพ.ปลาปาก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจ   11-25 มิ.ย. 2555 11-25 มิ.ย. 2555 27-มิ.ย.-55
  อ.ปลาปาก อวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. วันสุด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  จ.นพ 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง   งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ท้ายรับซองเวลา 08.30-16.30 น.  
        รพ.ปลาปาก จ.นพ ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
          รพ.ปลาปาก จ.นพ ประกาศรายชื่อผู้  
          ที่ผ่านการคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติ  
          เบื้องต้นในการเสนอราคาในวันที่ 26  
          มิ.ย.-55  
21 มิ.ย. 55 สนง.ทต.ดงมะไฟ สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ   18 มิ.ย.-2 ก.ค. 2555 18 มิ.ย.-2 ก.ค. 2555 4-ก.ค.-55
  ต.ขนิ้น อ.เมือง 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระ 222,000- ในวันราชการ เวลา 09.00-15.00 น. เวลา 09.00-15.00 น. ในวันราชการ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
  จ.สน บายน้ำ คสล. ถ.ประเชิญโชค ซอย(บ้านลุงแหล่)   และในวันที่ 3 ก.ค. 2555 ระหว่าง งานพัสดุ กองคลัง ทต.ดงมะไฟ และ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระ
    ตามแบบแปลนเลขที่ 07/2555   เวลา 09.00-12.00 น. กองคลัง (งาน วันที่ 3 ก.ค. 55 เวลา 14.00-15.00น. เกียรติ 50 ปี ที่ว่าการ อ.เมือง จ.สน
    2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระ 171,000- พัสดุและทรัพย์สิน) สนง.ทต.ดงมะไฟ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระ  
    บายน้ำ คสล. ถ.ราชดำเนิน    ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สน เกียรติ 50 ปี ที่ว่าการ อ.เมือง สน.  
    ซอย(บ้านผู้ช่วยหน่อง)     โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการ  
    ตามแบบแปลนเลขที่ 9/2555     ตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 4 ก.ค.  
    3.โครงการก่อสร้าง ถ. คสล. พร้อมรางระบาย 184,300-   55 เวลา 13.30 น.  
    น้ำ คสล. พลสัญจร ซอย(บ้านลุงจันทร์)        
    ตามแบบแปลนเลขที่ 10/2555        
    4.โครงการก่อสร้าง ถ.ไม่ตรีจิตร(แยกถนนคลอง 40,900-      
    ตามแบบแปลนเลขที่ 11/2555        
    5.โครงการก่อสร้าง ถ. คสล. พร้อมรางระบาย 155,900-      
    น้ำ คสล. ถ.ประชาพัฒนา ซ. 2 (บ้านผู้ใหญ่บ้าน        
    ไชยวัฒน์) ตามแบบแปลนเลขที่ 12/2555        
    6.โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถ.ราษฎร์สามัค 122,300-      
    คี (หน้าบ้านยายทองรัตน์) ตามแบบแปลน        
    เลขที่ 05/2555        
    7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง 45,600-      
    ถนนพัฒนพลสัญจรกับถนนพัฒนพลช่วง        
    รอบบ้าน ตามแบบแปลนเลขที่ 05/2555        
    8.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เลียบถนน 195,500-      
    นิตโยสายนอกโดยวางท่อระบายน้ำ คสล.         
    ตามแบบแปลนเลขที่ 30/2555        
    9.โครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตอาคารโดม 116,000-      
    สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล่น ทต.ดงมะไฟ        
    จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนเลขที่ 28/2555        
    10.โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง  500,000-      
    ตามแบบแปลนเลขที่ 27/2555        
21 มิ.ย. 55 สนง.ทต.ตองโขบ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างงาน   15-28 มิ.ย. 2555 15-28 มิ.ย. 2555 29-มิ.ย.-55
  อ.โคกศรีฯ จ.สน จำนวน 2 โครงการ   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
    1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม 328,600- สนง.ทต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ ณ ทต.ตองโขบ อ.โคกศรีฯ จ.สน และ  
    เหล็ก ภายในหมู่บ้านนามน ม.4   จ.สน วันที่ 29 มิ.ย. 55 เวลา 09.00-12.00  
    2.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม 292,000-   น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัด  
    เหล็ก (ลำห้วยหีบ) บ.นาสีนวล ม.3     ซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน  
          ท้องถิ่นในระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการ  
          อ.โคกศรีฯ (ชั้น 2)   
21 มิ.ย. 55 อบต.ส่องดาว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 163,000- 15-26 มิ.ย. 2555 15-26 มิ.ย. 2555 27-มิ.ย.-55
  อ.ส่องดาว จ.สน ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทันสมัย ม.7   ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์รวม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        อบต.ส่องดาว ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง  
          ของ อบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการ  
          อ.ส่องดาว ชั้น 2) และประกาศราย  
          ชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาวันที่ 27 มิ.ย.55  
          เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อบต.  
          ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สน  
21 มิ.ย. 55 สนง.ปศุสัตว์ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร น้ำเชื้อโคเนื้อพันธุ์   14-25 มิ.ย. 2555 14-25 มิ.ย. 2555 26-มิ.ย.-55
  จ.สน ภูพานแช่แข็ง จำนวน 1,250 หลอด   ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
        ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ สนง.ปศุสัตว์ จ.สน  
        งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.    
        ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร    
21 มิ.ย. 55 ร.ร.เทศบาล 2 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับ   15-27 มิ.ย. 2555 15-27 มิ.ย. 2555 28-มิ.ย.-55
  "เชิงชุมอนุชน สนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี   ในวันและเวลาราชการ งานพัสดุ ในวันเวลาราชการ ร.ร.เทศบาล 2 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  วิทยา" อ.เมือง 1.ระดับอนุบาล  จำนวน 68 รายการ   ร.ร.เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" "เชิงชุมอนุชนวิทยา" และวันที่ 27 มิ.ย. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
  จ.สน 2.ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 14 รายการ   ส่วนวันที่ 27 มิ.ย. 55 ภายในเวลา 55 ภายในเวลา 15.00 น. ณ ศาลา สกลนคร ชั้น 2 (หลังเก่า) 
    3.ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 14 รายการ   12.00 น. กลาง จ.สน ชั้น 2 (หลังเก่า)  
    4.ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 รายการ        
    5.ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 14 รายการ        
    6.ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 14 รายการ        
    7.ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 รายการ        
21 มิ.ย. 55 อบต.ดงหม้อ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน 140,000- 14-28 มิ.ย. 2555 29-มิ.ย.-55 29-มิ.ย.-55
  ทอง อ.บ้านม่วง จำนวน 2 เครื่อง   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.30-10.30 น. ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
  จ.สน     ส่วนการคลัง อบต.ดงหม้อทอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัด ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัด
        อ.บ้านม่วง จ.สน จ้างของ อบต.ระดับอำเภอ อำเภอ จ้างของ อบต.ระดับอำเภอ อำเภอ
          บ้านม่วยง จ.สน บ้านม่วยง จ.สน
22 มิ.ย. 55 สนง.ทต.ตองโขบ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงาน ประเภท 179,400- 18-29 มิ.ย. 2555 2-ก.ค.-55 2-ก.ค.-55
  อ.โคกศรีฯ จ.สน อาคาร จำนวน 1 โครงการ จำนวน 4 แห่ง   ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00-10.00 น. ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
    1.โครงการปรับปรุงต่อเติมและปรับปรุงอาคาร   สนง.ทต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ ณ ศูนย์ร่วมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหีบ   จ.สน จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง  
    2.โครงการปรับปรุงต่อเติมและปรับปรุงอาคาร     ถิ่นในระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอ  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแข้     โคกศรีสุพรรณ (ชั้น 2)  
    3.โครงการปรับปรุงต่อเติมและปรับปรุงอาคาร        
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ศรีสุพรรณ        
    4.โครงการปรับปรุงต่อเติมและปรับปรุงอาคาร        
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแคน        
22 มิ.ย. 55 สนง.ทต.นาใน สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง   18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2555 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2555 3-ก.ค.-55
  อ.พรรณานิคม จำนวน 4 โครงการ   ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
  จ.สน 1.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ 212,300- เวลาราชการ ยกเวนวันที่ 29 มิ.ย. 55 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่งานพัสดุ  
    การเกษตร สายหนองปลิง-บ้านนาเลา หมู่ 4   ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น.  และทรัพย์ กองคลัง ทต.นาใน  
    2.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ 214,000- งานพัฒนารายได้ กองคลัง ทต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สน ยกเว้นวันที่ 29   
    เกษตร สายมิยาซาว่า บ้านหนองผือน้อย หมู่ 8   อ.พรรณานิคม จ.สน มิ.ย. 55 ระหว่างเวลา 10.30-11.00น.  
    3.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 136,900-   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการ  
    เหล็กภายในหมู่บ้านสายทางแยกเข้าวัดป่า บ้าน     จ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอ  
    อูนดง หมู่ 1     พรรณานิคม จ.สน  
    4.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 219,300-      
    เหล็กภายในหมู่บ้าน สายวัดแจ้งโพธิ์ชัยบ้านผัก        
    คำภู หมู่ 9        
25 มิ.ย. 55 สนง.ทต. ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง        
  วาริชภูมิ จำนวน 2 โครงการ ตามที่ประกาศสอบราคา        
  อ.วาริชภูมิ จ.สน จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (ครั้งที่ 2)        
    และเอกสารเลขที่ 2-2555 ลงวันที่ 14 พ.ค. 55        
    ตามรายการดังนี้        
    1.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วย        
    ปลาหางบ้านใต้        
    2.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนน        
    บัวพัมธ์อุทิศ ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นเอกสารสอบ        
    ราคาโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด เพื่อปฏิบัติ        
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ        
    พัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น        
    พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน        
    (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 45 ดังนั้น ทต.จึงขอ        
    ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน        
    2 โครงการ (ครั้งที่2) และเอกสารเลขที่ 2/2555        
    ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555        
29 มิ.ย. 55 รพ.ศรีสงคราม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจ   25 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2555 25 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2555 11-ก.ค.-55
  อ.ศรีสงคราม อวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี   ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ประกาศราย เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 
  จ.นพ 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง   กลุ่มงานบริหาร รพ.ศรีสงคราม ชื่อผู้ที่มีสิทธิเสนอราคาในวันที่ 10  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 
          ก.ค. 55 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่ม รพ.ศรีสงคราม
          งานบริหาร รพ.ศรีสงคราม   
29 มิ.ย. 55 อบต. สอบราคาตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สนง. 162,600- 25 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2555 9-ก.ค.-55 9-ก.ค.-55
  อินทร์แปลง (เครื่องปรับอากาศ)   ในวันและเวลาราชการ ส่วนการคลัง ระหว่างเวลา 10.30-11.00 น. ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  อ.วานรนิวาส 1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด   อบต.อินทร์แปลง  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ  
  จ.สน 40,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง ราคา 50,800 บ.     หรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ   
    พร้อมค่าติดตั้ง     ที่ว่าการ อ.วานรนิวาส จ.สน   
    2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด        
    48,000 BTU จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 55,900 บ.        
    พร้อมค่าติดตั้ง        
29 มิ.ย. 55 อบต.บะฮี สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายใน 231,000- 27 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2555 27 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2555 12-ก.ค.-55
  อ.พรรณานิคม หมู่บ้าน บ.บะฮี ม. 5 (สาย 1) (สอบราคาเลขที่   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
  จ.สน สจ. 09/2555) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตาม   งานพัสดุ ส่วนการคลัง อบต.บะฮี ณ ส่วนการคลัง อบต.บะฮี  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
    แบบมาตรฐานงานท้องถิ่น       การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
            ระดับอำเภอ อ.พรรณานิคม จ.สน
29 มิ.ย. 55 อบต.บึงทวาย สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย   26 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2555 26 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2555 11-ก.ค.-55
  อ.เต่างอย จ.สน ในหมู่บ้าน 2 โครงการ   เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวัน ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
    1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย 107,000- เวลาราชการ ณ อบต.บึงทวาย เวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง อบต. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    ในหมู่บ้าน บ.บึงทวาย ม. 1   อ.เต่างอย จ.สน บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สน และในวันที่ การซื้อหรือการจ้าง อบต.ระดับ
    2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย 107,000-   10 ก.ค. 55 ระหว่างเวลา 09.30- อำเภอ (หอประชุมอำเภอเต่างอย)
    ในหมู่บ้าน บ.หนองสลาม ม. 9     16.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อ.เต่างอย จ.สน
          การซื้อหรือการจ้าง อบต.ระดับ  
          อำเภอ อ.เต่างอย จ.สน  
29 มิ.ย. 55 สนง.ทต.บงใต้ สอบราคาซื้อ จำนวน 2 โครงการ   27 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2555 27 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2555 11-ก.ค.-55
  อ.สว่างแดนดิน 1.โครงการสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์ 120,600- ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สนง. ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  จ.สน พัฒนาเด็กเล็ก   ทต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สน  ณ สนง.ทต.บงใต้  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อ/การจ้าง
    2.โครงการสอบราคาซื้อไฟสัญญาณจราจร 224,000-     ของเทศบาลตำบลระดับอำเภอ
    กระพริบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR        อ.สว่างแดนดิน (ชั้น 2) จ.สน
    CELL) พร้อมติดตั้ง