สอบราคาประจำเดือน  เมษายน 2555
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
5 เม.ย. 55 รพ.นาแก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   23 มี.ค. - 5 เม.ย. 2555 23 มี.ค. - 5 เม.ย. 2555 11-เม.ย.-55
  อ.นาแก เครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  จ.นครพนม     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.นาแก วันสุดท้ายรับซองเวลา 08.30-12.00  
          น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.นาแก  
          และประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัด  
          เลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการ  
          เสนอราคาในวันที่ 10 เม.ย. 2555  
5 เม.ย. 55 รพ.สน สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาตามรายการ ดังนี้   27 มี.ค. - 10 เม.ย. 2555 27 มี.ค. - 11 เม.ย. 2555 12-เม.ย.-55
  อ.เมืองฯ จ.สน Alteplase vial dry 50 mg จำนวน 95 หลอด   ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สน  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม  
        อ.เมือง จ.สน อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สน  
          อ.เมือง จ.สน  
5 เม.ย. 55 รพ.สน สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาตามรายการ ดังนี้   28 มี.ค. - 12 เม.ย. 2555 28 มี.ค. - 18 เม.ย. 2555 20-เม.ย.-55
  อ.เมืองฯ จ.สน Capecitabine film-coat tab 500 mg    ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 14,400 เม็ด   อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สน  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม  
        อ.เมือง จ.สน อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สน  
          อ.เมือง จ.สน  
5 เม.ย. 55 สนง.สาธารณสุข สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์เลขที่ 11/2555 ลงวันที่   26 มี.ค. - 10 เม.ย. 2555 26 มี.ค. -10 เม.ย. 2555 11-เม.ย.-55
  จังหวัดอุดรธานี 26 มี.ค. 2555 จำนวน 1 รายการ   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงาน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
    ยา Aluminium Hydroxide + Magnesium    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช  
    Hydroxide + Simethicone Suspension   สาธารณสุข สนง.สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุข สนง.สาธารณสุขจังหวัด  
    ขนาดบรรจุ 240 ml.จำนวน 95,743 ขวด   อุดรธานี อุดรธานี คระกรรมการเปิดซองสอบ  
          ราคา จะดำเนินการตรวจสอบผู้เสนอ  
          ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันที่  
          11 เม.ย. 2555 ระหว่างเวลา 13.30-  
          14.00 น.  
5 เม.ย. 55 สนง.สาธารณสุข สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์เลขที่ 12/2555 ลงวันที่   26 มี.ค. - 10 เม.ย. 2555 26 มี.ค. -10 เม.ย. 2555 11-เม.ย.-55
  จังหวัดอุดรธานี 26 มี.ค. 2555 จำนวน 1 รายการ   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงาน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
    ยานวด Methysalicylate compound Cream   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช  
    จำนวน 127,000 หลอด   สาธารณสุข สนง.สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุข สนง.สาธารณสุขจังหวัด  
        อุดรธานี อุดรธานี คระกรรมการเปิดซองสอบ  
          ราคา จะดำเนินการตรวจสอบผู้เสนอ  
          ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันที่  
          11 เม.ย. 2555 ระหว่างเวลา 13.30น.  
5 เม.ย. 55 อบต.หนองบัว สอบราคาโครงการก่อสร้างภายในเขตตำบล   30 มี.ค. - 23 เม.ย. 2555 30 มี.ค. - 24 เม.ย. 2555 25-เม.ย.-55
  อ.นิคมน้ำอูน หนองบัว จำนวน 4 โครงการ   ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันราชการ ตามวัน เวลา และ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  จ.สน 1.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 150,000- งานพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนการคลัง  สถานที่กำหนดดังนี้ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
    เส้นทางนานางสมใจ พรหมศิลาจุดเริ่มต้นถนน   อบต.หนองบัว 30 มี.ค. - 23 เม.ย. 2555 จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
    อูนโคก-หนองไผ่ ถึงถนนหนองไผ่-หนองบัวบาน     ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  ระดับอำเภอ(หอประชุม อ.นิคมน้ำอูน)
    หมู่ 1     งานพัสดุส่วนการคลัง อบต.หนองบัว  
    2.โรงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน 108,500-   24-เม.ย.-55  
    อูนโคก หมู่ 1     ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.  
    3.โครงการปรับปรุงลานกีฬาประจำหมู่บ้าน 225,000-   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด  
    บ้านโคกสูง หมู่ 4     จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  
    4.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 100,000-   ระดับอำเภอ (อ.นิคมน้ำอูน) ดังนี้  
    เส้นทางนานายเสริมชัย วงค์ศรีจันทร์ หฒู่ 3     1.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ  
          เกษตรเส้นทางนานางสมใจ พรหม  
          ศิลาจุดเริ่มต้นถนนอูนโคก-หนองไผ่   
          ถึงถนนหนองไผ่-หนองบัวบาน หมู่ 1  
          ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น.  
          2.โรงการปรับปรุงระบบประปาประ  
          จำหมู่บ้านอูนโคก หมู่ 1  
          ตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น.  
          3.โครงการปรับปรุงลานกีฬาประจำ  
          หมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ 4  
          ตั้งแต่เวลา 10.00-10.30 น.  
          4.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ  
          การเกษตรเส้นทางนานายเสริมชัย  
           วงค์ศรีจันทร์ หฒู่ 3  
          ตั้งแต่เวลา 10.30-11.00 น.  
5 เม.ย. 55 รพ.บ้านแพง สอบราคาก่อสร้างสร้างโรงจอดรถ 178,623- 28 มี.ค. - 18 เม.ย. 2555 28 มี.ค. - 18 เม.ย. 2555 20-เม.ย.-55
  จ.นพ จักรยานยนต์ พร้อมหลังคา จำนวน 1 หลัง   ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 
        งานพัสดุ กลุ่มภารกิจอำนวยการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นพ
        รพ.บ้านแพง รพ.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นพ   
          ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ  
          ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 19 มี.ค. 55  
5 เม.ย. 55 ร.ร.โคกสีวิทยา สอบราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี    30 มี.ค. - 9 เม.ย. 2555 30 มี.ค. - 9 เม.ย. 2555 11-เม.ย.-55
  สรรค์  ประจำปีงบประมาณ 2555จำนวน 7,451 เล่ม    ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
  อ.สว่างแดนดิน รวม 123 รายการ   ร.ร.โคกสีวิทยาสรรค์ ณ ห้องธุรการ ร.ร.โคกสีวิทยาสรรค์ หลวงปู่จันดี เขมปัญโญ ร.ร.โคกสี
  จ.สน         วิทยาสรรค์
5 เม.ย. 55 อุทยานแห่งชาติ สอบราคาก่อสร้างซื้อวัสดุก่อสร้าง  330,000- 2 - 12 เม.ย. 2555 2 - 12 เม.ย. 2555 17-เม.ย.-55
  ภูพาน จำนวน 28 รายการ ลงวันที่ 2 เม.ย. 2555   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    ตามโครงการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการ   อุทยานแห่งชาติภูพาน ต.ห้วยยาง อุทยานแห่งชาติภูพาน ต.ห้วยยาง ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน ต.ห้วยยาง
    เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน กิจกรรมก่อสร้าง   อ.เมือง จ.สน อ.เมือง จ.สน ประกาศผู้ได้รับการคัด อ.เมือง จ.สน 
    ฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam)      เลือกให้เป็นคู่สัญญา ในวันที่ 17   
    จำนวน 206 แห่ง     เม.ย.-55  
5 เม.ย. 55 อบต.ดงหม้อ สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ   30 มี.ค. - 19 เม.ย. 2555 30 มี.ค. - 19 เม.ย. 2555 20-เม.ย.-55
  ทองใต้  1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 200,000- ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
  อ.บ้านม่วง 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 113,000- อบต.ดงหม้อทองใต้ ต.ดงหม้อทองใต้ ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการ
  จ.สน 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 250,000- อ.บ้านม่วง จ.สน ณ ส่วนการคลัง อบต.ดงหม้อทองใต้ จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
    4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 250,000-     ระดับอำเภอ(ที่ว่าการ อ.บ้านม่วง)
    5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 200,000-      
    6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 200,000-      
    7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 296,000-      
    8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยม 110,000-      
    คางหมูภายในหมู่บ้านดงหม้อทอง หมู่ 8        
    9.โครงการก่อสร้งรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 250,000-      
    ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ 10        
5 เม.ย. 55 สนง.ทต. สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ 282,000- 29 มี.ค. - 12 เม.ย. 2555 29 มี.ค. - 12 เม.ย. 2555 17-เม.ย.-55
  ส่องดาว คสล. พร้อมบ่อพัก ทางหลวงชนบทหมายเลข   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  อ.ส่องดาว จ.สน 2021 (ช่วงที่ 1)(ตามแบบเทศบาลตำบลส่องดาว   กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) ณ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับ
    กำหนดแบบ ทต.สด.08/2555)   สนง.ทต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สน สนง.ทต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สน อำเภอ (ที่ว่าการอำเภอส่องดาว)
11 เม.ย. 55 รพ.กุมภวาปี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    3-20 เมษายน 2555 3-20 เม.ย. 2555 24-เม.ย.-55
  อ.กุมภวาปี จำนวน 3 รายการ   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
  จ.อด 1.เครื่อง NIBP+Sp02+EKG จำนวน 2 เครื่อง 190,000- งานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ณ งานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวย  
    2.เครื่องตรวจคลื่นหัวใจชนิด 12 Lead  198,000- รพ.กุมภวาปี การ รพ.กุมภวาปี คณะกรรมการจะ  
    จำนวน 2 เครื่อง     ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบ  
    3.เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) จำนวน 1 เครื่อง 150,000-   เอกสารของผู้เสนอราคาที่มีผลประ  
    เช่าครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ     โยวชน์ร่วมกันในวันที่ 24 เม.ย. 2555  
    1.เช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบสุญญากาศ     ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
    อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง        
11 เม.ย. 55 อบต.ขมิ้น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม/ 1,432,000- 4-18 เม.ย. 2555 4-18 เม.ย. 2555 20-เม.ย.-55
  อ.เมืองฯ จ.สน งานขยายเขตท่อน้ำประปาหมู่บ้านภายในเขต   ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    ต.ขมิ้น อ.เมืองฯ จ.สน จำนวน 8 โครงการ   อบต.ขมิ้น(ส่วนการคลัง) ณ อบต.ขมิ้น(ส่วนการคลัง) และรับ  
    1.โครงการก่อสร้างหอถังโครงเหล็กประปา      วองวันสุดท้ายวันที่ 19 เม.ย. 2555  
    บ.ดงมะไฟพัฒนา หมู่ 12 จำนวน 3 แห่ง      ระหว่างเวลา 10.00-10.30 น.   
    2.โครงการปรับปรุงรื้อถอนย้ายหอถังโครงเหล็ก     ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการ  
    ประปาหมู่บ้าน(เดิม)และติดตั้งหอถังโครงเหล็ก     จ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับ  
    ประปาใหม่(บริเวณภายในวัดนาคำ)พร้อมขุด     อำเภอ อ.เมืองฯ จ.สน  
    เจาะบ่อบาดาลและอุปกรณ์ บ.ดงมะไฟ หมู่ 3        
    3.โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา พี.วี.ซี.         
    บ.ดงมะไฟ หมู่ 1        
    4.โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา พี.วี.ซี.        
    บ.ผักขะย่า หมู่ 3        
    5.โครงการจ้างเหมาขยายเขตท่อน้ำประปา         
    พี.วี.ซี บ.โคกเลาะ หมู 4        
    6.โครงการจ้างเหมาขยายเขตท่อน้ำประปา        
    พี.วี.ซี. บ.โคกเลาะน้อย หมู่ 5        
    7.โครงการจ้างเหมาขยายเขตท่อน้ำประปา        
    พี.วี.ซี. บ.พาน หมู่ 8        
    8.โครงการจ้างเหมาขยายเขตท่อน้ำประปา        
    พี.วี.ซี. บ.พานพัฒนา หมู่ 10        
11 เม.ย. 55 อุทยานแห่งชาติ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 330,000- 2-12 เม.ย. 2555 2-12 เม.ย. 2555 17-เม.ย.-55
  ภูผายล 1.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 250 ถุง   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  อ.เต่างอย จ.สน 2.ปูนซีเมนต์ จำนวน 550 ถุง   อุทยานแห่งชาติภูผายล ต.จันทร์เพ็ญ อุทยานแห่งชาติภูผายล ต.จันทร์เพ็ญ ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล
    3.ทราย จำนวน 200 ลบ.ม.   อ.เต่างอย จ.สน อ.เต่างอย จ.สน ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สน
    4.หินกรวด จำนวน 100 ลบ.ม.        
    5.เหล้กเส้นขนาด Ø 12 มม. จำนวน 100 เส้น        
    6.เหล็กเส้นขนาด Ø 9 มม. จำนวน 75 เส้น        
    7.เหล้กเส้นขนาด Ø 6 มม. จำนวน 30 เส้น        
    8.ลวดผูกเหล็ก จำนวน 10 มัด        
    9.ตะปู ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 100 กก.        
    10.ตะปู ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 100 กก.        
    11.ตะปู ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 100 กก.        
    12.จอบ จำนวน 50 อัน        
    13.มีด จำนวน 30 อัน        
    14.เลื่อยลันดา จำนวน 10 ปื้น        
    15.คีมตัดเหล็กแบบกรรไกร จำนวน 20 อัน        
    16.คีมตัดเหล็กแบบด้าม จำนวน 10 อัน        
    17.ถังหิ้วปูน จำนวน 50 ใบ        
    18.เกียงเหล็กปลายแหลม จำนวน 30 อัน        
    19.พลั่ว จำนวน 30 อัน        
    20.ฆ้อนตีตะปู จำนวน 20 อัน        
    21.อีเตอร์ขุดหิน จำนวน 5 อัน        
    22.สกัดปลายแหลม จำนวน 5 อัน        
    23.ถังบรรจุน้ำ ขนาด 20 ลิตร        
    24.อ่างเปลผสมปูน จำนวน 5 ใบ        
    25.น้ำยากันซึม จำนวน 10 แกลลอน        
    26.ไม้แบบ 1 นิ้ว × 8 นิ้ว × 3 ม.         
    จำนวน 150 แผ่น        
    27.ป้ายสังกะสี ขนาด 20 × 40 ซม. จำนวน         
    206 ป้าย พร้อมข้อความ        
11 เม.ย. 55 อุทยานแห่งชาติ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  314,600- 5-17 เม.ย. 2555 5-17 เม.ย. 2555 18-เม.ย.-55
  ภุพาน จ.สน ห้องน้ำ-องน้ำหญิง ขนาด 8 ห้อง   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        อุทยานแห่งชาติภูพาน ต.ห้วยยาง  อุทยานแห่งชาติภูพาน ต.ห้วยยาง  ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน ต.ห้วยยาง 
        อ.เมือง จ.สน อ.เมือง จ.สน อ.เมือง จ.สน
11 เม.ย. 55 อบต.ช้างมิ่ง สอบราคา จำนวน 6 โครงการ   4-24 เม.ย. 2555 4-24 เม.ย. 2555 25-เม.ย.-55
  อ.พรรณานิคม 1.โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.พร้อม 715,000- ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป้นต้นไป
  จ.สน ประตูและรั้วคอนกรีต อบต.ช้างมิ่ง   อบต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สน ณ อบต.ช้างมิ่ง และในวันที่ 24 เม.ย.  
    2.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์พร้อม 420,000-   2555 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ศูนย์  
    ห้องน้ำ หมู่ 5      รวมข้อมูลการซื้อการจ้างองค์การ  
    3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย 200,000-   บริหารส่วนตำบลระดับอำเภอชั้น 2  
    วัดโนนภู่-วัดป่าโสตถิผล หมู่ 4     ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม จ.สน  
    4.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมช่องเดี่ยว 264,000-      
    (บล็อกคอนเวีร์ส) หมู่ 2        
    5.โครงการปูกระเบื้องหินอ่อน อบต.ช้างมิ่ง 268,000-      
    6.โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 527,000-      
11 เม.ย. 55 ม.เทคโนโลยี สอบราคาก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 รายการ   2-24 เม.ย. 2555 2-27 เม.ย. 2555 30-เม.ย.-55
  ราชมงคลอีสาน 1.ก่อสร้างอาคารเพื่อสุขภาพและความงาม 1,300,061.66- ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น. ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป
  วิทยาเขต สน จำนวน 1 หลัง ตามประกาศที่ ส.7/2555    ฝ่ายออกแบบและพัสดุ อาคาร ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ อาคาร ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ อาคาร
    ลว. 30 มี.ค. 2555   อำนวยการ สนง.วิทยาเขตสกลนคร อำนวยการ สนง.วิทยาเขต สน ชั้น 1  อำนวยการ สนง.วิทยาเขต สน ชั้น 1
          ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
          วิทยาเขตสกลนคร กำหนดพิจารณา วิทยาเขตสกลนคร 
          การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ  
          ราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์  
          ร่วมกัน (บัญชีเอกสารส่วนที่ 1) ในวัน  
          ที่ 30 เม.ย. 2555 ตั้งแต่เวลา13.30น.  
          เป็นต้นไป กำหนดประกาศรายชื่อ   
          การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ  
          ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (บัญชี  
          เอกสารส่วนที่ 1) ในวันที่ 30 เม.ย.   
          2555 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป  
          ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ อาคาร  
          อำนวยการ สนง.วิทยาเขต สน ชั้น 1   
          ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
          วิทยาเขตสกลนคร   
    2.ก่อสร้างอาคารโรงครัว ตามประกาศที่ ส.8/ 702,761.54- 2-24 เม.ย. 2555 2-27 เม.ย. 2555 30-เม.ย.-55
    2555 ลว.30 มี.ค. 2555   ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น. ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป
        ฝ่ายออกแบบและพัสดุ อาคาร ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ อาคาร ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ อาคาร
        อำนวยการ สนง.วิทยาเขตสกลนคร อำนวยการ สนง.วิทยาเขต สน ชั้น 1  อำนวยการ สนง.วิทยาเขต สน ชั้น 1
          ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
          วิทยาเขตสกลนคร กำหนดพิจารณา วิทยาเขตสกลนคร 
          การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ  
          ราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์  
          ร่วมกัน (บัญชีเอกสารส่วนที่ 1) ในวัน  
          ที่ 30 เม.ย. 2555 ตั้งแต่เวลา09.30น.  
          เป็นต้นไป กำหนดประกาศรายชื่อ   
          การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ  
          ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (บัญชี  
          เอกสารส่วนที่ 1) ในวันที่ 30 เม.ย.   
          2555 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป  
          ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ อาคาร  
          อำนวยการ สนง.วิทยาเขต สน ชั้น 1   
          ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
          วิทยาเขตสกลนคร   
11 เม.ย. 55 รพ.สน สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาตามรายการดังนี้   4-23 เม.ย. 2555 4-23 เม.ย. 2555 26-เม.ย.-55
  อ.เมืองฯ จ.สน Sitagliptin film-coat tab 100 mg    ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 33,600 เม็ด   อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สน  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม  
        อ.เมือง จ.สน อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สน  
          อ.เมือง จ.สน  
11 เม.ย. 55 สนง.สาธารณสุข สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 584,800- 5-20 เม.ย. 2555 5-20 เม.ย. 2555 24-เม.ย.-55
  จ.นพ สนง.สาธารณสุข อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม   ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น.
        สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประกาสรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนง.สาธารณสุข
        งานพัสดุ  ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 23 เม.ย. จังหวัดนครพนม
          2555 ที่ตู้ประกาศ สนง.สาธารณสุข  
          จังหวัดนครพนม  
11 เม.ย. 55 ทต.วานรนิวาส สอบราคาจ้างเหม่าก่อสร้างหลังคา  800,000- 2-19 เม.ย. 2555 2-19 เม.ย. 2555 ตามสถานที่ดังนี้ 25-เม.ย.-55
  อ.วานรนิวาส Metal Sheet แบบโค้งคลุมเวที   ในวันและเวลาราชการ  2-18 เม.ย. 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  จ.สน ลานออกกำลังกาย   งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สนง. ในวันและเวลาราชการ ณ สนง.ทต. ณ ศูนย์ร่วมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระดับ
        ทต.วานรนิวาส วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สน อำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอวานร
          19-เม.ย.-55 นิวาส อ.วานรนิวาส จ.สน
          เวลา 08.30-10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อ  
          มูลจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ชั้น 2  
          ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส  
          อ.วานรนิวาส จ.สน  
          19-เม.ย.-55  
          เวลา 10.30-16.30 น. ณ สนง.ทต.  
          วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สน  
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัด  
          เลือก ในวันที่ 25 เม.ย. 2555  
          เวลา 11.00 น.  
11 เม.ย. 55 ม.เทคโนโลยีราช สอบราคา รายการ ตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้า   2-25 เม.ย. 2555 2-25 เม.ย. 2555 26-เม.ย.-55
  มงคลอีสาน  ใหม่ปีการศึกษา 2555 จำนวน นศ. ประมาณ    ระหว่างเวลา 09.30-16.30 น. ระหว่างเวลา 09.30-16.30 น. เวลา 09.30 น.
  วิทยาเขตสกลฯ 900 คน ตามประกาสที่ ส.9/2555 ลว. 30 มี.ค.   ฝ่ายออกแบบและพัสดุ งานบริหาร ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุงานบริหาร  
  อ.พังโคน จ.สน 2555   แผนและการคลัง ชั้น 1 อาคาร สนง. แผนและการคลัง ชั้น 1 อาคาร สนง.  
        วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน   
        จ.สน อ.พังโคน จ.สน  
11 เม.ย. 55 สนง.ทต. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø         
  ส่องดาว ฃ0.08 ม. พร้อมบ่อพัก ทางหลวงชนบทหมาย        
    เลข 2021 (ช่วงที่ 1)(ตามแบบเทศบาลตำบล        
    ส่องดาวกำหนดแบบ ทต.สด.08/2555)        
    แก้ไข(เพิ่มเติม)ประกาศสอบราคาจ้างเหมา        
    โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย        
    ปีงบประมาณ 2555 โอนงบประมาณครั้งที่ 4        
    ข้อความเดิม ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.- 12 เม.ย.         
    2555 ในวันและเวลาราชการ        
    แก้ไขเป็น 29 มี.ค.-17 เม.ย. 2555 ในวันและ        
    เวลาราชการ ณ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์        
    สิน) สนง.ทต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สน ส่วนใน        
    วันที่ 17 เม.ย. 2555 ยื่นซองในเวลา 08.30 -        
    15.30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ชั้น 2)         
    ที่ว่าการอำเภอส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สน        
    แก้ไขกำหนดเปิดซองสอบราคา ข้อความเดิม        
    ในวันที่ 17 เม.ย. 2555 แก้ไขเป็น วันที่ 18 เม.ย.        
    2555 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ (ที่ว่า        
    การอำเภอส่องดาว) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็น        
    ต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา        
    ได้ที่ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) สนง.ทต.        
    ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สน แก้ไขการติดต่อขอซื้อ        
    เอกสารสอบราคา ข้อความเดิม ตั้งแต่วันที่ 29        
    มี.ค.-12 เม.ย. 2555 ในวันและเวลาราชการ        
    แก้ไขเป็น ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.-17 เม.ย. 2555        
    ในวันราชการ ส่วนในวันที่ 17 เม.ย. 2555 ขาย        
    เอกสารสอบราคา ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.        
11 เม.ย. 55 สนง.เขตพื้นที่ ขายทอดตลาดอาคารเรียนชั่วคราว แบบ ช 004   2-12 เม.ย. 2555    
  การศึกษามัธยม จำนวน 10 ห้องเรียน ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา   ในวันและเวลาราชการ    
  ศึกษาเขต 23 อาคารพัสดุหลังเก่า จำนวน 1 หลัง   ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา    
        และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 18    
        เม.ย. 2555 กำหนดให้ลงชื่อเข้าสู้    
        ราคาพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่    
        เวลา 09.30-11.00 น. และดำเนินการ    
        ขายทอดตลาดในเวลา 11.15 น. เป็น    
        ต้นไป ณ ห้องประชุมพระเทพญาณ-    
        วิศิษฏ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยม    
        ศึกษาเขต 23    
11 เม.ย. 55 อบต.ขมิ้น แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา        
  อ.เมืองสกลนคร ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น        
  จ.สน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อม        
    แซม/งานขยายเขตท่อน้ำประปาหมู่บ้าน ภายใน        
    เขตตำบลขมิ้น จำนวน 8 โครงการ ลงวันที่ 3        
    เม.ย. 2555 เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน        
    ลงวันที่ 5 เม.ย. 2555 โดยกำหนดวันขอรับ        
    เอกสารในวันที่ 3 - 19 เม.ย. 2555 ตั้งแต่เวลา        
    09.00-16.00 น. เนื่องจาก ขยายเวลาขายเอก-        
    สาร กำหนดให้มีการยื่นซองสอบราคา ใน        
    ระหว่างวันที่ 3-23 เม.ย. 2555 ระหว่างเวลา         
    08.30-16.30 น. ณ อบต.ขมิ้น (ส่วนการคลัง)        
    และรับซองวันสุดท้าย ในวันที่ 24 เม.ย. 2555        
    ตั้งแต่เวลา 10.00-10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูล        
    ข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วน        
    ตำบลระดับอำเภอ อ.เมืองฯ จ.สน และกำหนด        
    เปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 เม.ย. 2555 ตั้งแต่        
    เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าว        
    สารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหาร        
    ส่วนตำบลระดับอำเภอ อ.เมืองฯ จ.สน ผู้สนใจ        
    ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในวันที่ 3-23        
    เม.ย. 2555 เวลา 08.30-16.30 น. อบต.ขมิ้น        
    (ส่วนการคลัง)        
12 เม.ย. 55 อบต.หนองบัว สอบราคาจำนวน 19 โครงการ        
  สิม อ.คำตากล้า 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 135,500- 5-24 เม.ย. 2555 5-24 เม.ย. 2555 26-เม.ย.-55
  จ.สน หมู่ 1    ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 130,500- ส่วนการคลัง อบต.หนองบัวสิม ณ ส่วนการคลัง อบต.หนองบัวสิม ณ ศูนย์ร่วมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
    หมู่ 2       การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
    3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 115,500-     ระดับอำเภอ ชั้น 2 ตำบลคำตากล้า 
    หมู่ 3       อ.คำตากล้า จ.สน
    4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 110,500-      
    หมู่ 4        
    5. โครงการต่อเติมปรงปรุงศาลาประชาคม 58,000.-      
    หมู่ 5 บ้านปากโนด        
    6.โครงการก่อสร้างถนนใหม่สู่พื้นที่การเกษตร 103,500-      
    หมู่ 5        
    7.โครงการลงดินลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 6 68,000-      
    8.โครงการก่อสร้างถนนใหม่สู่พื้นที่การเกาตร 53,800-      
    หมู่ 6        
    9.โครงการก่อสร้างถนนใหม่สู่พื้นที่การเกษตร        
    หมู่ 7        
    10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 117,500-      
    หมู่ 9        
    11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน 143,000-      
    หมู่บ้าน หมู่ 10        
    12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก 112,500-      
    ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12        
    13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 117,500-      
    ภายในหมู่บ้าน หมู่ 13        
    14.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน 122,000-      
    หมู่บ้าน หมู่ 14        
    15.โครงการลงดินลูกรังถนนสู่พื้นที่การเกษตร  110,000-      
    หมู่ 15        
    16.โครงการก่อสร้างลงดินลูกรังถนนสู่พื้นที่ 110,000-      
    การเกษตร หมู่ 16        
    17.สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 85,000-      
    18.สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 85,000-      
12 เม.ย. 55 สนง.ทต. สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ   5-14 เม.ย. 2555 5-14 เม.ย. 2555 19-เม.ย.-55
  เจริญศิลป์ 1.โครงการปูพื้นกระเบื้องพื้นห้องเรียนโรงเรียน   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  อ.เจริญศิลป์ อนุบาลเทศบาลตำบลเจริญศิลป์   (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอ
  จ.สน 2.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์   งานกองคลัง ทต.เจริญศิลป์  ณ สนง.ทต.เจริญศิลป์ และในวันที่  เจริญศิลป์ ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์
    2.1 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ.ทุ่งมน 73,000- อ.เจริญศิลป์ จ.สน 18 เม.ย. 2555 เวลา 10.00-12.00 น.  
    หมู่ 7     ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอ  
    2.2 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ.ทุ่งมน 190,000-   เจริยศิลป์ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์  
    หมู่ 11        
    2.3 ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ 30,000-      
    บ.หนองน้อย หมู่ 3        
12 เม.ย. 55 อบต.นาฮี สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 8 โครงการ   3-20 เม.ย. 2555 3-20 เม.ย. 2555 23-เม.ย.-55
  อ.อากาศอำนวย 1.โครงการวางท่อระบายน้ำฝายหนองทิดอิน 115,100- ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
  จ.สน บ.นากะทาด หมู่ 2   อบต.นาฮี (ส่วนการคลัง) ณ ส่วนการคลัง อบต.นาฮี และในวัน ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
    2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 230,900-   ที่ 23 เม.ย. 2555 ณ ศูนย์รวมข้อมูล การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
    ภายในหมู่บ้าน บ.สงเปือย หมู่ที่ 3     ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์ ระดับอำเภอ(ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอ
    3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 187,200-   การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ อากาศอำนวย จ.สน
    ภายในหมู่บ้าน บ.โนนสวรรค์ หมู่ 4     (ชั้น 2)  
    4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 187,200-      
    ภายในหมู่บ้าน บ.โนนสมบูรณ์ หมู่ 6        
    5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 187,200-      
    ภายในหมู่บ้าน บ.นากะทาด หมู่ 9        
    6.โครงการปรับปรุงสะพานไม้ หมู่ 9 156,900-      
    7.โครงการปรับปรุงประปาบ้านนากะทาด  347,300-      
    หมู่ 2        
    8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำย่านชุมชน 307,800-      
    หมู่ 6        
12 เม.ย. 55 สนง.ทต. แก้ไขสอบราคาโครงการจ้างเหมา ดังนี้        
  เจริญศิลป์ 1.โครงการปูพื้นกระเบื้องพื้นห้องเรียนโรงเรียน        
  อ.เจริญศิลป์ อนุบาลเทศบาลตำบลเจริญศิลป์        
  จ.สน 2.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์        
    2.1 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ.ทุ่งมน        
    หมู่ 7        
    2.2 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ.ทุ่งมน        
    หมู่ 11        
    2.3 ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์        
    บ.หนองน้อย หมู่ 3        
    เดิมวันที่ 5-14 เม.ย. 2555 ระหว่างเวลา         
    08.30-16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เปลี่ยน        
    เป็นวันที่ 5-17 เม.ย. 2555 ระหว่างเวลา         
    08.30-16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และใน        
    วันที่ 18 เม.ย. 2555 เวลา 10.00-12.00 น.         
    ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอเจริญศิลป์        
    ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ ผู้สนใจติดต่อขอรับ        
    ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่งานกองคลัง ทต.        
    เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สน ระหว่างเวลา        
    5-17 เม.ย. 2555 ระหว่างเวลา 08.30-16.30น.        
    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)        
12 เม.ย. 55 อบต.เต่างอย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง BOX culvert  368,900 5-24 เม.ย. 2555 ณ ส่วนการคลัง 5-24 เม.ย. 2555 ณ ส่วนการคลัง 26 เม.ย.2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
  อ.เต่างอย จ.สน ขนาด 4 ช่องx1.80x1.80 เมตร ความยาว 6.00    อบต.เต่างอย ในวันและเวลาราชการ อบต.เต่างอย ตั้งแต่เวลา 08.30- เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    เมตร     16.30 น. อำเภอเต่างอย
             
12 เม.ย. 55 สนง.ทต.อากาศ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 267,200 5-24 เม.ย.2555 (เฉพาะวันทำการ 25 เม.ย.2555 ตั้งแต่เวลา 09.00- 25 เม.ย.2555 ตั้งแต่เวลา 13.30
  อำนวย เครื่อง   ปกติ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 12.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภออากาศ ณ ห้องประชุมอำเภออากาศอำนวย
        ณ สนง.ทต.อากาศอำนวย อำนวย ชั้น ๒ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๒ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
          การซื้อการจ้างระดับอำเภอ  การจ้างระดับอำเภอ  
          อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
             
12 เม.ย. 55 สพม.เขต 23 สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม   4-19 เม.ย.2555 เว้นวันหยุดราชการ 4-19 เม.ย.2555 เว้นวันหยุดราชการ 20 เม.ย.2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
    Software ของ สพท. (ESA02) ประจำปี   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมเทพญาณวิศิษฏ์ 
    งบประมาณ พ.ศ.2555   ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและ ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและ สพม.เขต 23
        สินทรัพย์ สพม.เขต 23 สินทรัพย์ สพม.เขต 23  
             
17 เม.ย. 55 รพ.สมเด็จพระยุ สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารด้านหลัง 250,000- 5-23 เม.ย. 2555 5-23 เม.ย. 2555 25-เม.ย.-55
  พราชธาตุพนม สำหรับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มเหม้า   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  ต.ธาตุพนม ตามแบบ 02/2555   งานพัสดุ ชั้น 2 กลุ่มภารกิจด้าน วันสุดท้ายรับซองเวลา 08.00-12.00   
  อ.ธาตุพนม      อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราช น. ณ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 2  
  จ.นพ     ธาตุพนม ห้องศรีโคตรบูรณ์ รพ.สมเด็จพระยุ  
          พราชธาตุพนม และประกาศรายชื่อผู้  
          ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้อง  
          ต้นในการเสนอราคาในวันที่ 25 เม.ย.  
          2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  
17 เม.ย. 55 รพ.สมเด็จพระยุ สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก 269,000- 5-23 เม.ย. 2555 5-23 เม.ย. 2555 25-เม.ย.-55
  พราชธาตุพนม ตามแบบ 01/2555   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  ต.ธาตุพนม     งานพัสดุ ชั้น 2 กลุ่มภารกิจด้าน วันสุดท้ายรับซองเวลา 08.00-12.00   
  อ.ธาตพนม     อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราช น. ณ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 2  
  จ.สน     ธาตุพนม ห้องศรีโคตรบูรณ์ รพ.สมเด็จพระยุ  
          พราชธาตุพนม และประกาศรายชื่อผู้  
          ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้อง  
          ต้นในการเสนอราคาในวันที่ 24 เม.ย.  
          2555  
17 เม.ย. 55 สนง.สาธารณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามรายการ   11-23 เม.ย. 2555 11-23 เม.ย. 2555 24-เม.ย.-55
  สุขจังหวัดอุดร ดังนี้   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
  ธานี 1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล   งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.  
    แบบที่ 2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) พร้อม   สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี คณะ  
    เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า     สอบราคา จะดำเนินการพิจารณา  
    500 VA จำนวน 4 เครื่อง     ตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคาที่  
    2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ     มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันที่ 24   
    (28หน้า/นาที)ความเร็วไม่ตำกว่า 4 หน้าต่อนาที     เม.ย. 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น.  
    จำนวน 4 เครื่อง     เป็นต้นไป  
    3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับงานสำนัก        
    งานแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง        
17 เม.ย. 55 ร.ร.บ้านกุดแฮด สอบราคาซื้อ หนังสือเรียน   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เม.ย. 2555 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เม.ย. 2555 26-เม.ย.-55
  วัฒนราษฎรร์ 1.หนังสือเรียนระดับก่อนประถมศึกษา   ร.ร.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
  ผดุง ต.กุดบาก จำนวน 63 ชุด     ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ร.ร.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
  อ.กุดบาก จ.สน 2.หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (8 สาระ     ณ ร.ร.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง  
    การเรียนรู้) จำนวน 32 ชุด        
    3.หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (8 สาระ        
    การเรียนรู้) จำนวน 36 ชุด        
    4.หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (8 สาระ        
    การเรียนรู้) จำนวน 21 ชุด        
    5.หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (8 สาระ        
    การเรียนรู้) จำนวน 19 ชุด        
    6.หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5 (8 สาระ        
    การเรียนรู้) จำนวน 35 ชุด        
    7.หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (8 สาระ        
    การเรียนรู้) จำนวน 44 ชุด        
    8.หนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (8 สาระ        
    การเรียนรู้) จำนวน 44 ชุด        
    9.หนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (8 สาระ        
    การเรียนรู้) จำนวน 38 ชุด        
    10.หนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (8 สาระ        
    การเรียนรู้ จำนวน 26 ชุด        
17 เม.ย. 55 สนง.ที่ดินจังหวัด สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง   11 - 23 เม.ย. 2555 11 - 23 เม.ย. 2555 24-เม.ย.-55
  สกลนคร จำนวน 10 เครื่อง ตามรายการดังนี้   ตังแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
    1.เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งขนาด 18,000   ฝ่ายอำนวยการ สนง.ที่ดินจังหวัด ณ ฝ่ายอำนวยการ สนง.ที่ดินจังหวัด  
    BTU จำนวน 5 เครื่อง   สกลนคร สกลนคร  
    2.เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งขนาด 24,000        
    BTU จำนวน 5 เครื่อง        
17 เม.ย. 55 สนง.ทต. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 4 กลุ่ม   11-26 เม.ย. 2555 27-เม.ย.-55 27-เม.ย.-55
  วาริชภูมิ กลุ่มที่ 1 จำนวน 27 รายการ 540- ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  อ.วาริชภูมิ กลุ่มที่ 2 จำนวน 13 รายการ 335- กองคลัง สนง.ทต.วาริชภูมิ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ  
  จ.สน กลุ่มที่ 3 จำนวน 5 รายการ 790-   จัดจ้างระดับอำเภอ อ.วาริชภูมิ จ.สน  
    กลุ่มที่ 4 จำนวน 20 รายการ 930-      
24 เม.ย. 55 อบต.บงเหนือ สอบราคาซื้อวัสดุถังขยะ ขนาดความจุ 100 ลิตร 199,200- 20 เม.ย. - 3 พ.ค. 2555 20 เม.ย. - 3 พ.ค. 2555 4-พ.ค.-55
  ต.บงเหนือ ฝาแกว่ง ทรงกรม จำนวน 240 ถัง   อบต.บงเหนือ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
  อ.สว่างแดนดิน     ในวันและเวลาราชการ ณ อบต.บงเหนือ งานพัสดุ  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
  จ.สน       ห้องส่วนการคลัง จัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ
            สว่างแดนดิน ห้องประชุมชั้น 2)
25 เม.ย. 55 อบต.ส่องดาว สอบราคาจ้างงานก่อสร้าง ประจำปีงบ        
  อ.ส่องดาว จ.สน ประมาณ 2555 จำนวน 7 โครงการ        
    1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย 144,000- 23 เม.ย. - 3 พ.ค. 2555 23 เม.ย. - 3 พ.ค. 2555 4-พ.ค.-55
    ในหมู่บ้าน บ้านส่องดาว หมู่ 1   ในวันและเวลราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย 128,000- อบต.ส่องดาว ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
    ในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ 4     หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
    3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 236,000-   ตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ ตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ
    ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองใส หมู่ 5     ส่องดาว ชั้น 2) ส่องดาว ชั้น 2)
    4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 167,000-      
    ภายในหมู่บ้าน บ้านพรเจริญ หมู่ 6        
    5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 167,000-      
    ภายในหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ 7        
    6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 167,000-      
    ภายในหมู่บ้าน บ้านรักษาดินแดน หมู่ 12        
    7.โครงการก่อสร้างน้ำล้น หนองไทยเจริญ 232,000-      
    บ้านไทยเจริญ หมู 8        
25 เม.ย. 55 รพ.สน สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาตามรายการดังนี้   25 เม.ย. - 10 พ.ค. 2555 25 เม.ย. - 10 พ.ค. 2555 14-พ.ค.-55
  อ.เมือง จ.สน Levodopa+carbidopa+Entacapone FCT    ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    (100+25+200 mg) จำนวน 43,000 เม็ด   อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สน  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม  
        อ.เมือง จ.สน อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สน  
          อ.เมือง จ.สน  
25 เม.ย. 55 อบต.พังโคน แก้ไขเพิ่มประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง        
  อ.พังโคน จ.สน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพังโคน        
    อ้างถึงประกาศ อบต.พังโคน ลงวันที่ 18 เม.ย.        
    2555 เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อ        
    สร้างในเขตพื้นที่ อบต.พังโคน จำนวน 14         
    โครงการ        
    ข้อความเดิม ข้อกำหนดในการยื่นซองราคา        
    1.กำหนดขายเอกสารและรับซองสอบราคาวันที่        
    18 เม.ย. - 1 พ.ค. 2555 ระหว่างเวลา 08.30-        
    16.30 น. ณ ส่วนการคลัง อบต.พังโคน        
    2.ยื่นซองสอบราคาวันที่ 2 พ.ค. 2555 ณ ศูนย์        
    รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์        
    การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อ.พังโคน        
    2.1 โครงการที่ 1 - โครงการที่ 7 ระหว่างเวลา        
    10.00-10.40 น.        
    2.2 โครงการที่ 8 - 14 ระหว่างเวลา 11.00 -        
    1.40 น.        
    3.กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 3 พ.ค. 55        
    ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์        
    การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(หอประชุม        
    อำเภอพังโคน) อ.พังโคน จ.สน ตั้งแต่เวลา        
    09.30 น. เป็นต้นไป        
    ข้อความแก้ไข ข้อกำหนดในการยื่นซองสอบ        
    ราคา        
    1.กำหนดขายเอกสารและรับซองสอบราคาวันที่         
    18 เม.ย. - 1 พ.ค. 2555 ณ ส่วนการคลังองค์        
    การบริหารส่วนตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สน         
    ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ        
    2.วันที่ 1 พ.ค. 2555 ขายเอกสารสอบราคาและ        
    รับซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัด        
    ซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับ        
    08.30-12.00 น. และวันที่ 1 พ.ค. 2555 ขายเอก        
    สารและรับซองสอบราคา ณ อบต.พังโคน        
    อ.พังโคน จ.สน ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น.        
    3.กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 3 พ.ค. 55        
    ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์        
    การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อ.พังโคน        
    จ.สน ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป        
25 เม.ย. 55 อบต.ขมิ้น 1.สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมห้องประชุม 700,000- 24 เม.ย. - 10 พ.ค. 2555 24 เม.ย. - 10 พ.ค. 2555 14-พ.ค.-55
  อ.เมืองฯ จ.สน สภา ภายในอาคารอาคารเอนกประสงค์ สนง.   ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    อบต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สน   อบต.ขมิ้น (ส่วนการคลัง) ณ อบต.ขมิ้น (ส่วนการคลัง) และรับ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
          ซองวันสุดท้ายวันที่ 11 พ.ค. 2555 การจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระ
          ระหว่างเวลา 09.20-10.00 น.  ดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอเมือง สน)
          ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ  
          การจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล  
          ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอเมือง  
          สกลนคร) อ.เมือง จ.สน  
    2.สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประ 328,000 24 เม.ย. - 10 พ.ค. 2555 24 เม.ย. - 10 พ.ค. 2555 14-พ.ค.-55
    สงค์ ภายในหมู่บ้านโคกเลาะน้อย หมู่ 5 และ    ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    โครงการปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็ก   อบต.ขมิ้น (ส่วนการคลัง) ณ อบต.ขมิ้น (ส่วนการคลัง) และรับ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
    เล็กประจำหมู่บ้าน บ้านพาน หมู่ 8 ต.ขมิ้น     ซองวันสุดท้ายวันที่ 11 พ.ค. 2555 การจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระ
    อ.เมือง จ.สน     ระหว่างเวลา 09.30-10.00 น.  ดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอเมือง สน)
          ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ  
          การจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล  
          ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอเมือง  
          สกลนคร) อ.เมือง จ.สน  
25 เม.ย. 55 สนง.ทต.ดงมะไฟ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา 199,999- 24 เม.ย. - 8 พ.ค. 2555 24 เม.ย. - 8 พ.ค. 2555 11-พ.ค.-55
  อ.เมือง จ.สน ภายในเขตเทศบาลตำบลดงมะไฟจำนวน 10 จุด   ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. เวลา 09.00-15.00 น. เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุและทรัพย์สิน กองการ งานพัสดุและทรัพสินย์ กองการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระ
        ประปา สนง.ดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมือง ประปา ทต.ดงมะไฟ และในวันที่ 10  เกียรติ 50 ปี อ.เมืองสกลนคร
        จ.สน และในวันที่ 10 พ.ค. 2555 พ.ค. 2555 เวลา 14.00-15.00 น. ยื่น  
        ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระ  
          เกียรติ 50 ปี อ.เมืองสกลนคร โดยจะ  
          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ  
          คุณสมบัติในวันที่ 11 พ.ค. 2555 เวลา  
          13.30 น.   
25 เม.ย. 55 สนง.สาธารณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์   19 - 30 เม.ย. 2555 19 - 30 เม.ย. 2555 2-พ.ค.-55
  สุขอุดรธานี 1.เครื่องปั่นของเหลวให้ตกตะกอน    งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง. ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 2 เครื่อง   สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี คณะ ณ สถานที่เดียวกัน
    2.กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 2 เครื่อง     กรรมการเปิดซองสอบราคา จะดำ  
          เนินการพิจารณาตรวจสอบเอกสาร  
          ของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วม  
          กันในวันที่ 2 พ.ค. 2555 ระหว่าง  
          เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ดังนี้   19 - 30 เม.ย. 2555 19 - 30 เม.ย. 2555 2-พ.ค.-55
    กลุ่มที่ 1 จำนวน 8 รายการ   งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง. ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
    1.เตียงตรวจโรค จำนวน 4 เตียง   สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี คณะ ณ สถานที่เดียวกัน
    2.เตียงตรวจภายใน จำนวน 2 เตียง     กรรมการเปิดซองสอบราคา จะดำ  
    3.เตียงตรวจครรภ์ จำนวน 2 เครื่อง     เนินการพิจารณาตรวจสอบเอกสาร  
    4.เตียงเฟาว์เลอร์ จำนวน 4 เตียง     ของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วม  
    5.เตียงทำคลอด จำนวน 2 เตียง     กันในวันที่ 2 พ.ค. 2555 ระหว่าง  
    6.รถเข็นทำแผล จำนวน 2 คัน     เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
    7.รถเข็นถังออกวิเจนพร้อมอุปกรณ์         
    จำนวน 6 คัน        
    8.รถเข็นผ้าเปื้อน จำนวน 2 คัน        
    กลุ่มที่ 2 จำนวน 10 รายการ        
    1.เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น        
    จำนวน 4 เครื่อง        
    2.เครื่องมือตรวจตา หู จำนวน 2 เครื่อง        
    3.เครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 4 เครื่อง        
    4.เครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ        
    จำนวน 4 เครื่อง        
    5.เครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับทารก        
    จำนวน 2 เครื่อง        
    6.เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 2 เครื่อง        
    7.เครื่องพ่นฝอยละอองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง        
    8.โคมไฟสำหรับทำหัตถการทางสูตินารีเวชชนิด        
    เคลื่อนที่ จำนวน 2 อัน        
    10.เครื่องมือผ่าตัดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง        
    กลุ่มที่ 3 จำนวน 2 รายการ        
    1.เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง        
    2.เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่อง        
    บันทึก จำนวน 2 เครื่อง        
25 เม.ย. 55 สนง.ทต. ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง        
  วาริชภูมิ จำนวน 2 โครงการ        
  อ.วาริชภูมิ ตามประกาศ ทต.วาริชภูมิ เรื่อง ประกาศสอบ        
  จ.สน ราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ        
     และเอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2555 ลงวันที่         
    13 มี.ค. 2555ตามรายการดังนี้ 1.โครงการก่อ        
    สร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยปลาหางบ้านใต้        
    2.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนน        
    บัวพันธ์อุทิศ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารสอบ        
    ราคาในวันที่ 13 - 27 มี.ค. 2555 เวลา 10.00-        
    11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ        
    จัดจ้างระดับอำเภอ อ.วาริชภูมิ จ.สน ปรากฏว่า        
    มีผู้มายื่นเอกสารสอบราคาโครงการละ 1 ราย        
    ราคากลางทั้ง 2 โครงการ เพื่อเป็นการปฏิบัติ        
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ        
    พัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น        
    พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน        
    (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 36 (1) (2) (3) ทต.        
    วาริชภูมิจึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง        
    เหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ และเอกสาร        
    สอบราคา เลขที่ 1/2555 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2555        
    และจะดำเนินการประกาศสอบราคาในครัง        
    ต่อไป        
27 เม.ย. 55 อบต.ขมิ้น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ   26 เม.ย.-14 พ.ค. 2555 26 เม.ย.-14 พ.ค. 2555 16-พ.ค.-55
  อ.เมือง จ.สน 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 159,000- ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    ภายในหมู่บ้านบ้านโคกเลาะ หมู่ 4   อบต.ขมิ้น (ส่วนการคลัง) ณ อบต.ขมิ้น (ส่วนการคลัง) และรับ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
    2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 77,000- ในวันและเวลาราชการ ซองวันสุดท้ายวันที่ 15 พ.ค. 2555 หรือการจ้างองค์การบริหารส่วน
    ถนนทางเข้า-ออก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ระหว่างเวลา 10.00-10.30 น.  ตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ
    ประจำหมู่บ้านบ้านโคกเลาะหมู่ 5     ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ เมืองสกลนคร)
    3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 96,000-   หรือการจ้างองค์การบริหารส่วน  
    ต่อเติมถนนคอนกรีตเดิม สายทางเชื่อมถนนเข้า     ตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ  
    ถึงออกหมู่บ้านบ้านโพนบก หมู่ 6     เมืองสกลนคร)  
    4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000-      
    ต่อเติมถนนคอนกรีตเดิม สานข้างโรงเรียนดงมะ        
    ไฟวิทยาบ้านดงมะไฟสามัคคี หมู่ 13        
    5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000-      
    ภายในหมู่บ้านบ้านโคกเลาะกลาง หมู่ 14        
    6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,008,000-      
    ภายในหมู่บ้านบ้านโคกเลาะกลาง หมู่ 14        
27 เม.ย. 55 สนง.ทต. สอบราคาจ้างเหมาโครงการปูกระเบื้องพื้นห้อง 156,000- 24 เม.ย. - 14 พ.ค. 2555 24 เม.ย. - 14 พ.ค. 2555 16-พ.ค.-55
  เจริญศิลป์ เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจริญศิลป์   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  อ.เจริญศิลป์     (เว้นวันหยุดราชการ) งานกองคลัง (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สนง.ทต. ณ ศูนย์รวมข่าวสารอำเภอเจริญศิลป์
  จ.สน     ทต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สน เจริญศิลป์ และในวันที่ 15 พ.ค. 55 ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์
        ในวันและเวลาราชการ เวลา 10.00-12.00 น. ยื่นซองสอบ  
          ราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          อำเภอเจริญศิลป์ ที่ว่าการอำเภอ  
          เจริญศิลป์  
27 เม.ย. 55 ที่ว่าการอำเภอ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนเป็นถนน คสล. 1,400,000- 20 เม.ย. - 3 พ.ค. 2555 4-พ.ค.-55 8-พ.ค.-55
  คำตากล้า บ้านฉางบัวพา ม.16 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า   ในวันและเวลาราชการ ภายในเวลา 09.30-12.00 น. ณ ที่ทำ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  จ.สน จ.สน   ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า การปกครองอำเภอคำตากล้า  
        (ฝ่ายบริหารงานปกครอง)    
27 เม.ย. 55 อบต.บงเหนือ สอบราคาซื้อวัสดุถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ 199,200- 20 เม.ย. - 3 พ.ค. 2555 20 เม.ย. - 3 พ.ค. 2555 4-พ.ค.-55
  อ.สว่างแดนดิน 100 ลิตร ฝาแกว่ง ทรงกลม สีน้ำเงิน พร้อม   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
  จ.สน สกรีนตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบล   อบต.บงเหนือ ณ อบต.บงเหนือ งานพัสดุ ห้องส่วน ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
    บงเหนือและชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบง     การคลัง  จัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ
    เหนือ จำนวน 240 ถัง       สว่างแดนดิน ห้องประชุมชั้น 2)
27 เม.ย. 55 ม.มหาสารคาม สอบราคาเช่าชื่อคอมพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่อง   23 เม.ย.-10 พ.ค. 2555 23 เม.ย. - 10 พ.ค. 2555 11-พ.ค.-55
    ระยะเวลาในการเช่า 1 ปี   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ห้อง สนง.คณบดี คณะสาธารณสุข ณ ห้อง สนง.คณบดี ชั้น 1 คณะ ณ ห้องประชุม 1 PH 106 
        ศาสตร์ ม.มหาสารคาม สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์
            ม.มหาสารคาม
27 เม.ย. 55 ศูนย์ป้องกันและ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกห้วยตราด 1,250,000- 23 เม.ย. - 3 พ.ค. 2555 23 เม.ย. - 3 พ.ค. 2555 4-พ.ค.-55
  บรรเท่าสาธาร รหัสโครงการ มห.09004 บ.สามขา หมู่ 17   ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  ณภัยเขต 7 สน ต.คำป่าหวาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร   งานจัดซื้อและพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ณ งานจัดซื้อและพัสดุ ฝ่ายบริหาร  
        ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธา  
        เขต 7 สน ในวันและเวลาราชการ รณภัยเขต 7 สน  
27 เม.ย. 55 สนง.เทศบาล สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่   17 เม.ย.-1 พ.ค. 2555 17 เม.ย. - 1 พ.ค. 2555 2-พ.ค.-55
  นครสกลนคร น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 80 เครื่อง   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินสำนักงานคลัง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร สกลนคร (หลังเก่า) ชั้น 2 
          ส่วนวันที่ 1 พ.ค. 2555 ให้ยื่นซองใบ  
          เสนอราคาภายในเวลา 15.00 น. ณ  
          ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลฯ  
          (หลังเก่า) ชั้น 2  
27 เม.ย. 55 อบต.พังโคน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง   18 เม.ย. - 1 พ.ค. 2555 2-พ.ค.-55 3-พ.ค.-55
  อ.พังโคน จ.สน จำนวน 14 โครงการ   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โครงการที่ 1-7  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
    1.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม 248,000- ณ ส่วนการคลัง อบต.พังโคน ระหว่างเวลา 10.00-10.40 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
    เหล็กภายในหมู่บ้าน ถ.รวมอุทิศ บ.นาเหมือง   อ.พังโคน จ.สน ในวันเวลาราชการ โครงการที่ 8-14 จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
    น้อย หมู่ 3     ระหว่างเวลา 11.00-11.40 น. ระดับอำเภอ(หอประชุมอำเภอ
    2.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม 294,000-   ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด พังโคน) อ.พังโคน จ.สน
    เหล็กภายในหมู่บ้าน ถ.สายแก้ว-ศรีสยาม     จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  
    บ.โนนสูง หมู่ 4     ระดับอำเภอ อ.พังโคน จ.สน  
    3.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต 262,000-      
    เสริมเหล็ก ถ.ปู่เจ้า        
    4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 77,600-      
    ภายในหมู่บ้าน ถ.สามัคคีธรรม หมู่ 2        
    5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 71,500-      
    ภายในหมู่บ้าน ซอยเจริญชัย หมู่ 10         
    บ.นาเหมืองใหญ่        
    6.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 210,000-      
    บ.ดอนตาล-โนนสูง หมู่ 4,5,11         
    7.โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนก 163,200-      
    ประสงค์ภายในหมู่บ้านคำน้ำเย็น หมู่ 12        
    8.โครงการก่อสร้างปรับปรุงภุมิทัศแหล่งท่อง 195,500-      
    เที่ยวและออกกำลังกาย หนองกอย บ.ดอนตาล        
    หมู่ 11        
    9.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังภายใน 50,400-      
    หมู่บ้านโนนสูง หมู่ 4        
    10.โครงการว่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังภายใน 42,400-      
    หมู่บ้าน ถ.เกรียงอุทิศ บ.ดอนตาล หมู่ 5        
    11.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังภายใน 55,200-      
    หมู่บ้าน ถ.สันติสุข บ.คำน้ำเย็น หมู่ 12        
    12.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังภายใน 114,900-      
    หมู่บ้าน ถ.ประชาอุทิศ บ.นาเหมืองน้อน หมู่ 13        
    13.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังภายใน 50,000-      
    หมู่บ้านดอนตาล หมู่ 5        
    14.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังภายใน 143,500-      
    หมู่บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ 13