สอบราคาประจำเดือน กันยายน  2554
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
 2 ก.ย. 54 เทศบาลวานรนิวาส สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างตาม          29 ส.ค.-9 ก.ย. 54 29 ส.ค.-9 ก.ย. 54  14 ก.ย. 54
  อ.วานรนิวาส บัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2554 จำนวน 2 โครงการ   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 
  จ.สกลนคร 1.โครงการขยายถนนและก่อสร้างทางเดินเท้าทั้งสอง 497,000- งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ระหว่างวันที่ 29 ส.ค.-8 ก.ย. 54 เป็นต้นไป
    ข้างถนนธุรกิจพัฒนาจากแยกถนนสุขราษฎร์พร้อม   สำนักงานเทศบาลตำบล ณ สนง.เทศบาลวานรนิวาส  
    คันดิน,กันดิน และฝาปิดบ่อพัก คสล.ฯ พร้อมป้าน   วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  
    โครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย     ในวันที่ 9 ก.ย. 54 ณ ศูนย์ข้อมูล  
    2.ธครงการขยายถนนและก่อสร้างฟุตบาท พร้อมคันหิน 1,108,000-   จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ชั้น 2   
    สำเร็จรูป พร้อมป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย     ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส   
          อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร   
          ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัด  
          เลือก ในวันที่ 14 ก.ย. 54   
          เวลา 11.00 น.   
 2 ก.ย. 54 สนง.เทศบาลตำบล สอบราคาจัดซื้อโครงเหล็กคลุมด้วยผ้าใบพลาสติก 190,000- 30 ก.ค.-13 ส.ค. 54  30 ก.ค.-13 ส.ค. 54   14 ก.ย. 54
  กุดบาก จ.สกลนคร อย่างหนา (เต็นสนาม)    ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
        งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายคลัง วันที่ 30 ส.ค.-12 ก.ย. 54 เป็นต้นไป
        เทศบาลตำบลกุดบาก อ.กุดบาก รหว่างเวลา 09.30-16.00 น.  
        จ.สกลนคร งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  
          เทศบาลตำบลกุดบาก วันที่ 13   
          กันยายน 2554 ระหว่างเวลา   
          09.00-15.30 น. ที่ศูนย์รวมข้อมูล  
          ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ (หอประชุมอำเภอกุดบาก)  
 2 ก.ย. 54 สนง.สาธารณสุขจังหวัด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายการ ดังนี้   30 ส.ค. -9 ก.ย. 54 30 ส.ค. - 9 ก.ย. 54  12 ก.ย. 54
  อุดรธานี 1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2   ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
    (จอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด   งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงาน ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร  เป็นต้นไป
    2.อุปกรณ์แปลงหัวต่อ PS2 to USB สำหรับ KVM   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
    จำนวน 4 ชุด        
    3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับไมโครคอมพิว        
    เตอร์ พร้อมแผ่น CD-Rom ชุดติดตั้ง จำนวน 1 ชุด        
    4.อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก จำนวน 1 ชุด        
    5.หน่วยเก็บข้อมูลแบ็คอัพภายนอก จำนวน 2 เครื่อง        
    6.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง        
    7.อุปกรณ์ Load Balance Router จำนวน 1 ชุด        
    8.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง        
    9.อุปกรณ์ Rackmount LCD keyboard จำนวน 1ชุด        
    10.หน่วยเก็บข้อมูลแบ็คอัพภายนอก External        
    Storsge แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด        
    11.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Database Server        
    (Rack) จำนวน 1 ชุด        
    12.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Application Server        
    (Rack) จำนวน 1 ชุด        
 7 ก.ย. 54 รพ.บ้านแพง สอบราคาจ้างก่อสร้างพื้น คสล. จำนวน 2 โครงการ 195,550- 2-13 ก.ย. 54 2-13 ก.ย. 54  15 ก.ย. 54
  อ.บ้านแพง 1.พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเลขที่ 2406 สำหรับ   ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น เวลา 10.00 น. 
  จ.นครพนม สถานีอนามัยนาเข   งานพัสดุ กลุ่มภารกิจอำนวยการ  ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นต้นไป
    2.พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเลขที่ 2406 สำหรับ   รพ.บ้านแพง รพ.บ้านแพง อ.บ้านแพง  ณ ห้องประชุม รพ.บ้านแพง
    สถานีอนามัยนาพระชัย     จ.นครพนม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  
          ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 14 ก.ย.  
          54 ที่ตู้ประกาศ รพ.บ้านแพง   
 7 ก.ย. 54 รพ.บ้านแพง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักสถานี   2-13 ก.ย. 54 2-13 ก.ย. 54  15 ก.ย. 54
  อ.บ้านแพง อนามัย จำนวน 4 แห่ง   ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น เวลา 14.00 น. 
  จ.นครพนม 1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก สอ.นาเข   85,000- งานพัสดุ กลุ่มภารกิจอำนวยการ  ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นต้นไป
    จำนวน 1 หลัง   รพ.บ้านแพง รพ.บ้านแพง อ.บ้านแพง  ณ ห้องประชุม รพ.บ้านแพง
    2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก สอ.นางัว 71,000-   จ.นครพนม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  
    จำนวน 1 หลัง     ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 14 ก.ย.  
    3.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก สอ.นาพระชัย 100,000-   54 ที่ตู้ประกาศ รพ.บ้านแพง   
    จำนวน 1 หลัง        
    4.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก สอ.คำนกกก 100,000-      
    จำนวน 1 หลัง        
 7 ก.ย. 54 รพ.ดงหลวง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับ รพ.ดงหลวง   25 ส.ค.-9 ก.ย. 54 25 ส.ค.-9 ก.ย. 54  12 ก.ย. 54
  อ.ดงหลวง จำนวน 3 รายการ   ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
  จ.มุกดาหาร 1.EKG Monitor จำนวน 1 เครื่อง   งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นต้นไป
    2.เครื่องกระตุกหัวใจ AED จำนวน 1 เครื่อง   รพ.ดงหลวง รพ.ดงหลวง  
    3.เครื่องอบแก๊สขนาด 75 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง        
 7 ก.ย. 54 สนง.ทต.ท่าแร่ สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   5-19 ก.ย. 54 5-19 ก.ย. 54  20 ก.ย. 54
  อ.เมือง 1.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (เขตทางหลวง- 1,500,000- เวลา 09.00-15.00 น. เวลา 09.00-15.00 น. ตั้งแต่เวลา 14.00 น. 
  จ.สกลนคร ถนนดำเนินสว่าง)   กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) งานพัสดุ กองคลัง ทต.ท่าแร่ ยกเว้น เป็นต้นไป
    2.โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบล 132,400- สนง.ทต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร วันที่ 9 ก.ย. 54 เวลา 09.00-  
    ท่าแร่     15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3  
    3.โครงการต่อเติมแผงกันแดดตลาดสดเทศบาลตำบล 211,800-   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี ที่ว่า  
    ท่าแร่ 2     การ อ.เมืองสกลนคร โดยประกาศ  
          รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสม-  
          บัติในวันที่ 20 ก.ย. 54 เวลา   
          13.30 น.   
 8 ก.ย. 54 สนง.สรรพากรพื้นที่ สอบราคาจ้างเหมา ตามรายการดังนี้   6-19 ก.ย. 54 6-19 ก.ย. 54  21 ก.ย. 54
  สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม 1.จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สนง.สรรพากร   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
  อ.เมือง จ.สกลนคร พื้นที่สาขาสกลนคร   สนง.สรรพากรพื้นที่สกลนคร สนง.สรรพากรพื้นที่สกลนคร เป็นต้นไป
    2.จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและ   (ส่วนบริหารงานทั่วไป) (ส่วนบริหารงานทั่วไป)  
    ทรัพย์สินของทางราชการ สนง.สรรพากรพื้นที่สาขา        
    เมืองสกลนคร        
 8 ก.ย. 54 สนง.ทต.เจริญศิลป์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 306,000- 6-19 ก.ย. 54  6-19 ก.ย. 54  21 ก.ย. 54
  อ.เจริญศิลป์ รูปตัวยู บ้านหนองน้อย หมู่ 3 ซอยหนึ่ง   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
  จ.สกลนคร     งานกองคลัง ทต.เจริญศิลป์ ณ สนง.ทต. และในวันที่ 20 ก.ย. เป็นต้นไป
        อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 54 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์  
          รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอเจริญศิลป์  
 9 ก.ย. 54 สนง.ทต.ท่าศิลา สอบราคาซื้อชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย 930,270- 5-16 ก.ย. 54 5-16 ก.ย 54  20 ก.ย. 54
  อ.ส่องดาว ระบบ UHF - FM และชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง   เวลา 09.00-15.30 น. เวลา 09.00-15.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
  จ.สกลนคร ชนิดไร้สาย UHF - FR   กองคลัง สนง.ทต.ท่าศิลา ณ สนง.ทต.ท่าศิลา สำหรับวันที่ 19 เป็นต้นไป
          ก.ย. 54 ณ ที่ทำทำการ อ.ส่องดาว  
          เวลา 09.30-10.00 น.  
 9 ก.ย. 54 อบต.ช้างมิ่ง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ   6-20 ก.ย. 54 6-20 ก.ย. 54  21 ก.ย. 54
  อ.พรรณานิคม 1.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านดอนม่วย 500,000- ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.30 น. 
  จ.สกลนคร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย   อบต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม ณ อบต.ช้างมิ่ง และในวันที่ 21ก.ย. เป็นต้นไป
    2.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านศรีวงศ์ทอง 390,000- จ.สกลนคร 54 เลวา 10.00-10.20 น.  
    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย     ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อการจ้าง  
    3.ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดไม่เกิน 50 คน 1,300,000-   อบต.ระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอ  
    (สถ.ศพด 1)     พรรณานิคม จ.สกลนคร  
    4.ขยายท่อเมนประปา ท่อ พีวีซี ขนาด 1 1/2 นิ้ว 178,500-      
       4.1 หมู่ 4 บ้านหนองโคก ระยะทาง 2,000 ม.        
       4.2 หมู่ที่ 8 บ้านโนนค้อ ระยะทาง 185 ม.        
    5.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่รับผิด- 430,000-      
    ชอบของ อบต.ช้างมิ่ง หมู 1-18 จำนวน 3,804 ลบ.ม.        
 9 ก.ย. 54 สนง.ทต.กุดบาก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง 429,050- 6-20 ก.ย. 54 6-20 ก.ย. 54  21 ก.ย. 54
  อ.กุดบาก จ.สกลนคร ระบบกระจายเสียงตามสายในเขต ทต.กุดบาก   เวลา 09.00-16.00 น. วันที่ 6-19 ก.ย. 54 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
        งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เวลา 09.00-16.00 น.  เป็นต้นไป
        ทต.กุดบาก ในวันราชการ งานพัสดุและ  
          ทรัพย์สิน กองคลัง ทต.กุดบาก  
          วันที่ 20 ก.ย. 54 ระหว่างเวลา  
          09.00-15.30 น. ที่ศูนย์รวมข้อมูล  
          ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับ  
          อำเภอ (หอประชุมอำเภอกุดบาก)  
 9 ก.ย. 54 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สอบราคาจัดซื้อ วัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ   7-19 ก.ย. 54 7-19 ก.ย. 54  20 ก.ย. 54
  สกลนคร 1.อาหารสำเร็จรูปสำหรับโคเนื้ออายุ2-6 เดือน   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. 
    จำนวน 12,000 ก.ก.   สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นต้นไป
    2.อาหารสัตว์สำเร็จรูปสำหรับโคเนื้อพ่อพันธ์ทดสอบ   อ.เมือง  จ.สกลนคร อ.เมือง  จ.สกลนคร  
    จำนวน 7,000 ก.ก.        
    3.อาหารสัตว์สำเร็จรูปสำหรับโคเนื้อแม่พันธ์ทดสอบ        
    จำนวน 30,000 ก.ก.        
    4.อาหารสำเร็จรูปสำหรับโคขุนโปรตีน 12%         
    จำนวน 34,000 ก.ก.        
    5.อาหารสำเร็จรูปสำหรับโคขุนโปรตีน 13%         
    จำนวน 34,000 ก.ก.        
    6.อาหารสำเร็จรูปสำหรับโคขุนโปรตีน 17%         
    จำนวน 25,000 ก.ก.        
    7.แร่ธาตุก้อนสำหรับสัตว์ สูตร 1 ขนาด 2 ก.ก.        
    จำนวน 1,500 ก.ก.        
    8.แร่ธาตุก้อนสำหรับสัตว์ สูตร 2 ขนาด 2 ก.ก.        
    จำนวน 1,500 ก.ก.        
    9.กากถั่วเหลือง จำนวน 10,000 ก.ก.        
    10.อาหารสัตว์ จำนวน 50,000 ก.ก.        
 9 ก.ย. 54 รพ.สมเด็จพระยุพราช สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำภายใน 1,500,000- 5-19 ก.ย. 54 5-19 ก.ย. 54  21 ก.ย. 54
  ธาตุพนม ต.ธาตุพนม รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
  จ.นครพนม     งานพัสดุ ชั้น 2 กลุ่มภารกิจด้าน ณ งานพัสดุ ชั้น 2 กลุ่มภารกิจด้าน เป็นต้นไป
        อำนวนการ รพ.สมเด็จพรพยุพราช อำนวนการ รพ.สมเด็จพรพยุพราช  
        ธาตุพนม จ.นครพนม ธาตุพนม จ.นครพนม และประกาศ  
          รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มี  
          คุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคา  
          ใสนวันที่ 20 ก.ย. 54  
 9 ก.ย. 54 อบต.ท่าก้อน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน   6-20 ก.ย. 54 6-20 ก.ย. 54  21 ก.ย. 54
  อ.อากาศอำนวย จำนวน 2 โครงการ   ในวันเวลาราชการ เวลา 09.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.15 น. 
  จ.สกลนคร 1.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ อบต.ท่าก้อน 160,000- ส่วนการคลัง อบต.ท่าก้อน ณ ส่วนการคลัง อบต.ท่าก้อน เป็นต้นไป
    2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ 119,500-    21 ก.ย. 54 โครงการที่ 1,2  
    การเกษตร สายโพนก่อ-บ้านตาด     ระหว่างเวลา 09.30-10.00 น.  
          ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการ  
          จ้าง อบต.ระดับอำเภอที่ว่าการ  
          อำเภออากาศอำนวย  
 9 ก.ย. 54 อบต.หนองแปน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ดังนี้   7-20 ก.ย. 54 7-20 ก.ย. 54  21 ก.ย. 54
  อ.เจริญศิลป์ เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก จำนวน 1 ชุด   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ส่วนในวันที่ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 
  จ.สกลนคร 1.โยกเยก 3 เกรอ 2 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว   อบต.หนองแปน 21 ก.ย. ให้ยื่นเวลา 09.00-10.00 เป็นต้นไป
    2.อุโมงค์หนอนยักษ์ จำนวน 2 ตัว     น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ  
    3.บ้านแฮปปี้เฮ้าส์ จำนวน 2 ตัว     จัดซื้อหรือจัดจ้างของ อบต.ระดับ  
    4.โยกเยกม้า จำนวน 2 ตัว     อำเภอ ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์  
 9 ก.ย. 54 อบต.หนองแปน สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ   7-20 ก.ย. 54 7-20 ก.ย. 54  21 ก.ย. 54
  อ.เจริญศิลป์ 1.ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 3 235,400- ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ส่วนในวันที่ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 
  จ.สกลนคร 2.ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนาสีนวลน้อย หมูที่ 9 252,600- อบต.หนองแปน 21 ก.ย. ให้ยื่นเวลา 09.00-10.00 เป็นต้นไป
    3.ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจรถนนดินลูกรังและซ่อมแซม 113,700-   น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ  
    ดินลูกรังภายในบ้านดงสง่า หมู่ที่ 4     จัดซื้อหรือจัดจ้างของ อบต.ระดับ  
          อำเภอ ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์  
 12 ก.ย. 54 อบตงนาแต้ สอบราคา จำนวน 16 รายการ   12-23 ก.ย. 54 12-23 ก.ย. 54  26 ก.ย. 54
  อ.คำตากล้า 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 180,000- ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
  จ.สกลนคร หมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่ ม.3   ส่วนการคลัง อบต.นาแต้ ณ อบต.นาแต้ อ.คำตากล้า เป็นต้นไป
    2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 157,000- อ.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ในวันที่ 22 ก.ย. 54  
    หมู่บ้าน บ้านวนยาสรรค์ ม. 6   จ.สกลนคร ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  
    3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 150,000-   ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการ  
    หมู่บ้าน บ้านดงอีม่วง ม. 9     จ้าง อบต.ระดับอำเภอที่ว่าการ  
    4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน     อำเภอคำตากล้า จ.สกลนคร  
    หมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก ม. 12 รวม 2 โครงการ        
      4.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 121,000-      
    หมู่บ้านบ้านหนองเม็ก ม. 12        
      4.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 59,000-      
    หมู่บย้านบ้านหนองเม็ก ม. 12        
    5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 180,000-      
    หมู่บ้าน บ้านสันติสุข ม. 7        
    6.โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู้บ้าน ม.4 180,000-      
    7.โครงการก่อสร้างอาคารส่วนการคลัง สถานที่ก่อสร้าง 340,000-      
    ภายในเขตก่อสร้างบ้านนาแต้        
    8.โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ม.1 158,000-      
    9.โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและ        
    ขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน รวม 2 โครงการ        
      9.1 โครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน ม.1 22,000-      
      9.2 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยเพิ่ม 41,000-      
    เครื่องสูบน้ำ(ซัมเมิสซ์) บ้านสระแก้ว ม.1        
    10.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังแหลางการเกษตรห้วย 139,000-      
    ลาดมั่ง พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดอนคำ ม.2        
    11.โครงการปรับปรุงดินลูกรังปรับพื้นที่         
    รวม 4 โครงการ        
      11.1 โครงการลงดินลูกรังปรับพื้นที่บริเวณศาลาพัก 30,000-      
      11.2 โครงการลงดินลูกรังปรับพื้นที่บริเวณเตาเผาเชิง 30,000-      
    ตะกอนพร้อมปรับเรียบ บ้านดงอีบ่าง ม.9        
      11.3 โครงการปรับปรุงลงดินลูกรังถนนแหล่งการ 30,000-      
    เกษตรห้วยตอนกลางพร้อมปรับเรียบ ม.10        
      11.4 โครงการปรับปรุงลงดินลูกรังภายในหมู่บ้าน 30,000-      
    พร้อมปรับเรียบ บ้านแก้วหมู่ 11        
    12.ค่าลงหินลูกรัง ซ่อมแซมถนนลูกรังถนนภายในหมู่ 151,000-      
    บ้านและถนนไปแหล่งเกษตรหนองโดน ม.1 บ.นาแต้        
    13.โครงการขุดลอกขยายหนองน้ำ,ลอกคลองระบายน้ำ        
    รวม 3 โครงการ        
      13.1 โครงการลอกคลองละบายน้ำภายในหมู่บ้าน 41,000-      
    และลงท่อระบายน้ำ คสล. ม.2        
      13.2 โครงการขุดลอกขยายหนองน้ำสาธารณะหนอง 109,000-      
    มดง่าม บ.สระแก้ว ม.11        
      13.3 โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 23,000-      
    มอก.ชั้น 3 บ.วนาสรรค์ ม.6        
    14.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ระบบแรงดึง 150,000-      
    สำเร็จรูป บ้านหนองแสง ม.5        
    15.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ระบบแรงดึง 180,000-      
    สำเร็จรูป บ.โพนทอง ม.8        
    16.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ระบบแรงดึง 150,000-      
    สำเร็จรูป บ.ไทยเจริญ ม.10        
 12 ก.ย. 54 อบต.เต่างอย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,500,000- 8-21 ก.ย. 54 8-21 ก.ย. 54  22 ก.ย. 54
  อ.เต่องอย บ้านโพนปลาโหล หมู่ที่ 5 รวม 2 สาย   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 
  จ.สกลนคร     ณ ฝ่ายพัสดุ อบต.เต่างอย ณ ฝ่ายพัสดุ อบต.เต่างอย เป็นต้นไป
        อ.เต่างอย จ.สกลนคร อ.เต่างอย จ.สกลนคร และในวันที่   
          22 ก.ย. 54 ระหว่างเวลา 09.00น.  
          ถึง 11.00 น. ศูนย์รวมข่าวสารการ  
          หรือการจ้างขององค์การบริหาร  
          ส่วนตำบลระดับอำเภอ   
 12 ก.ย. 54 สนง.ทต.พรรณานิคม สอบราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน 58 รายการ 160,400- 8-21 ก.ย. 54 8-22 ก.ย. 54  23 ก.ย. 54
  อ.พรรณานิคม     สนง.ทต.พรรณานิคม ในวันและเวลาราชการ สำหรับวันที่ หลังจากประกาศผลการตรวจ
  จ.สกลนคร     ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 8- 21 ก.ย. 54 ตั้งแต่เวลา  สอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์
        และในวันที่ 22 ก.ย. 54 09.30-15.00 น. ที่ห้องประชุมสภา ร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
        ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ทต.พรรณานิคม สนง.ทต.  
          พรรณานิคม จ.สกลนคร ในวันที่22  
          ก.ย. 54 เวลา10.00-12.00 น.  
          ที่ ศุนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการ  
          จ้างระดับอำเภอ อ.พรรณานิคม  
          จ.สกลนคร และกำหนดตรวจสอบผู้  
          มีคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
          ในวันที่ 23 ก.ย. 54 ตั้งแต่เวลา  
          10.00 น. เป็นต้นไป  
 12 ก.ย. 54 อบต.พังโคน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหาร   9-22 ก.ย. 54 9-22 ก.ย. 54  26 ก.ย. 54
  อ.พังโคน ส่วนตำบลพังโคน คังนี้   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 09.30 น. 
  จ.สกลนคร 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 171,000- ณ อบต.พังโคน อ.พังโคน ณ ส่วนการคลัง อบต.พังโคน เป็นต้นไป
    บ้าน บ้านนาเหมือง ม.2   จ.สกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร และวันที่ 23  
    2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 44,900-   ก.ย. 54 ระหว่างเวลา 08.30-  
    บ้าน ม.10     16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าว  
    3.โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 197,000-   สารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ  
    และออกกำลังกาย ห้วยยาง ม.3     บริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่า  
    4.โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลางหมุ่บ้าน 197,000-   การอำเภอพังโคน ชั้น 1 อ.พังโคน  
    ม. 4,5,11     จ.สกลนคร  
    5.โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก  106,000-      
    อเนกประสงค์ บ้านนาเหมือง หมู่ 13        
    6.โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าบ้านหนอง 150,000-      
    หญ้าปล้อง หมู่ที่ 7        
    7.โครงการก่อสร้างห้องน้ำประจำที่ทำการองค์การ 169,900-      
    บริหารส่วนตำบลพังโคน จำนวน 1 หลัง        
 13 ก.ย. 54 รพ.บ้านผือ สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักระดับ 5-6  120,000- 8-21 ก.ย. 54 8-21 ก.ย. 54  22 ก.ย. 54
  อ.บ้านผือ ตามประมาณการช่างโยธา รพ.สต.โนนสว่าง   ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 14.30 น. 
  จ.สกลนคร     งานบริหารทั่วไป รพ.บ้านผือ ณ งานบริหารทั่วไป รพ.บ้านผือ เป็นต้นไป
        อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี  
 13 ก.ย. 54 สนง.จังหวัดมุกดาหาร สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงาน   6-16 ก.ย. 54 6-16 ก.ย. 54  19 ก.ย. 54
    จ.มุกดาการ   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. 
        ฝ่ายอำนวยการ สนง.จ.มุกดาหาร ณ สนง.จ.มุกดาหาร เป็นต้นไป
        ชั้น 4 ศาลากลาง จ.มุกดาหาร ชั้น 4 ศาลากลาง จ.มุกดาหาร  
 13 ก.ย. 54 ม.เทคโนโลยีราชมงคล สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย   12-22 ก.ย. 54 12-22 ก.ย. 54  23 ก.ย. 54
  อีสาน วิทยาเขต ภายในวิทยาเขตสกลนครและหอพักนักศึกษา   ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ในวันเวลาราชการ เวลา 10.00 น. 
  สกลนคร ต.พังโคน     ฝ่าสยออกแบบและพัสดุ ม.เทคโน ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ วิทยาเขต ณ ฝ่ายออกแบบ
  อ.พังโคน จ.สกลนคร     โลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนคร ระหว่างเวลา 09.00- และพัสดุ วิทยาเขตสกลนคร
        สกลนคร 16.00 น. คณะกรรมการเปิดซอง  
          ส่วนที่ 1 (เอกสารคุณสมบัติ) ในวัน  
          ที่ 23 ก.ย. 54 เวลา 09.30 น.  
          และกำหนดเปิดซองส่วนที่ 2 (ใบ-  
          เสนอราคา) ในวันที่ 23 ก.ย. 54   
          เวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายออกแบบ  
          และพัสดุ วิทยาเขตสกลนคร  
 13 ก.ย. 54 อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   13-27 ก.ย. 54 13-28 ก.ย. 54  29 ก.ย. 54
  อ.นิคมน้ำอูน 1.จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริม 322,000- ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ ตามวัน เวลา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
  จ.สกลนคร เหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3   งานพัสดุและทรัพย์สิน  และสถานที่ ดังนี้ เป็นต้นไป
    2.จ้างเหมาโครงการขยายท่อเมนท์ประปาภายใน 121,000- ส่วนการคลัง อบต.หนองบัว 13-27 ก.ย. 54   
    หมู่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4     ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30งานพัสดุ  
          ส่วนการคลัง อบต.หนองบัว  
          28 ก.ย. 54 ตั้งแต่เวลา 09.00-  
          12.00 น.ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ  
          บริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(อ.  
          นิคมน้ำอูน)  
 16 ก.ย. 54 รพ.กุมภวาปี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   15-28 ก.ย. 54 15-28 ก.ย. 54  29 ก.ย. 54
  อ.กุมภวาปี 1.เครื่องคอมฯ ชนิดพกพา จำนวน 12 เครื่อง   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 
  จ.อุดรธานี 2.เครื่องมือผ่าตัดใหญ่ (Major set) จำนวน 2 ชุด   งานพัสดุ กลุ่มภารกิจอำนวยการ  ณ งานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้าน เป็นต้นไป
    3.เครื่องมือผ่าตัดมดลูก  (Major set) จำนวน 1 ชุด   รพ.กุมภวาปี อำนวยการ รพ.กุมภวาปี   
    4.เครื่อง Syringe pump จำนวน 3 เครื่อง     ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบเอก  
    5.เคร่องปรับอากาศ ขนาด 25,600 BTU      สารของผู้เสนอราคาที่มีผล  
    จำนวน 4 เครื่อง     ประโยชน์ร่วมกันในวันที่ 29 ก.ย.  
          54 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
 16 ก.ย. 54 สำนักงานจังหวัด สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอาคารศาลา-   15-27 ก.ย. 54 15-27 ก.ย. 54  28 ก.ย. 54
  สกลนคร กลางจังหวัดสกลนคร   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ หลังจากประกาศผลการตรวจ
  ฝ่ายอำนวยการ     ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัด ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัด สอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์
        สกลนคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด สกลนคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
        สกลนคร (หลังใหม่) สกลนคร (หลังใหม่) และกำหนด ณ ห้องเทสรังสี ชั้น 2
          ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประ- ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
          โยชน์ร่วมกันในวันที่ 28 ก.ย. 54 (หลังเก่า)
          ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
 19 ก.ย. 54 รพ.บ้านแพง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด 12 คัน  574,000- 15-26 ก.ย. 54  15-26 ก.ย. 54  27 ก.ย. 54
  อ.บ้านแพง ตามแบบใบประมาณการของนายช่างโยธา สำหรับ   ในวันและวเลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  จ.นครพนม รพ.บ้านแพง   งานพัสดุ กลุ่มภารกิจอำนวยการ  ณ งานพัสดุ รพ.บ้านแพง  
        รพ.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ประกาศ  
          รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก  
          ในวันที่ 27 ก.ย. 54 ที่ตู้ประกาศ  
          รพ.บ้านแพง   
 19 ก.ย. 54 สนง.ทต.คำตากล้า สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ฯ ภายในเขต   16-26 ก.ย. 54 16-26 ก.ย. 54   28 ก.ย. 54
  อ.คำตากล้า ทต.คำตากล้า   ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  จ.สกลนคร 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู 198,500- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และยื่ยซอง  
    (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ 5   กองคลัง สนง.ทต.คำตากล้า ในวันที่ 27 ก.ย. 54 ตั้งแต่เวลา  
    2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู 83,000-   10.00-11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูล  
    (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ 6     ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ  
    สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 316,500-   บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ว่า  
    รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ 9     การอำเภอคำตากล้า ชั้น 2   
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง 316,000-      
    รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ 11        
 19 ก.ย. 54 รพ.ศรีสงคราม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับ รพ.ศรีสงคราม   14-28 ก.ย. 54 14-28 ก.ย. 54  30 ก.ย. 54
  อ.ศรีสงคราม จำนวน 3 กลุ่มรายการ   งานพัสดุ รพ.ศรีสงคราม  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  จ.นครพนม กลุ่มที่ 1 เครื่องดมยาสลบ 2 กาซ๊พร้อมเครื่องช่วย   อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม วันสุดท้ายยื่นซองเวลา 08.30-  
    หายใจ จำนวน 1 เครื่อง     12.00 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
    กลุ่มที่ 2 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน     รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม และ  
    กลุ่มที่ 3 โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมเดี่ยวแบบติดเพดาน     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัด  
    จำนวนร 1 เครื่อง     เลือก ในวันที่ 29 ก.ย. 54  
 19 ก.ย. 54 อบต.นาตาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม 286,500- 16-29 ก.ย. 54  30 ก.ย. 54  30 ก.ย. 54
  อ.เต่างอย เหล็ก หมู่ที่ 5 ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร   ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ระหว่างเวลา 09.30-10.00 น.  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
  จ.สกลนคร     อบต.นาตาล อ.เต่างอย ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับ  
        จ.สกลนคร อำเภอ อ.เต่างอย จ.สกลนคร  
          (อาคารปริญญาพล)  
 22 ก.ย. 54 สนง.ทต.เจริญศิลป์ สอบราราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ดังนี้   19-28 ก.ย. 54 19-28 ก.ย. 54  30 ก.ย. 54
  อ.เจริญศิล 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านทุ่งมน 495,000- ในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  จ.สกลนคร หมู่ที่ 7 ซอย 3    ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สนง.ทต.  
    2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านทุ่งมน 344,000- งานกองคลัง ทต.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ และในวันที่ 29 ก.ย. 54  
    หมู่ที่ 11 ซอย 5    อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์รวม  
    3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านเจริญศิลป์ 407,000-   ข่าวสารอำเภอเจริญศิลป์ ที่ว่าการ  
    หมู่ที่ 12 ซอย 9      อำเภอเจริญศิลป์  
 22 ก.ย. 54 สำนักงานจังหวัด สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลา   19 ก.ย. - 3 ต.ค. 54 19 ก.ย. - 3 ต.ค. 54  4 ต.ค. 54
  อุดรธานี กลางจังหวัดอุดรธานี   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ฝ่ายอำนวยการ สนง.จ.อุดรธานี ณ ฝ่ายอำนวยการ สนง.จ.อุดรธานี  
        ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  
 22 ก.ย. 54 สำนักงานจังหวัด แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข        
  สกลนคร การจ้างเหมาทำความสะอาด         
    ข้อความเดิม        
    ผนวก ก. ข้อ 5.5 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานทำความ        
    สะอาด และพนักงานสวนรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า        
    จำนวน 25 คน        
    ผนวก ข. ข้อ 9 พนักงานทำความสะอาด ผู้รับจ้างต้อง        
    จัดหาพนักงานทำความสะอาดไม่น้อยกว่า 25 คน        
    ข้อความใหม่        
    ผนวก ก. ข้อ 5.5 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานทำความ        
    สะอาด และพนักงานสวนรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า        
    จำนวน 21 คน        
    ผนวก ข. ข้อ 9 พนักงานทำความสะอาดไม่น้อยกว่า         
    21 คน         
 23 ก.ย. 54 อบต.บึงทวาย สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ   26 ก.ย.-10 ต.ค. 54  26 ก.ย. - 10 ต.ค. 54  12 ต.ค. 54
  อ.เต่างอย 1.โครงการถนน คสล. หมู่ที่ 1 311,000- ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
  จ.สกลนคร 2.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ 2 275,000- ณ ส่วนการคลัง อบต.บึงทวาย ณ ส่วนการคลัง อบต.บึงทวาย  
    3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 307,600- ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร  
    4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  265,700-   และวันที่ 11 ต.ค. 54  
    คสล. หมู่ที่ 5     ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.  
    5.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 152,000-   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ  
    6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. 239,000-   หรือการจ้างขององค์การบริหาร  
    ภายใน อบต.บึงทวาน     ส่วนตำบลระดับอำเภอ   
 23 ก.ย. 54 รพ.บ้านผือ  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแวมอาคารจ่ายกลาง 120,000- 19-29 ก.ย. 54 19-29 ก.ย. 54  30 ก.ย. 54
  อ.บ้านผือ  ตามแบบนายช่างโยธา รพ.สต.หนองหัวงู   ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 
  จ.อุดรธานี     งานบริหารทั่วไป ณ งานบริหารทั่วไป เป็นต้นไป
        รพ.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รพ.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี  
 27 ก.ย. 54 สำนักงานจังหวัด สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ศาลากลาง   20-30 ก.ย. 54 20-30 ก.ย. 54  3 ต.ค. 54
  สุรินทร์ ฝ่ายอำนวยการ จังหวัดสุรินทร์ อาคารที่อยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัด   ในวันและเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    สุริทร์ และพื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดสุรินทร์   สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ ณ ฝ่ายอำนวยการ  
        ฝ่ายอำนวยการ ศาลากลางจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2  
        สุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  
 27 ก.ย. 54 รพ.นาแก สอบราคาซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ   20-30 ก.ย. 54 20-30 ก.ย. 54  4 ต.ค. 54
  อ.นาแก จ.นครพนม 1.เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    2.เครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.นาแก วันสุดท้ายรับซองเวลา 08.30-  
          12.00 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
          รพ.นาแก และประกาศรายชื่อผู้มี  
          คุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคา  
          ในวันที่ 3 ต.ค. 54  
 29 ก.ย. 54 อบต.ธาตุทอง สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางรวม 28 ก.ย. - 11 ต.ค. 54  11 ต.ค. 54  14 ต.ค. 54
  อ.สว่างแดนดิน   2 เครื่อง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. หลังจากประกาศผลการตรวจ
  จ.สกลนคร   150,000- อบต.ธาตุทอง ณ อบต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน  สอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์
          จ.สกลนคร และกำหนดตรวจสอบ ร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ     คุรสมบัติผู้มีผลประโยขน์ร่วมกัน  
    1.โครงการก่อสร้างล้อมรั้วสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8 148,000-   ในวันที่ 12 ต.ค. 54 ตั้งแต่เวลา   
    บ้านเดื่อ จำนวน 2 จุด      09.00 น. เป็นต้นไป  
    2.โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 5 บ้านคันชา  580,900-      
    รายละเอียดตามแบบ อบต.ธาตุทอง        
             
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
    จำนวน 3 โครงการ        
    1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 258,000-      
    2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 283,000-      
    3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 252,000-