สอบราคาประจำเดือน  มกราคม 2554
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
2 มี.ค. 54 รพ.พระอาจารย์แบน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจโรค  159,600.- 1 - 11 มี.ค. 54 ในวันและเวลาราชการ 8 - 11  มี.ค. 54  14-มี.ค.-54
  ธนากโร จ.สกลนค ห้องให้คำปรึกษา แบบเลขที่ 1/2554   ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป  เวลา 09.00 - 15.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
    ณ รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร อ.ภูพาน    รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป  ณ ห้องประชุม 
    จ.สกลนคร     รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร
 7  มี.ค.  54 อบต.ดงหม้อทองใต้ อบต.ดงหม้อทองใต้ มีความประสงค์จะทำการเรียกสอ   ระหว่างวันที่ 3 - 16 มี.ค. 54 ในวันที่  3 - 16  มี.ค. 54  ในวันที่ 17 มี.ค. 54
  จ.สกลนคร ราคาจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง และต่อเติม    เวลา 08.30 - 16.00 น. ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
    รวมเป็น 3 โครงการ ดังนี้   ที่ สำนักงาน อบต.ดงหม้อทองใต้ ในวันและเวลาราชการ เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูล
    1) โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก 360,000.- ในวันเวลาราชการ ส่วนการคลัง ณ สำนักงาน ข่าวสารการซื้อการจ้างของ
    เล็กบ้านดงหม้อทอง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย      อบต.ดงหม้อทองใต้ อบต.ระดับอำเภอ (ที่ทำการบ.ม่วง) 
    2) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (แคปซีล) 1,216,000.-                        "                        "                        "
    สายบ้านดงหม้อทอง -นาสมบูรณ์         
    พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย        
    3) โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่1  200,000.-                        "                        "                        "
    พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย        
 7  มี.ค.  54 สนง.เทศบาล เทศบาล ต.กุดบาก มีความประสงค์จะดำเนิน   ระหว่างวันที่ 1 - 15 มี.ค. 54  ระหว่างวันที่ 1 - 14 มี.ค. 54    16  มี.ค.  54
  ตำบลกุดบาก  การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาล    ในวันและเวลาราชการ  ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  จ.สกลนคร ต.กุดบาก จำนวน 2 โครงการ ดังนี้   ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ในวันราชการ  ณ ศูลย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
    1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 354,200.- ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน  จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ 
    ซอยนางหวาย    เทศบาลตำบลกุดบาก  กองคลัง เทศบาลตำบลกุดบาก (หอประชุมอำเภอกุดบาก)
          วันที่ 15 มี.ค. 54  
          ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.  
          ที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          การจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  
          (หอประชุมอำเภอกุดบาก)  
    2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,157,400.-                        "                        "                        "
    ซอยรุ่งเรืองชัย        
 7  มี.ค.  54 มหาวิทยาลัยเทคโ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ระหว่างวันที่ 1 - 14 มี.ค. 54 ระหว่างวันที่ 1 - 14 มี.ค. 54   เปิดซองส่วนที่ 1
  โลยีราชมงคลอีสา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ ในวันราชการ  ในวันราชการ  (เอกสารคุณสมบัติ)
  วิทยาเขตสกลนคร  - เครื่องกลั่นไนโตรเจน 1 เครื่อง  -    ระหว่างเวลา 09.30 - 16.00 น. ระหว่างเวลา 09.30 -16.00 น.  ในวันที่ 15 มี.ค. 54 
      ที่ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ เวลา 09.30 น.
      ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ 
        วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 วิทยาเขตสกลนคร   งานบริหารแผนและการคลัง
        ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร (กำหนดกาลดังกล่าวข้างต้นให้ สนง. วิทยาเขตสกลนคร
          ยึดถือนาฬิกาที่ฝ่ายออกแบบ เปิดซองส่วนที่ 2 
          และพัสดุวิทยาเขตสกลนคร) (ในเสนอราคา) 
          ในวันที่ 15 มี.ค. 54 
          เวลา 10.45 น. 
          ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ 
          งานบริหารแผนและการคลัง
          สนง. วิทยาเขตสกลนคร
          เปิดซองส่วนที่ 1
     - ครุภัณฑ์ห้องสืบค้นสารสนเทศ  -                           "                        " (เอกสารคุณสมบัติ)
           ในวันที่ 15 มี.ค. 54 
          เวลา 13.30 น.
          ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ 
          งานบริหารแผนและการคลัง
          สนง. วิทยาเขตสกลนคร
          เปิดซองส่วนที่ 2 
          (ในเสนอราคา) 
          ในวันที่ 15 มี.ค. 54 
          เวลา 14.45 น. 
          ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ 
          งานบริหารแผนและการคลัง
          สนง. วิทยาเขตสกลนคร
             
 8  มี.ค.  54 ที่ทำการ  อบต.วาริชภูมิ มีความประสงค์สอบราคา 153,000.- ระหว่างวันที่ 3 - 14 มี.ค. 54 ในวันที่ 3 - 14 มี.ค. 54  ในวันที่ 15 มี.ค. 54 
  อบต.วาริชภูมิ ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 20 รายการ   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
        ที่ สนง.อบต.วาริชภูมิ ส่วนการคลัง ณ สนง. อบต. วาริชภูมิ ม.13  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
          ต.วาริชฯ อ.วาริชฯ จ.สกลฯ จัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระดับอำเภอ
          ในวันที่ 15 มี.ค. 54  ที่ว่าการอ.วาริชภูมิ
          เวลา 09.00 - 10.00 น.  
          ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ  
          จัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระดับอำเภอ  
          ที่ว่าการอ.วาริชภูมิ  
 8  มี.ค.  54 สนง.เทศบาล สนง.เทศบาล ต.นาใน มีความประสงค์ 1,990,000.- ระหว่างวันที่ 7 - 21 มี.ค. 54  ในวันที่ 7 - 21 มี.ค. 54 22-มี.ค.-54
  ต.นาใน จะประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง   ระหว่างเวลา 08.30 -16.00 น. ระหว่างเวลา 09.30 - 16.00 น. ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ.นาทัน   ในวันราชการ ณ งานพัสดุและ ในวันราชการ ณ ที่  เป็นต้นไป
        ทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาล ต.นาใน งานพัสดุและทรัพย์สิน  
        จ.สกลนคร  กองคลัง เทศบาล ต.นาใน  
        และในวันที่ 22 มี.ค. 54   
        ระหว่างเวลา 10.30 - 1.00 น.  
        ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ  
        จัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการ  
        อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   
 8  มี.ค.  54 รพ.ท่าอุเทน  จ.นครพนมได้มีประกาศขายทอดตลาด   -   -  ยื่นจำนงค์  กำหนดประมูลราคา 
  จ.นครพนม ครุภัณฑ์ชำรุด ของ รพ.ท่าอุเทน      ระหว่างวันที่ 7 - 15 มี.ค. 54  16 มี.ค. 54 เริ่มประมูลเวลา 
    จำนวน 98 รายการ     ในวันและเวลาราชการ  09.30 น. ณ ห้องประชุม 
          ที่งานพัสดุ รพ.ท่าอุเทน รพ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
           จ.นครพนม  
 8  มี.ค.  54 ศาลากลาง  จ.สกลนคร มีความประสงค์จะดำเนินการสอบ  -  วันที่ 2 - 14  มี.ค. 54  ในวันทื่2 - 14 มี.ค. 54  ในวันที่ 15 มี.ค. 54 
  จ.สกลนคร ราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อ เอกสาร คู่มือ แผ่นพับ   ตั้งแต่เวลา 10.30 - 15.00 น.  ตั้งแต่เวลา 10.30 - 15.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
    ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.สกลนคร   ในวันและเวลาราชการ ณ สนง.ประชาสัมพันธ์   
        ที่ สนง.ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสกลฯ จ.สกลนคร  
 8  มี.ค.  54 ศาล จ.สว่างแคนดิ ศาล จ.สว่างแดนดิน ได้ออกประกาศ 440,000.- ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  ในวันที่ 22 มี.ค. 54 
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา   17 มี.ค. 54 ในวันและเวลาราชการ 17-มี.ค.-54 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
    และฟ้าเพดาน อาคารศาล จ.สว่างฯ ครั้งที่ 2     ที่ งานพัสดุ กลุ่มการคลัง  ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 
        สนง. ประจำศาล จ.สว่างฯ อาคารศาล ณ งานพัสดุ กลุ่มการคลัง  อาคารศาล
        จ.สว่างฯ ชั้น 1 ถ.อุดมธรรมภักดี สนง. ประจำศาล จ.สว่างฯ  จ.สว่างฯ ชั้น 1 ถ.อุดมธรรมภักดี
        ต.สว่างฯ จ.สกลฯ อาคารศาล ต.สว่างฯ จ.สกลฯ
          จ.สว่างฯ ชั้น 1 ถ.อุดมธรรมภักดี  
          ต.สว่างฯ จ.สกลฯ  
 8  มี.ค.  54 ศาลากลาง จ.สกลนคร มีความประสงค์สอบราคาการจัดซื้อ         - ระหว่างวันที่ 4 - 14 มี.ค. 54 ระหว่างวันที่ 4 - 14 มี.ค. 54 15 มี.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
  จ.สกลนคร วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ดังนี้   ในวันเวลาราชการ  ในวันเวลาราชการ  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
    1) ไก่ไข่สาว จำนวน 500 ตัว   ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศุสัตว์ ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์ 
    2) อาหารผสมสำเร็จรูปชนิดอัดเม็ดสำหรับไก่ไข่   ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม
    จำนวน 18,800 กิโลกรัม   จ.สกลนคร  จ.สกลนคร  จ.สกลนคร 
    3) อาหารผสมสำเร็จรูปชนิดอัดเม็ดสำหรับไก่พื้น        
    เมือง จำนวน 6,018 กิโลกรัม        
    4) อาหารผสมสำหรับเป็ดเทศ จำนวน 6,018         
    กิโลกรัม        
 9  มี.ค.  54 สนง.เทศบาล เทศบาล ต.ท่าแร่ มีความประสงค์จะสอบราคา 275,000.- ระหว่างวันที่ 8 - 21 มี.ค. 54  ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 มี.ค. 54 ในวันที่ 23 มี.ค. 54 
  ต.ท่าแร่ โครงการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์   ในวันราชการ  เวลา 09.00 - 15.00 น. เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
        เวลา 09.00 - 15.00 น. ในวันราชการ ที่ งานพัสดุ กองคลัง ณ ห้องประชุมชั้น 3 
        และในวันที่ 22 มี.ค. 54 เทศบาล ต.ท่าแร่  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี 
        เวลา 09.00 - 12.00 น. และในวันที่ 22 มี.ค. 54  ที่ว่าการ อ.เมืองสกลนคร
        ในวันและเวลาราชการ  เวลา 14.00 - 15.00 น. จ.สกลนคร 
        ที่กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  ยื่น ณ ห้องประชุมชั้น 3   
        สรง.เทศบาล ต.ท่าแร่ อ.เมือง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี   
        จ.สกลนคร  ที่ว่าการ อ.เมืองสกลนคร  
 10  มี.ค.  54 ศาลากลาง จ.สกลนคร มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อวัสดุ  -  ระหว่างวันที่ 7 - 17 มี.ค. 54  ระหว่างวันที่ 7 - 17 มี.ค. 54  ในวันที่ 18 มี.ค. 54 
  จ.สกลนคร การเกษตรจำนวน 14 รายการ   ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศุสัตว์ ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศุสัตว์ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
        จ.สกลนคร ถ.ศูนย์ราชการ จ.สกลนคร ถ.ศูนย์ราชการ ในวันเวลาราชการ
        ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร ณ ห้องประชุม สรง.ปศุสัตว์
            จ.สกลนคร ถ.ศูนย์ราชการ
            ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
 10  มี.ค.  54 สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม มีความประสงค์สอบราคา  -  ระหว่างวันที่ 10 - 24 มี.ค. 54  ในวันที่ 10 - 24 มี.ค. 54  ในวันที่ 29 มี.ค. 54 
  จ.นครพนม ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ Ambubag เครื่อง   ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
    ช่วยหายใจชนิดมือบีบ (ผู้ใหญ่) จำนวน 73 เครื่อง   สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ งานพัสดุ ชั้น 2  ณ งานพัสดุ ชั้น 2 
    และAmbubag เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ   ในวันและเวลาราชการ  สำนักงานสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุข
    (เด็ก) จำนวน 59 เครื่อง     จ.นครพนม จ.นครพนม
 10  มี.ค.  54 ศาลากลาง จ.สกลนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ  -  ระหว่างวันที่ 7 - 17 มี.ค. 54  ระหว่างวันที่ 7 - 17 มี.ค. 54  ในวันที่ 18 มี.ค. 54 
  จ.สกลนคร วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์   ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศุสัตว์ ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศุสัตว์ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 5 รายการ   จ.สกลนคร ถ.ศูนย์ราชการ จ.สกลนคร ถ.ศูนย์ราชการ ในวันเวลาราชการ
        ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร ณ ห้องประชุมสนง.ปศุสัตว์
            จ.สกลนคร  ถ.ศูนย์ราชการ
            ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
 11  มี.ค.  54 เรือนจำ  จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์สอบราคาซื้อ  -  ในวันที่ 9 - 22 มี.ค. 54  ระหว่างวันที่ 9 - 22 มี.ค. 54  ในวันที่ 24 มี.ค. 54
  จ.สกลนคร เครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ต้องขัง ตามรายการ ดังนี้   ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
    1) ผงซักฟอก จำนวน 1508 กิโลกรัม   ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป   
    2) แปลงสีฟัน จำนวน 1508 อัน   ที่ เรือนจำจังหวัดสกลนคร  เรือนจำจังหวัดสกลนคร   
    3) ยาสีฟัน จำนวน 1508 หลอด   ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  
    4) แชมพูสระผม จำนวน 754 ขวด    จ.สกลนคร จ.สกลนคร  
    5) ผ้าอนามีย จำนวน 12096 ชิ้น        
 14  มี.ค.  54 รพ.สมเด็จพระยุพ จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะสอบราคา 253,217.- ระหว่างวันที่ 9 - 21 มี.ค. 54  ในวันที่ 9 - 23 มี.ค. 54  ในวันที่ 29 มี.ค. 54 
  ราชธาตุพนม จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม 12 เส้น รพ.สมเด็จพระ   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
  จ.นครพนม ยุพราชธาตุพนม ด้วยงบค่าเสื่อม ในระบบหลัก   ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 กลุ่มภารกิจด้าน ณ งานพัสดุ ชั้น 2 กลุ่มภารกิจด้าน  
    ประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)    อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราช อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราช  
    ปีงบประมาณ 2554   ธาตุพนม ธาตุพนม  
 14  มี.ค.  54 รพ.สมเด็จพระยุพ จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะสอบราคา  -  ระหว่างวันที่ 9 - 21 มี.ค. 54  ในวันที่ 9 - 23 มี.ค. 54  ในวันที่ 29 มี.ค. 54 
  ราชธาตุพนม ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ    ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
  จ.นครพนม (เครื่องยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง) รพ.สมเด็จ   ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 กลุ่มภารกิจด้าน ณ งานพัสดุ ชั้น 2 กลุ่มภารกิจด้าน  
    พระยุพราชธาตุพนม ด้วยงบค่าเสื่อม ในระบบ   อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราช อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราช  
    หลักประกันสุขภาพแห่งปี (UC) ปีงบประมาณ         
    2554        
 14  มี.ค.  54 ที่ทำการ  อบต.พังโคน มีความประสงค์ จะสอบราคา 1,985,000 ระหว่างวันที่ 10 - 23 มี.ค. 54  ในวันที่ 10 - 23 มี.ค. 54  ในวันที่ 25 มี.ค. 54 
  อบต.พังโคน ซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนก   ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  จ.สกลนคร ประสงค์ จำนวน 1 คัน    ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง อบต.พังโคน หรือ การจัดซื้อจัดจ้างของ 
        ที่ส่วนการคลัง อบต. พังโคน  สำหรับวันที่ 24 มี.ค. 54 ยื่นเวลา อบต. ระดับอำเภอ 
          10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าว (หอประชุมอำภอพังโคน) 
          สารการจัดซื้อจัดจ้างของ  อ.พังโคน
          อบต. ระดับอำเภอ  จ.สกลนคร ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
          (หอประชุมอำภอพังโคน) อ.พังโคน เป็นต้นไป
          จ.สกลนคร   
             
 14  มี.ค.  54 สนง.ศิลปากรที่ 10 สนง.ศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด กรมศิลปากร    ระหว่างวันที่ 7 - 18 มี.ค. 54  ระหว่างวันที่ 7 - 18 มี.ค. 54  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
  ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด กระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์จะดำเนิน   ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. จะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร
    การสอบราคาจ้างเหมาบูรณะโบราณสถานใน   ในวันและเวลาราชการ ที่ ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ งานพัสดุ หลักฐานส่วนที่ 1 ในวันที่ 21 มี.ค.
    เขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้   สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด เลขที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  54 เวลา 09.30 น. และกำหนด
    1) โครงการบูรณะสิมวัดราศีไศล ต.หน่อม  155,000.- 19/40 - 41 ถ.บ้านท่านคร  สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด เลขที่ เปิดซองและพิจารณาใบเสนอ
    อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด   อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 19/40 - 41 ถ.บ้านท่านคร  ราคา ในวันที่ 21 มี.ค. 54 
          อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ
            สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด
            ตามนาฬิการของสำนักศิลปากร
            ที่ 10 ร้อยเอ็ด
    2) โครงาการบูรณะสิมวัดประสิทธิ์ไชยาราม  1,200,000                        "                        " คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
    ต.ลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์       จะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร
            หลักฐานส่วนที่ 1 ในวันที่ 22 มี.ค.
            54 เวลา 09.30 น. และกำหนด
            เปิดซองและพิจารณาใบเสนอ
            ราคา ในวันที่ 22 มี.ค. 54 
            เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ
            สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด
            ตามนาฬิการของสำนักศิลปากร
            ที่ 10 ร้อยเอ็ด
    3) โครงการบูรณะหอไตรภูมิ ต.ดงแดง  1,717,000                        "                        " คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
    อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด       จะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร
            หลักฐานส่วนที่ 1 ในวันที่ 23 มี.ค.
            54 เวลา 09.30 น. และกำหนด
 14  มี.ค.  54 สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ  -  ระหว่างวันที่ 11 - 25 มี.ค. 54  ในวันที่ 11 - 25 มี.ค. 54  ในวันที่ 30 มี.ค. 54 
  จ.นครพนม ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการถังออกซิเจนพร้อม   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 71 ชุด   ที่งานพัสดุ ชั้น 2 อ.สนง.สาธารณสุข ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อ.สนง. ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อ.สนง.
        จ.นครพนม สาธารณสุข จ.นครพนม สาธารณสุข จ.นครพนม
 14  มี.ค.  54 สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม มีความประสงค์สอบราคาครุภณฑ์  -  ระหว่างวันที่ 11 -25 มี.ค. 54  ในวันที่ 11 - 25 มี.ค. 54  ในวันที่ 30 มี.ค. 54 
  จ.นครพนม การแพทย์ รายการเครื่องพ่นละอองฝอยสำหรับ   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    ผู้ป่วยโรคหอบ จำนวน 78 เครื่อง และเครื่องดูด   ที่ งานพัสดุ ชั้น 2  ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อ.สนง. ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อ.สนง.
    เสมหะ จำนวน 29 เครื่อง   อ.สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม สาธารณสุข จ.นครพนม สาธารณสุข จ.นครพนม
 14  มี.ค.  54 สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม มีความประสงค์สอบราคาครุภณฑ์  -  ระหว่างวันที่ 11 -25 มี.ค. 54  ในวันที่ 11 - 25 มี.ค. 54  ในวันที่ 30 มี.ค. 54 
  จ.นครพนม ไฟฟ้าและวิทยุสื่อสาร 40-60 W (ประจำที่)   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องส่งวิทยุ 5 W   ที่ งานพัสดุ ชั้น 2  ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อ.สนง. ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อ.สนง.
     (ลูกข่าย) จำนวน 4 เครื่อง   อ.สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม สาธารณสุข จ.นครพนม สาธารณสุข จ.นครพนม
 15 มี.ค.  54 ที่ทำการ  อบต.นาโพธิ์ ได้ดำเนินการประกาศสอบราคา  227,400 ในระหว่างวันที่ 15 - 28 มี.ค. 54  ในวันที่ 29 มี.ค. 54  ในวันที่ 29 มี.ค. 54 
  อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีสอบราคาโครงการจัดซื้อ   เวลา 08.30 - 16.30 น. ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.10 น. เป็นต้นไป 
  จ.สกลนคร เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง    ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นที่ นางรัตนาพร พรมนิล  ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อ.สนง.
    ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง   ที่ ส่วนการคลัง อบต.นาโพธิ์ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
        อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร หรือการจ้างของอบต.ระดับอำเภอ  หรือการจ้างของอบต.ระดับอำเภอ 
          (ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ ชั้น 2 ) (ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ ชั้น 2 )
 16 มี.ค. 54 ที่ทำการ อบต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร จะดำเนินการ   ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 มี.ค. 54  ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 มี.ค. 54  ในวันที่ 29 มี.ค. 54 
  อบต.ม่วงลาย สอบราคาโครงการตามข้อบัญญัติ งนประมาณ   ในวันและเวลาราชการ  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
  จ.สกลนคร รายจ่ายประจำปี 2554 ดังนี้   ที่ อบต.ม่วงลาย  ณ อบต.ม่วงลาย  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
    1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  229,000.-   (งานพัสดุ ส่วนการคลัง)  การจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ 
    บ้านอีเลิศ ม.3       จังหวัดสกลนคร
    2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม 319,800.-                        "                        "                        "
    ฝาปิดและบ่อพักน้ำม่วงลาย ม.7        
    3) โคลงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ป่าช้า 316,200.-                        "                        "                        "
    น้อยสาธารณะประโยชน์บ้านนาลาย ม.1        
 17 มี.ค. 54 รพ.สกลนคร จ.สกลนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ  -  ในวันที่ 16 - 25 มี.ค. 54  ในวันที่ 16 - 28 มี.ค. 54  ในวันที่ 30 มี.ค. 54 
    เวชภัณฑ์ยา ตามรายการ ดังนี้   ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    Piperacillin sodium 4 g + Tazobactam sodium   ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม  
    500 mg injection จำนวน 2,500 หลอด   ที่ อ.เภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สกลนคร ณ อ.เภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สกลนคร  
        อ.เมือง จ.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร  
 17 มี.ค.  54 สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์         - ระหว่างวันที่ 17 มี.ค.  - 1 เม.ย. 54  ในวันที่ 17 มี.ค.  - 1 เม.ย. 54  ในวันที่ 7 เม.ย. 54 
  จ.นครพนม โฆษณาและเผยแพร่รายการเครื่องมัลติมีเดีย   ในวันและเวลาราชการ ที่ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
    โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า    งานพัสดุ ชั้น 2 อ. สนง.สาธารสุข  ณ งานพัสดุ ชั้น2 อ.สนง.สาธารสุข   
    2000 ANSI Lumens   จ.นครพนม  อ.สนง.สาธารสุข จ.นครพนม   
 18 มี.ค.  54 สำนักงานเทศบาล ด้วยเทศบาล ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   ระหว่างวันที่ 18 - 31 มี.ค. 54 ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มี.ค. 54 ในวันที่ 2 เม.ย. 54 เวลา 09.30 น.
  ตำบลปลาโหล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง   ในเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลัง สนง.เทสชศบาลปลาโหล เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อ
  จ.สกลนคร จำนวน 2 กลุ่มงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้   ในวันและเวลาราชการ  เวลา 08.30 - 16.30 น.  จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
    กลุ่มงานที่ 1 โครงการซ่อมแซมถนน   ที่ กองคลัง สนง.เทศบาล ต.ปลาโหล และวันที่ 1 เม.ย. 54 ส่วนท้องถิ่น อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
    เพื่อการเกษตร บ.งิ้ว หมู่ 2,4,7 และหมู่ที่ 16    อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ระหว่างเวลา 09.30 - 10.00 น.  
          ยื่นซองเอกสารสอบราคาได้ ณ   
          ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของ  
          หน่วยการบริหารราชการส่วน  
          ท้องถิ่น อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร  
    1) โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 170,000.-                        "                        "                        "
    บ.งิ้ว หมู่ที่ 2 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย         
    2) โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 123,000.-                        "                        "                        "
    หมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4         
    พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย         
    3) โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 134,000.-                        "                        "                        "
    บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย        
    4) โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 134,000.-                        "                        "                        "
    บ้านผักตบ หมู่ที่ 16 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย        
    กลุ่มงานที่ 2 โครงการก่อสร้างศาลา 250,000.-                        "                        "                        "
    อเนกประสงค์บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9         
    พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย         
 21 มี.ค.  54 รพ.ศรีสงคราม รพ.ศรีสงคราม สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม  -  ระหว่างวันที่ 16 - 29 มี.ค. 54 ในวันที่ 16 - 29 มี.ค. 54  ในวันที่ 31 มี.ค. 54
  จ.นครพนม มีความประสงค์แจ้งข่าวการสอบราคา   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม สำหรับ รพ.ศรีสงคราม   ที่ งานพัสดุ รพ.ศรีสงคราม  วันสุดท้ายยื่นซอง  
    จำนวน 1 รายการ ดังนี้   อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เวลา 08.30 - 12.00 น.  
    1) ยูนิตทันตกรรม จำนวน 2 ชุด     ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ศรีสงคราม   
           จ.นครพนม  
 22 มี.ค. 54 ที่ทำการ  อบต.พังโคน มีความประสงค์เรียกสอบราคา 230,600.- ระหว่างวันที่ 21 มี.ค. - 1 เม.ย. 54 ในวันทื่ 21 มี.ค. - 1 เม.ย. 54  ในวันที่ 5 เม.ย. 54 
  อบต.พังโคน จ้างเหมาก่อสร้างในเขตพื้นที่ อบต.พังโคน   ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
  จ.สกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร จำนวน 10 โครงการ ดังนี้   ในวันเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง ณ ส่วนการคลัง อบต.พังโคน จัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ 
    1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   อบต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร  อ.พังโคน จ.สกลนคร และยื่นซอง (หอประชุมอำเภอพังโคน) 
    ภายในหมู่บ้านพังโคน ถ.ศรีบูรพา บ.พังโคน     สอบราคา วันที่ 4 เม.ย. 54  อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ม.1 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร      ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น.  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
    พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย     ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ  
    2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 104,300.-   จัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ   
    ภายในหมู่บ้าน ถ.ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      (หอประชุมอำเภอพังโคน) อ.พังโคน  
    บ.นาเหมือง ม.2 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร      จ.สกลนคร  
    พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย        
    3) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต 202,350.-                        "                        "                        "
    เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถ.ชายทุ่ง         
    บ.นาเหมืองน้อย ม.3 ต.พังโคน อ.พังโคน         
    จ.สกลนคร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย        
    4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 55,700.-                        "                        "                        "
    ภายในหมู่บ้าน ซ.ศิริคุณ ม.4 บ.โนนสูง        
    ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร        
    5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 192,200.-                        "                        "                        "
    ภายในหมู่บ้าน ถ.ไกลกังวล บ.ดอนตาล ม.5        
    ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร        
    พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย        
    6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 178,500.-                        "                        "                        "
    ภายในหมู่บ้าน ถ.นำโชคตอนบน         
    บ.หนองหญ้าปล้อง ม.7 ต.พังโคน อ.พังโคน         
    จ.สกลนคร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย        
    7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 169,600.-                        "                        "                        "
    ภายในหมู่บ้าน ซ.ร่วมอุทิศ 2 บ.นาเหมืองใหญ่        
    ม.10 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร        
    พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย        
    8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 49,600.-                        "                        "                        "
    ภายในหมู่บ้าน ซ.มิตรสัมพันธ์ บ.ดอนตาล ม.11        
    ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร         
    9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 240,000.-                        "                        "                        "
    ภายในหมู่บ้าน ถ.ศรีเจริญ ม.12 บ.คำนำเย็น        
    ม.12 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร        
    พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย        
    10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 122,400.-                        "                        "                        "
    ภายในหมู่บ้าน ถ.เจริญสุข บ.นาเหมืองน้อย         
    ม.13 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร         
    พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย        
 22 มี.ค. 54 สำนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลพอกน้อย มีความประสงค์จะสอบ 1,537,000 ระหว่างวันที่ 21 มี.ค. - 1 เม.ย. 54 ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. - 1 เม.ย. 54 วันที่ 5 เม.ย. 54 เวลา 10.30 น.
  ตำบลพอกน้อย ราคาโครงการถมดินปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้าง   ในวันราชการ  เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยยื่น  เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ
  จ.สกลนคร ตลาดเทศบาลตำบลพอกน้อย    เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ กองคลัง  ณ ห้องกองคลังกับเจ้าหน้าที่รับซอง ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
        สนง.เทศบาลตำบลพอกน้อย และในวันที่ 4 เม.ย. 54  ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม 
        อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เวลา 10.00 - 11.00 น. โดยยื่น จ.สกลนคร
          ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
          ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม จ.สกลฯ  
 22 มี.ค. 54 สนง.เทศบาล  - เทศบาล ต.คำตากล้า จ.สกลนคร  310,000.- ระหว่างวันที่ 21 มี.ค. - 1 เม.ย. 54 ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. - 1 เม.ย. 54 ในวันที่ 5 เม.ย. 54 
  ตำบลคำตากล้า มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาก่อสร้างศาลา   ในวันและเวลาราชการ ที่งานพัสดุ ณ สนง.เทศบาลตำบลคำตากล้า ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  จังหวัดสกลนคา ประชาคมชุมชนทานตะวัน หมู่ที่ 2    และทะเบียนทรัพย์สินกองคลัง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  
    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   สนง.เทศบาลตำบลคำตากล้า ในวันและเวลาราชการ และยื่นซอง  
          สอบราคาในวันที่ 4 เม.ย. 54   
          ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น.  
          ณ ศูนย์รวมข่าวการซื้อการจัดซื้อ  
          จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ  
          ส่วนท้องถิ่น   
          ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า ชั้น 2   
     - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและขยายถนน 703,500.-                        "                        "                        "
    คสล. ภายในเขตเทศบาล ดังนี้        
    1) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนสาย10        
    ชุมชนดงน้ำเย็น ม.5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์        
    2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
    สาย 41 ชุมชนสร้างคำ ม.9         
    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์        
    3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
    สายแยก 7 (ซอย1) ชุมชนทุ่งดู่ ม.6        
    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์        
     - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมห้องเรียน                          "    
    สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล        
    ตำบลคำตากล้า จำนวน 3 ห้อง        
 23 มี.ค. 54 อุทยานแห่งชาติ จ.สกลฯ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุ       - ระหว่างวันที่ 11 - 25 มี.ค. 54  ระหว่างวันที่ 11 - 25 มี.ค. 54  วันที่ 28 มี.ค. 54 
  ภูผายล จ.สกลฯ การเกษตร จำนวน 8 รายการ เพื่อนำมาดำเนิน   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ    ที่ อุทยานแห่งชาติภูผายล ที่ อุทยานแห่งชาติภูผายล ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล
    เนื้อที่ 2,000ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล    ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร  ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร  ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย 
    โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี       จ.สกลนคร
    งบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังรายละเอียด        
    ต่อไปนี้        
    1) ประตู่    จำนวน   50,000   กล้า        
    2) มะค่า    จำนวน   60,000   กล้า        
    3) พะยูง    จำนวน   30,000   กล้า        
    4) กระบก  จำนวน   50,000   กล้า        
    5) ขี้เหล็ก   จำนวน   60,000   กล้า        
    6) ตะเคียน จำนวน   27,000   กล้า        
    7) แดง       จำนวน   60,000   กล้า        
    8) นนทรี    จำนวน   50,000   กล้า        
 24 มี.ค. 54 รร.คำตากล้าราช ตามที่ รร.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์        
  ประชาสงเคราะห์ ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุง        
  จ.สกลนคร สนามกีฬา รร. จำนวน 1 ชุด ลงวันที่ 7 มี.ค. 54        
    ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี         
    ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 53 เรื่องการ        
    พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ        
    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์         
    (e - Government Procurement ; e - GP)        
    จึงขอประกาศยกเลิกประกาศสอบราคา        
    ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน        
    ดังกล่าว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน        
 24 มี.ค. 54 สนง.เทศบาล เทศบาลตำบลพรรณานิคม จ.สกลนคร   ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. - 1 เม.ย. 54 ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. - 4 เม.ย. 54  และกำหนดตรวจสอบคุณสมบัติผู้มี
  ตำบลพรรณานิคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง   ในวันทำการปกติ  (เฉพาะวันทำการปกติ) สำหรับสถาน ผลประโยชน์ร่วมกัน
  จ.สกลนคร โครงการก่อสร้างโครงการต่างๆของเทศบาล   ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 22 ในวันที่ 5 เม.ย. 54 
    ตำบลพรรณานิคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   และวันที่ 4 เม.ย. 54  มี.ค. - 1 เม.ย. 54 ตั้งแต่เวลา  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร 409,000.- ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. 09.30 - 15.00 น. กำหนดให้ยื่นซอง หลังจากประกาศผลการตรวจสอบ
    คสล. สองข้างทาง ถ.จำนงค์ราชกิจ (จากจุดสิ้น   ที่ สนง.เทศบาลตำบลพรรณานิคม  สอบราคา ที่ห้องประชุมสภาเทศบาล คุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
    สุดโครงการเดิมถนนศรีสวัสดิ์วิไล) โดยก่อสร้าง   หากมีข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อ ตำบลพรรณานิคม ข้างสนง.เทศบาล เสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ศูนย์รวมข้อมูล
    ขยายผิวจราจร คสล. (สองข้างทาง)    สอบถาม งานพัสดุและทรัพย์สิน ต.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม  ข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ 
    โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร 475,000.- สนง.เทศบาลตำบลพรรณานิคม จ.สกลนคร ส่วนในวันที่ 4 เม.ย. 54 ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม 
    คสล. สองข้างทาง ถ.ศุภกิจวาทศิลป์    ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. กำหนด จ.สกลนคร
    (ถนนจำนงค์ราชกิจ - ถนนราษฎร์บูรณะ)    ให้ยื่นซองสอบราคา ที่ ศูนย์รวม  
    โดยก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.   ข้อมูลข่างสารการจัดซื้อการจ้าง  
    (สองข้างทาง)       ระดับอำเภอ อ.พรรณานิคม จ.สกลฯ  
    โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร 238,000      
    คสล.และงานวางท่อ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก        
    คสล.ถนนศรีวิไล (บริเวณหน้า รพ.พระอาจารย์        
    ฟั่น อาจาโร) โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. และ        
    งานวางท่อ คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล.        
    มอก. ชั้น 3         
    โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร 269,000      
    คสล. สองข้างทาง ถนนรัฐพัฒนา โดยก่อสร้าง        
    ขยายผิวจราจร คสล. (สองข้างทาง)         
 24 มี.ค. 54 ศูนย์เรือนจำ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผล        
  จ.สกลนคร ประโยชน์ร่วมกัน        
    ตามประกาศ จังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคา        
    ซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง ลงวันที่ 9 มี.ค. 54        
    โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่         
    9 มี.ค. - 22 มี.ค. 54         
    ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร        
    จำนวน 3 ราย นั้น คณะกรรมการฯ        
    ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มี        
    ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตาม        
    ประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มี        
    สิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา         
    จำนวน 3 ราย ดังนี้         
    1) ร้านบางกอกวัสดุก่อสร้าง        
    2) บี.เอส.วาย อินเตอร์เนชั่นแนล        
    3) บริษัท คาร์โก้เคมี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด        
 25 มี.ค.54 ตำรวจภูธร ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์         - ผู้ที่สนใจ ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียด กำหนดขายทอดตลาด  
  จ.สกลนคร จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานของ   เพิ่มเติมได้ที่ งานส่งกำลังบำรุง  ในวันที่ 12 เม.ย. 54 ณ แผนกงาน  
    หน่วยงานในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร   ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ในระหว่าง ส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธร  
    ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยมีรายละเอียดและข้อ    วันที่ 23 มี.ค. - 11 เม.ย. 54  จังหวัดสกลนคร   
    กำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้   ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
    1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบกระดาษธรรมดา      จนกว่าการดำเนินการแล้วเสร็จ  
    จำนวน 4 เครื่อง     บริบูรณ์  
    2) เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย จำนวน 16 เครื่อง        
 29 มี.ค.54 อบจ.สกลนคร อบจ.สกลนคร มีความประสงค์จะขายทอดตลาด         - 23 มี.ค. - 5 เม.ย. 54 กองพัสดุ ในวันที่ 8 เม.ย. 54 โดยวิธีประมูลสู้                          -
    ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ    และทรัพย์สิน อบจ.สกลนคร  ราคาด้วยวาจา ตั้งแต่เวลา   
        ในวันเวลาราชการ 10.00 - 12.00 น. เป็นต้นไป  
           ณ ห้องประชุม อบจ.สกลฯ  
          (หลังเก่า)