สอบราคาประจำเดือน  เมษายน  2553
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
1-เม.ย.-53 อบต.วังยาง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง   ซื้อเอกสาร ยื่นซอง 22 เม.ย. 53 เปิดซอง 22 เม.ย. 53
        31 มี.ค.-21 เม.ย. 53 เวลา 10.00 - 10.30 น. เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
        08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวฯ ณ ศูนย์รวมข่าวฯ
        ในวันราชการ ของ อบต.ระดับอำเภอ  ของ อบต.ระดับอำเภอ 
        ที่ อบต.วังยาง (ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม ชั้น 2) (ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม ชั้น 2)
2-เม.ย.-53 อบต.หนองบัวสิม สอบราคาโครงการก่อสร้างราง 69,700 บาท ซื้อเอกสาร ยื่นซอง 22 เม.ย. 53 เปิดซอง 22 เม.ย. 53
    ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน   31 มี.ค.-21 เม.ย. 53 เวลา 09.00 - 09.30 น. 09.45 น. เป็นต้นไป
    หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านนาล้อม   ที่ส่วนคลัง  ณ ศูนย์รวมข่าวฯ  
        อบต.หนองบัวสิม ของ อบต.ระดับอำเภอ   
          ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า  
8-เม.ย.-53 รร.บ้านบัวคุรุราษฎร์ สอบราคาซื้อ หนังสือแบบเรียนตาม   รับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ยื่นซอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง15 เม.ย. 53 เปิดซอง 19 เม.ย. 53
  สามัคคี นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ   จนถึงวันที่  15  เม.ย. 53 เวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
        หรือสอบถามทางโทรศัพท์ เว้นวันหยุดราชการ รร.บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
        หมายเลข 080-182-8860, รร.บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี อ.กุดบาก  สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
        089-066-3551 อ.กุดบาก  สนง.เขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 2
        ในวันและเวลาราชการ สกลนคร เขต 2  
8-เม.ย.-53 อบต.หนองบัวสิม ผลการคัดเลือกการสอบราคาโครงการ        
    ก่อสร้างของ อบต.หนองบัวสิม         
    3 โครงการ        
    1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณ ราคากลาง      
    ประโยชน์ บริเวณสระหนองบัวสิม 1,334,800 บาท      
    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนอราคา      
    รุ่งเรืองคำตากล้าก่อสร้าง 1,330,000 บาท      
    2. โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ  ราคากลาง      
    คสล. หมู่ที่ 16 บ้านนาล้อม 261,200 บาท      
    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนอราคา      
    รุ่งเรืองคำตากล้าก่อสร้าง 255,000 บาท      
    3. โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย ราคากลาง      
    พระราชดำริ จำนวน 9 แห่ง 747,400 บาท      
    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ร้านรุ่งเรืองพานิช เสนอราคา      
      697,000 บาท      
9-เม.ย.-53 อบต.หนองปลิง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 618,000 บาท ซื้อเอกสาร ยื่นซอง 3 พ.ค. 53 เปิดซอง 3 พ.ค. 53
    ขนาดบรรทุก 1 ตัน (ดีเซล)    7 - 27 เม.ย. 53 09.30-10.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ   08.30 - 15.00 น.   ศูนย์รวมข่าวฯ  
    จำนวน 1 คัน   ในวันราชการ   ที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน  
        ที่ทำการ อบต.หนองปลิง    
19-เม.ย.-53 บริษัท ไปรษณีย์ไทย  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ - ส้วม 353,300 บาท ซื้อชุดแบบรายการได้ที่ ยื่นซอง 30 เม.ย. 53 เปิดซอง 30 เม.ย. 53
  จำกัด ภายนอกอาคารพร้อมงานพิเศษ ของ    ตั้งแต่วันที่ 19-23 เม.ย. 53 ภายในเวลา 09.00 - 10.00 น. ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
    ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่   เวลา 09.00-16.00 น. ที่ ปจ.สกลนคร ที่ ปจ.สกลนคร
        ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่    
        และส่วนทรัพย์สินและพัสดุ    
19-เม.ย.-53 สำนักงานสาธารณสุข สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   รับเอกสาร 19 - 30 เม.ย. 53 ยื่นซอง 19 - 30 เม.ย. 53 ประกาศรายชื่อ 3 พ.ค. 53
  จังหวัดนครพนม  -  ตู้เย็น ความจุไม่ต่ำกว่า 15 คิวบิกฟุต   ที่งานพัสดุ ชั้น 2 08.30 - 16.30 น. เปิดซอง 4 พ.ค. 53
    จำนวน 11 เครื่อง   ในวันและเวลาราชการ วันสุดท้ายรับซอง 08.30 - 12.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        อาคารสำนักงาน ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน  
        สาธารณสุขจังหวัดนครพนม สาธารณสุขจังหวัดนครพนม  
19-เม.ย.-53 สำนักงานสาธารณสุข สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    รับเอกสาร ยื่นซอง 9 - 20 เม.ย. 53 เปิดซอง 21 เม.ย. 53
  จังหวัดสกลนคร (ครั้งที่ 2)   9 - 20 เม.ย. 53  09.00 - 16.00 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ในวันและเวลาราชการ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ณ สำนักงานสาธารณสุข
        ที่งานพัสดุ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร
        ฝ่ายบริหารทั่วไป    
        สำนักงานสาธารณสุข    
        จังหวัดสกลนคร    
20-เม.ย.-53 เทศบาล ต.ดงมะไฟ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ 1,999,300 บาท ซื้อแบบแปลนและเอกสาร ยื่นซอง 12 - 29 เม.ย. 53 เปิดซอง 3 พ.ค. 53
    ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ราชพัสดุฯ   12 - 29 เม.ย. 53 09.00 - 15.00 น. ในวันราชการ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
        เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่งานพัสดุ กองคลัง   จนกว่าจะแล้วเสร็จ
        และในวันที่ 30 เม.ย. 53 เทศบาล ต.ดงมะไฟ  ณ ห้องประชุมชั้น 3
        เวลา 09.00 - 12.00 น. และในวันที่ 30 เม.ย. 53 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี
        ในวันและเวลาราชการ เวลา 14.00 - 15.00 น. ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร
        ที่กองคลัง  ยื่น ณ ห้องประชุมชั้น 3  
        (งานพัสดุและทรัพย์สิน)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี  
        สนง.เทศบาล  ต.ดงมะไฟ ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร  
        ต.ดงมะไฟ จ.สกลนคร    
22-เม.ย.-53 ร.ร.ชุมชนบ้านกุดไห สอบราคาซื้อ หนังสือแบบเรียน   ขอรับเอกสาร ยื่นซอง 26 เม.ย. 53 เปิดซอง 27 เม.ย. 53
    ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        26-เม.ย.-53 เว้นวันหยุดราชการ  
          ณ ร.ร.ชุมชนบ้านกุดไห  
          อ.กุดบาก  สนง.เขตพื้นที่การศึกษา  
          สกลนคร เขต 2  
22-เม.ย.-53 อบต.อินทร์แปลง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อ เพื่อก่อสร้าง 449,139 บาท ซื้อเอกสาร ยื่นซอง 4 พ.ค. 53 เปิดซอง 4 พ.ค. 53
    ฝายตามแนวพระราชดำริ "โครงการ    20 เม.ย. - 3 พ.ค. 53 09.30 - 10.30 น. เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
    80 พรรษา 80 ฝาย" ต.อินทร์แปลง   ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข่าวฯ  
    อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (ครั้งที่ 2)   ที่ ส่วนการคลัง ของ อบต.ระดับอำเภอ  
        ที่ทำการ อบต.อินทร์แปลง ที่ว่าการ อ.วานรนิวาส  
22-เม.ย.-53 อบต.บะฮี สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต   ซื้อเอกสาร ยื่นซอง 6 พ.ค. 53 เปิดซอง 6 พ.ค. 53
    เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน    21 เม.ย. - 4 พ.ค. 53 09.00 - 09.30 น. ตั้งแต่เวลา 09.35 น. เป็นต้นไป
    บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 1   ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข่าวฯ ณ ศูนย์รวมข่าวฯ
        ที่งานพัสดุ ส่วนการคลัง ของ อบต.ระดับอำเภอ ของ อบต.ระดับอำเภอ 
        อบต.บะฮี ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม  
          จ.สกลนคร  
22-เม.ย.-53 อบต.วานรนิวาส ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด    รับเอกสาร ยื่นซอง 3 พ.ค. 53  
    โดยการประมูลราคา   20 - 30 เม.ย. 53 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  
        ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง อบต.วานรนิวาส  
        ที่ส่วนการคลัง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  
        อบต.วานรนิวาส    
        อ.วานรนิวาส    
        จ.สกลนคร    
22-เม.ย.-53 อบต.นาหัวบ่อ สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างฝายชะลอ   ซื้อเอกสาร ยื่นซอง 7 พ.ค. 53 เปิดซอง 
    น้ำตามพระราชดำริ วงเงินงบประมาณ   22 เม.ย - 6 พ.ค. 53 10.00 - 10.30 น. 7-พ.ค.-53
    800,000 บาท   ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข่าวฯ ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป
        ที่ อบต. นาหัวบ่อ ของ อบต.ระดับอำเภอ  
          ที่ว่าการอำเภอพรรณรานิคม  
22-เม.ย.-53 โรงพยาบาล ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ        
  พระอาจารย์แบน สูญไปหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้        
  ธนากโร ในราชการ ผู้สนใจติอต่อขอทราบ        
    รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่         
    โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร        
    ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้        
    เป็นต้นไป        
23-เม.ย.-53 อบต.พังโคน สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฝายตาม 279,590 บาท ซื้อเอกสาร ยื่นซอง 6 พ.ค. 53 เปิดซอง 6 พ.ค. 53
    แนวพระราชดำริ   20 เม.ย. - 3 พ.ค. 53 09.00 - 10.00 น. เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
        08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวฯ  
        ในวันและเวลาราชการ ของ อบต.ระดับอำเภอ  
        ที่ส่วนคลัง อบต.พังโคน    
23-เม.ย.-53 อบต.พังโคน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตพื้นที่   ซื้อเอกสาร ยื่นซอง 6 พ.ค. 53 เปิดซอง 6 พ.ค. 53
    อบต.พังโคน   20 เม.ย. - 3 พ.ค. 53 09.00 - 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวฯ
    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,258,400 บาท 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวฯ ระดับอำเภอ ของ อบต.ระดับอำเภอ 
    เสริมเหล็ก ถนนสร้างขุ่ย-หน้องหญ้าปล้อง   ในวันและเวลาราชการ (หอประชุม อ.พังโคน) (หอประชุม อ.พังโคน)
    หมู่ 7 ต.พังโคน   ณ ที่ทำการ อบต.พังโคน    
    2. โครงการขุดลอกลำห้วยแกตอนบน 492,700 บาท      
    บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7 ต.พังดคน        
23-เม.ย.-53 สนง.ปฏิรูปที่ดิน สอบราคาก่อสร้างอาคารเรียนรู้ 53 800,580 บาท รับเอกสาร ยื่นซอง 23 เม.ย. - 4 พ.ค. 53 เปิดซอง
  จ.สกลนคร และอาคารแปรรูปผลผลิตบรรจุภัณฑ์ 53   23 เม.ย. - 3 พ.ค. 53 08.30 - 16.30 น. 6-พ.ค.-53
        ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ที่ กลุ่มการเงินบัญชีและ สนง.การปฏิรูปที่ดิน  
        จัดเก็บผลประโยชน์ จ.สกลนคร  
        สนง.การปฏิรูปที่ดิน    
        จ.สกลนคร    
23-เม.ย.-53 อบต.ส่องดาว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ 1,572,000 บาท ซื้อเอกสาร ยื่นซอง 11 พ.ค. 53 เปิดซอง 11 พ.ค. 53
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   23 เม.ย. - 10 พ.ค. 53 10.00 - 12.00 น.  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
    สายบ้านหนองแดง หมู่ที่ 10       ศูนย์รวมข่าวฯ  
          (ที่ว่าการ อ.ส่องดาว)  
26-เม.ย.-53 สนง.สาธารณสุข ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ กำหนดราคาขั้นต่ำ  ตรวจสอบครุภัณฑ์ ประมูลด้วยวาจา  -
  จ.มุกดาหาร ยานพาหนะและขนส่ง 50,000 บาท 20 เม.ย. - 7 พ.ค. 53 11-พ.ค.-53  
      ณ สนง.สาธารรสุข 10.00 - 11.00 น.  
        จ.มุกดาหาร   ห้องประชุม  สนง.สาธารณสุข  
          จ.มุกดาหาร  
26-เม.ย.-53 โรงพยาบาลนาแก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   รับเอกสาร ยื่นซอง 26 เม.ย. - 10 พ.ค. 53 เปิดซอง 14 พ.ค. 53
    กลุ่มที่ 1 เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารก   26 เม.ย. - 10 พ.ค. 53 08.30 - 16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    ในครรภ์  จำนวน 1 เครื่อง   ในวันและเวลาราชการ วันสุดท้ายรับซอง 08.30 - 12.00 น.  
    กลุ่มที่ 2  เตียงผ่าตัด  จำนวน  1  เครื่อง   ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
        โรงพยาบาลนาแก โรงพยาบาลนาแก  
26-เม.ย.-53 มหาวิทยาลัย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์   ซื้อเอกสาร รับซอง 22 เม.ย. - 10 พ.ค. 53 เปิดซอง 
  เทคโนโลยีราชมงคล เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด   22 เม.ย. - 10 พ.ค. 53 09.30 - 16.00 น. ส่วนที่ 1 
  อีสาน วิทยาเขต     09.30 - 16.00 น. ในวันราชการ 11 พ.ค. 53 เวลา 09.30 น.
  สกลนคร     ในวันราชการ ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ ส่วนที่ 2 
        ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ งานบริหารแผนและการคลัง 11 พ.ค. 53 เวลา 10.30 น.
        วิทยาเขตสกลนคร สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ
            งานบริหารแผนและการคลัง
            สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร
26-เม.ย.-53 โรงพยาบาลท่าอุเทน สอบราคาจ้างทาสีอาคารโรงพยาบาล   ขอรายละเอียด ยื่นซอง 22 เม.ย. - 10 พ.ค. 53 เปิดซอง 14 พ.ค. 53
    ท่าอุเทน   22 เม.ย. - 6 พ.ค. 53 09.00 - 16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
        09.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายรับซอง 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าอุเทน
        ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
        ที่งานพัสดุ     
        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    
        โรงพยาบาลท่าอุเทน    
26-เม.ย.-53 โรงพยาบาลท่าอุเทน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 230,000 บาท รับเอกสาร ยื่นซอง 23 เม.ย. - 10 พ.ค. 53 เปิดซอง 12 พ.ค. 53
    เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์   23 เม.ย. - 10 พ.ค. 53 09.00 - 16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 1 เครื่อง   09.00 - 16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (พัสดุ) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าอุเทน
        ที่งานพัสดุ  โรงพยาบาลท่าอุเทน  
        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  
        โรงพยาบาลท่าอุเทน    
26-เม.ย.-53 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการ   รับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้  ยื่นซอง 30 เม.ย. 53 เปิดซอง 1 พ.ค. 53
    สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย   จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 53 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    ค่าใช้จ่าย 15 ปี   ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
          ณ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  
28-เม.ย.-53 โรงพยาบาลปลาปาก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   ขอรับเอกสาร ยื่นซอง 21 เม.ย. - 6 พ.ค. 53 เปิดซอง 7 พ.ค. 53 
  อ.ปลาปาก กลุ่มที่ 1 เครื่องฟอกเลือดด้วยไตเทียม   21 เม.ย. - 6 พ.ค. 53 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
    จำนวน 1 เครื่อง   ในวันและเวลาราชการ วันสุดท้ายรับซอง  
    กลุ่มที่ 2 เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพ   ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงาน 08.30 - 12.00 น.  
    จำนวน 1 เครื่อง   ทั่วไป โรงพยาบาลปลาปาก ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
    กลุ่มที่ 3 เครื่องฟังการเต้นหัวใจทารก   จ.นครพนม โรงพยาบาลปลาปาก  
    ในครรภ์มารดา จำนวน 1 เครื่อง     จ.นครพนม  
28-เม.ย.-53 อบต.หนองบัวสิม  - สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกที่สาธารณะ 176,800 บาท ซื้อเอกสาร  ยื่นซอง 12 พ.ค. 53 เปิดซอง 12 พ.ค. 53
    ประโยชน์  สระน้ำ  หมู่ที่ 8   26 เม.ย. - 11 พ.ค. 53 09.00 - 09.30 น. ตั้งแต่เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป
        ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข่าวฯ อบต.ระดับอำเภอ  
        ที่ ส่วนการคลัง ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า  
        อบต.หนองบัวสิม จ.สกลนคร  
        อ.คำตากล้า จ.สสกลนคร    
     - สอบราคาจ้างเหมาขยายท่อประปา 131,500 บาท    "  "
    หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองผามเรือ        
     - สอบราคาจ้างเหมาขยายท่อประปา 101,000 บาท ซื้อเอกสาร   "  "
    หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวใต้   13 - 27 มี.ค. 52    
        ในวันและเวลาราชการ    
        ที่ ส่วนการคลัง    
        อบต.หนองบัวสิม    
        อ.คำตากล้า จ.สสกลนคร    
     - สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกที่สาธารณะ 189,000 บาท ซื้อเอกสาร   "  "
    ประโยชน์ หนองฝายบ้าน หมูที่ 15   26 เม.ย. - 11 พ.ค. 53    
        ในวันและเวลาราชการ    
        ที่ ส่วนการคลัง    
        อบต.หนองบัวสิม    
        อ.คำตากล้า จ.สสกลนคร    
     - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลา 163,100 บาท ซื้อเอกสาร   "  "
    พักริมทาง หมู่ที่ 11 บ้านบึงบูรพา   13 - 27 มี.ค. 52    
        ในวันและเวลาราชการ    
        ที่ ส่วนการคลัง    
        อบต.หนองบัวสิม    
        อ.คำตากล้า จ.สสกลนคร    
30-เม.ย.-53 อบต.คำสะอาด สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)   รับเอกสาร ยื่นซอง 14 พ.ค. 53 เปิดซอง 14 พ.ค. 53
    อาหารเสริม (นม) ยู เอช ที กล่องละ 7.55 บาท 28 ม.ย. - 12 พ.ค. 53 09.30 - 10.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.20 น. เป็นต้นไป
    อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ กล่องละ 6.26 บาท ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข่าวฯ  ณ ศูนย์รวมข่าวฯ 
        ที่ทำการ อบต.คำสะอาด ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดินชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดินชั้น 2
30-เม.ย.-53 อบต.หนองบัวสิม สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร   ซื้อเอกสาร ยื่นซอง 12 พ.ย. 53 เปิดซอง 12 พ.ค. 53
    กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13  บาท / คน 27 เม.ย. - 11 พ.ค. 53 09.00 - 09.30 น. 09.45 น. เป็นต้นไป
        09.00 - 15.30 น.   ศูนย์รวมข่าวฯ   ศูนย์รวมข่าวฯ
        เว้นวันหยุดราชการ ของ อบต.ระดับอำแภอ ชั้น 2 ของ อบต.ระดับอำแภอ ชั้น 2
          ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า
          จ.สกลนคร จ.สกลนคร
30-เม.ย.-53 อ.บ.ต.หนองบัวสิม สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)   ซื้อเอกสาร ยื่นซอง 12 พ.ค. 53 เปิดซอง 12 พ.ค. 53
    อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ถุงละ 6.26 บาท 27 เม.ย. - 11 พ.ค. 53 09.00 - 09.30 น. เวลา 09.45 น.เป็นต้นไป
    อาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ถุงละ 7.55 บาท 09.00 - 15.30 น.   ศูนย์รวมข่าวฯ   ศูนย์รวมข่าวฯ
        ทุกวันเวลาราชการ ของ อบต.ระดับอำแภอ ชั้น 2 ของ อบต.ระดับอำแภอ ชั้น 2
          อบต.หนองบัวสิม ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า
        ส่วนการคลัง  ฝ่ายงาน จ.สกลนคร จ.สกลนคร
        ทะเบียนและทรัพย์สิน