สอบราคาเดือนมกราคม  2551
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
3  ม.ค. 51 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดประชาชน 700,000  บาท ยื่นซองสอบราคา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
  จังหวัดสกลนคร     วันที่    11  ม.ค.  51 จังหวัดสกลนคร
        เวลา  09.00 - 10.00 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  500   บาท
        วันที่    11  ม.ค.  51 วันที่  26  ธ.ค. 50 - 10 ม.ค. 51
        เวลา 10.30  น.  เป็นต้นไป 0-4271-1629
3  ม.ค. 51 สำนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย 996,000  บาท ยื่นซองสอบราคา เทศบาลตำบลวานรนิวาส
  อำเภอวานรนิวาส     วันที่    27  ธ.ค. 50 - 8  ม.ค.  51  
        เวลา  09.00 - 10.00 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  1,000   บาท
        วันที่    9  ม.ค.  51 วันที่  27  ธ.ค. 50 - 7 ม.ค. 51
        เวลา 13.00  น.  เป็นต้นไป 0-4279-1137-8  ต่อ 12
3  ม.ค. 51 สำนักงานพัฒนาสังคมและ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 925,000  บาท ยื่นซองสอบราคา สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
  มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร สอบราคาทำถนน 250,000  บาท วันที่    7  ม.ค. 51 - 18  ม.ค.  51 ของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
    สอบราคาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 200,000  บาท เวลา  08.30 - 16.30 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  -   บาท
        วันที่    21  ม.ค.  51 วันที่  28  ธ.ค. 50 - 18 ม.ค. 51
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4271-1439
 - 2 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
3  ม.ค. 51 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา 1,070,000  บาท ยื่นซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
    เด็กเล็ก   วันที่    18  ม.ค.  51  
    โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 288,500  บาท เวลา  09.30 - 10.00 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  1,000 , 300   บาท
        วันที่    18  ม.ค.  51 วันที่  2  ม.ค. 51 - 15 ม.ค. 51
        เวลา 11.00  น.  เป็นต้นไป 0-4298-1261
3  ม.ค. 51 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ 201,960  บาท ยื่นซองสอบราคา สนง.สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
        วันที่    25 ธ.ค. 50 -  4  ม.ค.  51  
        เวลา  09.00 - 15.00 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  -  บาท
        วันที่    7  ม.ค.  51 วันที่    25 ธ.ค. 50 -  4  ม.ค.  51
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4271-1671
7  ม.ค. 51 องค์การบริหารส่วนตำบล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา 1,106,000  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต.ดงหม้อทอง
  ดงหม้อทอง เด็กเล็ก  บ้านหนองลาดหมู่ที่  2   วันที่    21  ม.ค.  51  
        เวลา  09.00 - 10.00 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  1,000  บาท
        วันที่    21  ม.ค.  51 วันที่    7 ม.ค. 51 -  18  ม.ค.  51
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4298-1007
 - 3 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
7  ม.ค. 51 สำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน 1,000,000  บาท ยื่นซองสอบราคา เทศบาลตำบลส่องดาว
  อำเภอส่องดาว จำนวน  2  โครงการ   วันที่    15  ม.ค.  51  
        เวลา  09.00 - 10.00 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  300  บาท
        วันที่    16  ม.ค.  51 วันที่    28 ธ.ค. 50 -  15  ม.ค.  51
        เวลา 13.00  น.  เป็นต้นไป 0-4278-6068
15  ม.ค. 51 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรู้ 290,000  บาท ยื่นซองสอบราคา สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
  สกลนคร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   วันที่    11  ม.ค. - 22  ม.ค.  51 จังหวัดสกลนคร
    จำนวน  1  หลัง   เวลา  08.30 - 16.30 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  -  บาท
        วันที่    24  ม.ค.  51 วันที่    11  ม.ค. - 22  ม.ค.  51
        เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป 0-4271-4781
17  ม.ค. 51 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด   ยื่นซองสอบราคา สำนักงานสาธารณสุขข
  นครพนม จำนวน119รายการ   วันที่    15  ม.ค. - 24  ม.ค.  51 จังหวัดนครพนม
        เวลา  08.30 - 16.30 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  -  บาท
        วันที่    25  ม.ค.  51 วันที่    15  ม.ค. - 24  ม.ค.  51
        เวลา 10.30 น.  เป็นต้นไป 0-4251-1410
 - 4 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
17  ม.ค. 51 องค์การบริหารส่วนตำบล สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,720,990  บาท ยื่นซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบล
  หนองสนม จำนวน 5  โครงการ   วันที่    28  ม.ค.  51 หนองสนม
        เวลา  10.30 - 11.30 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  500  บาท
        วันที่    28  ม.ค.  51 วันที่    14  ม.ค. - 25  ม.ค.  51
        เวลา 11.30 น.  เป็นต้นไป 0-4279-0204
17  ม.ค. 51 องค์การบริหารส่วนตำบล สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน 870,120  บาท ยื่นซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบล
  ตองโขบ จำนวน  3  โครงการ   วันที่    7  ก.พ.  51 ตองโขบ
        เวลา  09.00 - 11.00 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  1,000  บาท
        วันที่    7  ก.พ.  51 วันที่    24  ม.ค. - 6  ก.พ.  51
        เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป 0-4276-6225
17  ม.ค. 51 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด สอบราคาจัดซื้อรรถยนต์บรรทุก  (ดีเซล)     ยื่นซองสอบราคา สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
  สกลนคร ขนาด  1  ตัน  จำนวน  1  คัน   วันที่    16  ม.ค. - 29  ม.ค.  51 จังหวัดสกลนคร
        เวลา  08.30 - 16.30 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  -  บาท
        วันที่    31  ม.ค  51 วันที่    16  ม.ค. - 29  ม.ค.  51
        เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป 0-4271-4781
 - 5 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
22  ม.ค. 51 องค์การบริหารส่วนตำบล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ 293,500  บาท ยื่นซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบล
  หนองบัว ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  จำนวน   วันที่    30  ม.ค.  51 หนองบัว
    2  โครงการ   เวลา  09.30 - 10.00 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  300  บาท
        วันที่    30  ม.ค  51 วันที่    16  ม.ค. - 29  ม.ค.  51
        เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป 0-4270-3790
22  ม.ค. 51 องค์การบริหารส่วนตำบล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ 1,046,000  บาท ยื่นซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบล
  ดงมะไฟ ถนนคอนแอสฟัลต์ติก  จำนวน  3  โครงการ   วันที่    29  ม.ค.  51 ดงมะไฟ
        เวลา  09.00 - 09.20 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  2,000  บาท
        วันที่    29  ม.ค  51 วันที่    15  ม.ค. - 28  ม.ค.  51
        เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป 0-4298-1085
22  ม.ค. 51 องค์การบริหารส่วนตำบล ยกเลิกสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์      
  ค้อเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตาดทอง      
           
           
           
           
 - 6 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
22  ม.ค. 51 สำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสมาชิก 306,000  บาท ยื่นซองสอบราคา สำนักงานเทศบาลตำบล
    อป.พร.   วันที่    17  ม.ค. - 31  ม.ค.  51 เจริญศิลป์
        เวลา  10.00 - 10.30 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  200 บาท
        วันที่   1  ก.พ. 51 วันที่    17  ม.ค. - 30  ม.ค.  51
        เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป 0-4270-9147
22  ม.ค. 51
 
 
 
 
 
22  ม.ค. 51 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเตาเผาขยะ 330,000  บาท ยื่นซองสอบราคา สำนักงานสาธารณสุข
  สกลนคร จำนวน  20  เตา  (ครั้งที่  4)   วันที่    17  ม.ค. - 31  ม.ค.  51 จังหวัดสกลนคร
        เวลา  09.00 - 15.30 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  500  บาท
        วันที่    1  ก.พ.  51 วันที่    17  ม.ค. - 31  ม.ค.  51
        เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป 0-4271-1157  ต่อ  1442
 - 7 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
22  ม.ค. 51 องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการ      
  ดงหม้อทอง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน      
    คือ  หจก. สามชัยโลหะกิจวัสดุก่อสร้าง      
    ในราคา  881,000  บาท      
           
           
23  ม.ค. 51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สอบราคาคุรภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์   ยื่นซองสอบราคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  อีสาน ประจำสำนักงาน   วันที่    17  ม.ค. - 31  ม.ค.  51 ราชมงคลอีสาน
        เวลา  10.00 - 10.30 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  -  บาท
        วันที่    1  ก.พ.  51 วันที่    17  ม.ค. - 31  ม.ค.  51
        เวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป 0-4273-4723
23  ม.ค. 51 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ สอบราคาขยายเขตไฟฟ้า 326,851.78  บาท ยื่นซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบล
    จำนวน  4  โครงการ 325,890.53  บาท วันที่    5  ก.พ.   51 นาหัวบ่อ
      292,395.64  บาท เวลา  10.00 - 10.30 น.  งานพัสดุ
      109,102.55  บาท เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  1,000  บาท
        วันที่    5  ก.พ.  51 วันที่    22  ม.ค. - 4  ก.พ.  51
        เวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป 0-4274-6375
 - 8 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
23  ม.ค. 51 องค์การบริหารส่วนตำบลนาน้ำอูน สอบราคาโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก 166,400  บาท ยื่นซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบล
    จำนวน  3  โครงการ 160,160  บาท วันที่    5  ก.พ.   51 น้ำอูน
      228,800  บาท เวลา  09.00 - 09.30 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  1,000  บาท
        วันที่    5  ก.พ.  51 วันที่    22  ม.ค. - 4  ก.พ.  51
        เวลา 09.40 น.  เป็นต้นไป 0-4278-9163
24  ม.ค. 51 องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศผลชนะสอบราคาโครงการ      
  ดงหม้อทอง  อำเภอบ้านม่วง ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด      
    หจก.นุชนภางค์คอนสตรัคชั่น  เป็นผู้ชนะ      
    เนื่องจากราคาต่ำ  จำนวน  1,100,000  บาท      
           
           
24  ม.ค. 51 องค์การบริหารส่วนตำบล สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 187,000  บาท ยื่นซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบล
  ดงหม้อทอง  อำเภอบ้านม่วง     วันที่    6  ก.พ.   51 ดงหม้อทอง
        เวลา  09.00 - 10.00 น.  งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 500 บาท
        วันที่    6  ก.พ.  51 วันที่    23  ม.ค. - 5  ก.พ.  51
        เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป 0-4298-1007