สอบราคาเดือนธันวาคม 2550
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
6  ธ.ค. 50 สำนักทางหลวงที่  3  (สกลนคร) ขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะ   ยื่นซองสอบราคา สำนักทางหลวงที่  3  (สกลนคร)
  กรมทางหลวง จำนวน  2  รายการ   วันที่  25  ธ.ค.  50  
        เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  -   บาท
        วันที่   -  
           
6  ธ.ค. 50 โรงพยาบาลสกลนคร สอบราคาเวชภัณฑ์ยา   ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลสกลนคร
        วันที่    7  ม.ค.  51  
        เวลา  09.00 -  11.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  200   บาท
        วันที่   11  ม. ค. 51 0-4271-1615  ต่อ  2001
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป  
6  ธ.ค. 50 อบต. โพนสูง สอบราคาปรับปรุงถนนผิวหินลูกรัง 500,000  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต. โพนสูง
  อำเภอสว่างแดนดิน โครงการก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม 300,000  บาท วันที่   13  ธ.ค.  50  
        เวลา  10.00 -  10.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  1,500  , 1,000  บาท
        วันที่   13  ธ.ค.  50 0-4298-1035
        เวลา 11.00  น.  เป็นต้นไป  
 - 2 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
6  ธ.ค. 50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สอบราคาคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ   ยื่นซองสอบราคา ม.  ราชมงคลอีสาน
  อีสาน     วันที่   21  พ.ย. 50- 7  ธ.ค.  50  
        เวลา  10.00 -  10.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  -  บาท
        วันที่   11  ธ.ค.  50 0-4273-4724
        เวลา 11.00  น.  เป็นต้นไป  
6  ธ.ค. 50 อบต.  นาใน สอบราคาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 220,000  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต.  นาใน
  อำเภอพรรณานิคม     วันที่   17  ธ.ค.  50  
        เวลา  10.00 -  11.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  500  บาท
        วันที่   17  ธ.ค.  50 0-4298-1222
        เวลา 11.00  น.  เป็นต้นไป  
6  ธ.ค. 50 อบต.  โคกภู สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาระหว่าง 200,000  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต.  โคกภู
  อำเภอภูพาน อาคาร  จำนวน  6   โครงการ   วันที่   14  ธ.ค.  50  
        เวลา  09.30 -  10.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  900  บาท
        วันที่   14  ธ.ค.  50 0-4298-1222
        เวลา 11.00  น.  เป็นต้นไป วันที่   28  พ.ย. 50- 13  ธ.ค.  50
 - 3 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
6  ธ.ค. 50 องค์กรเภสัชกรรม สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต 1,199,703  บาท ยื่นซองสอบราคา องค์กรเภสัชกรรม
  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     วันที่   21  ธ.ค.  50  
        เวลา  09.30 -  10.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  500  บาท
        วันที่   21  ธ.ค.  50 0-4221-8124 - 6
        เวลา 10.30  น.  เป็นต้นไป บัดนี้จนถึงวันที่  13 ธ.ค. 50
6  ธ.ค. 50 อบต.  คอนสวรรค์ สอบราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ 228,000  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต.  คอนสวรรค์
  อำเภอวานรนิวาส กระจายเสียง   วันที่   13  ธ.ค.  50  
        เวลา  09.00 -  10.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  1,000  บาท
        วันที่   13  ธ.ค.  50 0-4298-8395
        เวลา 10.30  น.  เป็นต้นไป วันที่   27  พ.ย. 50- 12  ธ.ค.  50
12  ธ.ค. 50 สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สอบราคาวัสดุสื่อการเรียนการสอน   ยื่นซองสอบราคา สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ
  อำเภอวาริชภูมิ     วันที่   4  ธ.ค. - 20  ธ.ค.  50  
        เวลา  10.00 -  11.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  1,000  บาท
        วันที่   21  ธ.ค.  50 0-4298-8395
        เวลา 13.30  น.  เป็นต้นไป วันที่   4  ธ.ค. 50- 20  ธ.ค.  50
 - 4 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
12  ธ.ค. 50 ศาลจังหวัดบึงกาฬ สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก 1,032,303  บาท ยื่นซองสอบราคา ศาลจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ผู้พิพากษา  จำนวน  2  หลัง   วันที่   17  ธ.ค. - 20  ธ.ค.  50  
        เวลา  08.30 -  16.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  -  บาท
        วันที่   14  ม.ค.  50 0-4249-1418 - 20  ต่อ  111
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป วันที่   4  ธ.ค. 50- 14  ธ.ค.  50
13  ธ.ค. 50 องค์การบริหารส่วนตำบลพรรณา สอบราคาซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริม   ยื่นซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลพรรณา
  อำเภอพรรณานิคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ   วันที่   25  ธ.ค. - 25  ธ.ค.  50  
    พอเพียง   เวลา  09.00 -  09.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 1,000  บาท
        วันที่   25  ธ.ค. 50 0-4277-9172
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป วันที่   7  ธ.ค. 50 - 24  ธ.ค.  50
13  ธ.ค. 50 สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียน     สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ
  อำเภอวาริชภูมิ การสอน      
    แก้ไขวันขายเอกสารสอบราคา     งานพัสดุ
          ค่าแบบ -  บาท
          0-4277-9172
          วันที่   4  ธ.ค. 50 - 19  ธ.ค.  50
 - 4 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
18  ธ.ค. 50 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 152,000  บาท ยื่นซองสอบราคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อุดรธานี     วันที่   11  ธ.ค. - 20  ธ.ค.  50 อุดรธานี
        เวลา  09.30 -  11.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ -  บาท
        วันที่   21  ธ.ค. 50 0-4224-7898
        เวลา 13.30  น.  เป็นต้นไป วันที่   11  ธ.ค. 50 - 20  ธ.ค.  50
18  ธ.ค. 50 โรงพยาบาลกุมภวาปี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลกุมภวาปี
        วันที่   11  ธ.ค. - 21  ธ.ค.  50  
        เวลา  09.30 -  11.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ -  บาท
        วันที่   25  ธ.ค. 50 0-4233-4151
        เวลา 13.30  น.  เป็นต้นไป วันที่   11  ธ.ค. 50 - 21  ธ.ค.  50
18  ธ.ค. 50 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว สอบราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ 400,000  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต.ค้อเขียว
        วันที่   28  ธ.ค.  50  
        เวลา  10.00 -  10.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 1,000 บาท
        วันที่   28  ธ.ค. 50 0-4277-4103
        เวลา 10.30  น.  เป็นต้นไป วันที่   12  ธ.ค. 50 - 27  ธ.ค.  50
 - 5 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
18  ธ.ค. 50 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารการเรียนรู้ 580,000  บาท ยื่นซองสอบราคา สนง.สปก.
  สกลนคร ก่อสร้างอาคารแปรรูป 610,000  บาท วันที่   14  ธ.ค. - 28  ธ.ค.  50  
        เวลา  08.30 -  16.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ - บาท
        วันที่   4  ม.ค. 51 0-4271-4781
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป วันที่   14  ธ.ค. 50 - 28  ธ.ค.  50
18  ธ.ค. 50 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สอบราคาจัดซื้อรถยนต์   ยื่นซองสอบราคา อบต.นาตาล
    จำนวน  1  คัน   วันที่   28  ธ.ค.  50  
        เวลา  10.00 -  10.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 2,000  บาท
        วันที่   28  ธ.ค.  50 0-4276-1244
        เวลา 11.00  น.  เป็นต้นไป วันที่   12  ธ.ค. 50 - 27  ธ.ค.  50
18  ธ.ค. 50 โรงพยาบาลนาหว้า สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์   ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลนาหว้า
    จำนวน  3  รายการ   วันที่   30  พ.ย. 50  - 20  ธ.ค.  50  
        เวลา  08.30 -  16.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ - บาท
        วันที่   25  ธ.ค.  50 0-4259-7021-101 
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป วันที่   30  พ.ย. 50  - 20  ธ.ค.  50
 - 6 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
20  ธ.ค. 50 องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมวาปี สอบราคาซื้อรถบรรทุก  จำนวน  1  คัน   ยื่นซองสอบราคา อบต.  ปทุมวาปี
  อำเภอส่องดาว     วันที่   8  ม.ค.  51  
        เวลา  10.30 -  11.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 1,000  บาท
        วันที่   8  ม.ค.  51 0-4278-6147 
        เวลา 11.00  น.  เป็นต้นไป วันที่   19  ธ.ค.50 - 7  ม.ค. 51
20  ธ.ค. 50 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์   ยื่นซองสอบราคา สสจ.นครพนม
  นครพนม     วันที่   2  ม.ค.  51 - 7  ม.ค.  51  
        เวลา  08.30 -  16.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ -  บาท
        วันที่   9  ม.ค.  51 0-4251-5766 
        เวลา 14.00  น.  เป็นต้นไป วันที่   23  ธ.ค.50 - 30  ม.ค. 51
20  ธ.ค. 50 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง สอบราคาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง   ยื่นซองสอบราคา อบต.  ต้นผึ้ง
  อำเภอพังโคน จำนวน  10  โครงการ   วันที่    7  ม.ค.  51  
        เวลา  08.30 -  11.50  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบชุดละ  300 บาท
        วันที่   7  ม.ค.  51 0-4216-7245 
        เวลา 09.00  น.  เป็นต้นไป วันที่   19  ธ.ค.50 - 4  ม.ค. 51
 - 7 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
20  ธ.ค. 50 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน สอบราคาขนส่งน้ำนมดิบ   ยื่นซองสอบราคา ม.ราชมงคลอีสาน
  อำเภอพังโคน     วันที่   14  ธ.ค. 50  - 25  ธ.ค.  50  
        เวลา  08.30 -  11.50  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบชุดละ  -  บาท
        วันที่    26  ธ.ค.  50 0-4273-4723 - 4   
        เวลา 10.30  น.  เป็นต้นไป วันที่   14  ธ.ค.50 - 25  ธ.ค. 50
27  ธ.ค. 50 องค์การบริหารส่วนตำบลคูสะคาม สอบราคาระบบประปาหมู่บ้าน 1,500,000  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต.คูสะคาม
        วันที่   9  ม.ค.  51  
        เวลา  10.00 -  10.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบชุดละ  2,500  บาท
        วันที่   9  ม.ค.  51 0-4276-4025  
        เวลา 11.00  น.  เป็นต้นไป วันที่   21  ธ.ค.50 - 8  ม.ค. 51
27  ธ.ค. 50 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา   ยื่นซองสอบราคา สสจ.มุกดาหาร
  มุกดาหาร     วันที่   20  ธ.ค.50 - 3  ม.ค. 51  
        เวลา  09.00 -  15.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบชุดละ  - บาท
        วันที่   7  ม.ค.  51 0-4261-1450   
        เวลา 09.00  น.  เป็นต้นไป วันที่   20  ธ.ค.50 - 2  ม.ค. 51
 - 8 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
27  ธ.ค. 50 โรงพยาบาลท่าอุเทน สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์   ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลท่าอุเทน
        วันที่   21  ธ.ค.50 - 8  ม.ค. 51  
        เวลา  09.00 -  16.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบชุดละ  - บาท
        วันที่   11  ม.ค.  51 0-4258-1255   
        เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป วันที่   21  ธ.ค.50 - 8  ม.ค. 51
27  ธ.ค. 50 ท่าอากาศยานสกลนคร สอบราคาปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน 524,780  บาท ยื่นซองสอบราคา ท่าอากาศยานสกลนคร
    อาคาร   วันที่   11  ม.ค. 51  
        เวลา  09.30 -  15.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบชุดละ  - บาท
        วันที่   15  ม.ค.  51 0-4271-3918-20   
        เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป วันที่   21  ธ.ค.50 - 11  ม.ค. 51
27  ธ.ค. 50 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบ   ยื่นซองสอบราคา มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
    ควบคุม   วันที่   19  ธ.ค.50 - 7  ม.ค. 51  
        เวลา  09.30 -  15.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบชุดละ  - บาท
        วันที่   8  ม.ค.  51 0-4273-4723   
        เวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป วันที่   19  ธ.ค.50 - 7  ม.ค. 51
 - 9 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
27  ธ.ค. 50 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร 147,000  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต.หนองสนม
        วันที่   9  ม.ค. 51  
        เวลา  10.00 -  11.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบชุดละ  500 บาท
        วันที่   9  ม.ค.  51 0-4279-0204   
        เวลา 11.31 น.  เป็นต้นไป วันที่   21  ธ.ค.50 - 8  ม.ค. 51
27  ธ.ค. 50 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การสื่อสาร   ยื่นซองสอบราคา วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
        วันที่   25  ธ.ค.50 - 9  ม.ค. 51  
        เวลา  08.30 -  16.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบชุดละ  - บาท
        วันที่   10  ม.ค.  51 0-4273-2688  ต่อ  106   
        เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป วันที่   25  ธ.ค.50 - 9  ม.ค. 51