สอบราคาเดือนสิงหาคม  2550
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
1  ส.ค.  50 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านม่วง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 316,00  บาท ยื่นซองสอบราคา เทศบาลตำบลบ้านม่วง
        วันที่  24  ก.ค. - 14 ส.ค. 2550  
        เวลา  10.00 - 11.00 น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  300   บาท
        15  ส.ค.  2550 วันที่  24  ก.ค. - 10  ส.ค. 50
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4279-4113 
1  ส.ค.  50 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์   ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
    เครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพายไหล่  จำนวน   วันที่  23  ก.ค. - 1 ส.ค. 2550  
    2  เครื่อง   เวลา  09.00 - 15.30 น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  -   บาท
        2  ส.ค.  2550 วันที่  23  ก.ค. - 1  ส.ค. 50
        เวลา 09.30  น.  เป็นต้นไป 0-4270-7005-7  ต่อ  105
1  ส.ค.  50 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนค สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  (กล้าไม้  และเมล็   ยื่นซองสอบราคา สนง.ปฏิรูปที่ดิน
    พันธุ์ผัก   วันที่  26  ก.ค. - 10 ส.ค. 2550  
        เวลา  08.30 - 16.30 น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  -   บาท
        15  ส.ค.  2550 วันที่  26  ก.ค. - 10  ส.ค. 50
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4271-4781
           
 - 2 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
1  ส.ค.  50 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนค สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  (กล้าไม้  และเมล็   ยื่นซองสอบราคา สนง.ปฏิรูปที่ดิน
    พันธุ์ผัก   วันที่  26  ก.ค. - 10 ส.ค. 2550  
        เวลา  08.30 - 16.30 น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  -   บาท
        15  ส.ค.  2550 วันที่  26  ก.ค. - 10  ส.ค. 50
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4271-4781
1  ส.ค.  50 อบต.ตำบลโคกภู สอบราคาจ้างเหมาทำโต๊ะรับประทานอาหาร 199,200  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต.โคกภู
        วันที่ 10 ส.ค. 2550  
        เวลา  13.00 - 14.00 น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 1,000   บาท
        10  ส.ค.  2550 วันที่  25  ก.ค. - 9  ส.ค. 50
        เวลา 14.30  น.  เป็นต้นไป 0-4270-8257
1  ส.ค.  50 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนพักขยะ 199,000  บาท ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
        วันที่ 23  ก.ค. 50 - 10 ส.ค. 2550  
        เวลา  09.00 - 15.00 น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 500   บาท
        14  ส.ค.  2550 วันที่  23  ก.ค. - 10 ส.ค. 50
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4270-7003  ต่อ 105 , 134
 - 3 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
1  ส.ค.  50 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีอนามัย 239,000  บาท ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
    จำนวน  2  โครงการ 321,000  บาท วันที่ 23  ก.ค. 50 - 10 ส.ค. 2550  
        เวลา  09.00 - 15.00 น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 500   บาท
        14  ส.ค.  2550 วันที่  23  ก.ค. - 10 ส.ค. 50
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4270-7003  ต่อ 105 , 134
1  ส.ค.  50 โรงพยาบาลวาริชภูมิ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคา 848,177  บาท ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลวาริชภูมิ
    มุงกระเบื้อง   วันที่ 24  ก.ค. 50 - 15 ส.ค. 2550  
        เวลา  09.00 - 15.00 น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 500   บาท
        14  ส.ค.  2550 วันที่  23  ก.ค. - 10 ส.ค. 50
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป  
1  ส.ค.  50 โรงพยาบาลวาริชภูมิ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่าย 417,968  บาท ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลวาริชภูมิ
        วันที่ 24  ก.ค. 50 - 15 ส.ค. 2550  
        เวลา  09.00 - 15.00 น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 500   บาท
        14  ส.ค.  2550 วันที่  23  ก.ค. - 10 ส.ค. 50
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป  
 - 4 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
1  ส.ค.  50 โรงพยาบาลนาทม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลนาทม
        วันที่ 25  ก.ค. 50 - 6 ส.ค. 2550  
        เวลา  08.30 - 16.30 น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  -   บาท
        8  ส.ค.  2550 วันที่  25  ก.ค. -  3 ส.ค. 50
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4251-9179
1  ส.ค.  50 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 140,730  บาท ยื่นซองสอบราคา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  นครพนม   241,490  บาท วันที่ 23  ก.ค. 50 - 7 ส.ค. 2550  
        เวลา  08.30 - 16.00 น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  -   บาท
        8  ส.ค.  2550 วันที่  23  ก.ค. -  7 ส.ค. 50
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4251-2196
1  ส.ค.  50 อบต.ส่องดาว สอบราคาจ้างเหมาโครงการประปาหมู่บ้าน 23,000  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต.ส่องดาว
    จำนวน  3  โครงการ 398,000  บาท วันที่ 16 ส.ค. 2550  
      86,000  บาท เวลา  10.00 - 11.00 น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 200,300,200   บาท
        16  ส.ค.  2550 วันที่  27  ก.ค. -  15 ส.ค. 50
        เวลา 11.30  น.  เป็นต้นไป 0-4278-6146
 - 5 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
1  ส.ค.  50 เทศบาลตำบลคำตากล้า สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 460,000  บาท ยื่นซองสอบราคา เทศบาลตำบลคำตากล้า
    จำนวน  10  ชุด   วันที่  6 ส.ค. 2550  
        เวลา  10.00 - 11.00 น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 1,000   บาท
        7  ส.ค.  2550 วันที่  24  ก.ค. -  3 ส.ค. 50
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4279-6043
1  ส.ค.  50 เทศบาลตำบลคำตากล้า สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีสากลและเครื่องดนตรี 407,900  บาท ยื่นซองสอบราคา เทศบาลตำบลคำตากล้า
    พื้นเมือง   วันที่  10 ส.ค. 2550  
        เวลา  09.00 - 09.30 น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 500   บาท
        14  ส.ค.  2550 วันที่  25  ก.ค. -  9 ส.ค. 50
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4279-6043
1  ส.ค.  50 อบต.ฮางโฮง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต 257,000  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต.ฮางโฮง
    เสริมเหล็ก   วันที่  15 ส.ค. 2550  
        เวลา  09.00 - 09.20 น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 500   บาท
        15  ส.ค.  2550 วันที่  27  ก.ค. -  14 ส.ค. 50
        เวลา 10.01  น.  เป็นต้นไป 0-4274-3743
 - 6 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
1  ส.ค.  50 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   ยื่นซองสอบราคา รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
  ธาตุพนม     วันที่  19 ก.ค. - 1 ส.ค. 2550  
        เวลา  08.30 - 16.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  -   บาท
        3  ส.ค.  2550 วันที่  19  ก.ค. -  1 ส.ค. 50
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4254-1255-56  ต่อ 136
1  ส.ค.  50 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  จำนวน  2  รายการ   ยื่นซองสอบราคา รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร
    ต่อเติมชั้นล่างบ้านพักสถานีอนามัย 269,000  บาท วันที่  27 ก.ค. - 17 ส.ค. 2550  
    ก่อสร้างเตาเผาขยะ   เวลา  09.00 - 15.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  500   บาท
        20  ส.ค.  2550 วันที่  27  ก.ค. -  17 ส.ค. 50
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4270- 8123  ต่อ  111
1  ส.ค.  50 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  จำนวน  3  รายการ   ยื่นซองสอบราคา รพ.โคกศรีสุพรรณ
    รั้วตาข่าย 211,506  บาท วันที่  27 ก.ค. - 17 ส.ค. 2550  
    รั้วบล็อกคอนกรีต 152,318  บาท เวลา  09.00 - 15.00  น. งานพัสดุ
    รั้วบล็อกคอนกรีต 211,280  บาท เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  500   บาท
        20  ส.ค.  2550 วันที่  27  ก.ค. -  17 ส.ค. 50
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4276 - 6054
 - 7 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
1  ส.ค.  50 เทศบาลตำบลคำตากล้า สอบราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 800,000  บาท ยื่นซองสอบราคา เทศบาลตำบลคำตากล้า
        วันที่  10 ส.ค. 2550  
        เวลา  09.00 - 09.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  1,000   บาท
        14  ส.ค.  2550 วันที่  25  ก.ค. -  9 ส.ค. 50
        เวลา 11.00  น.  เป็นต้นไป 0-4279-6043
3  ส.ค.  50 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน     ยื่นซองสอบราคา สสจ.นครพนม
    9  รายการ   วันที่  1  ส.ค. - 15 ส.ค. 2550  
        เวลา  08.30 - 16.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  -   บาท
        17  ส.ค.  2550 วันที่  1  ส.ค. - 15 ส.ค. 50
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4251-1410
3  ส.ค.  50 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมศูนย์สุขภาพ 118,459  บาท ยื่นซองสอบราคา สสอ.กุสุมาลย์
    ชุมชน   วันที่  24  ก.ค. - 15 ส.ค. 2550  
        เวลา  09.00 - 15.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 500   บาท
        16  ส.ค.  2550 วันที่  24  ก.ค. - 15 ส.ค. 2550
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป  
 - 8 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
3  ส.ค.  50 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  จำนวน  2  รายการ   ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลกุสุมาลย์
    ก่อสร้างต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก 560,000  บาท วันที่  27  ก.ค. - 17 ส.ค. 2550  
    ก้อสร้างรั้วคอนกรีต 198,000  บาท เวลา  09.00 - 15.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 500   บาท
        20  ส.ค.  2550 วันที่  27  ก.ค. - 17 ส.ค. 2550
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4276-9041  ต่อ 102
3  ส.ค.  50 โรงพยาบาลพังโคน สอบราคาก่อสร้างประตูพร้อมป้ายชื่อและรั้ว 173,669  บาท ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลพังโคน
    ตาข่ายลวด   วันที่  27  ก.ค. - 17 ส.ค. 2550  
        เวลา  09.00 - 15.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 500   บาท
        20  ส.ค.  2550 วันที่  27  ก.ค. - 17 ส.ค. 2550
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4277-1222,0-4273-4704
6  ส.ค.  50 สสจ.อ.เต่างอย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมสถานีอนามั 150,000  บาท ยื่นซองสอบราคา สสจ.อ.เต่างอย
    ชั้นล่าง  จำนวน  2  หลัง 300,000  บาท วันที่  27  ก.ค. - 17 ส.ค. 2550  
        เวลา  09.00 - 15.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 500   บาท
        20  ส.ค.  2550 วันที่  27  ก.ค. - 17 ส.ค. 2550
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4276-1031
 - 9 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
6  ส.ค.  50 อบต.เหล่าโพนค้อ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผสมปุ๋ย แห่งละ ยื่นซองสอบราคา อบต.เหล่าโพนค้อ
  อ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร จำนวน  8  แห่ง 72,200  บาท วันที่  14  ส.ค. 2550  
        เวลา  09.00 - 09.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 500   บาท
        14  ส.ค.  2550 วันที่  27  ก.ค. - 13 ส.ค. 2550
        เวลา 13.30  น.  เป็นต้นไป  
6  ส.ค.  50 สสจ.อ.คำตากล้า สอบราคาซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารสถานี 275,600  บาท ยื่นซองสอบราคา  
  อำเภอตำตากล้า อนามัย   วันที่  25  ก.ค. - 16  ส.ค. 2550  
        เวลา  09.00 - 15.00  น.  
        เปิดซองสอบราคา  
        17  ส.ค.  2550  
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป  
6  ส.ค.  50 รพ.  คำตากล้า สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่ 164,000  บาท ยื่นซองสอบราคา รพ.คำตากล้า
  อำเภอตำตากล้า     วันที่  27  ก.ค. - 17  ส.ค. 2550  
        เวลา  09.00 - 15.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 500   บาท
        20  ส.ค.  2550 วันที่  27  ก.ค. - 17 ส.ค. 2550
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป  
 - 10 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
6  ส.ค.  50 อบต.โคกภู สอบราคาซ่อมแซมปรับปรุงลำห้วย 248,900  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต.โคกภู
        วันที่  20  ส.ค. 2550  
        เวลา  09.30 - 10.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 1,000  บาท
        20  ส.ค.  2550 วันที่  3  ส.ค. - 17 ส.ค. 2550
        เวลา 11.00  น.  เป็นต้นไป 0-4270-8257
6  ส.ค.  50 อบต.หนองแปน สอบราคาจัดซื้อครุภัณท์โฆษณา   ยื่นซองสอบราคา อบต.โคกภู
    เครื่องมัลติมิเดีย 100,000  บาท วันที่  20  ส.ค. 2550  
    จัดซื้อจอรับภาพ 22,500  บาท เวลา  09.30 - 10.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 1,000  บาท
        20  ส.ค.  2550 วันที่  3  ส.ค. - 17 ส.ค. 2550
        เวลา 11.00  น.  เป็นต้นไป 0-4270-8257
6  ส.ค.  50 สำนักงานสารณสุขอำเภอคำตากล้า สอบราคาซ่อมเปลี่ยนหลังคาสถานีอนามัย 275,000  บาท ยื่นซองสอบราคา  
    กุดจาน  จำนวน  1  แห่ง   วันที่  25  ก.ค. 2550  
        เวลา  09.00 - 15.00  น.  
        เปิดซองสอบราคา  
        17  ส.ค.  2550  
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป  
 - 11 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
6  ส.ค.  50   ประกาศแก้ไขสอบราคาโรงพยาบาลนาทม   ยื่นซองสอบราคา  
        วันที่  27  ก.ค. - 15  ส.ค. 2550  
           
        เปิดซองสอบราคา  
        17  ส.ค.  2550  
           
6  ส.ค.  50 เทศบาลส่องดาว สอบราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 220,000  บาท ยื่นซองสอบราคา เทศบาลส่องดาว
        วันที่  16  ส.ค. 2550  
        เวลา  10.00 - 10.30  น. กองคลัง
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ -  บาท
        16  ส.ค.  2550 วันที่  1  ส.ค. - 15 ส.ค. 2550
        เวลา 13.00  น.  เป็นต้นไป 0-4278-6068  ต่อ  15
8  ส.ค.  50 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ 313,000  บาท ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
        วันที่  27  ก.ค. - 17  ส.ค. 2550  
        เวลา  09.00 - 15.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ 500  บาท
        20  ส.ค.  2550 วันที่  27  ก.ค. - 17  ส.ค. 2550
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4270-7003  ต่อ  105
 - 12 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
10  ส.ค.  50 โรงพยาบาลเต่างอย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลเต่างอย
        วันที่  2 ส.ค. - 20  ส.ค. 2550  
        เวลา  09.00 - 15.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ - บาท
        21  ส.ค.  2550 วันที่  2 ส.ค. - 20  ส.ค. 2550
        เวลา 09.30  น.  เป็นต้นไป 0-4276-1021 , 0-4276-1041
21  ส.ค.  50 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร สอบราคาจ้างเหมาบริการ 1,617,796.80  บาท ยื่นซองสอบราคา ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
        วันที่  3 - 18  กันยายน 2550  
        เวลา  08.30 - 16.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ - บาท
        19  กันยายน  2550  
        เวลา 09.00  น.  เป็นต้นไป 0-4274-7213
21  ส.ค.  50 เทศบาลตำบลดอนเขือง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 111,100  บาท ยื่นซองสอบราคา เทศบาลตำบลดอนเขือง
        วันที่  30  ส.ค. 12 ก.ย. 2550  
        เวลา  14.00 - 14.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  500 บาท
        14  กันยายน  2550 วันที่  30  ส.ค. 12 ก.ย. 2550
        เวลา 10.00 - 11.00  น.  เป็นต้นไป 0-4272-9584
 - 13 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
21  ส.ค.  50 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนค สอบราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 1,926,000  บาท ยื่นซองสอบราคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
    3 - 4  จำนวน  3  หลัง   วันที่  3 - 14  กันยายน 2550  
        เวลา  09.00 - 15.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  1,000  บาท
        17  กันยายน  2550 วันที่  3 - 14  กันยายน 2550
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-42711157  ต่อ 1442,1443,1444
21  ส.ค.  50 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนค สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ   ยื่นซองสอบราคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
        วันที่  4 - 13  กันยายน 2550  
        เวลา  09.00 - 15.30  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  1,000  บาท
        14  กันยายน  2550 วันที่  4 - 13  กันยายน 2550
        เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 0-4271-1157  ต่อ 1143
21  ส.ค.  50 เทศบาลตำบลดงมะไฟ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม 189,000  บาท ยื่นซองสอบราคา เทศบาลตำบลดงมะไฟ
    สำหรับเด็ก    
        เวลา  09.00 - 15.00  น. งานพัสดุ
        เปิดซองสอบราคา ค่าแบบ  500  บาท
        17  กันยายน  2550 วันที่  31 ส.ค.  - 13  กันยายน 2550
        เวลา 14.00  น.  เป็นต้นไป 0-4275-9321