สอบราคาเดือนกรกฎาคม  2550
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
6  ก.ค. 50 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ป่วย 313,000  บาท ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
        วันที่  9  ก.ค. - 18 ก.ค. 2550 งานพัสดุ
        เวลา  09.00 - 15.00 น.  
        เปิดซองสอบราคา  
        20  ก.ค.  2550  
        เวลา10.00  น.  เป็นต้นไป  
6  ก.ค. 50 โรงพยาบาลนาทม สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์   ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลนาทม
        วันที่  9  ก.ค. - 20 ก.ค. 2550 งานพัสดุ
        เวลา  08.30 - 16.30 น.  
        เปิดซองสอบราคา วันที่  9  ก.ค. - 19 ก.ค. 50
        24  ก.ค.  2550 0-4251-9179
        เวลา10.00  น.  เป็นต้นไป  
6  ก.ค. 50 เรือนจำจังหวัดสกลนคร สอบราคาซื้อลวดหนามหีบเพลง   ยื่นซองสอบราคา เรือนจำจังหวัดสกลนคร
        วันที่  6  ก.ค. - 16 ก.ค. 2550 งานพัสดุ
        เวลา  08.30 - 16.30 น.  
        เปิดซองสอบราคา วันที่  6  ก.ค. - 16 ก.ค. 50
        20  ก.ค.  2550 0-4273-0638
        เวลา 09.30  น.  เป็นต้นไป  
           
 - 2 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
6  ก.ค. 50 สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 720,000  บาท ยื่นซองสอบราคา เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
        วันที่  5  ก.ค. - 18 ก.ค. 2550 งานพัสดุ
        เวลา  09.30 - 16.00 น. ค่าแบบ  500   บาท
        เปิดซองสอบราคา วันที่  5  ก.ค. - 19 ก.ค. 50
        20  ก.ค.  2550 0-4272-1233
        เวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป  
6  ก.ค. 50 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ สอบราคาซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล) 580,000  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต.ธาตุ
        วันที่ 23  ก.ค.  2550 งานพัสดุ
        เวลา  10.30 - 11.00 น. ค่าแบบ  1,000   บาท
        เปิดซองสอบราคา วันที่  9  ก.ค. - 20  ก.ค. 50
        23  ก.ค.  2550 0-4298-1261
        เวลา 11.30 น.  เป็นต้นไป  
6  ก.ค. 50 สถานีอุตุนิยมวิทยา สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ   ยื่นซองสอบราคา สถานีอุตอนิยมวิทยาสกลนคร
        วันที่ 16  ก.ค.  2550 งานพัสดุ
        เวลา  09.00 - 12.00 น. ค่าแบบ  -   บาท
        เปิดซองสอบราคา วันที่  -
        17  ก.ค.  2550 0-4271-1607
        เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป  
 - 3 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
6  ก.ค. 50 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถ 326,800  บาท ยื่นซองสอบราคา สสจ.อุดรธานี
        วันที่ 5 - 15  ก.ค.  2550 งานพัสดุ
        เวลา  09.30 - 12.30 น. ค่าแบบ  500   บาท
        เปิดซองสอบราคา วันที่  5  ก.ค. - 15  ก.ค. 50
        16  ก.ค.  2550 0-4224-7898
        เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป  
6  ก.ค. 50 เทศบาลตำบลกุดบาก สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 250,000  บาท ยื่นซองสอบราคา เทศบาลตำบลกุดบาก
        วันที่ 9 - 19  ก.ค.  2550 งานพัสดุ
        เวลา  09.00 - 16.00 น. ค่าแบบ  1,000   บาท
        เปิดซองสอบราคา วันที่  9  ก.ค. - 19  ก.ค. 50
        20  ก.ค.  2550 0-4278-4015 
        เวลา 10.30 น.  เป็นต้นไป  
6  ก.ค. 50 อบต.  ต้นผึ้ง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 95,600  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต.ต้นผึ้ง
    จำนวน  2  โครงการ 30,000  บาท วันที่ 23  ก.ค.  2550 งานพัสดุ
        เวลา  09.00 - 10.00 น. ค่าแบบ  400 ,  300   บาท
        เปิดซองสอบราคา วันที่  9  ก.ค. - 20  ก.ค. 50
        23  ก.ค.  2550 0-4298-1041
        เวลา 09.31 น.  เป็นต้นไป  
 - 4 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
6  ก.ค. 50 เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอัฒจันทร์เหล็ก 430,000  บาท ยื่นซองสอบราคา เทศบาลสว่างแดนดิน
        วันที่ 9-19 ก.ค.  2550 งานพัสดุ
        เวลา  09.30 - 16.00 น. ค่าแบบ  500   บาท
        เปิดซองสอบราคา วันที่  9  ก.ค. - 20  ก.ค. 50
        20  ก.ค.  2550 0-4272-1233  ต่อ 110
        เวลา 10.00- 11.00 น.  เป็นต้นไป  
6  ก.ค. 50 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 293,400  บาท ยื่นซองสอบราคา สสจ.อุดรธานี
        วันที่ 10-19 ก.ค.  2550 งานพัสดุ
        เวลา  09.30 - 16.00 น. ค่าแบบ  -   บาท
        เปิดซองสอบราคา วันที่  10  ก.ค. - 19  ก.ค. 50
        20  ก.ค.  2550 0-4222-2356  ต่อ  125
        เวลา  11.00 น.  เป็นต้นไป  
6  ก.ค. 50 อบต. เชียงเครือ สอบราคาจ้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน 485,000  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต.เชียงเครือ
        วันที่ 26 ก.ค.  2550 งานพัสดุ
        เวลา  09.30 - 10.00 น. ค่าแบบ  500   บาท
        เปิดซองสอบราคา วันที่  12  ก.ค. - 25  ก.ค. 50
        26  ก.ค.  2550 0-4275-4021
        เวลา  13.30 น.  เป็นต้นไป  
 -5 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
6  ก.ค. 50 อบต.ตำตากล้า สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 254,900  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต.คำตากล้า
        วันที่ 23 ก.ค.  2550 งานพัสดุ
        เวลา  09.30 - 10.30 น. ค่าแบบ  500   บาท
        เปิดซองสอบราคา วันที่  9  ก.ค. - 20  ก.ค. 50
        23  ก.ค.  2550 0-4279-6173
        เวลา  10.30 น.  เป็นต้นไป  
6  ก.ค. 50 เทศบาลตำบลกุดบาก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังกรองน้ำ 179,400  บาท ยื่นซองสอบราคา เทศบาลกุดบาก
    วางท่อระบบประปาเขตเทศบาล 121,600  บาท วันที่ 11 ก.ค.  2550 งานพัสดุ
        เวลา  09.30 - 16.00 น. ค่าแบบ  500 , 500  บาท
        เปิดซองสอบราคา วันที่  11  ก.ค. - 23  ก.ค. 50
        24  ก.ค.  2550 0-4278-4015
        เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  
20  ก.ค. 50 เทศบาลตำบลกุดบาก สอบราคาปรับปรุงทางลูกรัง 377,600  บาท ยื่นซองสอบราคา เทศบาลกุดบาก
    ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารชุมชน 128,000  บาท วันที่ 16-26 ก.ค.  2550 งานพัสดุ
    ต่อเติมอาคารศูนย์ประสานงานชุมชนที่  2 107,200  บาท เวลา  09.00 - 16.00 น. ค่าแบบ  1,000 ,500 , 500,500,500  บาท
          500 , 1,000  บาท
    ต่อเติมอาคารศูนย์ประสานงานชุมชนที่  6 126,000  บาท เปิดซองสอบราคา วันที่  16  ก.ค. - 26  ก.ค. 50
    ต่อเติมศูนย์ประสานงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนที่  8 129,000  บาท 27  ก.ค.  2550 0-4278-4015
    ก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์ประสานชุมชนที่  2 339,900  บาท เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป  
 -6 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
20  ก.ค. 50 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์   ยื่นซองสอบราคา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
    จำนวน  41 รายการ   วันที่ 4 - 17 ก.ค.  2550 งานพัสดุ
        เวลา  08.30 - 16.00 น. ค่าแบบ  - บาท
           
        เปิดซองสอบราคา วันที่  4  ก.ค. - 17  ก.ค. 50
        18  ก.ค.  2550 0-4271-1756
        เวลา  10.30 น.  เป็นต้นไป  
20  ก.ค. 50 โรงพยาบาลท่าอุเทน สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม 1,420,600  บาท ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลท่าอุเทน
        วันที่ 16 ก.ค. - 3 ส.ค. 50 งานพัสดุ
        เวลา  09.00 - 16.00 น. ค่าแบบ   - บาท
           
        เปิดซองสอบราคา วันที่  16  ก.ค. -  2  ส.ค. 50
        7  ส.ค.  2550 0-4258-1255-6
        เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  
20  ก.ค. 50 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   ยื่นซองสอบราคา รพ.พระยุพราชธาตุพนม
    เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า   วันที่ 19 ก.ค. - 31 ก.ค. 50 งานพัสดุ
        เวลา  08.30 - 16.00 น. ค่าแบบ   - บาท
           
        เปิดซองสอบราคา วันที่  19  ก.ค. -  31  ก.ค. 50
        3  ส.ค.  2550 0-4254-1255-56  ต่อ  136
        เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  
 -7 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
20  ก.ค. 50 อบต.คูสะคาม   สอบราคาครุภัณฑ์ประเภทรถยนต์  ของอบต.   ยื่นซองสอบราคา อบต.  คูสะคาม
    คูสะคาม   วันที่ 1  ส.ค 2550 งานพัสดุ
    1.  รถบบรทุกดีเซล  ขนาด 3  ตัน  6  ล้อ 840,000  บาท เวลา  10.00 - 10.30 น. ค่าแบบ   500 , 500  บาท
    2.  รถกระบะขับเคลื่อน  2  ล้อ 450,000  บาท    
        เปิดซองสอบราคา วันที่  16  ก.ค. -  27  ก.ค. 50
        1  ส.ค.  2550 0-4276-4025
        เวลา  11.00 น.  เป็นต้นไป  
20  ก.ค. 50 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ยื่นซองสอบราคา สสจ.สน.
        วันที่  18 - 27 ก.ค. 2550 งานพัสดุ
        เวลา  09.00 - 15.30 น. ค่าแบบ   -   บาท
           
        เปิดซองสอบราคา วันที่  18  ก.ค. -  27  ก.ค. 50
        1  ส.ค.  2550 0-4271-1157   ต่อ  1143
        เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  
20  ก.ค. 50 โรงพยาบาลสกลนคร ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ     โรงพยาบาลสกลนคร
    ของโรงพยาบาลสกลนคร     งานพัสดุ
     -  ครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  518  รายการ     ค่าแบบ   -   บาท
     - ครุภัรฑ์การแพทย์  จำนวน  170  รายการ      
           
          0-4271-1615  ต่อ 2401-2402
           
 - 8 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
20  ก.ค. 50 องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ 198,500  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต.แมดนาท่ม
    ดาดคอนกรีต   วันที่ 2  ส.ค 2550 งานพัสดุ
        เวลา  10.30 - 11.00 น. ค่าแบบ   800  บาท
           
        เปิดซองสอบราคา วันที่  17  ก.ค. -  1  ส.ค. 50
        2  ส.ค.  2550 0-4270-1625
        เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป  
20  ก.ค. 50 โรงพยาบาลบ้านม่วง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมโรงซักฟอกสถานี 200,000  บาท ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลบ้านม่วง
    อนามัย   วันที่ 16 ก.ค. - 2  ส.ค 2550 งานพัสดุ
        เวลา  09.00 - 15.00 น. ค่าแบบ   500  บาท
           
        เปิดซองสอบราคา วันที่  16  ก.ค. -  2  ส.ค. 50
        3  ส.ค.  2550 0-4279-4118
        เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  
27  ก.ค. 50 โรงพยาบาลบ้านม่วง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน    ยื่นซองสอบราคา โรงพยาบาลบ้านม่วง
    2  รายการ   วันที่ 18 ก.ค. - 7  ส.ค 2550 งานพัสดุ
        เวลา  09.00 - 15.00 น. ค่าแบบ   - บาท
        เปิดซองสอบราคา วันที่  18  ก.ค. -  7  ส.ค. 50
        8  ส.ค.  2550 0-4279-4118
        เวลา  09.30 น.  เป็นต้นไป  
 - 9 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
20  ก.ค. 50 ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ 167,000  บาท ยื่นซองสอบราคา ที่ทำการปกครองอำเภอ
    ด้านหลังที่ว่าการอำเภอ   วันที่ 13 ก.ค. - 23 ก.ค. 2550 งานพัสดุ
        เวลา  09.00 - 09.30 น. ค่าแบบ 500 บาท
        เปิดซองสอบราคา วันที่  13  ก.ค. -  23  ก.ค. 50
        24  ก.ค.  2550 0-4279-2181
        เวลา  09.30 น.  เป็นต้นไป  
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
20  ก.ค. 50 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ยื่นซองสอบราคา สสจ.สน
  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน  7  รายการ   วันที่ 23 ก.ค. 2550 งานพัสดุ
        เวลา  09.00 - 15.30 น. ค่าแบบ - บาท
        เปิดซองสอบราคา วันที่  23  ก.ค. -  1  ส.ค. 50
        2  ส.ค.  2550 0-4271-1157  ต่อ 1143
        เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
20  ก.ค. 50 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สอบราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   ยื่นซองสอบราคา สสจ.สน
  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน  1  รายการ   วันที่ 23 ก.ค. 2550 งานพัสดุ
        เวลา  09.00 - 15.30 น. ค่าแบบ - บาท
        เปิดซองสอบราคา วันที่  23  ก.ค. -  1  ส.ค. 50
        2  ส.ค.  2550 0-4271-1157  ต่อ 1143
        เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  
 - 10 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
17  ก.ค. 50 อบต.แมดนาท่ม สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ 98,000  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต.แมดนาท่ม
  อำเภอโคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร ต่อเติมอาคารหอประชุม 200,000  บาท วันที่ 6 ส.ค. 2550 งานพัสดุ
        เวลา  10.00 - 11.00 น. ค่าแบบ  400 , 1,000 บาท
        เปิดซองสอบราคา วันที่  19  ก.ค. -  3  ส.ค. 50
        6  ส.ค.  2550 0-4270-1625
        เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป  
17  ก.ค. 50 อบต. ขมิ้น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ 848,000  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต. ขมิ้น
    คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   วันที่ 10 ส.ค. 2550 งานพัสดุ
        เวลา  13.30 - 14.00 น. ค่าแบบ  1,000 บาท
        เปิดซองสอบราคา วันที่  25  ก.ค. -  9  ส.ค. 50
        10  ส.ค.  2550 0-4274-6084
        เวลา  14.05 น.  เป็นต้นไป  
17  ก.ค. 50 อบต.คูสะคาม   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  จำนวน 3  โครงการ   ยื่นซองสอบราคา อบต.คูสะคาม
    โครงการลงลูกรัง 128,000   บาท วันที่ 8 ส.ค. 2550 งานพัสดุ
    โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 104,000  บาท เวลา  10.00 - 10.30 น. ค่าแบบโครงการละ  300 บาท
    โครงการก่อสร้างถนนแหล่งการเกษตร 67,000  บาท เปิดซองสอบราคา วันที่  23  ก.ค. -  7  ส.ค. 50
        8  ส.ค.  2550 0-4276-4025
        เวลา  11.00 น.  เป็นต้นไป  
 - 11 -
วัน  เดือน  ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
17  ก.ค. 50 อบต.ท่าแร่ สอบราคาจ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำและ 35,040  บาท ยื่นซองสอบราคา อบต. ท่าแร่
  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร ก่อสร้างระบายน้ำหมู่ที่  6 , หมู่ที่  8 32,400  บาท วันที่   15   ส.ค. 2550 งานพัสดุ
    จำนวน  4  โครงการ 33,200  บาท เวลา  09.30 - 10.00 น. ค่าแบบ  500 บาท
      119,100  บาท เปิดซองสอบราคา วันที่  26  ก.ค. -  10 ส.ค. 50
        15  ส.ค.  2550 0-4274-1413
        เวลา  11.00 น.  เป็นต้นไป