ประกวดราคา ประจำเดือน  พฤษภาคม 2562
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
17-พ.ค.-62 องค์การบริหารส่วนตำบล การขายทอดตลาดครุภัณฑ์  - 17 พ.ค. ๖๒ - ๔ มิ.ย. ๖๒ 17 พ.ค. ๖๒ - ๔ มิ.ย. ๖๒ ๕-มิ.ย.-๐๕
  โนนสะอาด หมดความจำเป็นและเสื่อมสภาพ   08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น. 
        ผู้ที่สนใจจะซื้อครุภัณฑ์ขายทอดตลาด ผู้ที่สนใจจะซื้อครุภัณฑ์ขายทอดตลาด ผู้ที่สนใจจะซื้อครุภัณฑ์ขายทอดตลาด
        ดังกล่าว ให้ขอรับเอกสารเสนอราคา ดังกล่าว ให้ขอรับเอกสารเสนอราคา ดังกล่าว ให้ขอรับเอกสารเสนอราคา
        ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง
        โทร 042-09799 โทร 042-09799 โทร 042-09799
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
27-พ.ค.-62 สำนักงานเทศบาลตำบล ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา 590,000.00  ๔ มิ.ย. ๖๒  ๔ มิ.ย. ๖๒  ๔ มิ.ย. ๖๒
  ดงมะไฟ     08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น. 
        ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวด ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกว ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวด
        ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด
        เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-759321 โทร 042-759321 โทร 042-759321
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
27-พ.ค.-62 องค์การบริหารส่วนตำบล 1.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 597,000.00 21 พ.ค. ๖๒ - 29 พ.ค. ๖๒ 21 พ.ค. ๖๒ - 29 พ.ค. ๖๒ ๓๐-พ.ค.-๐๕
  หนองปลิง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ   08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น. 
        ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวด ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกว ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวด
        ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด
        เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.np.go.th www.np.go.th www.np.go.th
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        042-789165 042-789165 042-789165
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
27-พ.ค.-62 องค์การบริหารส่วนตำบล 2.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 180,000.00 21 พ.ค. ๖๒ - 29 พ.ค. ๖๒ 21 พ.ค. ๖๒ - 29 พ.ค. ๖๒ ๓๐-พ.ค.-๐๕
  หนองปลิง ปรับปรุงพื้นที่ศาลาประชาคม   08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น. 
        ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวด ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกว ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวด
        ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด
        เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.np.go.th www.np.go.th www.np.go.th
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        042-789165 042-789165 042-789165
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
27-พ.ค.-62 องค์การบริหารส่วนตำบล 3.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 115,000.00 21 พ.ค. ๖๒ - 29 พ.ค. ๖๒ 21 พ.ค. ๖๒ - 29 พ.ค. ๖๒ ๓๐-พ.ค.-๐๕
  หนองปลิง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ   08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น. 
    เหล็ก   ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวด ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกว ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวด
        ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด
        เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.np.go.th www.np.go.th www.np.go.th
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        042-789165 042-789165 042-789165
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
27-พ.ค.-62 องค์การบริหารส่วนตำบล 4.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 400,000.00 21 พ.ค. ๖๒ - 29 พ.ค. ๖๒ 21 พ.ค. ๖๒ - 29 พ.ค. ๖๒ ๓๐-พ.ค.-๐๕
  หนองปลิง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ   08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น. 
    เหล็ก   ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวด ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกว ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวด
        ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด
        เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.np.go.th www.np.go.th www.np.go.th
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        042-789165 042-789165 042-789165
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
27-พ.ค.-62 สำนักงานจัดรูปที่ดินและ ประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1,097,173.77 22 พ.ค. ๖๒ - 29 พ.ค. ๖๒ 22 พ.ค. ๖๒ - 29 พ.ค. ๖๒ ๓๐-พ.ค.-๐๕
  จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม     08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น. 
  ที่ 11     ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวด ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกว ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวด
        ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด
        เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        042-727048-9 042-727048-9 042-727048-9
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ