ประกวดราคา ประจำเดือน  มีนาคม 2562
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
5 มี.ค ๖๒  สำนักงานเทศบาลตำบล ประกวดราคาจ้าก่อสร้างงระบบ 3,817,381.37 1 มี.ค. ๖๒ - ๘ มี.ค. ๖๒ 1 มี.ค. ๖๒ - ๘ มี.ค. ๖๒ ๑๑-มี.ค.-๖๒
  เชียงเครือ อิเล็กทรอนิกส์   08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น. 
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
        www.chkr.go.th  หรือ www.chkr.go.th  หรือ www.chkr.go.th  หรือ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-754021 โทร 042-754021 โทร 042-754021
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
4 มี.ค ๖๒  โรงพยาบาลกุมภวาปี ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิ   4 มี.ค ๖๒ - ๑๘ มี.ค ๖๒ 4 มี.ค ๖๒ - ๑๘ มี.ค ๖๒ 19 มี.ค ๖๒
    ของทางราชการ   08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น.  10.๐๐ น. - 11.00 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
        ณ งานพัสดุ ชั้น ๓ อาคาร ๓ ณ งานพัสดุ ชั้น ๓ อาคาร ๓ ห้องประชุมชั้น ๔ ตึกอุบัติเหตุ
        โรงพยาลบาลกุมภวาปี โรงพยาลบาลกุมภวาปี โรงพยาบาลกุมภวาปี
        www.kumpawapihospital.go.th www.kumpawapihospital.go.th www.kumpawapihospital.go.th
        โทร 042 334400-3  โทร 042 334400-3 โทร 042 334400-3
        ต่อ ๗๓๐๗ ต่อ ๗๓๐๗ ต่อ ๗๓๐๗
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
๗ มี.ค ๖๒  องค์การบริหารส่วนตำบล ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 814,000.00 7 มี.ค. ๖๒ - 15 มี.ค. ๖๒ 7 มี.ค. ๖๒ - 15 มี.ค. ๖๒ 1๘ มี.ค ๖๒
  หนองบัว รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน    08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น. 
    แบบดับเบิลแคบ    ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
        www.nbb.go.th  หรือ www.nbb.go.th  หรือ www.nbb.go.th  หรือ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042 7๐๗ ๖๓๐ โทร 042 7๐๗ ๖๓๐ โทร 042 754021
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
5 มี.ค ๖๒  สำนักงานเทศบาลตำบล ประกวดราคาจ้างสร้างระบบ 2,953,778.05 6 มี.ค. ๖๒ - 13 มี.ค. ๖๒ 6 มี.ค. ๖๒ - 13 มี.ค. ๖๒ 1๔ มี.ค ๖๒
  เชียงเครือ อิเล็กทรอนิกส์   08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น. 
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
        www.chkr.go.th   หรือ www.chkr.go.th  หรือ www.chkr.go.th  หรือ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042 754021 โทร 042 754021 โทร 042 754021
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
13-มี.ค.-62 เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,160.00 13 มี.ค. ๖๒ - ๒๘ มี.ค. ๖๒ 13  มี.ค. ๖๒ - ๒๘ มี.ค. ๖๒ ๒๙-มี.ค.-๐๕
        08.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 08.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.
        ผู้สนใจจะซื้อพัสดุชำรุดหรือติดต่อ ผู้สนใจจะซื้อพัสดุชำรุดหรือติดต่อ ผู้สนใจจะซื้อพัสดุชำรุดหรือติดต่อ
        ขอดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดดังกล่าว ขอดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดดังกล่าว ขอดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดดังกล่าว
        ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ
        อำเภอวาริชภูมิ จังหหวัดสกลนคร อำเภอวาริชภูมิ จังหหวัดสกลนคร อำเภอวาริชภูมิ จังหหวัดสกลนคร
        โทร 042 781 133 - 102  โทร 042 781 133 - 102  โทร 042 781 133 - 102 
        และ 042 707 836 และ 042 707 836 และ 042 707 836
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
13-มี.ค.-62 องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศขายทอดตลาด   20-มี.ค.-62 20-มี.ค.-62 20-มี.ค.-62
  ดงเหนือ     ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๑๐ เป็นต้นไป
        ผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด ผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด ผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด
        ได้ที่ กลองคลัง องค์การบริหารส่วน ได้ที่ กลองคลัง องค์การบริหารส่วน ได้ที่ กลองคลัง องค์การบริหารส่วน
        ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง
        จังหวัดสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
        www.dongnuea.go.th www.dongnuea.go.th www.dongnuea.go.th
        โทร ๐๔๒ ๙๙๗ ๗๘๙ โทร ๐๔๒ ๙๙๗ ๗๘๙ โทร ๐๔๒ ๙๙๗ ๗๘๙
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
19-มี.ค.-62 สำนักงานป้องกันและปรา การเผยแพร่ข่าวการขายทอดตลาด   ๓-เม.ย.-๖๒ ๓-เม.ย.-๖๒ ๓-เม.ย.-๖๒
  ปรามยาเสพติ ภาค ๔ ทรัพย์สิน   08.30 น. 10.00 น. 08.30 น. 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        ผู้ประสงค์เข้าสู้ราคาติดต่อขอดูทรัพย์ ผู้ประสงค์เข้าสู้ราคาติดต่อขอดูทรัพย์ ผู้ประสงค์เข้าสู้ราคาติดต่อขอดูทรัพย์
        สินได้ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวน สินได้ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวน สินได้ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวน
        ชายแดนที่ ๒๓ อำเภอเมือง ชายแดนที่ ๒๓ อำเภอเมือง ชายแดนที่ ๒๓ อำเภอเมือง
        จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร
        www.cncb.go.th/ข่าวขายทอดตลาด www.cncb.go.th/ข่าวขายทอดตลาด www.cncb.go.th/ข่าวขายทอดตลาด
        โทร 043 245459 - 10017 โทร 043 245459 - 10017 โทร 043 245459 - 10017
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
19-มี.ค.-62 สำนักงานเทสบาลตำบล ประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 9,733,000.00 ๑๒ มี.ค. ๖๒ - ๒๖ มี.ค. ๖๒ ๑๒ มี.ค. ๖๒ - ๒๖ มี.ค. ๖๒ 27-มี.ค.-62
  วังยาง     ๐๘.30 น. - 16.3๐ น. ๐๘.30 น. - 16.3๐ น. ๐๘.30 น. - 16.3๐ น.
        ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่
        เว็ปไชต์ www.wang-yang.go.th เว็ปไชต์ www.wang-yang.go.th เว็ปไชต์ www.wang-yang.go.th
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร ๐๔๒ 161890 โทร ๐๔๒ 161890 โทร ๐๔๒ 161890
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
19-มี.ค.-62 สำนักงานเทศบาลตำบล ประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5,717,757.51 ๑-เม.ย.-๖๒ ๑-เม.ย.-๖๒ ๑-เม.ย.-๖๒
  งิ้วด่อน     ๐๘.30 น. - 16.3๐ น. ๐๘.30 น. - 16.3๐ น. ๐๘.30 น. - 16.3๐ น.
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
        อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 04๒ ๑๖๐๑๒๙ โทร 04๒ ๑๖๐๑๒๙ โทร 04๒ ๑๖๐๑๒๙
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
20-มี.ค.-62 สำนักงานทางหลวงที่ ๓ ประกาศขายทอดตลาด 28,160.00 ๑๐-เม.ย.-๖๒ ๑๐-เม.ย.-๖๒ ๑๐-เม.ย.-๖๒
  สกลนคร     08.30 น. 10.00 น. 08.30 น. 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        ผู้สนใจ ให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่ ผู้สนใจ ให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่ ผู้สนใจ ให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่
        จะขายได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล จะขายได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล จะขายได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล
        สำนักงานทางหลวงที่ ๓ สำนักงานทางหลวงที่ ๓ สำนักงานทางหลวงที่ ๓
        สกลนคร สกลนคร สกลนคร
        โทร 04๒ ๗๑๒๘๘๒ โทร 04๒ ๗๑๒๘๘๒ โทร 04๒ ๗๑๒๘๘๒
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
27-มี.ค.-62 องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดแบบ 3,750.00 1๘ มี.ค. ๖๒ - ๒๙ มี.ค. ๖๒ 1๘ มี.ค. ๖๒ - ๒๙ มี.ค. ๖๒ ๓-เม.ย.-๖๒
  วานรนิวาส ประมูลด้วยวาจา   08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น. ๑๐.00 - 11.00 น.
        ผู้ประสงค์ประมูลราคาซื้อพัสดุชำรุด ผู้ประสงค์ประมูลราคาซื้อพัสดุชำรุด ผู้ประสงค์ประมูลราคาซื้อพัสดุชำรุด
        เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ติดต่อ เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ติดต่อ เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ติดต่อ
        ขอรับเงื่อนไขรายละเอียดที่ ขอรับเงื่อนไขรายละเอียดที่ ขอรับเงื่อนไขรายละเอียดที่
        งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหาร งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหาร งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหาร
        ส่วนตำบลวานรนิวาส ส่วนตำบลวานรนิวาส ส่วนตำบลวานรนิวาส
        โทร ๐๔๒ ๗๙๑๕๙๓ โทร ๐๔๒ ๗๙๑๕๙๓ โทร ๐๔๒ ๗๙๑๕๙๓
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
27-มี.ค.-62 มณฑลทหารบกที่ ๒๙ ประกาศข่าวงานจ้างก่อสร้างเรือน 11,860,100.00 ๒๑ มี.ค. ๖๒ - ๙ เม.ย. ๖๒ ๒๑ มี.ค. ๖๒ - ๙ เม.ย. ๖๒ ๑๐-เม.ย.-๖๒
    แถวนายทหารชั้นประทวน   08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
        ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
        ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
        www.md29.rta.mi.th www.md29.rta.mi.th www.md29.rta.mi.th
        โทร ๐๔๒ 711681 โทร ๐๔๒ 711681 โทร ๐๔๒ 711681
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ