ประกวดราคา ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2562
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
3-ก.พ.-62 โรงพยาบาลกุมภวาปี ประมูลราคาทอดตลาดทรัพย์สิน   ๒๘ ม.ค ๖๒-๑๑ ก.พ ๖๒ ๒๘ ม.ค ๖๒-๑๑ ก.พ ๖๒ ๑๑ ก.พ ๖๒
    ของทางราชการ   08.30 น. 16.30 น. 08.30 น. 16.30 น. ๑๑.๐๐ เป็นต้นไป
        ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามราย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามราย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามราย
        ละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ งานพสัดุ ละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ งานพสัดุ  ละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ งานพสัดุ 
        ชั้น๓ อาคาร๓ โรงพยาบาลกูมภวาปี ชั้น๓ อาคาร๓ โรงพยาบาลกูมภวาปี ชั้น๓ อาคาร๓ โรงพยาบาลกูมภวาปี
        www.kumpawapihospital.go.th www.kumpawapihospital.go.th www.kumpawapihospital.go.th
        โทร ๐๔๒๓๓๔๙๙๔ โทร ๐๔๒๓๓๔๙๙๔ โทร ๐๔๒๓๓๔๙๙๔
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
12-ก.พ.-62 อำเภอเมืองสกลนคร ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 2138282.68 ๘ ก.พ. ๖๒-๑๕ ก.พ ๖๒ ๘ ก.พ. ๖๒-๑๕ ก.พ ๖๒ ๑๘ ก.พ ๖๒
        08.30 น. 16.30 น. 08.30 น. 16.30 น. 08.30 น. 16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ ผู้ที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ ผู้ที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้
        ที่เว็บไชต์ กรมบัญชีกลาง หรือ ที่เว็บไชต์ กรมบัญชีกลาง หรือ ที่เว็บไชต์ กรมบัญชีกลาง หรือ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร ๐๔๒-713091 โทร ๐๔๒-713091 โทร ๐๔๒-713091
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
14-ก.พ.-62 สำนักงานทางหลวงที่ ๓ ประกาศขายทอดตลาด 35,200 ๕-มี.ค.-๖๒ ๕-มี.ค.-๖๒ ๕-มี.ค.-๖๒
  สกลนคร     08.30 น. - 1๐.๐๐ น.  08.30 น. - 1๐.๐๐ น.  08.30 น. - 1๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
        ผู้ที่สนใจให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของ ผู้ที่สนใจให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของ ผู้ที่สนใจให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของ
        ที่จะขายได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล ที่จะขายได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล ที่จะขายได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล
        สำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) สำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) สำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร)
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ
27-ก.พ.-62 สำนักงานเทศบาลตำบล ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 730,000 21 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 6๒ 21 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 6๒ ๑-มี.ค.-๖๒
  เชียงเตรือ     08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น. 
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสา ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
        www.chkr.go.th. www.chkr.go.th. www.chkr.go.th.
        โทร 042-754021 โทร 042-754021 โทร 042-754021
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
28-ก.พ.-62 สำนักงานเทศบาลตำบล ประกวดราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ 6,048,431.59 18 ก.พ. 62 - 5 มี.ค. 6๒ 18 ก.พ. 62 - 5 มี.ค. 6๒ ๖-มี.ค.-๖๒
  งิ้วด่อน     08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น.  08.30 น. - 16.3๐ น. 
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสา ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-160129 โทร 042-160129 โทร 042-160129
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ