ประกวดราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2561
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
6 ธ.ค. 61 องค์การบริหารส่วน ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาด   3 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61 3 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61 3 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61
  ตำบลหนองบัว     08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
        กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล
        หนองบัว  หนองบัว  หนองบัว 
        โทร 042-707630 โทร 042-707630  
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
6 ธ.ค. 61 สำนักงานเทศบาล ประกวดราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1,027,000 3 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61 3 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61 3 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61
  งิ้วด่อน     08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านระบบจัดซิอจัดจ้างภาคด้วยอิเล็ก ผ่านระบบจัดซิอจัดจ้างภาคด้วยอิเล็ก ผ่านระบบจัดซิอจัดจ้างภาคด้วยอิเล็ก
        ทรอนิกส์ ทรอนิกส์ ทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-160 129 โทร 042-160 129  
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
13 ธ.ค. 61 สำนักงานสรรพากร ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาด 33,800 7 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61 7 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61  21 ธ.ค. 61
  พื้นที่สกลนคร     08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        ส่วนบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ
        สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
        www.rd.go.th หรือ www.rd.go.th หรือ www.rd.go.th หรือ
        โทร 042-711266 โทร 042-711266 โทร 042-711266
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
18 ธ.ค. 61 สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ ประกวดราคาซื้อดินปราศจากวัชพืช 2,209,609.77 14 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61 14 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61  24 ธ.ค. 61
  เพื่อการเกษตรกรรมที 11 (หลวม) และขนย้าย    08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ ผู้ที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ ผู้ที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่
        www.procurement.rid.th หรือ www.procurement.rid.th หรือ www.procurement.rid.th หรือ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042772048-9 โทร 042772048-9 โทร 042772048-9
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
18 ธ.ค. 61 สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 3/4 1,351,609,45 14 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61 14 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61  24 ธ.ค. 61
  เพื่อการเกษตรกรรมที 11     08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ ผู้ที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ ผู้ที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่
        www.procurement.rid.th หรือ www.procurement.rid.th หรือ www.procurement.rid.th หรือ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042772048-9 โทร 042772048-9 โทร 042772048-9
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
18 ธ.ค. 61 สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วด่อน ประกวดราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1,027,000 19 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61  27 ธ.ค. 61
        08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ ผู้ที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ ผู้ที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-160129 โทร 042-160129 โทร 042-160129
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
20 ธ.ค. 61 อบจต.หนองปลิง ประกวดราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ 590,000 14 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61 14 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61  24 ธ.ค. 61
        08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ ผู้ที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ ผู้ที่สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่
        www.np.go.th หรือ www.np.go.th หรือ www.np.go.th หรือ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-789165 โทร 042-789165 โทร 042-789165
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
25 ธ.ค. 61 เทศบาลตำบลฮางโฮง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้าง 1,999,000 24 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 24 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  3 ม.ค. 62
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยแม่ขาว)   08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อและดาวน์โหลด ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อและดาวน์โหลด ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อและดาวน์โหลด
        เอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-143743 โทร 042-143743 โทร 042-143743
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
25 ธ.ค. 61 เทศบาลตำบลฮางโฮง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้าง 1,999,000 24 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 24 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  3 ม.ค. 62
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหนองสองห้อง)   08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อและดาวน์โหลด ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อและดาวน์โหลด ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อและดาวน์โหลด
        เอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-143743 โทร 042-143743 โทร 042-143743
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ