สอบราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
15 พ.ย.61 สำนักงานเทศบาล ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 939,000 8 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61 8 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61 16 พ.ย. 61
  ตำบลเชียงเครือ     08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30  น.
        ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวด ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวด ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวด
        ราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.chkr.go.th หรือ www.chkr.go.th หรือ www.chkr.go.th หรือ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-754021 โทร 042-754021 โทร 042-754021
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
28 พ.ย.61 โรงเรียนเมืองสกลนคร ขอความอนุเคราะห์แจ้งประกาศ 4,577,000  29 พ.ย. 61  29 พ.ย. 61  29 พ.ย. 61 
  (ธาตุนาราย์เจงเวง)     08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวด ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวด ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวด
        ราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.obec.go.th หรือ www.obec.go.th หรือ www.obec.go.th หรือ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 0897113243 โทร 0897113243 โทร 0897113243
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ