ประกวดราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2561
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
8 ต.ค. 61 สนง.ขนส่ง ประกาศขายทอดตลาด   12 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 16 ต.ค. 61
        09.30 น. - 10.0 น. เท่านั้น 09.30 น. - 10.0 น. เท่านั้น 10.15 น. เป็นต้นไป
        ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอดุสภาพ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอดุสภาพ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอดุสภาพ
        แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวข้างต้นได้ที่ แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวข้างต้นได้ที่ แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวข้างต้นได้ที่
        งานบริหารทั่วไป สนง.ขนส่งจังหวัดสกลนคร งานบริหารทั่วไป สนง.ขนส่งจังหวัดสกลนคร งานบริหารทั่วไป สนง.ขนส่งจังหวัดสกลนคร
        โทร042712981-5 โทร042712981-5  
16 ต.ค. 61 เทศบาลตำบลเชียงเครือ 1.ประกาศขายทอดตลาด 1,155,000 9 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61 9 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61 18 ต.ค. 61
        08.30 น. - 16.30 น.  08.30 น. - 16.30 น.  08.30 น. - 16.30 น. 
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
        อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
        www.chkr.go.th  หรือ www.chkr.go.th  หรือ www.chkr.go.th  หรือ
        www.gprourement.go.th www.gprourement.go.th www.gprourement.go.th
        โทร 042754021-22 โทร 042754021-22  
  มณฑลทหารบกที่ 29 2.ประกาศขายทอดตลาด 836,000 9 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61 9 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61 18 ต.ค. 61
        08.30 น. - 16.30 น.  08.30 น. - 16.30 น.  08.30 น. - 16.30 น. 
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
        อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
        www.sakonarmy.com www.sakonarmy.com www.sakonarmy.com
        www.gprourement.go.th www.gprourement.go.th www.gprourement.go.th
        โทร 042 711681-21138 โทร 042 711681-21138  
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
  มณฑลทหารบกที่ 29 3.ประกาศขายทอดตลาด 2,314,100 9 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61 9 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61 18 ต.ค. 61
        08.30 น. - 16.30 น.  08.30 น. - 16.30 น.  08.30 น. - 16.30 น. 
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
        อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
        www.sakonarmy.com www.sakonarmy.com www.sakonarmy.com
        www.gprourement.go.th www.gprourement.go.th www.gprourement.go.th
        โทร 042 711681-21138 โทร 042 711681-21138 โทร 042 711681-21138
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ
24 ต.ค. 61 เทศบาลตำบลวานรนิวาส 1.ประมุลเช่าสิทธิบริการ   11 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61 11 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61
    ดูดสิ่งปฏิกูลในเขตเทสบาล   08.30 น. - 16.30 น.  08.30 น. - 16.30 น.  10.00 น. - 11.30 น. 
        ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูล ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูล ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูล
        ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        สำนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส สำนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส สำนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส
        โทร 042-791137 โทร 042-791137 โทร 042-791137
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
  สำนักงานทางหลวง ที่ 3 2.ประกาศขายทอดตลาด 45,056 13 พ.ย. 61 13 พ.ย. 61 13 พ.ย. 61
  (สกลนคร) กรมทางหลวง     08.30 น. - 10.00 น. เป็นต้นไป 08.30 น. - 10.00 น. เป็นต้นไป 08.30 น. - 10.00 น. เป็นต้นไป
        กำหนดขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ กำหนดขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ กำหนดขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้
        ปากเปล่า ณ ที่ ส่วนเครื่องกล ปากเปล่า ณ ที่ ส่วนเครื่องกล ปากเปล่า ณ ที่ ส่วนเครื่องกล
        สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)