สอบราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2561
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
 6 ก.ย..61 เทศบาลตำบลวังยาง ประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอกนิกส์ 594,000 31 ส.ค.61 - 7 ก.ย.61 31 ส.ค.61 - 7 ก.ย.61 10 ก.ย.61
        08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดดอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดดอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดดอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.wang-yang.go.th  หรือ www.wang-yang.go.th  หรือ www.wang-yang.go.th  หรือ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042161890 โทร 042161890 โทร 042161890
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
 6 ก.ย..61 เทศบาลตำบลวังยาง ประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอกนิกส์ 560,000 31 ส.ค.61 - 7 ก.ย.61 31 ส.ค.61 - 7 ก.ย.61 10 ก.ย.61
        08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดดอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดดอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดดอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.wang-yang.go.th  หรือ www.wang-yang.go.th  หรือ www.wang-yang.go.th  หรือ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042161890 โทร 042161890 โทร 042161890
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
 6 ก.ย..61 เทศบาลตำบลเมืองท่าแร่ ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่  
ยกเลิก
      .
       
       
       
10 ก.ย.61 เทศบาลตำบลเมืองท่าแร่ ประกาศเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ 509,000 7 ก.ย. 61 - 14 ก.ย.61 7 ก.ย. 61 - 14 ก.ย.61 17 ก.ย. 61
        08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.muangthog-tarae.org  หรือ www.muangthog-tarae.org  หรือ www.muangthog-tarae.org  หรือ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-741413 โทร 042-741413 โทร 042-741413
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
13 ก.ย.61 อบต.จันทร์เพ็ญ 1.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 674,000 11 ก.ย. 61  11 ก.ย. 61  17 ก.ย. 61
  อ.เต่างอย     08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-761199 โทร 042-761199 โทร 042-761199
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
  อบต.จันทร์เพ็ญ 2.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 939,000 11 ก.ย. 61  11 ก.ย. 61  17 ก.ย. 61
  อ.เต่างอย     08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-761199 โทร 042-761199 โทร 042-761199
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
  อบต.จันทร์เพ็ญ 3.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 679,000 11 ก.ย. 61  11 ก.ย. 61  17 ก.ย. 61
  อ.เต่างอย     08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-761199 โทร 042-761199 โทร 042-761199
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
  อบต.จันทร์เพ็ญ 4.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 800,000 11 ก.ย. 61  11 ก.ย. 61  17 ก.ย. 61
  อ.เต่างอย     08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-761199 โทร 042-761199 โทร 042-761199
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
21ก.ย.61 อบต.จันทร์เพ็ญ 1.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 679,000 26 ก.ย. 61 26 ก.ย. 61 26 ก.ย. 61
  อ.เต่างอย     08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-761199 โทร 042-761199 โทร 042-761199
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
  อบต.จันทร์เพ็ญ 2.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 674,000 26 ก.ย. 61 26 ก.ย. 61 26 ก.ย. 61
  อ.เต่างอย     08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-761199 โทร 042-761199 โทร 042-761199
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
24ก.ย.61 เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประมูลเช่าสิทธิบริการดูดสิ่งปฏิกูล   13 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 13 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 27 ก.ย 61
        08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 10.00 น. 11.30 น
        ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลฯ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลฯ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลฯ
        กองสำนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส กองสำนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส กองสำนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส
        โทร 042-791137 ต่อ 114 โทร 042-791137 ต่อ 114 โทร 042-791137 ต่อ 114
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
27 ก.ย.61 สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบ 1.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 681,431.20 25 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61 25 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61 3 ต.ค. 61
  น้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11     08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.procurement.rid.go.th  หรือ www.procurement.rid.go.th  หรือ www.procurement.rid.go.th  หรือ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-772048-9 โทร 042-772048-9 โทร 042-772048-9
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
  สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบ 2.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,855,059 25 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61 25 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61 3 ต.ค. 61
  น้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11     08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.procurement.rid.go.th  หรือ www.procurement.rid.go.th  หรือ www.procurement.rid.go.th  หรือ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-772048-9 โทร 042-772048-9 โทร 042-772048-9
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ