สอบราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2561
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
1 ส.ค. 61 การประปาส่วนภูมิภาค ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด   25 ก.ค. 61 - 8 ส.ค. 61 25 ก.ค. 61 - 8 ส.ค. 61 9 ส.ค.61
  เขต 7 จ.อุดรธานี จำนวน 2 รายการ   08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 10.00 น.
        ติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเก่า
        ได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน ได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
        กองบริหารทั่วไป กองบริหารทั่วไป โทร 042323003 ต่อ 63
        โทร 042323003 ต่อ 63 โทร 042323003 ต่อ 63  
8 ส.ค. 61 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาด เครื่องจักร 56,320 6 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61 6 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61 29 ส.ค.61
  (สกลนคร) กรมทางหลวง ยานพาหนะ   08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        ผู้ที่สนใจขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ผู้ที่สนใจขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ ส่วนเครื่องกล 
        ณ ส่วนเครื่องกล  ณ ส่วนเครื่องกล  สำนักงานทางหลวง ที่ 3 สกลนคร
        สำนักงานทางหลวง ที่ 3 สกลนคร สำนักงานทางหลวง ที่ 3 สกลนคร ถนนใสสว่าง อำเภอเมือง
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ จังหวัดสกลนคร
  สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาด  3,019 6 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61 6 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61 28 ส.ค.61
  (สกลนคร)      08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        ผู้ที่สนใจขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ผู้ที่สนใจขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ ส่วนเครื่องกล 
        ณ ส่วนเครื่องกล  ณ ส่วนเครื่องกล  สำนักงานทางหลวง ที่ 3 
        สำนักงานทางหลวง ที่ 3  สำนักงานทางหลวง ที่ 3  ถนนใสสว่าง อำเภอเมือง
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ จังหวัดสกลนคร
18 ส.ค. 61 มณฑลทหารบกที่ 29 ประกาศงานสร้สงซ่อมแซม 1,923,600 10 ส.ค. 61 - 21 ส.ค. 61 10 ส.ค. 61 - 21 ส.ค. 61 22 ส.ค.61
  ค่ายกฤษณ์สีวะรา อาคารสิ่งปลูกสร้างและ   08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
    การที่ดิน   ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
        อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th  
        หรือโทร 042711681ต่อ 21138 หรือโทร 042711681ต่อ 21138  
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
20 ส.ค. 61 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ประกาศขายทอดตลาด 6,400 15 ส.ค. 61 - 4 ก.ย. 61 15 ส.ค. 61 - 4 ก.ย. 61 5 ก.ย.61
  (สกลนคร)     08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถขอดูสภาพสิ่งของที่ ผู้ที่สนใจสามารถขอดูสภาพสิ่งของที่ ผู้ที่สนใจสามารถขอดูสภาพสิ่งของที่
        จะขายได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล สำนังาน จะขายได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล สำนังาน จะขายได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล สำนังาน
        ทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
  ที่ว่าการอำเภอพังโคน ประกวดราคาจ้าง 1,882,000 10 ส.ค.61 - 20 ส.ค.61 10 ส.ค.61 - 20 ส.ค.61 21 ส.ค. 61
        08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
        สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
        จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.dopasakonnakhon.go.th  www.dopasakonnakhon.go.th  www.dopasakonnakhon.go.th 
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042771008 โทร 042771008 โทร 042771008
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
22 ส.ค. 61 ที่ว่าการองค์การบริหาร ประกาศประกวดราคาจ้าง 711,000 16 ส.ค. 61 - 24 ส.ค. 61 16 ส.ค. 61 - 24 ส.ค. 61 16 ส.ค. 61 - 24 ส.ค. 61
  ส่วนตำบลค้อใหญ่     08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
        อิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์ 
        www.grocurement.go.th   หรือ www.grocurement.go.th   หรือ www.grocurement.go.th   หรือ
        โทร 042704738 โทร 042704738 โทร 042704738
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
27 ส.ค. 61 ที่ว่าการองค์การบริหาร ประกาศประกวดราคาจ้าง 699,500  3 ก.ย. 61  3 ก.ย. 61  3 ก.ย. 61
  ส่วนตำบลหนองบัว     08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
        อิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์ 
        www.nbb.go.th หรือ www.nbb.go.th หรือ www.nbb.go.th หรือ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042707630 โทร 042707630 โทร 042707630
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
  เทศบาลตำบลเมืองทอง 1.ประกาศเทศบาลตำบล 509,000 24 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61 24 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61 3 ก.ย. 61
  ท่าแร่ เมืองทองท่าแร่   08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
        ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
        อิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์ 
        www.muangthong-tarae.org หรือ www.muangthong-tarae.org หรือ www.muangthong-tarae.org หรือ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042741413 โทร 042741413 โทร 042741413
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
  2. ประกาศเทศบาลตำบล 559,000 24 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61 24 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61 3 ก.ย. 61
  เมืองทองท่าแร่   08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
      ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
      ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
      อิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์ 
      www.muangthong-tarae.org หรือ www.muangthong-tarae.org หรือ www.muangthong-tarae.org หรือ
      www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
      โทร 042741413 โทร 042741413 โทร 042741413
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
    3.ประกาศเทศบาลตำบล 614,000 24 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61 24 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61 3 ก.ย. 61
  เมืองทองท่าแร่   08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
      ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
      ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
      อิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์ 
      www.muangthong-tarae.org หรือ www.muangthong-tarae.org หรือ www.muangthong-tarae.org หรือ
      www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
      โทร 042741413 โทร 042741413 โทร 042741413
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
31 ส.ค. 61 กรมท่าอากาศยาน การประมูลสิทธิการเช่า    25 ก.ย. 61  25 ก.ย. 61  3 ต.ค. 61
    อาคารราชพัสดุ   09.00 น - 11.00 น. 09.00 น - 11.00 น. 15.00 น. เป็นต้นไป
        ผู้เข้าประมูลต้องยื่นซองประมูลต่อ ผู้เข้าประมูลต้องยื่นซองประมูลต่อ ผู้เข้าประมูลต้องยื่นซองประมูลต่อ
        คณะกรรมการรับและเปิดซองประมูลของ คณะกรรมการรับและเปิดซองประมูลของ คณะกรรมการรับและเปิดซองประมูลของ
        กิจกรรม Free Wi-Fi  กิจกรรม Free Wi-Fi  กิจกรรม Free Wi-Fi 
        ณ ห้องประชุมศรีภูมิ อาคาร 10ชั้น ณ ห้องประชุมศรีภูมิ อาคาร 10ชั้น ณ ห้องประชุมศรีภูมิ อาคาร 10ชั้น
        กรมการท่าอากาศยาน  กรมการท่าอากาศยาน  กรมการท่าอากาศยาน 
        โทร 022870320ต่อ2087,2088 โทร 022870320ต่อ2087,2088 โทร 022870320ต่อ2087,2088