สอบราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
 4 ก.ค.61 สำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก ประกาศประมูลการเข้าหาประโยชน์ 16,000 29 มิ.ย.61 - 13 ก.ค. 61 29 มิ.ย.61 - 13 ก.ค. 61 16 ก.ค. 61 
  อ.กุดบาก จ.สกลนคร ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลกุดบาก . 08.30 น.- 16.30 น. 08.30 น.- 16.30 น. 09.00 น- 15.30 น.
        ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบประมูลราคา ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบประมูลราคา ยื่นซองประมูลราคาต่อคณะกรรมการ
        กับเจ้าหน้าที่ ที่งานจัดเก็บรายได้ กับเจ้าหน้าที่ ที่งานจัดเก็บรายได้ รับซองประมูล ณ สำนักงานเทศบาล 
        ส่วนกองคลัง สำนักงานเทศบาล ส่วนกองคลัง สำนักงานเทศบาล ตำบลกุดบาก
        ตำบลกุดบาก ตำบลกุดบาก  
 9 ก.ค.61 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 918,000 5 ก.ค. 61 - 12 ก.ค. 61 5 ก.ค. 61 - 12 ก.ค. 61 13 ก.ค. 61 
  ถ.ท่าแร่ - ศีสงคราม จ.สกลนคร   . 08.30 น.- 16.30 น. 08.30 น.- 16.30 น. 08.00 น- 16.30 น.
        ผู้ที่สนใจติดต่อขอชื้อเอกสารผ่านทาง ผู้ที่สนใจติดต่อขอชื้อเอกสารผ่านทาง ผู้ที่สนใจติดต่อขอชื้อเอกสารผ่านทาง
        ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก
        ทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทาง ทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทาง ทรอนิกส์
        ธนาคาร www.tharaesakon.go.th  หรือ ธนาคาร www.tharaesakon.go.th  หรือ ในวันและเวลาราชการ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th  
        หรือ โทร 042-751213 หรือ โทร 042-751213  
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
 9 ก.ค.61 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 1,920,000 5 ก.ค. 61 - 12 ก.ค. 61 5 ก.ค. 61 - 12 ก.ค. 61 13 ก.ค. 61 
  ถ.ท่าแร่ - ศีสงคราม จ.สกลนคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   08.30 น.- 16.30 น. 08.30 น.- 16.30 น. 08.00 น- 16.30 น.
        ผู้ที่สนใจติดต่อขอชื้อเอกสารผ่านทาง ผู้ที่สนใจติดต่อขอชื้อเอกสารผ่านทาง ผู้ที่สนใจติดต่อขอชื้อเอกสารผ่านทาง
        ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก
        ทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทาง ทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทาง ทรอนิกส์
        ธนาคาร www.tharaesakon.go.th  หรือ ธนาคาร www.tharaesakon.go.th  หรือ ในวันและเวลาราชการ
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th  
        หรือ โทร 042-751213 หรือ โทร 042-751213  
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
11 ก.ค. 61 สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนค ส่งประกาศขายทอดตลาด 8,000 8 ก.ค. 61 - 8 ส.ค. 61 8 ก.ค. 61 - 8 ส.ค. 61 8 ส.ค. 61 
        08.30 น.- 16.30 น. 08.30 น.- 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        ผู้ที่สนใจติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขาย ผู้ที่สนใจติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขาย ผู้ที่สนใจติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขาย
        ได้ ณ ที่ ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้ ณ ที่ ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้ ณ ที่ ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
        สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
14 ก.ค. 61 สำนักงานสาธารณสุข จำหน่ายพัสดุชำรุดของทางราชการ   10 ก.ค. 61 - 20 ก.ค. 61  20 ก.ค. 61 24 ก.ค. 61
  จังหหวัดอุดรานี     08.30 น.- 16.30 น. 13.30 น. -16.00 น 08.30 น.
        ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอราคาประสงค์ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอราคาประสงค์ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอราคาประสงค์
        ทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
        การจำหน่ายพัสดุชำรุด ดังกล่าวข้างต้น การจำหน่ายพัสดุชำรุด ดังกล่าวข้างต้น การจำหน่ายพัสดุชำรุด ดังกล่าวข้างต้น
        ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ
        กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
        www.udo.moph.go.th www.udo.moph.go.th www.udo.moph.go.th
        โทร 042247898 โทร 042247898 โทร 042247898
        มือถือ 0895694575 มือถือ 0895694575 มือถือ 0895694575
31 ก.ค. 61 สำนักงานเทศบาล ประกวดราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ 570,800 26 ก.ค. 61 - 6 ส.ค. 61 26 ก.ค. 61 - 6 ส.ค. 61 7 ส.ค. 61
  ตำบลงิ้วด่อน     08.30 น.- 16.30 น. 08.30 น.- 16.30 น. 08.30 น.- 16.30 น.
        ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
        จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042-160129 โทร 042-160129 โทร 042-160129
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ