สอบราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
 8 มิ.ย.61 แขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 1 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 1,499,534 6 มิ.ย.61-13 มิ.ย.61 6 มิ.ย.61-13 มิ.ย.61 14 มิ.ย.61
  อ.เมือง จ.สกลนคร   08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
      โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
      จัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.doh.go.th หรือ www.doh.go.th หรือ www.doh.go.th หรือ
        www.gprocurment.go.th www.gprocurment.go.th www.gprocurment.go.th
        โทร 042-711059 โทร 042-711059 โทร 042-711059
12 มิ.ย.61 สนง.เทศบาลตำบล ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์   5 มิ.ย.61-12 มิ.ย.61 5 มิ.ย.61-12 มิ.ย.61 13 มิ.ย 61 
  เชียงเครือ 1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล. 385,000 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
    2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำข้างถนน 507,000 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
    ภายในหมู่บ้าน   จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. 517,000 www.chkr.go.th  หรือ www.chkr.go.th  หรือ www.chkr.go.th  หรือ
      www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
12 มิ.ย.61 สนง. ทางหลวงที่ 3 1.ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ   7 มิ.ย.61 - 4 ก.ค.61 7 มิ.ย.61 - 4 ก.ค.61 7 มิ.ย.61 - 4 ก.ค.61
  สกลนคร     ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขาย ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขาย 08.30 - 10.00 น.
        ได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล สนง.ทางหลวง ได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล สนง.ทางหลวง ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขาย
        ที่ 3 สกลนคร ถ.ใสสว่าง อ.เมือง  ที่ 3 สกลนคร ถ.ใสสว่าง อ.เมือง  ได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล สนง.ทางหลวง
        จ.สกลนคร ในวันและเวลาราชการ จ.สกลนคร ในวันและเวลาราชการ ที่ 3 สกลนคร ถ.ใสสว่าง อ.เมือง 
            จ.สกลนคร 
12 มิ.ย.61 สนง. ทางหลวงที่ 3 2.ขายทอดตลาดเเบตเตอรรี่เก่า   7 มิ.ย.61 - 5 ก.ค.61 7 มิ.ย.61 - 5 ก.ค.61 7 มิ.ย.61 - 5 ก.ค.61
        ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขาย ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขาย 08.30 - 16.30 น.
        ได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล สนง.ทางหลวง ได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล สนง.ทางหลวง ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขาย
        ที่ 3 สกลนคร ถ.ใสสว่าง อ.เมือง  ที่ 3 สกลนคร ถ.ใสสว่าง อ.เมือง  ได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล สนง.ทางหลวง
        จ.สกลนคร ในวันและเวลาราชการ จ.สกลนคร ในวันและเวลาราชการ ที่ 3 สกลนคร ถ.ใสสว่าง อ.เมือง 
            จ.สกลนคร 
12 มิ.ย.61 สนง. ทางหลวงที่ 3 3.ขายทอดตลาดอะไหล่เก่า ยางเก่า   7 มิ.ย.61 - 4 ก.ค.61 7 มิ.ย.61 - 4 ก.ค.61 7 มิ.ย.61 - 4 ก.ค.61
        ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขาย ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขาย 08.30 - 10.00 น.
        ได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล สนง.ทางหลวง ได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล สนง.ทางหลวง ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขาย
        ที่ 3 สกลนคร ถ.ใสสว่าง อ.เมือง  ที่ 3 สกลนคร ถ.ใสสว่าง อ.เมือง  ได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล สนง.ทางหลวง
        จ.สกลนคร ในวันและเวลาราชการ จ.สกลนคร ในวันและเวลาราชการ ที่ 3 สกลนคร ถ.ใสสว่าง อ.เมือง 
            จ.สกลนคร 
13 มิ.ย.61 สนง.เทศบาลตำบลกุดบาก ประกาศประมูลการเข้าหาประโยชน์ในทรัพย์สิน   7 มิ.ย.61-21 มิ.ย.61 7 มิ.ย.61-21 มิ.ย.61 22 มิ.ย.61
  อ.กุดบาก จ.สกลนคร ของเทศบาลตำบลกุดบาก   08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น. 09.00 น.-11.30 น.
      ผู้สนใจจะยื่นซองประมูลราคา ผู้สนใจจะยื่นซองประมูลราคา ผู้สนใจจะยื่นซองประมูลราคา
      กับเจ้าหน้าที่ งานจัดเก็บรายได้ กับเจ้าหน้าที่ งานจัดเก็บรายได้ กับเจ้าหน้าที่ งานจัดเก็บรายได้
        ส่วนกองคลัง ส่วนกองคลัง ส่วนกองคลัง
        สำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก สำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก สำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ โทร 042-711059
        โทร 042-711059 โทร 042-711059  
13 มิ.ย.61 พิสูจน์หลักฐาน สน. ประกาศประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสิ่งของหลวง   11 มิ.ย.61-25 มิ.ย.61 11 มิ.ย.61-25 มิ.ย.61 26 มิ.ย.61
  อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร   08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
      ผู้สนใจสามารถติดต่อขอดูสภาพ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอดูสภาพ กำหนดการขายทอดตลาดโดย
      สิ่งของ ได้ที่พิสูจน์หลักฐาน สน. สิ่งของ ได้ที่พิสูจน์หลักฐาน สน. วิธีประมูลราคาด้วยปากเปล่า
        อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร สิ่งของ ได้ที่พิสูจน์หลักฐาน สน.
        โทร 042-014911 โทร 042-014911 อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ โทร 042-014911
        โทร 042-014911 โทร 042-014911  
20 มิ.ย.61 สนง.เทศบาลตำบลวังยาง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 736,900 14 มิ.ย.61-21 มิ.ย.61 14 มิ.ย.61-21 มิ.ย.61 22 มิ.ย.61
  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร อิเล็กทรอนิกส์   08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น. 09.00 น. - 16.30 น.
      ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและ ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและ ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและ
      เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.wang-yang.go.th www.wang-yang.go.th www.wang-yang.go.th
        www.gprocuement.go.th  www.gprocuement.go.th  www.gprocuement.go.th 
        หรือ โทร 042 161890 หรือ โทร 042 161890 หรือ โทร 042 161890
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ