ประกวดราคา ประจำเดือน  พฤษภาคม 2561
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
2 พ.ค. 2561 สำนักงานทางหลวงชนบท ที่ 3 ส่งประกาศขายทอดตลาด 88,000 2 พ.ค.2561 เป็นต้นไป 24-พ.ค.-61 24-พ.ค.-61
  (สกลนคร)     ในวันและเวลาราชการ 08.30-10.00น. เป็นต้นไป 08.30-10.00น. แป็นต้นไป
        ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของ ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของ ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของ
        ที่จะได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล   ที่จะได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล   ที่จะได้ ณ ที่ ส่วนเครื่องกล  
        สำนังานทางหลวงชนบท ที่ 3 สำนังานทางหลวงชนบท ที่ 3 สำนังานทางหลวงชนบท ที่ 3
        ถ.ใสสว่าง อ.เมือง จ.สกลนคร ถ.ใสสว่าง อ.เมือง จ.สกลนคร ถ.ใสสว่าง อ.เมือง จ.สกลนคร
9 พฤษภาคม2561 โรงพยาบาลท่าอุเทน ส่งประกาศขายทอดตลาด   7-พ.ค.-61 15-พ.ค.-61 15-พ.ค.-61
    ครุภัณฑ์ชำรุด   ผู้สนใจติดต่อยื่นจำนงค์ ได้ที่  10.00 เป็นต้นไป 10.00 เป็นต้นไป
        งานพัสดุ โรงพยาบาลท่าอุเทน ผู้สนใจติดต่อยื่นจำนงค์ ได้ที่  ผู้สนใจติดต่อยื่นจำนงค์ ได้ที่ 
        อำเภอท่าอุเทน งานพัสดุ โรงพยาบาลท่าอุเทน งานพัสดุ โรงพยาบาลท่าอุเทน
        จังหวัดนครพนม อำเภอท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน
        ในวันและเวลาราชการ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม
22 พฤษภาคม2561 โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 26,770 17 พ.ค.2561 - 31 พ.ค. 2561 17 พ.ค.2561 - 31 พ.ค. 2561 1-มิ.ย.-61
        ผู้สนใจติดต่อยื่นจำนงค์ ได้ที่  ผู้สนใจติดต่อยื่นจำนงค์ ได้ที่  เวลา 10.00น.
        งานพัสดุ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ งานพัสดุ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพนสวรรค์
        อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์
        จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
25 พฤษภาคม2561 สำนักงานเทศบาล ประกวดราคาจ้างด้วยวิธี 3,229,000 21 พ.ค.2561 - 30 พ.ค. 2561 31-พ.ค.-61 31-พ.ค.-61
  ตำบลวังยาง ประกวดราคาอิเล็ทรอนิค   ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร 08.30น.-16.30น 08.30น.-16.30น
     (e-bidding)   ผ่านทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        อิเล็กทรอนิกส์ www.wang-yang.go.th ผ่านทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
        หรือ www.gprocurement.go.th อิเล็กทรอนิกส์ www.wang-yang.go.th อิเล็กทรอนิกส์ www.wang-yang.go.th
        โทร 042161890 หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
        ในวันและเวลาราชการ โทร 042161890 โทร 042161890
25 พฤษภาคม2561 สำนักงานเทศบาล ประกวดราคาจ้างด้วยวิธี 760,500 21 พ.ค.2561 - 30 พ.ค. 2561 31-พ.ค.-61 31-พ.ค.-61
  ตำบลวังยาง ประกวดราคาอิเล็ทรอนิค   ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร 08.30น.-16.30น 08.30น.-16.30น
     (e-bidding)   ผ่านทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        อิเล็กทรอนิกส์ www.wang-yang.go.th ผ่านทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
        หรือ www.gprocurement.go.th อิเล็กทรอนิกส์ www.wang-yang.go.th อิเล็กทรอนิกส์ www.wang-yang.go.th
        โทร 042161890 หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
        ในวันและเวลาราชการ โทร 042161890 โทร 042161890
31 พฤษภาคม2561 สำนักงานเทศบาล ประกวดราคาซื้อระบบ 787,000 31 พ.ค.2561 - 7 มิ.ย. 2561 8-มิ.ย.-61 8-มิ.ย.-61
  ตำบลงิ้วด่อน อิเล็กทรอนิกส์   ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร 08.30น.-16.30น 08.30น.-16.30น
     (e-bidding)   ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
        อิเล็กทรอนิกส์  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
         www.gprocurement.go.th อิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์ 
        โทร 042160129  www.gprocurement.go.th  www.gprocurement.go.th
        ในวันและเวลาราชการ โทร 042160129 โทร 042160129