ประกวดราคา ประจำเดือน  เมษายน 2561
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
3 เม.ย 61 เรือนจำจังหวัดสกลนคร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนอเนกประสงค์ 2,472,000  2 เม.ย. 61  10 เม.ย. 61  10 เม.ย. 61
        ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
        ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
9 เม.ย 61 ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส ส่งประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (E-bidding) 1,388,000  5 เม.ย. 61 17 เม.ย.2561  17 เม.ย. 61
        ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
        ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.dopasakonnakhon.go.th www.dopasakonnakhon.go.th www.dopasakonnakhon.go.th
        หรือ www.gprocurment.go.th หรือ www.gprocurment.go.th หรือ www.gprocurment.go.th
        โทร 042792181 โทร 042792181 โทร 042792181