ประกวดราคา ประจำเดือน  มีนาคม 2561
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
27 มี.ค. 2561 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ย่านพาหนะ 128,000 27-มี.ค.-61 19 เม.ษ.2561 19 เม.ษ.2561
  ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม     08.30น-16.30น 08.30น-16.30น 08.30น-16.30น
  อ.เมือง 47000     ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่ ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่ ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่
        จะขายได้ ณ ส่วนเครื่องกล จะขายได้ ณ ส่วนเครื่องกล จะขายได้ ณ ส่วนเครื่องกล
        สำนักงานทางหลวงที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 3
        ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม
        อ.เมือง 47000 อ.เมือง 47000 อ.เมือง 47000
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ
30 มี.ค. 2561 เรือนจำจังหวัดสกลนคร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าอาคารที่พักญาติ 2,211,000 30-มี.ค.-61 5-เม.ย.-61 5-เม.ย.-61
  ถนนสกล-นาแก     08.30น-16.30น 08.30น-16.30น 08.30น-16.30น
  สน 47000     ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
        ระบบจัดชื้อจ้างภาครัฐด้วย ระบบจัดชื้อจ้างภาครัฐด้วย ระบบจัดชื้อจ้างภาครัฐด้วย
        อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
        www.correct.go.th www.correct.go.th www.correct.go.th
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042971035ต่อ203 โทร 042971035ต่อ203 โทร 042971035ต่อ203
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ
30 มี.ค. 2561 ที่ทำการองค์การบริหาร 1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย 582,000 27-มี.ค.-61 2-เม.ย.-61 2-เม.ย.-61
  ส่วนตำบลค้อใต้ ปอแดง   08.30น-16.30น 08.30น-16.30น 08.30น-16.30น
  อ.สว่างแดนดิน      ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
  จ.สกลนคร     ระบบจัดชื้อจ้างภาครัฐด้วย ระบบจัดชื้อจ้างภาครัฐด้วย ระบบจัดชื้อจ้างภาครัฐด้วย
        อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        โทร 042704738 โทร 042704738 โทร 042704738
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ
    2.ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำดิบ 1,343,000 30-มี.ค.-61 2-เม.ย.-61 2-เม.ย.-61
    เพื่อผลิตน้ำประปา   08.30น-16.30น 08.30น-16.30น 08.30น-16.30น
      ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
      ระบบจัดชื้อจ้างภาครัฐด้วย ระบบจัดชื้อจ้างภาครัฐด้วย ระบบจัดชื้อจ้างภาครัฐด้วย
      อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
      www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
      โทร 042704738 โทร 042704738 โทร 042704738
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ