ประกวดราคา ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2561
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
21 ก.พ.61 ที่ทำการองคืการบริหาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. 2,977,000 16 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561
  ส่วนตำบลนิคมน้ำอูน     08.30 น.-16.30น. 08.30 น.-16.30น. 08.30 น.-16.30น.
  อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร     โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน
  47270     ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
        อิเล็กทรอกนิกส์ อิเล็กทรอกนิกส์ อิเล็กทรอกนิกส์
        www.nikhomnamun.go.th www.nikhomnamun.go.th www.nikhomnamun.go.th
        และ www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th
        โทร 0847915924/0984462354 โทร 0847915924/0984462354 โทร 0847915924/0984462354