ประกวดราคา ประจำเดือนธันวาคม 2560
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
4-ธ.ค.-60 มณฑลทหารบกที่ 29 ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุง 528,000  20 พ.ย.60  20 พ.ย.60  20 พ.ย.60
    ระบบประปา    08.30 น-16.30 น.  08.30 น-16.30 น.  08.30 น-16.30 น.
        โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
        จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        www.Sakonarmy.com www.Sakonarmy.com www.Sakonarmy.com
 4 ธ.ค.60 สำนักงานจัดรูปที่ดิน ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ 2,627,549.69 ประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
  และจัดระบบน้ำเพื่อ ปอร์ตแลนด์   ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  เกษตรกรรมที่ 11     ด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่าน  6 ธ.ค 60  6 ธ.ค 60
        ทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 27-4 ธ.ค 60 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        http://procurement.rid.go.th    
        www.gprocurement.go.th    
        www.gprocurement.go.th    
        หรือโทร 042-772-0481    
 4 ธ.ค.60 เทศบาลตำบลฮางโฮง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 3,193,700  30 พ.ย.60-8 ธ.ค.60  12 ธ.ค 60  12 ธ.ค 60
    โครงการก่อสร้างประปาหมูบ้าน   โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
        www.gprocurement.go.th จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        หรือโทร 042-743746 www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
          หรือโทร 042-743746 หรือโทร 042-743746
12-ธ.ค.-60 มณฑลทหารบกที่ 29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 1,337,100  28 ธ.ค.60 -18 ธ.ค.60  19 ธ.ค. 60  19 ธ.ค. 60
    รั้วลวดหนาม   โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ  08.30 น-16.30 น.  08.30 น-16.30 น.
        จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
        www.gprocurement.go.th จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        หรือโทร 042-711681 www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
             
13-ธ.ค.-60 สนง.เทศบาลตำบล 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 350,000 30 พ.ย. 60-13 ธ.ค. 60  14 ธ.ค.60  14 ธ.ค.60
  พอกน้อย โครงการวางท่อระบายน้ำและ   โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ  08.30 น-16.30 น.  08.30 น-16.30 น.
    บ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจร   จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
     ถนน คสล. บ้านพอกน้อย     www.gprocurement.go.th จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    หมู่ที่ 1   www.poknoi.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
          www.poknoi.go.th www.poknoi.go.th
     2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 300,300    
    โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม      
    บ่อพัก คสล. บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 2      
    3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 350,000    
    โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ      
    เพื่อการเกษตร บ้านดอนต้นม่วง      
    หมู่ที่ 3      
13-ธ.ค.-60 สนง.เทศบาลตำบล 1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 1,512,500 ประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์  20 ธ.ค. 60  20 ธ.ค. 60
  งิ้วด่อน โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก    ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  08.30 น-16.30 น.  08.30 น-16.30 น.
    พร้อมขยายผิวจราจร ถนน คสล.    ด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่าน โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
    บ้านนามน หมู่ที่ 10 ถึง   ทางธนาคาร จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    บ้านเหล่าพังผือ หมู่ที่ 11   www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        หรือโทร 042-161-0129    
     2. ประกวดราคาจ้างโครงการ 533,000      
    วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก/        
    เทผิวจราจร คสล. บ้านงิ้วดอนใหม่        
    หมู่ที่ 16        
     3. ประกวดราคาจ้างโครงการ 500,500      
    วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก/        
    เทผิวจราจร คสล. บ้านกกกอก        
    หมู่ที่ 12        
 15 ธ.ค.60 เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจับโลหะ 960,000 12 ธ.ค 60  20 ธ.ค 60  20 ธ.ค 60
        08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัด โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัด โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัด
        ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        www.correct.go.th www.correct.go.th www.correct.go.th
15-ธ.ค.-60 เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูง 1,217,709 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัด 19 ธ.ค 60 19 ธ.ค 60
        ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        www.gprocurement.go.th โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัด โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัด
        www.correct.go.th ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        www.correct.go.th www.correct.go.th
 15 ธ.ค.60 เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้น 2,383,000 12 ธ.ค 60 19 ธ.ค 60 19 ธ.ค 60
    เอกซเรย์   08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัด โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัด โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัด
        ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        www.correct.go.th www.correct.go.th www.correct.go.th
 21 ธ.ค.60 องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศขายทอดตลาด   4-ม.ค.-60  14 ธ.ค. 60  14 ธ.ค. 60
  ดงเหนือ     โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัด 09.00 น.-16.30 น. 09.00 น.-16.30 น.
        ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัด โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัด
        www.dongnuea.go.th ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        โทร 042099789 www.dongnuea.go.th www.dongnuea.go.th
          โทร 042099789 โทร 042099789