ประกวดราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
7-พ.ย.-60 สำนักงานป้องกันและ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสม    9 พ.ย.60  10 พ.ย.60  10 พ.ย.60
  ปราบปรามยาเสพติดภาค 4 ที่จัเก็บรักษาไว้   09.00 น.-16.00 น.  08.30 น.-10.00 น.  10.00 น.
        สำนักงานป้องกันและปราบปราม สำนักงานป้องกันและปราบปราม สำนักงานป้องกันและปราบปราม
        ยาเสพติดภาค 4 ตำบลในเมือง ยาเสพติดภาค 4 ตำบลในเมือง ยาเสพติดภาค 4 ตำบลในเมือง
        อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 7 พ.ย.60 มณฑลทหารบกที่ 29 ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือน 994,900 เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    แถวนายทหารสัญญาบัตร   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
         8 พ.ย.60  8 พ.ย.60  8 พ.ย.60
         08.30 น.-16.30 น.  08.30 น.-16.30 น.  08.30 น.-16.30 น.
        ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        และ www.Sakonarmy.com และ www.Sakonarmy.com และ www.Sakonarmy.com
        หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
 7 พ.ย.60 มณฑลทหารบกที่ 29 ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือน 2,022,600 25 ต.ค.60-2 พ.ย.60 3-พ.ย.-60 3-พ.ย.-60
    แถวนายทหารประทวน   โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบ  08.30 น.-16.30 น.  08.30 น.-16.30 น.
        จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบ
        ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
        และ www.Sakonarmy.com www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        หรือ www.gprocurement.go.th และ www.Sakonarmy.com และ www.Sakonarmy.com
          หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
 7 พ.ย.60 มณฑลทหารบกที่ 29 ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง 504,100  13 พ.ย.60  13 พ.ย.60  13 พ.ย.60
        08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบ
        จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        และ www.Sakonarmy.com และ www.Sakonarmy.com และ www.Sakonarmy.com
        หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
 13 พ.ย.60 สำนักงานป้องกันและ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสม    9 พ.ย.60  10 พ.ย.60  10 พ.ย.60
  ปราบปรามยาเสพติดภาค 4 ที่จัเก็บรักษาไว้   09.00 น.-16.00 น.  08.30 น.-10.00 น.  10.00 น.
        สำนักงานป้องกันและปราบปราม สำนักงานป้องกันและปราบปราม สำนักงานป้องกันและปราบปราม
        ยาเสพติดภาค 4 ตำบลในเมือง ยาเสพติดภาค 4 ตำบลในเมือง ยาเสพติดภาค 4 ตำบลในเมือง
        อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 13 พ.ย.60 มณฑลทหารบกที่ 29 ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือน 994,900 เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    แถวนายทหารสัญญาบัตร   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
         8 พ.ย.60  8 พ.ย.60  8 พ.ย.60
         08.30 น.-16.30 น.  08.30 น.-16.30 น.  08.30 น.-16.30 น.
        ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        และ www.Sakonarmy.com และ www.Sakonarmy.com และ www.Sakonarmy.com
        หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
 13 พ.ย.60 มณฑลทหารบกที่ 29 ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือน 2,022,600 25 ต.ค.60-2 พ.ย.60 3-พ.ย.-60 3-พ.ย.-60
    แถวนายทหารประทวน   โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบ  08.30 น.-16.30 น.  08.30 น.-16.30 น.
        จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบ
        ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
        และ www.Sakonarmy.com www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        หรือ www.gprocurement.go.th และ www.Sakonarmy.com และ www.Sakonarmy.com
          หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
 13 พ.ย.60 มณฑลทหารบกที่ 29 ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง 504,100  13 พ.ย.60  13 พ.ย.60  13 พ.ย.60
        08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบ
        จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        และ www.Sakonarmy.com และ www.Sakonarmy.com และ www.Sakonarmy.com
        หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
 13 พ.ย.60 สำนักงานเทศบาลตำบล ผลการพิจารณาการประมูลขายทอด    3 พ.ย.60-18 พ.ย.60  19  พ.ย. 60  19  พ.ย. 60
  โคกภู ตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด   ในวันและเวลาราชการ  09.00 น.-10.00 น.  11.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง
        สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
             
 30 พ .ย. 60   มณฑลทหารบกที่ 29 ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปา 528,000  20 พ.ย.60  20 พ.ย.60  20 พ.ย.60
         08.30 น-16.30 น.  08.30 น-16.30 น.  08.30 น-16.30 น.
        โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
        จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
        www.Sakonarmy.com www.Sakonarmy.com www.Sakonarmy.com
30-พ.ย.-60 สำนักงานจัดรูปที่ดินและ ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 2,627,549.69 ประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
  จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม     ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  ที่ 11     ด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่าน  6 ธ.ค 60  6 ธ.ค 60
        ทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 27-4 ธ.ค 60 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        http://procurement.rid.go.th    
        www.gprocurement.go.th    
        www.gprocurement.go.th    
        หรือโทร 042-772-0481