ประกวดราคา ประจำเดือน  กันยายน 2560
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
 3 ก.ค.60 สำนักงานสรรพากร ขายทอดตลาดรถยนต์ที่หมดความจำเป็น     14 ก.ค.60   14 ก.ค.60   14 ก.ค.60
  พื้นที่สกลนคร ต้องใช้ในงานราชการ (ครั้งที่ 2)   09.00 น-10.00 น.  10.00 น.  10.00 น.
        ห้องประชุม ชั้น 2 งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป
        สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่
        สกลนคร http://www.rd.go.th http://www.rd.go.th
        http://www.rd.go.th/sakonnakhon http://www.rd.go.th/sakonnakhon
          หรือโทร 0-4271-1266 ต่อ122 หรือโทร 0-4271-1266 ต่อ122
 3 ก.ค.60 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักก/ยานพาหนะ    21 ก.ค.60  21 ก.ค.60  21 ก.ค.60
  (สกลนคร)       08.30 -10.00 น.   08.30 -10.00 น.   08.30 -10.00 น.
        ส่วนเครื่องกล  ส่วนเครื่องกล  ส่วนเครื่องกล 
        สำนักงานทางหลวงที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 3
        (สกลนคร) (สกลนคร) (สกลนคร)
 4 ส.ค.60 ที่ทำการองค์การบริหาร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 2,000,000 2 ส.ค.60-9 ส.ค.60 18-ส.ค.-60  23 ส.ค.60
  ส่วนตำบลกุดบง     08.30 น-16.30 น. 10.00 น.-11.00 น 14.30 น.เป็นต้นไป
        www.kudbong.com ศูนย์ประสานงานและศูนย์รวม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
        www.gprocurement.go.th ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง www.kudbong.com
        โทร 042-015271 ระดับอำเภอ  www.gprocurement.go.th
 4 ส.ค.60  สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ    22 ส.ค.60  22 ส.ค.60  22 ส.ค.60
        08.30 น-16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป 10.00 น.เป็นต้นไป
        ส่วนเครื่องกล สำนักงาน ส่วนเครื่องกล สำนักงาน ส่วนเครื่องกล สำนักงาน
        ทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
        ถนนใสสว่าง อำเภอเมือง ถนนใสสว่าง อำเภอเมือง ถนนใสสว่าง อำเภอเมือง
        จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 4 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วนจัง จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิว 7,856,000 3 ส.ค.60-15 ส.ค.60 23-ส.ค.-60 31-ส.ค.-60
  หวัดสกลนคร จราจรแอสฟัลท์ติก   08.30 น.-16.30 น. 09.30 น.-10.00 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
        www.gprocurement.go.th ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        www.sakon-pao.go.th สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า
 4 ส.ค.60 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาการจ้างเหมางานย้ายแนว 4,201,000 2 ส.ค.60-7 ส.ค.60 15-ส.ค.-60 15-ส.ค.-60
  เขต 7 ท่อจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560   08.30 น.-15.00 น. 09.30 น.-10.30 น. 09.30 น.-10.30 น.
        www.pwa.co.th ห้องประชุม ชั้น 1 ห้องประชุม ชั้น 1
        www.gprocurement.go.th การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
 4 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วนจัง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 5,598,000 3 ส.ค.60-15 ส.ค.60 23-ส.ค.-60 31-ส.ค.-60
  หวัดสกลนคร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต   08.30 น-16.30 น. 10.10 น-10.40 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
        ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        องค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า
        สกลนคร    
        www.gprocurement.go.th    
 15 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วนจัง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 7,637,000 11 ส.ค.60-22 ส.ค.60 30-ส.ค.-60 7-ก.ย.-60
  หวัดสกลนคร     กองคลัง องค์การบริหารส่วน 10.00 น.-10.30 น. 13.00 น เป็นต้นไป
        จังหวัดสกลนคร ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        หรือสืบค้นจากเว็บไซด์ สกลนคร ชั้น 2 สกลนคร ชั้น 2
        www.gprocurement.go.th    
 15 ส.ค.60 พิสูจน์หลักฐานจังหวัด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของทางราชการ    15 ส.ค.60-31 ส.ค.60 1-ก.ย.-60 1-ก.ย.-60
  สกลนคร     พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร 10.00 น.เป็นต้นไป 10.00 น.เป็นต้นไป
        ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
 15 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วนตำ ประกวดราคาจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย   11 ส.ค.60-22 ส.ค.60 30-ส.ค.-60 31-ส.ค.-60
  บลสว่างแดนดิน ชุมชน พร้อมติดตั้งเตา    08.30 น.-16.30 น. 09.00 น.-12.00 น. 09.00 น
        งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหาร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
        ส่วนตำบลสว่างแดนดิน จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
          ตำบล ระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอ ตำบล ระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอ
          สว่างแดนดิน ชั้น 2 สว่างแดนดิน ชั้น 2 เป็นต้นไป
 20 ก.ย.60 เทศบาลตำบลกุดบาก การประมูลเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล    13 ก.ย.60-27 ก.ย.60 28-ก.ย.-60 28-ก.ย.-60
        วันและเวลาราชการ 09.00 น.-10.30 น. 11.00 น.-12.00 น.
        กองคลัง เทศบาลตำบลกุดบาก กองคลัง เทศบาลตำบลกุดบาก กองคลัง เทศบาลตำบลกุดบาก
        หรือโทร 042-784-015 ต่อ 16 หรือโทร 042-784-015 ต่อ 16 หรือโทร 042-784-015 ต่อ 16