ประกวดราคา ประจำเดือน  กันยายน 2560
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
 3 ก.ค.60 สำนักงานสรรพากร ขายทอดตลาดรถยนต์ที่หมดความจำเป็น     14 ก.ค.60   14 ก.ค.60   14 ก.ค.60
  พื้นที่สกลนคร ต้องใช้ในงานราชการ (ครั้งที่ 2)   09.00 น-10.00 น.  10.00 น.  10.00 น.
        ห้องประชุม ชั้น 2 งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป
        สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่
        สกลนคร http://www.rd.go.th http://www.rd.go.th
        http://www.rd.go.th/sakonnakhon http://www.rd.go.th/sakonnakhon
          หรือโทร 0-4271-1266 ต่อ122 หรือโทร 0-4271-1266 ต่อ122
 3 ก.ค.60 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักก/ยานพาหนะ    21 ก.ค.60  21 ก.ค.60  21 ก.ค.60
  (สกลนคร)       08.30 -10.00 น.   08.30 -10.00 น.   08.30 -10.00 น.
        ส่วนเครื่องกล  ส่วนเครื่องกล  ส่วนเครื่องกล 
        สำนักงานทางหลวงที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 3
        (สกลนคร) (สกลนคร) (สกลนคร)
 4 ส.ค.60 ที่ทำการองค์การบริหาร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 2,000,000 2 ส.ค.60-9 ส.ค.60 18-ส.ค.-60  23 ส.ค.60
  ส่วนตำบลกุดบง     08.30 น-16.30 น. 10.00 น.-11.00 น 14.30 น.เป็นต้นไป
        www.kudbong.com ศูนย์ประสานงานและศูนย์รวม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
        www.gprocurement.go.th ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง www.kudbong.com
        โทร 042-015271 ระดับอำเภอ  www.gprocurement.go.th
 4 ส.ค.60  สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ    22 ส.ค.60  22 ส.ค.60  22 ส.ค.60
        08.30 น-16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป 10.00 น.เป็นต้นไป
        ส่วนเครื่องกล สำนักงาน ส่วนเครื่องกล สำนักงาน ส่วนเครื่องกล สำนักงาน
        ทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
        ถนนใสสว่าง อำเภอเมือง ถนนใสสว่าง อำเภอเมือง ถนนใสสว่าง อำเภอเมือง
        จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 4 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วนจัง จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิว 7,856,000 3 ส.ค.60-15 ส.ค.60 23-ส.ค.-60 31-ส.ค.-60
  หวัดสกลนคร จราจรแอสฟัลท์ติก   08.30 น.-16.30 น. 09.30 น.-10.00 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
        www.gprocurement.go.th ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        www.sakon-pao.go.th สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า
 4 ส.ค.60 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาการจ้างเหมางานย้ายแนว 4,201,000 2 ส.ค.60-7 ส.ค.60 15-ส.ค.-60 15-ส.ค.-60
  เขต 7 ท่อจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560   08.30 น.-15.00 น. 09.30 น.-10.30 น. 09.30 น.-10.30 น.
        www.pwa.co.th ห้องประชุม ชั้น 1 ห้องประชุม ชั้น 1
        www.gprocurement.go.th การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
 4 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วนจัง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 5,598,000 3 ส.ค.60-15 ส.ค.60 23-ส.ค.-60 31-ส.ค.-60
  หวัดสกลนคร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต   08.30 น-16.30 น. 10.10 น-10.40 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
        ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        องค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า
        สกลนคร    
        www.gprocurement.go.th    
 15 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วนจัง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 7,637,000 11 ส.ค.60-22 ส.ค.60 30-ส.ค.-60 7-ก.ย.-60
  หวัดสกลนคร     กองคลัง องค์การบริหารส่วน 10.00 น.-10.30 น. 13.00 น เป็นต้นไป
        จังหวัดสกลนคร ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        หรือสืบค้นจากเว็บไซด์ สกลนคร ชั้น 2 สกลนคร ชั้น 2
        www.gprocurement.go.th    
 15 ส.ค.60 พิสูจน์หลักฐานจังหวัด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของทางราชการ    15 ส.ค.60-31 ส.ค.60 1-ก.ย.-60 1-ก.ย.-60
  สกลนคร     พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร 10.00 น.เป็นต้นไป 10.00 น.เป็นต้นไป
        ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
 15 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วนตำ ประกวดราคาจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย   11 ส.ค.60-22 ส.ค.60 30-ส.ค.-60 31-ส.ค.-60
  บลสว่างแดนดิน ชุมชน พร้อมติดตั้งเตา    08.30 น.-16.30 น. 09.00 น.-12.00 น. 09.00 น
        งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหาร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
        ส่วนตำบลสว่างแดนดิน จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
          ตำบล ระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอ ตำบล ระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอ
          สว่างแดนดิน ชั้น 2 สว่างแดนดิน ชั้น 2 เป็นต้นไป
 1 ก.ย.60 องค์การบริหารส่วน ยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเลิก  
ยกเลิก
  จังหวัดสกลนคร ทรอนิกส์  
 1 ก.ย.60 สถานีวิทยุกระจาย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง    5 ก.ย 60  5 ก.ย 60  5 ก.ย 60
  เสียงแห่งประเทศไทย     10.00 น. 10.00 น. 10.00 น.
        งานพัสดุฯ สถานีวิทยุกระจายเสียง งานพัสดุฯ สถานีวิทยุกระจายเสียง งานพัสดุฯ สถานีวิทยุกระจายเสียง
        แห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร แห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร แห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
 12 ก.ย.60 สำนักงานป้องกันและ ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้อง    26 ก.ย.60  26 ก.ย.60  26 ก.ย.60
  ปราบปรามยาเสพติด กันและปราบปรามยาเสพติด   08.30 น. เป็นต้นไป 08.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
  ภาค 4     สำนักงานป้องกันและปราบปรามยา สำนักงานป้องกันและปราบปรามย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยา
        เสพติด ภาค 4 ถนนหน้าศูนย์ราชการ เสพติด ภาค 4 ถนนหน้าศูนย์ราชการ เสพติด ภาค 4 ถนนหน้าศูนย์ราชการ
        อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 12 ก.ย.60 ที่ว่าการอำเภอ จ้างปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,619,000  8 ก.ย.60-15 ก.ย.60 18-ก.ย.-60 18-ก.ย.-60
  วานรนิวาส ภายในหมู่บ้าน   เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        www.dopasakonnakhon.go.th ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.dopasakonnakhon.go.th www.dopasakonnakhon.go.th
        โทร 042-792-181 www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
 12 ก.ย.60 เทศบาลตำบล ประมูลเช่าสิทธิบริการดูดสิ่งปฏิกูล   12 ก.ย.60-26 ก.ย.60 27 ก.ย 60 27 ก.ย 60
  วานรนิวาส     กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม 10.00 น.-11.00 น. 11.30 น. เป็นต้นไป
        สำนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวา กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม
        อำเภอวานรนิวาส จำงหวัดสกลนคร สำนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส สำนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส
        โทร 042-791-137 ต่อ 114 อำเภอวานรนิวาส จำงหวัดสกลนค อำเภอวานรนิวาส จำงหวัดสกลนคร
          โทร 042-791-137 ต่อ 114 โทร 042-791-137 ต่อ 114
 12 ก.ย.60 พิสูจน์หลักฐานจังหวัด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของทางราชการ   11 ก.ย.60-25 ก.ย.60  26 ก.ย.60  26 ก.ย.60
  สกลนคร     เวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป 10.00 น. เป็นต้นไป
        พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
        ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม
        อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
        โทร 042-014-911 โทร 042-014-911 โทร 042-014-911
 20 ก.ย.60 เทศบาลตำบลกุดบาก การประมูลเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล    13 ก.ย.60-27 ก.ย.60 28-ก.ย.-60 28-ก.ย.-60
        วันและเวลาราชการ 09.00 น.-10.30 น. 11.00 น.-12.00 น.
        กองคลัง เทศบาลตำบลกุดบาก กองคลัง เทศบาลตำบลกุดบาก กองคลัง เทศบาลตำบลกุดบาก
        หรือโทร 042-784-015 ต่อ 16 หรือโทร 042-784-015 ต่อ 16 หรือโทร 042-784-015 ต่อ 16