ประกวดราคา ประจำเดือน  กรกฎาคม 2560
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
 3 ก.ค.60 สำนักงานสรรพากร ขายทอดตลาดรถยนต์ที่หมดความจำเป็น     14 ก.ค.60   14 ก.ค.60   14 ก.ค.60
  พื้นที่สกลนคร ต้องใช้ในงานราชการ (ครั้งที่ 2)   09.00 น-10.00 น.  10.00 น.  10.00 น.
        ห้องประชุม ชั้น 2 งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป
        สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่
        สกลนคร http://www.rd.go.th http://www.rd.go.th
        http://www.rd.go.th/sakonnakhon http://www.rd.go.th/sakonnakhon
          หรือโทร 0-4271-1266 ต่อ122 หรือโทร 0-4271-1266 ต่อ122
 3 ก.ค.60 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักก/ยานพาหนะ    21 ก.ค.60  21 ก.ค.60  21 ก.ค.60
  (สกลนคร)       08.30 -10.00 น.   08.30 -10.00 น.   08.30 -10.00 น.
        ส่วนเครื่องกล  ส่วนเครื่องกล  ส่วนเครื่องกล 
        สำนักงานทางหลวงที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 3
        (สกลนคร) (สกลนคร) (สกลนคร)
 4 ส.ค.60 ที่ทำการองค์การบริหาร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 2,000,000 2 ส.ค.60-9 ส.ค.60 18-ส.ค.-60  23 ส.ค.60
  ส่วนตำบลกุดบง     08.30 น-16.30 น. 10.00 น.-11.00 น 14.30 น.เป็นต้นไป
        www.kudbong.com ศูนย์ประสานงานและศูนย์รวม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
        www.gprocurement.go.th ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง www.kudbong.com
        โทร 042-015271 ระดับอำเภอ  www.gprocurement.go.th
 4 ส.ค.60  สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ    22 ส.ค.60  22 ส.ค.60  22 ส.ค.60
        08.30 น-16.30 น. 10.00 น.เป็นต้นไป 10.00 น.เป็นต้นไป
        ส่วนเครื่องกล สำนักงาน ส่วนเครื่องกล สำนักงาน ส่วนเครื่องกล สำนักงาน
        ทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
        ถนนใสสว่าง อำเภอเมือง ถนนใสสว่าง อำเภอเมือง ถนนใสสว่าง อำเภอเมือง
        จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 4 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วนจัง จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิว 7,856,000 3 ส.ค.60-15 ส.ค.60 23-ส.ค.-60 31-ส.ค.-60
  หวัดสกลนคร จราจรแอสฟัลท์ติก   08.30 น.-16.30 น. 09.30 น.-10.00 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
        www.gprocurement.go.th ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        www.sakon-pao.go.th สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า
 4 ส.ค.60 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาการจ้างเหมางานย้ายแนว 4,201,000 2 ส.ค.60-7 ส.ค.60 15-ส.ค.-60 15-ส.ค.-60
  เขต 7 ท่อจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560   08.30 น.-15.00 น. 09.30 น.-10.30 น. 09.30 น.-10.30 น.
        www.pwa.co.th ห้องประชุม ชั้น 1 ห้องประชุม ชั้น 1
        www.gprocurement.go.th การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
 4 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วนจัง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 5,598,000 3 ส.ค.60-15 ส.ค.60 23-ส.ค.-60 31-ส.ค.-60
  หวัดสกลนคร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต   08.30 น-16.30 น. 10.10 น-10.40 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
        ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        องค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า
        สกลนคร    
        www.gprocurement.go.th    
 15 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วนจัง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 7,637,000 11 ส.ค.60-22 ส.ค.60 30-ส.ค.-60 7-ก.ย.-60
  หวัดสกลนคร     กองคลัง องค์การบริหารส่วน 10.00 น.-10.30 น. 13.00 น เป็นต้นไป
        จังหวัดสกลนคร ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        หรือสืบค้นจากเว็บไซด์ สกลนคร ชั้น 2 สกลนคร ชั้น 2
        www.gprocurement.go.th    
 15 ส.ค.60 พิสูจน์หลักฐานจังหวัด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของทางราชการ    15 ส.ค.60-31 ส.ค.60 1-ก.ย.-60 1-ก.ย.-60
  สกลนคร     พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร 10.00 น.เป็นต้นไป 10.00 น.เป็นต้นไป
        ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
 15 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วนตำ ประกวดราคาจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย   11 ส.ค.60-22 ส.ค.60 30-ส.ค.-60 31-ส.ค.-60
  บลสว่างแดนดิน ชุมชน พร้อมติดตั้งเตา    08.30 น.-16.30 น. 09.00 น.-12.00 น. 09.00 น
        งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหาร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
        ส่วนตำบลสว่างแดนดิน จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
          ตำบล ระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอ ตำบล ระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอ
          สว่างแดนดิน ชั้น 2 สว่างแดนดิน ชั้น 2 เป็นต้นไป
 18 ส.ค.60 สหกรณ์การเกษตรเขต ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง        
  จัดรูปที่ดินพอกใหญ่ กลุ่มที่ 1 ฉางขนาด 500 เกวียน 2,440,700 23 ส.ค.60-1 ก.ย.60 13-ก.ย.-60 18-ก.ย.-60
    กลุ่มที่ 2 ลานตาก 1,600 ตารางเมตร 1,150,000 สหกรณ์การเกษตรเขต 09.00 น.-16.00 น. 09.00 น. เป็ยนต้นไป
    กลุ่มที่ 3 ห้องควบคุม 894,500 จัดรูปที่ดินพอกใหญ่ สหกรณ์การเกษตรเขต สหกรณ์การเกษตรเขต
        โทร 042-707-620 จัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จัดรูปที่ดินพอกใหญ่
        042-707-389    
 18 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,214,000 16 ส.ค.60-24 ส.ค.60 1-ก.ย.-60 19-ก.ย.-60
  จังหวัดสกลนคร     08.30 น.-16.30 น. 10.00 น-10.30 น. 10.00 น.-10.30 น.
        กองคลัง องค์การบริหารส่วนจัง ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        หวัดสกลนคร โทร 042-713-402 สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า
        www.gprocurement.go.th    
        www.sakon-pao.go.th    
 18 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วน โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 5,834,000 15 ส.ค.60-23 ส.ค.60 31-ส.ค.-60  15 ก.ย.60
  จังหวัดสกลนคร     08.30 น.-16.30 น. 11.20 น.-11.50 น. 10.00 น.-10.30 น.
        กองคลัง องค์การบริหารส่วนจัง ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        หวัดสกลนคร โทร 042-713-402 สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า
        www.gprocurement.go.th    
        www.sakon-pao.go.th    
 18 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วน โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 6,637,000 15 ส.ค.60-23 ส.ค.60 31-ส.ค.-60  15 ก.ย.60
  จังหวัดสกลนคร     08.30 น.-16.30 น. 11.20 น.-11.50 น. 10.00 น.-10.30 น.
        กองคลัง องค์การบริหารส่วนจัง ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        หวัดสกลนคร โทร 042-713-402 สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า
        www.gprocurement.go.th    
        www.sakon-pao.go.th    
 18 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วน จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิว 9,971,000 15 ส.ค.60-23 ส.ค.60 31-ส.ค.-60  15 ก.ย.60
  จังหวัดสกลนคร จราจร   08.30 น.-16.30 น. 11.20 น.-11.50 น. 10.00 น.-10.30 น.
        กองคลัง องค์การบริหารส่วนจัง ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        หวัดสกลนคร โทร 042-713-402 สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า
        www.gprocurement.go.th    
        www.sakon-pao.go.th    
 18 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วน ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   16 ส.ค.60-25 ส.ค.60  4 ก.ย.60 15-ก.ย.-60
  ตำบลบงเหนือ 1 โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบผิว 2,018,000 08.30 น.-16.30 น. 10.00 น.-12.00 น. โครงการที่ 1 13.00น. - 13.30 น
    ดิน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2   องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อการจ้าง โครงการที่ 2 13.40น.- 14.10 น.
    2 โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบผิว 2,057,000 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อการจ้าง
    ดิน บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11   www.gprocurement.go.th ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
        www.bongnuea.go.tn ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน
            ห้องประชุม ชั้น 2
 22 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วน ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างละเสริมผิว 5,395,000 17 ส.ค.60-28 ส.ค.60 6-ก.ย.-60 6-ก.ย.-60
  จังหวัดสกลนคร จราจร   08.30 น.-16.30 น 10.00 น-10.30 น 10.00 น-10.30 น
        กองคลัง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วน ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        จังหวัดสกลนคร สกลนคร ชั้น 2 (หลังเก่า) สกลนคร ชั้น 2 (หลังเก่า)
        www.gprocurement.go.th    
        www.sakon-pao.go.th    
 22 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วน ครงการซ่อมสร้างละเสริมผิวจราจร 6,626,000 17 ส.ค.60-28 ส.ค.60 6-ก.ย.-60 22-ก.ย.-60
  จังหวัดสกลนคร     08.30 น.-16.30 น 10.00 น-10.30 น 10.00  น.-10.30 น.
        กองคลัง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วน ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        จังหวัดสกลนคร สกลนคร ชั้น 2 (หลังเก่า) สกลนคร ชั้น 2 (หลังเก่า)
        www.gprocurement.go.th    
        www.sakon-pao.go.th    
  22 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วน ครงการซ่อมสร้างละเสริมผิวจราจร 6,987,000 17 ส.ค.60-28 ส.ค.60 6-ก.ย.-60 22-ก.ย.-60
  จังหวัดสกลนคร     08.30 น.-16.30 น 10.40 น-11.10 น 10.40 น-11.10 น
        กองคลัง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วน ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        จังหวัดสกลนคร สกลนคร ชั้น 2 (หลังเก่า) สกลนคร ชั้น 2 (หลังเก่า)
        www.gprocurement.go.th    
        www.sakon-pao.go.th    
 23 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วน โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 3,146,000  21 ส.ค.60-30 ส.ค.60 7-ก.ย.-60 22-ก.ย.-60
  จังหวัดสกลนคร     08.30 น.-16.30 น. 10.00 น.-10.30 น. 13.30 น.-14.00 น.
        กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        สกลนคร สกลนคร ชั้น 2 (หลังเก่า) สกลนคร ชั้น 2 (หลังเก่า)
        www.gprocurement.go.th    
        www.sakon-pao.go.th    
 23 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วน โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 3,146,000  21 ส.ค.60-30 ส.ค.60 7-ก.ย.-60 22-ก.ย.-60
  จังหวัดสกลนคร     08.30 น.-16.30 น. 10.00 น.-10.30 น. 13.30 น.-14.00 น.
        กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        สกลนคร สกลนคร ชั้น 2 (หลังเก่า) สกลนคร ชั้น 2 (หลังเก่า)
        www.gprocurement.go.th    
        www.sakon-pao.go.th    
 23 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วน ประกาศราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ        
  ตำบลสว่างแดนดิน 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 954,000 21 พ.ค.60-31 พ.ค.60 8-ก.ย.-60 11-ก.ย.-60
    2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,027,000 08.30 น.-16.30 น. 09.00 น.-12.00 น. 09.00 น.
    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,053,000 กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
    4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,156,000 สกลนคร จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
        www.gprocurement.go.th ตำบลระดับอำเภอ ตำบลระดับอำเภอ
 23 ส.ค.60 ที่ว่าการอำเภอ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นคอน 2,619,000 18 ส.ค.60-25 ส.ค.60 31-ส.ค.-60 31-ส.ค.-60
  วานรนิวาส กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบ 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        จัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        www.dopasakonnakhon.go.th ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprourement.go.th    
        หรือโทร 042-792-181    
 25 ส.ค.60 สำนักงานเทศบาล ประมูลราคาจ้าง จำนวน 5 กลุ่ม        
  ตำบลสว่างแดนดิน กลุ่มที่ 1 1,395,900 22 ส.ค.60-31 ส.ค.60 22 ส.ค.60-31 ส.ค.60 22 ส.ค.60-31 ส.ค.60
    กลุ่มที่ 2 418,800 กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน
    กลุ่มที่ 3 432,600 เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
    กลุ่มที่ 4 128,600 www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
    กลุ่มที่ 5 254,300 www.tbssawangdandin.com www.tbssawangdandin.com www.tbssawangdandin.com
 25 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วน โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 3,090,000 22 ส.ค.60-30 ส.ค.60 7-ก.ย.-60 22-ก.ย.-60
  จังหวัดสกลนคร     กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ 10.40 น.-11.10 น. 15.30 น.-16.00 น.
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        www.gprocurement.go.th สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า
        www.sakon-pao.go.th    
 25 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วน จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิว 4,117,000 22 ส.ค.60-30 ส.ค.60 7-ก.ย.-60 22-ก.ย.-60
  จังหวัดสกลนคร จราจร   08.30 น.-16.30 น. 10.40 น.-11.10 น. 15.30 น.-16.00 น.
        กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า
        www.gprocurement.go.th    
        www.sakon-pao.go.th    
 25 ส.ค.60 สำนักงานป้องกัน ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสม   29-ส.ค.-60 29-ส.ค.-60 29-ส.ค.-60
  และปราบปรามยา     09.00 น.-10.00 น. 09.00 น.-10.00 น. 09.00 น.-10.00 น.
  เสพติด     สำนักงานป้องกันและปราบปรามยา สำนักงานป้องกันและปราบปรามยา สำนักงานป้องกันและปราบปรามยา
        เสพติดภาค 4 ตำบลในเมือง เสพติดภาค 4 ตำบลในเมือง เสพติดภาค 4 ตำบลในเมือง
        อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 25 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วน จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิว 6,498,000 22 ส.ค.60-30 ส.ค.60 7-ก.ย.-60 22-ก.ย.-60
  จังหวัดสกลนคร จราจร   กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ 10.40 น.-11.10 น. 14.10น.-14.40 น.
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        www.gprocurement.go.th สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า
        www.sakon-pao.go.th    
 25 ส.ค..60 องค์การบริหารส่วน จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิว 2,607,000 22 ส.ค.60-30 ส.ค.60 7-ก.ย.-60 22-ก.ย.-60
  จังหวัดสกลนคร จราจร   กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ 10.40 น.-11.10 น. 14.50 น.-15.20 น.
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        www.gprocurement.go.th สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า สกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า
        www.sakon-pao.go.th    
 25 ส.ค.60 สหกรณ์การเกษตร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉางขนาด   1 ก.ย.60-15 ก.ย.60 25-ก.ย.-60 28-ก.ย.-60
  เพื่อการตลาดลูกค้า ไม่ต่ำกว่า 700 ตัน   สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ 09.00 น.-16.00 น. 10.00 น.เป็นต้นไป
  ธ.ก.ส.สกลนครจำกัด กลุ่มที่1 3,570,000 ธ.ก.ส.สกลนครจำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
    กลุ่มที่2 1,210,000 โทร 042-743-151 ธ.ก.ส.สกลนครจำกัด ธ.ก.ส.สกลนครจำกัด
    กลุ่มที่3 990,000 081-7083328    
 29 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 7,950,000 22 ส.ค.60-6 ก.ย.60 15-ก.ย.-60 27-ก.ย.-60
  ตำบลบ่อแก้ว     08.30 น.-16.30 น. 09.00น.-12.00 น 13.30 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
        บ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง ระดับอำเภอ ที่ทำการอำเภอบ้านม่วง ระดับอำเภอ ที่ทำการอำเภอบ้านม่วง
        จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร
        www.gprocurement.go.th    
        www.bogaewcity.com