ประกวดราคา ประจำเดือน  กรกฎาคม 2560
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
 3 ก.ค.60 สำนักงานสรรพากร ขายทอดตลาดรถยนต์ที่หมดความจำเป็น     14 ก.ค.60   14 ก.ค.60   14 ก.ค.60
  พื้นที่สกลนคร ต้องใช้ในงานราชการ (ครั้งที่ 2)   09.00 น-10.00 น.  10.00 น.  10.00 น.
        ห้องประชุม ชั้น 2 งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป
        สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่
        สกลนคร http://www.rd.go.th http://www.rd.go.th
        http://www.rd.go.th/sakonnakhon http://www.rd.go.th/sakonnakhon
          หรือโทร 0-4271-1266 ต่อ122 หรือโทร 0-4271-1266 ต่อ122
 3 ก.ค.60 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักก/ยานพาหนะ    21 ก.ค.60  21 ก.ค.60  21 ก.ค.60
  (สกลนคร)       08.30 -10.00 น.   08.30 -10.00 น.   08.30 -10.00 น.
        ส่วนเครื่องกล  ส่วนเครื่องกล  ส่วนเครื่องกล 
        สำนักงานทางหลวงที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 3
        (สกลนคร) (สกลนคร) (สกลนคร)
11 ก.ค 60 ที่ทำการองค์การบริหาร ประกวดราคาจ้างจำนวน 13 โครงการ         
  ส่วนตำบลวาริชภูมิ 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 2,100,000.00 4 ก.ค 60- 17 ก.ค 60 24 ก.ค 60 15 ส.ค 60
    2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19   08.30 น.  16.30 น. 13.30 น. - 14.30 น. 11.15 น. เป็นต้นไป
    3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 5   โทรสอบถาม 042-973-769 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
    4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7   จัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
    5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13      ระดับอำเภอห้องประชุมท้องถิ่น ระดับอำเภอห้องประชุมท้องถิ่น
    6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายผิวจราจร     อำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ
    7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 18        
    8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3        
    9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13        
    10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10        
    11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11        
    12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4        
    13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6        
12 ก.ค 60 ที่ทำการองค์การบริหาร ประกวดราคาจ้างจำนวน 1 โครงการ         
  ส่วนตำบลค้อใต้ 1 ประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าอเนก   7 ก.ค 60- 19 ก.ค 60  27 ก.ค 60 11 ส.ค 60
    ประสงค์   08.30 น.  16.30 น. 10.00 น. - 12.00 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
        www.gprocurement.go.th ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
        จัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
           ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่า ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสว่าง
          แดนดิน แดนดิน
  13 ก.ค.60 สำนักงานเทศบาลตำบล ประกวดราคาจ้างจำนวน 7 โครงการ         
  กุดแฮด 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต 4,030,000.00  13 ก.ค 60-21 ก.ค 60 1-ส.ค.-60 1-ส.ค.-60
    เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10   08.30 น.  16.30 น. 10.00 น.-12.00 น. 10.00 น.-12.00 น.
    2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต   งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
    เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8   สำนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
    3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต      www.gprocurement.go.th งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง
    เสริมเหล็ก ถนนสาย 1007   หรือ www.kudhad.co.tm สำนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮด สำนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮด
    4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต        
    เสริมเหล็ก ถนนสาย 1007        
    5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต        
    เสริมเหล็ก สาย สปก.สน.07102        
    6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต        
    เสริมเหล็ก สายบ้านบัว-บ้านงิ้ว        
    7.โคงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน        
 17 ก.ค.60 สำนักงานเทศบาลตำบล ประกวดราคาจ้างจำนวน 1 โครงการ         
  บ้านโพน 1. ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะนะและส่งของ 2,500,000.00 13 ก.ค.60-21 ก.ค.60 1-ส.ค.-60 7 ส.ค.60-15 ส.ค.60
    รถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า   ตั้งแต่ 08.30 น.-16.30 น. ตั้งแต่ 10.00 น.-11.00 น. ตั้งแต่ 11.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโพ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
        ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
           www.gprocurement.go.th อำเภอ ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ อำเภอ ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว
             
 17 ก.ค.60 สำนักงานเทศบาลตำบล ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย 4376250 14 ก.ค.60-25 ก.ค.60 2-ส.ค.-60 2-ส.ค.-60
  สว่างแดนดิน จำนวน 2 เตา   ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ 09.30 น.-10.00 น. 09.30 น.-10.00 น.
        www.gprocurement.go.th และ ห องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ชั้น 2 ห องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ชั้น 2
        www.tbssawangdin.com อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 17 ก.ค.60 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด นอกเงินทุนฯ   3-ส.ค.-60 3-ส.ค.-60 3-ส.ค.-60
  (สกลนคร)     10.00 น.เป็นต้นไป 10.00 น.เป็นต้นไป 10.00 น.เป็นต้นไป
        คลังพัสดุ สำนักงานทางหลวงที่ 3 คลังพัสดุ สำนักงานทางหลวงที่ 3 คลังพัสดุ สำนักงานทางหลวงที่ 3
        ถนนใส่สว่าง อำเภอเมือง ถนนใส่สว่าง อำเภอเมือง ถนนใส่สว่าง อำเภอเมือง
        จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 20 ก.ค.60 สำนักงานเทศบาลนคร ประกวดราคาจ้างจำนวน 1 โครงการ         
  สกลนคร 1. ประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลนคร    14 ก.ค 60-3 ส.ค.60  7 ส.ค.60  7 ส.ค.60
    สกลนคร   งานผลประโยชน์ ส่วนพัฒนารายได้ ตั้งแต่ 09.30 น.-10.00 น. ตั้งแต่ 10.30 น. เป็นต้นไป
        ฝ่ายผลประโยชน์และกิจกรรพาณิชย์ งานผลประโยชน์ ส่วนพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ ส่วนพัฒนารายได้
        สำนักการคลัง ชั้น 4 ฝ่ายผลประโยชน์และกิจกรรพาณิชย์ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจกรรพาณิชย์
           หรือโทร 042-711-203 สำนักการคลัง ชั้น 4 สำนักการคลัง ชั้น 4
 20 ก.ค.60 สำนักงานเทศบาลตำบล ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต 2,503,000 19 ก.ค.60-27 ก.ค.60  4 ส.ค.60  4 ส.ค.60
  โคกสี เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3    08.30 น.-16.30 น. 10.00น.-12.00 น. 10.00น.-12.00 น.
         เทศบาลตำบลโคกสี ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
        อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ระดับอำเภอสว่างแดนดิน ระดับอำเภอสว่างแดนดิน
        www.gprocurement.go.th    
        www.koksi.go.th    
 25 ก.ค.60 องค์การบริหารส่วน ประกวดราคาจ้างจำนวน 1 โครงการ         
  ตำบลกุสุมาลย์ 1. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนก 2,190,000.00 21 ก.ค 60- 2 ส.ค.60 10-ส.ค.-60 14-ส.ค.-60
    ประสงค์  ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน   08.30 น.-16.30 น. ตั้งแต่ 10.00 น.- 11.00 น. ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป
        ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรื ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
        www.gprocurement.go.th และ การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
           www.govesite.com/obtkusuman ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์
 26 ก.ค.60 เทศบาลตำบลสว่าง ประกวดราคาจ้างจำนวน6 โครงการ         
  แดนดิน 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุง 10,586,208.80  21 ก.ค.60-2 ส.ค.60  21 ก.ค.60-2 ส.ค.60  21 ก.ค.60-2 ส.ค.60
    ภูมิทัศน์   โทร 042-721-611 โทร 042-721-611 โทร 042-721-611
    2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.   ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์
    หมู่ที่ 12   www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th แล
    3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.      www.tbssawangdangin.com www.tbssawangdangin.com www.tbssawangdangin.com
    หมู่ที่ 1        
    4.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัตส์คอนกรีต        
    5.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.        
    หมู่ที่ 1        
    6.โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงและเสริมผิว        
    จราจรทางหลวงท้องถิ่น