ประกวดราคา ประจำเดือน  มิถุนายน 2560
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
1 มิ.ย.60 สำนักงานทางหลวง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 22-มิ.ย.-60 22-มิ.ย.-60 22-มิ.ย.-60
  ที่ 3 (สกลนคร) ครั้งที่ 3 ณ ที่ ส่วนเครื่องกล ณ ที่ ส่วนเครื่องกล ณ ที่ ส่วนเครื่องกล
      สำนักงานทางหลวงที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 3
        08.30 น.-10.00 น. 08.30 น.-10.00 น. 08.30 น.-10.00 น.
1 มิ.ย 60 โครงการชลประทาน ประกวดราคาซื้อจำนวน 4 รายการ  31 พ.ค.60 - 7 มิ.ย.60 15 มิ.ย 60 15 มิ.ย 60
  สกลนคร 1.ประกวดราคาซื้อท่อเหล็ก และอุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    ขนาดต่างๆพร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวม 39 รายการ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหิน และอุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    ขนาดต่างๆ                                     31 พ.ค.60-12 มิ.ย.60 19 มิ.ย 60 19 มิ.ย 60
    3.ประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหินขนาดต่างๆรวม8รายการ   08.30 น.-16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    4.สอบราคาซื้อ ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและอื่นๆ รวม 6 รายการ www.procurement.rid.go.th ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        31 พ.ค.60-13 มิ.ย.60 31 พ.ค.60-13 มิ.ย.60
        08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
          ณ หน่วยพัสดุ โครงการชล ณ หน่วยพัสดุ โครงการชละ
          ประทานสกลนคร ประทานสกลนคร
 8 มิ.ย.60 โครงการชลประทาน ประกวดราคา จำนวน 2 รายการ   5 มิ.ย.60 - 12 มิ.ย.60  16 มิ.ย. 60  16 มิ.ย. 60
  สกลนคร ประกวดราคาซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดต่างๆ ร่วม 48 รายการ   โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
    เลขที่ EB สน.ซ.34/2560   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    ประกวดราคาซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดต่างๆ ร่วม 48 รายการ   รัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    
    เลขที่ EB สน.ซ.35/2560   7 มิ.ย.60 - 12 มิ.ย.60    
        โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน    
      ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค    
        รัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    
14-มิ.ย.-60 ศาลากลางจังหวัด การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 52 รายการ   7 มิ.ย.60-16 มิ.ย.60 19-มิ.ย.-60 19-มิ.ย.-60
  สกลนคร   สำนักงานที่ดินจังหวัด 10.00 น 10.00 น
      สสกลนคร สาขาวานรนิวาส สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด
      ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส สสกลนคร สาขาวานรนิวาส สสกลนคร สาขาวานรนิวาส
      ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวา ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส
      จ.สกลนคร ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส
          จ.สกลนคร จ.สกลนคร
14-มิ.ย.-60 โครงการชลประทาน ประกวดราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด   13 มิ.ย.60-20 มิ.ย.60 26-มิ.ย.-60 26-มิ.ย.-60
  สกลนคร (ตาม Spec ที่แนบ) จำนวน 4,394 ลบ.ม.    โดยดาวน์โหลดเอกสาร 08.30 น-16.30 น. 08.30 น-16.30 น.
    เลขที่ EB สน.ซ. 36/2560 ด้วยวิธีประกวดราค   ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    าอิเล็กทรอนิกส์   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
             
19-มิ.ย.-60 องค์การบริหาร ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ 4,998,000 15 มิ.ย.60-23 มิ.ย.60  3 ก.ค. 60  13 ก.ค. 60
  ส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมติดตั้งจอ LED FULL COLER ชนิดติดตั้ง   ฝ่ายพัฒนารายได้ 10.00 น. - 10.30 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    ภายนอกบริเวณสี่แยกบ้านธาตุ   กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้
      องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองคลัง กองคลัง
      สกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
      สกลนคร สกลนคร
             
 27 มิ.ย.60 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรร ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาล   21 มิ.ย.60-20 ก.ค.60 21 มิ.ย.60-20 ก.ค.60 21 มิ.ย.60-20 ก.ค.60
    โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ   10.00 น. 10.00 น. 10.00 น.
        งานพัสดุ  งานพัสดุ  งานพัสดุ 
        โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
 27 มิ.ย.60 โครงการชลประทาน ประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ 4,300,000 26 มิ.ย.60-3 ก.ค.60  7 ก.ค.60  7 ก.ค.60
  สกลนคร จำนวน 4 รายการ   โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        http://procurement.rid.go.th ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 28 มิ.ย.60 สำนักงานเทศบาลตำบล ประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ    27 มิ.ย.60-12 ก.ค.60 20-ก.ค.-60 20-ก.ค.-60
  สว่างแดนดิน 1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา 715,651.25 www.gprocurement.go.th 09.30 น.-16.30 น. 09.30 น.-16.30 น.
    2.โครงการก่อสร้างลานกีฬา 680,300.25 www.tbssawangdandin.com ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ชั้น2 ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ชั้น2
    3.โครงการก่อสร้างโรงเรือนเตาเผาขยะ 393,071.72   ตำบลสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน
    4.โครงการก่อสร้างที่ล้างรถขยะ 25,893.50   อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
    5.โครงการปรับปรุงไฟฟ้าถนน 432,673.21   จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร
    6.โตรงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 128,424.75      
  29 มิ.ย.60 สำนักงานเทศบาลตำบล ประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ    27 มิ.ย.60-6 ก.ค.60  17 ก.ค.60  18 ก.ค.60
  สว่างแดนดิน 1.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต 618,000.00 ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็ก 09.30 น.-12.00 น. 09.00 น
    2.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล 987,000.00 ทรอนิกส์ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ชั้น2 ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ชั้น2
    3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล 992,000.00 www.gprocurement.go.th ตำบลสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน
    4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล 1,131,000.00   อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
    5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล 1,140,000.00   จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร
             
 30 มิ.ย.60 สำนักงานคณะกรรมการ ประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ    12-ก.ค.-60  5 ก.ค.60  7 ก.ค.60
  การเลือกตั้ง 1.การจำหน่ายครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางของสำนัก   10.00 น-12.00 น. 10.00 น. 0900 น.-16.00 น.
    งานคณะกรรมการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการ ห้องงานอำนวยการ ชั้น 1
        การเลือกตั้ง การเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการ
            การเลือกตั้ง