ประกวดราคา ประจำเดือน  พฤษภาคม 2560
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
1 พ.ค 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง 2,064,000 28 เม.ย 60 - 8 พ.ค 60 18 พ.ค 60 2 มิ.ย 60
    สายบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างค้อ-บ้านน้อยตาจี   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 10.00 น. - 10.30 น.
    หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
3 พ.ค 60 โครงการชลประทาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ชุด   2 พ.ค. 60 - 9 พ.ค.60 17 พฤษภาคม 2560 17 พฤษภาคม 2560
  สกลนคร 1. ซื้ออุบกรณ์ประกอบการวางท่อ งานปรับปรุงส่งน้ำ 4,387,500 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    อ่างเก็บน้ำคำมะโคตร   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ซื้อจัดหาพร้อมประกอบติดตั้งแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ 3,254,818 ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    สระเก็บน้ำแห่งที่ 1 และสระเก็บน้ำแห่งที่ 2   http://procurement.rid.go.th http://procurement.rid.go.th http://procurement.rid.go.th
    3.ซื้อจัดหาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ชนิด Ultra Filtration 4,280,000      
             
4 พ.ค 60 สนง.สรรพากรพื้นที่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    19 พ.ค. 60    19 พ.ค. 60
  สกลนคร ที่หมดความจำเป็นต้องใช้งานในราชการ 2 รายการ   09.00 น.-10.00 น.   10.30 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 7 คัน   ห้องประชุม ชั้น 4   ห้องประชุม ชั้น 4
    1)รถยนต์โดยสาร 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 350,000 งานพัสดุ   สำนักงานสรรพากรพื้นที่
    2)รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน  จำนวน 1 คัน  160,000 ส่วนบริหารงานทั่วไป   สกลนคร
    3)รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน  จำนวน 1 คัน  160,000 สำนักงานสรรพากรพื้นที่    
    4)รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน จำนวน 1 คัน 150,000 สกลนคร    
    5)รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน จำนวน 1 คัน 150,000      
    6)รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน จำนวน 1 คัน 150,000      
    7)รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน จำนวน 1 คัน 160,000      
 4 พ.ค. 60 สนง.ขนส่งจังหวัด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้    2 พ.ค. 60 เป็นต้นไป    23 พ.ค. 60
  สกลนคร จำนวน  172  รายการ   ในวันและเวลาราชการ   เวลา 09.30 น.
        งานบริหารทั่วไป   ห้องประชุม สนง.ขนส่ง
        สนง.ขนส่งจังหวัดสกลนคร   จังหวัดสกลนคร
8 พ.ค.60 โครงการชลประทาน ประกวดราคมซื้อท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาดต่าง ๆ    4 พ.ค.60-15 พ.ค.60  19 พ.ค. 60  19 พ.ค. 60
  สกลนคร รวม 4 รายการ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น.-16.30 น. 08.30 น.-16.30 น.
        ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
8 พ.ค.60 เทศบาลตำบล ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ    9 พ.ค. 60  26 พ.ค. 60  26 พ.ค. 60
  นาหัวบ่อ จำนวน  6  รายการ ดังนี้   เวลา 10.00 น. 09.30 น.-10.30 น. ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
    1.เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล Sharp รุ่น 420U 1 เครื่อง   ห้องเก็บพัสดุ  ที่ทำการเทศบาลตำบล เป็นต้นไป
    2.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  1  เครื่อง   งานทะเบียนทรัพย์สิน นาหัวบ่อ ที่ทำการเทศบาลตำบล
    3.โต๊ะพร้อมเก้าอี้ขนาด 6 ที่นั่ง 1 ชุด   และพัสดุ กองคลัง   นาหัวบ่อ
    4.เก้าอี้ระดับ 1-2  1 ตัว   เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ    
    5.เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ Beete 1 เครื่อง        
    6.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ASER  1 เครื่อง        
8 พ.ค.60 องค์การบริหารส่วน ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรานิกส์   3 พ.ค.60-16 พ.ค.60  24 พ.ค. 60  1 มิ.ย. 60 
  ตำบลสว่างแดนดิน จำนวน  10  โครงการ ดังนี้   ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. - 12.00 น. 09.00 น.เป็นต้นไป
    1.จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2 1,181,000 งานพัสดุ ส่วนการคลัง ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
    2.จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.5,12,15 1,300,000 อบต.สว่างแดนดิน ชั้น 2  
    3.จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.4,25 1,418,000      
  4.จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.24 1,237,000      
  5.จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.13, 18,23 1,357,000      
  6.จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.9,17 1,000,000      
  7.จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.3,20 1,000,000      
  8.จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.6,27 1,000,000      
  9.จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.14,19 1,000,000      
    10.จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.14,19 1,106,000      
8 พ.ค.60 องค์การบริหารส่วน ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ด้วยระบบ 2,050,000  3 พ.ค.60-15 พ.ค.60  24 พ.ค.60  1 มิ.ย. 60 
  ตำบลวาริชภูมิ อิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  21 โครงการ   08.30 น.-16.30 น. 10.00น.-11.00 น. ตั้งแต่ 10.00 น.เป็นต้นไป
        ส่วนการคลัง  ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอ
        อบต.วาริชภูมิ วาริชภูมิ วาริชภูมิ
8 พ.ค.60 องค์การบริหารส่วน ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 2,190,000  3 พ.ค. 60 - 15 พ.ค. 60  23 พ.ค. 60  12 มิ.ย. 60 
  ตำบลหนองบัว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     08.30 น.-16.30 น. 09.00 น.-10.00 น. 10.30 น. - 11.00 น.
        งานพัสดุและทะเบียน ที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน ที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน
        ทรัพย์สิน กองคลัง    
        อบต.หนองบัว    
8 พ.ค.60 มหาวิทยาลัย ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องแสดงพิพิธภัณฑ์เมือง 5,500,000  4 พ.ค. 60 - 22 พ.ค. 60  23 พ.ค. 60  23 พ.ค. 60
  ราชภัฎสกลนคร สกลนคร จำนวน  1  แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 08.30 น. -16.30 น. 08.30 น. -16.30 น.
        ภาครัฐ  ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐ  ภาครัฐ 
          ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 พ.ค.60 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาล 7,100,000  4 พ.ค. 60 - 18 พ.ค. 60  23 พ.ค. 60  30 พ.ค. 60 
        ในวันและเวลาราชการ 10.30 น. - 11.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        (ในวันที่ 18 พ.ค. 60  ห้องประชุม"เปรมปรีดา" ห้องประชุม"เปรมปรีดา"
        ภายในเวลา 15.30 น.) เทศบาลนครสกลนครชั้น 5 เทศบาลนครสกลนครชั้น 5
        งานธุรการและแผนงาน    
        สำนักการช่าง    
        เทศบาลนครสกลนคร ชั้น3    
8 พ.ค.60 การประปาส่วน ประกวดราคาจ้างเหมา โครงการย้ายท่อซีเมนต์จ่ายน้ำ 23,251,100  5 พ.ค. 60 - 11 พ.ค. 60  18 พ.ค. 60  
  ภูมิภาค เขต 7 ปี 2560 ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข 2   ในวันและเวลาราชการ  09.30 น.-10.30 น.  
    กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ)   กองบัญชีและการเงิน ห้องประชุม ชั้น 1  
        การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค  
        เขต 7 เขต 7  
             
16 พ.ค.60 การประปาส่วน ประกวดราคาซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต    9 พ.ค.60-17 พ.ค.60  23 พ.ค. 60  
  ส่วนภูมิภาค เขต 7 รวม 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้   ในวันและเวลาราชการ 10.00 น.-11.00น.  
    1. สารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1    กองบัญชีและการเงิน  ห้องประชุม ชั้น 1  
    พร้อมขนส่ง จำนวน 2,208 ตัน   การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค  
    2. คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม   เขต 7  เขต 7  
    จำนวน 2,885 ท่อ        
26 พ.ค.60 เทศบาลตำบล ประมูลจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 4 โครงการ 2,699,000 24 พ.ค.60 - 1 มิ.ย. 60  9 มิ.ย. 60  13 มิ.ย. 60 
  เชียงเครือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 10.00 น. 11 .00 น.
        กองคลัง  หอประชุมประชาคม เทศบาลตำบลเชียงเครือ
        เทศบาลตำบลเชียงเครือ เทศบาลตำบลเชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร
        อ.เมืองสกลนคร อ.เมืองสกลนคร  
31 พ.ค. 60 โครงการชลประทาน ประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชั้น 20 ขนาด Dia.200 มม.   26พ.ค.60 - 2 มิ.ย. 60  8 มิ.ย. 60  8 มิ.ย. 60
  สกลนคร พร้อมข้อต่อ รวม 2 รายการ   โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
        ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
31 พ.ค. 60 โครงการชลประทาน ประกวดราคาซื้อกล่องลวดตาข่าย พร้อมขนย้ายและประ   30พ.ค.60 - 6 มิ.ย. 60 12 มิ.ย 60 12 มิ.ย 60
  สกลนคร กอบติดตั้ง จำนวน 1 รายการ   โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
        ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์