ประกวดราคา ประจำเดือน  เมษายน 2560
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
3 เม.ย 60 ทต.หนองสนม ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 16,967,000 31 มี.ค 60 - 12 เม.ย 60 24 เม.ย 60 22 พ.ค 60
  อ.วานรนิวาส เทศบาลตำบลหนองสนม   08.30 น. - 16.30 น. 09.00 น. - 11.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง ทต.หนองสนม ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.วานรนิวาส ที่ว่าการ อ.วานรนิวาส
3 เม.ย 60 สำนักงานการท่องเที่ยว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย 37,000,000 29 มี.ค 60 - 5 เม.ย 60 21 เม.ย 60 21 เม.ย 60
  และกีฬาจังหวัดบึงกาฬ Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวัน   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
  จ.บึงกาฬ ออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    โนนหนองเลิง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
3 เม.ย 60 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อประปาและติดตั้ง 2,916,421 31 มี.ค 60 - 5 เม.ย 60 12 เม.ย 60  
  เขต 7 มาตรวัดน้ำ 2 นิ้ว ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนคร   08.30 น. - 15.00 น. 09.30 น. - 10.30 น.  
  อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี โคกหนองหาด บ้านดอนกู่ ต.หนองนาคำ   กองบัญชีและการเงิน ห้องประชุม ชั้น 1  
  จ.อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ. สาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ)   การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค  
        เขต 7 เขต 7  
10 เม.ย 60 ทต.กุดบาก การประมูลเก็บค่าเข้าหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ   31 มี.ค 60 - 14 เม.ย 60 18 เม.ย 60 18 เม.ย 60
  อ.กุดบาก เทศบาลตำบลกุดบาก อหังสาริมทรัพย์ที่จะให้เช่า   08.30 น. - 16.30 น. 09.00 น. - 11.30 น. 14.00 น. - 15.30 น.
    1)ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดบาก 750,000 งานจัดเก็บรายได้ ทต.กุดบาก ทต.กุดบาก
    2)สถานีท่ารถโดยสารเทศบาลตำบลกุดบาก 16,000 ส่วนกองคลัง    
        ทต.กุดบาก    
10 เม.ย 60 อบต.เต่างอย ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6,000,000 4 - 18 เม.ย 60 25 เม.ย 60 8 พ.ค 60
  อ.เต่างอย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย    08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 12.00 น. 11.00 น. - 11.30 น.
    ณ สวนสาธารณะและสวนสุขภาพ บ้านน้ำพุงสามัคคี   งานพัสดุ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    หมู่ 6   กองคลัง อบต.เต่างอย หอประชุม อ.เต่างอย หอประชุม อ.เต่างอย
10 เม.ย 60 ที่ว่าการ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   28 มี.ค 60 - 4 เม.ย 60 24 เม.ย 60 24 เม.ย 60
  อำเภอเมืองสกลนคร 1)ขุดลอกหนองฮากใหญ่ หมู่ที่  2,4  ต.โนนหอม 24,646,000 ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    2)ขุดลอกบึงนาแซง หมู่ที่ 3 ต.โคกก่อง 30,000,000 ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร   www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
10 เม.ย 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงห้องแสดงพิพิธภัณฑ์ 5,500,000 3 - 23 เม.ย 60 24 เม.ย 60 24 เม.ย 60
  สกลนคร เมืองสกลนคร 1 แห่ง   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
        ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
10 เม.ย 60 โครงการชลประทาน ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ และอื่นๆ  2,252,772 4 - 12 เม.ย 60 21 เม.ย 60 21 เม.ย 60
  สกลนคร รวม 8 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    ห้วยหาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ท่าศิลา   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    อ.ส่องดาว จ.สกลนคร   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
10 เม.ย 60 โครงการชลประทาน ประกวดราคาซื้อจัดหาและติดตั้งระบบกรองน้ำ 4,280,000 5 - 18 เม.ย 60 24 เม.ย 60 24 เม.ย 60
  สกลนคร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ งานก่อสร้างระบบส่งน้ำ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    และอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    เขาภูโล้น บ้านนาคำ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
10 เม.ย 60 โครงการชลประทาน ประกวดราคาซื้อ จำนวน 2 รายการ   7 - 19 เม.ย 60 25 เม.ย 60 25 เม.ย 60
  สกลนคร 1)จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบ 1,884,610 ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    Horizontal split case พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และแพ   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    เหล็กครบชุด จำนวน 4 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วย   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสร้างแป้น ต.แวง   www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
    อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร        
    2)จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบ 2,691,289      
    Horizontal split case พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และแพ        
    เหล็กครบชุด จำนวน 4 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วย        
    ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านศรีดงดำ ต.นาเพียง        
    อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร        
11 เม.ย 60 สำนักงานพลังงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน 7,660,000 5 - 25 เม.ย 60 26 เม.ย 60 26 เม.ย 60
  จังหวัดสกลนคร แสงอาทิตย์สู้ภัยแลง จำนวน 15 แห่ง    ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    ระบบเกษตร   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    อ.กุสุมาลย์ 6 แห่ง, อ.พรรณานิคม 2 แห่ง, อ.โพนนาแก้ว   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    1 แห่ง, อ.วานรนิวาส 3 แห่ง, อ.สว่างแดนดิน 1 แห่ง   www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
    ระบบประปา         
    อ.โคกศรีสุพรรณ 1 แห่ง, อ.นิคมน้ำอูน 1 แห่ง        
11 เม.ย 60 ที่ว่าการ  ประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองเปลือยอูนหลง หมู่ที่ 5 30,000,000 10 - 20 เม.ย 60 2 พ.ค 60 2 พ.ค 60
  อำเภอเมืองสกลนคร ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
        ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
11 เม.ย 60 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 3,636,00 7  - 21 เม.ย 60 1 พ.ค 60 4 พ.ค 60
    1)ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ซอยรัฐพัฒนา 6 (ชุมชนวัดศรีชมพู)   งานธุรการและแผนงาน ห้องประชุม เปรมปรีดา เทศบาลนครสกลนคร
    2)ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ชั้น 5
    ถนนคูเมือง (ชุมชนวัดศรีสุมังคล์)   เทศบาลนครสกลนคร ชั้น 5  
    3)ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
    ซอยธาตุดุม 19 (ชุมชนธาตุดุม 2)        
    4)ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
    ซอยสุขเกษม 17 (ชุมชนวัดป่าสุทธาวาส 1)        
11 เม.ย 60 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 2,720,000 7  - 21 เม.ย 60 1 พ.ค 60 4 พ.ค 60
    1)ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก   ในวันและเวลาราชการ 10.30 น. - 11.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ซอยกำจัดภัย 7/1 (ชุมชนวัดแจ้งศรีบุญเรือง)   งานธุรการและแผนงาน ห้องประชุม เปรมปรีดา เทศบาลนครสกลนคร
    2)ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ   สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ชั้น 5
    และบ่อพัก ซอยรัฐพัฒนา 6 แยกที่ 3 (ชุมชนวัดศรีชมพู)   เทศบาลนครสกลนคร ชั้น 5  
    3)ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเจริญเมือง 1        
    แยกด้านทิศเหนือ (ชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุม)        
    4)ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและ        
    บ่อพัก ซอยนาอ้อย 9 (ชุมชนนาอ้อย)        
18 เม.ย 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย สน.3055 4,802,000 10 - 21 เม.ย 60 1 พ.ค 60 19 พ.ค 60
    บ้านเหล่าผักใส - บ้านหนองทุ่ม อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร   08.30 น. - 16.30 น. 09.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. - 10.30 น.
        ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
18 เม.ย 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างและเสริมผิว 4,920,000 10 - 21 เม.ย 60 1 พ.ค 60 19 พ.ค 60
    จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.2013   08.30 น. - 16.30 น. 10.50 น. - 11.20 น. 10.40 น. - 11.10 น.
    บ้านบึงศาลา-บ้านโพนใหญ่ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
18 เม.ย 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย สน.3051 2,576,000 10 - 21 เม.ย 60 1 พ.ค 60 19 พ.ค 60
    บ้านเชียงเครือ-บ้านนาหมาโป้ อ.เมือง จ.สกลนคร   08.30 น. - 16.30 น. 10.10 น. - 10.40 น. 11.20 น. - 11.50 น.
        ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
19 เม.ย 60 ทต.กุดบาก ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   12 - 28 เม.ย 60 9 พ.ค 60 18 พ.ค 60
  อ.กุดบาก 1)โครงการวางท่อส่งน้ำดิบ ท่อ PB เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 2,124,900 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จากแยกถนนกุดบาก-บ้านบัว ไปตามถนนรอบบ้าน   งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ทต.กุดบาก ทต.กุดบาก
    ถนนวิพัฒน์ ทางเข้าบึงสิมถึงสถานีผลิตน้ำประปา   กองคลัง ทต.กุดบาก   และ 23 พ.ค 60
    เทศบาลฯ (บึงสิม)       ประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    2)โครงการปรับปรุงคันทางวิ่ง-เดิน สวนสุขภาพหนองบาก 1,638,200     10.00 น. - 11.15 น.
    โดยขุดลอกขนย้ายคันทางเดิม พร้อมถมดินร่วน ลูกรังรอง       ตลาดกลางดำเนินการที่
    พื้นทางและปูแอสฟัลท์คอนกรีต       หน่วยงาน
20 เม.ย 60 โครงการชลประทาน ประกวดราคาเช่าเช่ารถ และเครื่องจักรกลงานดิน 14,850,000 19 - 26 เม.ย 60 9 พ.ค 60 9 พ.ค 60
  สกลนคร ชนิดต่างๆ รวม 5 รายการ งานขุดลอกบึงโน ต.โคกสี    ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
21 เม.ย 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 2,267,000 19 - 27 เม.ย 60 5 พ.ค 60 26 พ.ค 60
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.2019    08.30 น. - 16.30 น. 11.20 น. - 11.50 น. 11.20 น. - 11.50 น.
    บ้านเปือย-บ้านทันสมัย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
21 เม.ย 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 4,465,000 19 - 27 เม.ย 60 5 พ.ค 60 26 พ.ค 60
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.3089    08.30 น. - 16.30 น. 09.20 น. - 09.50 น. 09.20 น. - 09.50 น.
    บ้านธาตุ-บ้านหนองทุ่ม อ.วานรนิวาส,อ.เจริญศิลป์    ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    จ.สกลนคร   กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
21 เม.ย 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 7,105,000 19 - 27 เม.ย 60 5 พ.ค 60 26 พ.ค 60
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.3260    08.30 น. - 16.30 น. 10.40 น. - 11.10 น. 10.40 น. - 11.10 น.
    บ้านห้วยปลาใย-บ้านบึงน้อย อ.เมือง,อ.เต่างอย   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    จ.สกลนคร   กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
21 เม.ย 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 9,493,000 19 - 27 เม.ย 60 5 พ.ค 60 26 พ.ค 60
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.3181    08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 10.00 น. - 10.30 น.
    บ้านพังโคน-บ้านโพธิ์ตาก อ.พังโคน,อ.วานรนิวาส   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    จ.สกลนคร   กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
21 เม.ย 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย สน.4093 4,909,000 19 - 27 เม.ย 60 8 พ.ค 60 26 พ.ค 60
    บ้านห้วยหีบ-บ้านห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร   08.30 น. - 16.30 น. 10.40 น. - 11.10 น. 14.10 น. - 14.40 น.
        ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
21 เม.ย 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย สน.4028 3,521,000 19 - 27 เม.ย 60 8 พ.ค 60 26 พ.ค 60
    แยกทางหลวงหมายเลข 2092 - บ้านมาย อ.บ้านม่วง   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 13.30 น. - 14.00 น.
    จ.สกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
21 เม.ย 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกพุทธา 2,914,000 20 - 28 เม.ย 60 8 พ.ค 60 26 พ.ค 60
    หมู่ที่ 2 ตำบลตาลโกน-บ้านโนนตูม หมู่ที่ 8 ตำบลตาลเนิ้ง   08.30 น. - 16.30 น. 11.20 น. - 11.50 น. 14.50 น. - 15.20 น.
    อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
21 เม.ย 60 สนง.การท่องเที่ยวและ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความ 22,902,400 20 - 27 เม.ย 60 9 พ.ค 60 9 พ.ค 60
  กีฬาจังหวัดบึงกาฬ ปลอดภัยและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัยและ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
  จ.บึงกาฬ สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว กิจกรรม :   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาในแหล่งท่องเที่ยว   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    จังหวัดบึงกาฬ   www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
24 เม.ย 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 5,511,000 21 เม.ย 60 - 1 พ.ค 60 11 พ.ค 60 29 พ.ค 60
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.3090    08.30 น. - 16.30 น. 10.40 น. - 11.10 น. 10.40 น. - 11.10 น.
    บ้านกุดจิก-บ้านหนองแค อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
24 เม.ย 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 5,677,000 21 เม.ย 60 - 1 พ.ค 60 11 พ.ค 60 29 พ.ค 60
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.4026    08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 10.00 น. - 10.30 น.
    บ้านแพด-บ้านท่างาม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
28 เม.ย 60 ทต.นาซอ ขายพัสดุชำรุด ที่ใช้แล้ว โดยวิธีตกลงราคา   3 พ.ค 60   8 พ.ค 60
  อ.วานรนิวาส จำนวน 7 รายการ   08.30 น. - 12.00 น.   09.00 น. - 12.00 น.
        งานพัสดุ กองคลัง   งานพัสดุ กองคลัง
        ทต.นาซอ   ทต.นาซอ
28 เม.ย 60 ที่ว่าการ อ.กุสุมาลย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกุงศรี 2,711,000 25 เม.ย 60 - 2 พ.ค 60 8 พ.ค 60 8 พ.ค 60
    ต.นาเพียง - ไปบ้านม่วง ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
        ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
28 เม.ย 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย สน.2034 3,579,000 25 เม.ย 60 - 3 พ.ค 60 15 พ.ค 60 29 พ.ค 60
    บ้านโคกสว่าง-บ้านหนองแสงน้อย อ.สว่างแดนดิน,   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 13.30 น. - 14.00 น.
    อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
28 เม.ย 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 2,923,000 25 เม.ย 60 - 3 พ.ค 60 15 พ.ค 60 29 พ.ค 60
    สายบ้านโคกสุวรรณ หมู่ 5 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน   08.30 น. - 16.30 น. 10.40 น. - 11.10 น. 14.10 น. - 14.40 น.
    ถึงบ้านจำปา หมู่ 5 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
28 เม.ย 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 5,116,000 25 เม.ย 60 - 3 พ.ค 60 15 พ.ค 60 29 พ.ค 60
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.5276   08.30 น. - 16.30 น. 11.20 น. - 11.50 น. 14.50 น. - 15.20 น.
    บ้านสี่แยก-บ้านแม่น้อย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
28 เม.ย 60 อบต.มาย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ   24 เม.ย 60 - 2 พ.ค 60 11 พ.ค 60 24 พ.ค 60
  อ.บ้านม่วง 1)ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านมาย หมู่ 1 293,000 09.00 น. - 16.00 น. 09.00 น. - 12.00 น. โครงการที่ 1 - 5
    2)ก่อสร้างถนน คสล. เส้นวังเดือนห้า บ้านนาจาน หมู่ 2 300,000 กองคลัง อบต.มาย ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ 09.00 น. - 11.40 น.
    3)ก่อสร้างถนน คสล. สาย 4028 แยกทางหลวงหมายเลข 694,000   ที่ว่าการ อ.บ้านม่วง โครงการที่ 6 - 9
    2092-บ้านมาย       13.30 น. - 15.30 น.
    4)ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 3 300,000     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    5)ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกล้วยน้อย-บ้านโพธิ์ชัย, 700,000     ที่ว่าการ อ.บ้านม่วง
    โพธิ์ทอง หมู่ 4        
    6)ก่อสร้างถนน คสล. เส้นปูข่า บ้านกล้วยน้อย หมู่ 4 300,000      
    7)ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดู่-นาสมบูรณ์ หมู่ 5 3,105,000      
    8)ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางเข้าบ้านด่านไชโย หมู่ 6 1,000,000      
    9)ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสว่าง หมู่ 9 300,000