ประกวดราคา ประจำเดือน  มีนาคม 2560
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
1 มี.ค 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจัดซื้อยางแอสฟัลท์ CMS-2h จำนวน 600 ถัง 3,912,000 28 ก.พ 60 - 8 มี.ค 60 16 มี.ค 60 4 เม.ย 60
    ด้วยวิธี e - Auction   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 10.00 น. - 10.30 น.
        ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
3 มี.ค 60 อบต.หนองแวงใต้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ   1 - 9 มี.ค 60 17 มี.ค 60 31 มี.ค 60
  อ.วานรนิวาส 1)ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม 645,000 08.30 น. - 16.30 น. 09.00 น. - 12.00 น. 09.30 น. - 12.00 น.
    ข้ามลำห้วยโนด บ้านโนนจำปาหอม หมู่ 13   กองคลัง  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    2)ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบทางรถผ่านข้ามลำห้วยลึก 1,119,000 อบต.หนองแวงใต้ ที่ว่าการ อ.วานรนิวาส ที่ว่าการ อ.วานรนิวาส
    บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ 12        
    3)ก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยลึก บ้านโนนทับช้าง  726,000      
    หมู่ 8        
    4)ก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยโนด บ้านวังเยี่ยม  736,000      
    หมู่ 6        
    5)ขุดลอกลำห้วยโนดบ้านหนองแวง หมู่ 1,15  2,712,000      
    และบ้านศรีสว่าง หมู่ 9        
9 มี.ค 60 อบต.หนองแปน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,014,000 6 - 20 มี.ค 60 24 มี.ค 60 31 มี.ค 60
  อ.เจริญศิลป์ จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   09.00 น. - 15.30 น. 10.00 น. - 11.00 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
        อบต.หนองแปน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
        www.obtnongpan.go.th ที่ว่าการ อ.เจริญศิลป์ ที่ว่าการ อ.เจริญศิลป์
9 มี.ค 60 อบจ.สกลนคร ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 2,361,000 8 - 16 มี.ค 60 24 มี.ค 60 10 เม.ย 60 
    (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 10.00 น. - 10.30 น.
    2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    จำนวน 3 คัน   กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
14 มี.ค 60 อบต.บะฮี ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ   9 - 20 มี.ค 60 30 มี.ค 60 11 เม.ย 60
  อ.พรรณานิคม 1)ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าสองคอน  500,000 ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. - 10.30 น. 09.00 น. - 12.50 น.
    หมู่ 1   งานพัสดุ กองคลัง อบต.บะฮี อบต.บะฮี
    2)ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างหิน หมู่ 3 500,000 อบต.บะฮี    
    3)ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (พร้อมบดอัด) 500,000      
    บ้านบะหัวเมย หมู่ 2        
    4)ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านนาตากาง 500,000      
    หมู่ 4        
    5)ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านบะฮีเหนือ 500,000      
    หมู่ 8        
    6)ก่อสร้างสวนสุขภาพประจำตำบล บ้านบะฮีเหนือ 500,000      
    หมู่ 8        
14 มี.ค 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 3,442,500 13 - 21 มี.ค 60 29 มี.ค 60 20 เม.ย 60
    ตามโครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 13.30 น. - 14.00 น.
    และเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิต   กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
    มหาปราสาท กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2     (หลังเก่า) (หลังเก่า)
14 มี.ค 60 ทต.ส่องดาว ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความ 36,216 8 - 22 มี.ค 60 23 มี.ค 60 23 มี.ค 60
  อ.ส่องดาว จำเป้นต้องใช้ในราชการ จำนวน 289 รายการ   ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 10.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุและทรัพย์สิน อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์
        กองคลัง ทต.ส่องดาว ทต.ส่องดาว ทต.ส่องดาว
14 มี.ค 60 ทต.วาริชภูมิ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 2 กลุ่ม 31 รายการ   9 - 22 มี.ค 60 23 มี.ค 60 23 มี.ค 60
  อ.วาริชภูมิ     ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. - 09.30 น. 09.40 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง ทต.วาริชภูมิ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.วาริชภูมิ ที่ว่าการ อ.วาริชภูมิ
16 มี.ค 60 สนง.สาธารณสุข ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ 151,615 22 มี.ค 60 23 มี.ค 60 23 มี.ค 60
  จังหวัดอุดรธานี ที่ชำรุด จำนวน 59 รายการ   08.30 น. - 16.30 น. 09.40 น. - 10.00 น. 10.15 น. เป็นต้นไป
  อ.เมือง จ.อุดรธานี     งานพัสดุ งานพัสดุ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด
        สนง.สาธารณสุขจังหวัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป อุดรธานี
        อุดรธานี สนง.สาธารณสุขจังหวัด  
          อุดรธานี  
16 มี.ค 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 2,251,000 15 - 23 มี.ค 60 31 มี.ค 60 20 เม.ย 60
    สายบ้านสงเปรือย หมู่ที่ 4 ต.ไฮหย่อง - แยกทางหลวง   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 14.10 น. - 14.40 น.
    หมายเลข 3003 อ.พังโคน จ.สกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
16 มี.ค 60 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 4,457,000 14 - 24 มี.ค 60 3 เม.ย 60 7 เม.ย 60
    1)ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก   ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ซอยทรายทอง(ชุมชนนาเวง)   งานธุรการและแผนงาน ห้องประชุมเปรมปรีดา ห้องประชุมเปรมปรีดา
    2)ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก   สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
    ซอยน้ำคำ 2 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านธาตุ)   เทศบาลนครสกลนคร ชั้น 5 ชั้น 5
22 มี.ค 60 โครงการชลประทาน ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   21 - 28 มี.ค 60 3 เม.ย 60  3 เม.ย 60 
  สกลนคร จำนวน 3 โครงการ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    1)เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินชนิดต่างๆ พร้อม 2,915,000 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    พนักงานขับรถ รวม 3 รายการ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    ซับคำโรงสี ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร   www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
    2)เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินชนิดต่างๆ พร้อม 2,795,000      
    พนักงานขับรถ รวม 3 รายการ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ        
    ห้วยรังแร้ง ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร        
    3)เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินชนิดต่างๆ พร้อม 3,260,000      
    พนักงานขับรถ รวม 3 รายการ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ        
    ห้วยคำผักหนาม ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร        
22 มี.ค 60 ทต.พอกน้อย ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ   17 - 28 มี.ค 60 7 เม.ย 60 18 เม.ย 60
  อ.พรรณานิคม 1)ก่อสร้างระบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ 4,253,000 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป 10.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านเจริญศิลป์ หมู่ 9   งานพัสดุ กองคลัง ทต.พอกน้อย ทต.พอกน้อย
    2)ก่อสร้างตลาดสด ทต.พอกน้อย 1,613,700 ทต.พอกน้อย   www.gprocurement.go.th
    3)ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 400,000      
    4)ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมตลาดสด ทต.พอกน้อย 300,000      
22 มี.ค 60 แขวงทางหลวงสกลนคร ประกวดราคาจ้างเหมาทำการขยายผิวจราจรให้ได้ 49,999,364 21 - 28 มี.ค 60 12 เม.ย 60 12 เม.ย 60
  ที่ 1 กรมทางหลวง มาตรฐานความกว้าง 12 เมตร ทางหลวงหมายเลข   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    213 สาย สมเด็จ-สร้างค้อ-สกลนคร 7.005 กิโลเมตร   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0301,0302   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่าง กม.138+465   www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
     - กม.146+300 เป็นช่วงๆปริมาณงาน 7.005 กิโลเมตร        
23 มี.ค 60 โครงการชลประทาน ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   22 - 29 มี.ค 60 4 เม.ย 60  4 เม.ย 60 
  สกลนคร จำนวน 1 โครงการ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    1)เช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินชนิดต่างๆ พร้อม 3,256,000 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    พนักงานขับรถ รวม 3 รายการ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    ห้วยโทง ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร   www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
24 มี.ค 60 อบต.หนองบัว ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 2,190,000 22 - 30 มี.ค 60 10 เม.ย 60  28 เม.ย 60
  อ.นิคมน้ำอูน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า   08.30 น. - 16.30 น. 09.00 น. - 10.00 น. 10.30 น. - 11.00 น.
    6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน   งานพัสดุและทะเบียน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
        ทรัพย์สิน กองคลัง ที่ว่าการ อ.นิคมน้ำอูน ที่ว่าการ อ.นิคมน้ำอูน
        อบต.หนองบัว    
28 มี.ค 60 ทต.พอกน้อย ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ   22 - 30 มี.ค 60 7 เม.ย 60 18 เม.ย 60
  อ.พรรณานิคม 1)ก่อสร้างระบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ 4,253,000 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 12.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านเจริญศิลป์ หมู่ 9   งานพัสดุ กองคลัง ทต.พอกน้อย ทต.พอกน้อย
    2)ก่อสร้างตลาดสด ทต.พอกน้อย 1,613,700 ทต.พอกน้อย   www.poknoi.go.th,
    3)ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 400,000 www.poknoi.go.th,   www.gprocurement.go.th
    4)ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมตลาดสด ทต.พอกน้อย 300,000 www.gprocurement.go.th    
28 มี.ค 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ   โครงการที่ 1 - 2 โครงการที่ 1 โครงการที่ 1
  สกลนคร 1)ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 410,000 ในวันและเวลาราชการ 3 เม.ย 60 3 เม.ย 60
    2)ก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลาระบบไบโอฟลอค บ่อโพลีเอทีลีน 1,800,000 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 2 โครงการที่ 2
        www.gprocurement.go.th 7 เม.ย 60 7 เม.ย 60
          08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
          ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
          ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
          www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
28 มี.ค 60 สนง.โยธาธิการและ ประกวดราคาจ้างบูรณะวิหารพระองค์แสน 2,539,000 23  - 30 มี.ค 60 5 เม.ย 60 5 เม.ย 60
  ผังเมืองจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    จ.สกลนคร   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
28 มี.ค 60 โครงการชลประทาน ประกวดราคาซื้อกรวดแม่น้ำโขง และอื่นๆ 937,800 24 - 29 มี.ค 60 4 เม.ย 60 4 เม.ย 60
  สกลนคร รวม 3 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    ส่งน้ำบ้านโคกก่อง ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.สกลนคร   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
30 มี.ค 60 โครงการชลประทาน ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์   27 มี.ค 60 - 3 เม.ย 60 10 เม.ย 60 10 เม.ย 60
  สกลนคร จำนวน 2 รายการ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    1)ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ รวม 8 รายการ 2,690,430 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหวด อันเนื่องมา   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    จากพระราชดำริ ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร   www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
    2)ซื้อจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนิดหอยโข่งแบบ 2,691,289      
    Horizontal split case พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และ        
    แพเหล็กครบชุด รวม 4 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วย        
    ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน        
    อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร        
30 มี.ค 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   22 มี.ค 60 เป็นต้นไป 5 เม.ย 60 5 เม.ย 60
  สกลนคร จำนวน 1 รายการ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    1)ชุดครุภัณฑ์เครื่องแช่เยือกแข็งยิ่งยวด จำนวน 1 ชุด   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
30 มี.ค 60 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุน)   29 มี.ค 60 เป็นต้นไป   20 เม.ย 60
  (สกลนคร) จำนวน 1 รายการ   ในวันและเวลาราชการ   10.00 น. เป็นต้นไป
    1)รถยกกระเช้า ขนาดยกได้สูงเกินกว่า 10 เมตร ขึ้นไป   ส่วนเครื่องกล   ส่วนเครื่องกล
        สำนักงานทางหลวงที่ 3   สำนักงานทางหลวงที่ 3
        (สกลนคร)   (สกลนคร)
30 มี.ค 60 อ.โคกศรีสุพรรณ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พิพิธภัณฑ์ป้าทุ้ม-ป้าไท้ 13,074,400 28 มี.ค 60 - 4 เม.ย 60 20 เม.ย 60 20 เม.ย 60
  จ.สกลนคร บ้านหนองแข้ หมู่ 5 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    จ.สกลนคร   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th