ประกวดราคา ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2560
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
1 ก.พ 60 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาล 2,261,000 30 ม.ค 60 - 9 ก.พ 60 20 ก.พ 60 24 ก.พ 60
    จำนวน 4 โครงการ (1 กลุ่มงาน)   08.30 น. - 16.30 น. 09.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขสำราญ แยกที่ 1 306,000 งานธุรการและแผนงาน ห้องประชุมเปรมปรีดา ห้องประชุมเปรมปรีดา
    (ชุมชนกกส้มโฮง)   สำนักการช่าง ชั้น 5 เทศบาลนครสกลนคร ชั้น 5 เทศบาลนครสกลนคร
    2)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขสำราญ แยกที่ 2 509,000 เทศบาลนครสกลนคร    
    (ชุมชนกกส้มโฮง)        
    3)ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก 940,000      
    ซอยหนูแก้ว (ชุมชนกกส้มโฮง)        
    4)ก่อสร้างถนน คสล. ซอยซ้งตะหลุง (ชุมชนหนองแดง) 506,000      
1 ก.พ 60 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.  4,778,000 30 ม.ค 60 - 9 ก.พ 60 20 ก.พ 60 24 ก.พ 60
    พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยเสรีไทย 11   08.30 น. - 16.30 น. 10.30 น. - 11.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    (ชุมชนวัดป่าสุทธาวาส 2 )   งานธุรการและแผนงาน ห้องประชุมเปรมปรีดา ห้องประชุมเปรมปรีดา
        สำนักการช่าง ชั้น 5 เทศบาลนครสกลนคร ชั้น 5 เทศบาลนครสกลนคร
        เทศบาลนครสกลนคร    
1 ก.พ 60 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างซื้อ จำนวน 2 โครงการ   31 ม.ค 60 - 3 ก.พ 60 9 ก.พ 60  
  เขต 7  1)ซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1    ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. - 11.00 น.  
  อ.เมืองอุดรธานี ตามมาตรฐาน มอก. 165-2554 พร้อมขนส่ง   กองบัญชีและการเงิน ห้องประชุม ชั้น 1  
  จ.อุดรธานี จำนวน 1,104 ตัน   การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค  
    2)ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม   เขต 7  เขต 7   
    จำนวน 1,442 ท่อ        
3 ก.พ 60 อบต.ต้นผึ้ง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 4,515,000 2 - 10 ก.พ 60 21 ก.พ 60 7 มี.ค 60
  อ.พังโคน บ้าน หมู่ 1,3,5,7,8,9,10,12,13 และเทลาน คสล.   08.30 น. - 16.30 น. 09.30 น. - 10.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ที่ทำการ อบต.ต้นผึ้ง   กองคลัง อบต.ต้นผึ้ง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.พังโคน ที่ว่าการ อ.พังโคน
6 ก.พ 60 อบต.อากาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย 2,100,000 1 - 9 ก.พ 60 20 ก.พ 60 27 ก.พ 60
  อ.อากาศอำนวย พร้อมเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน   08.30 น. - 16.30 น. 09.00 น. - 10.00 น. 09.30 น. - 10.00 น.
        งานพัสดุ กองคลัง  งานพัสดุ กองคลัง  งานพัสดุ กองคลัง 
        อบต.อากาศ อบต.อากาศ อบต.อากาศ
6 ก.พ 60 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ)   ในวันและเวลาราชการ   23 ก.พ 60
  (สกลนคร) จำนวน 1 รายการ   ส่วนเครื่องจักรกล   10.00 น. เป็นต้นไป
    1)รถกระเช้า ขนาดยกได้สูงกว่า 10 เมตร ขึ้นไป   สำนักงานทางหลวงที่ 3   ส่วนเครื่องจักรกล
        (สกลนคร)   สำนักงานทางหลวงที่ 3
            (สกลนคร)
8 ก.พ 60 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลเช่าทรัพย์สินของเทศบาลนครสกลนคร   2 - 23 ก.พ 60 27 ก.พ 60 27 ก.พ 60
    การเช่าพื้นที่ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 10.00 น. 10.30 น. เป็นต้นไป
    (ศูนย์อาหารเดิม) เทศบาลนครสกลนคร   งานผลประโยชน์ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ห้องประชุมอาคารสำนักงาน
    จำนวน 7 รายการ   ฝ่ายผลประโยชน์และ เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
    1)พื้นที่ล็อคที่ 3   กิจการพาณิชย์ (ห้องเล็ก ชั้น 5) (ห้องเล็ก ชั้น 5)
    2)พื้นที่ล็อคที่ 4   ส่วนพัฒนารายได้    
    3)พื้นที่ล็อคที่ 6   สำนักการคลัง ชั้น 4    
    4)พื้นที่ล็อคที่ 7   เทศบาลนครสกลนคร    
    5)พื้นที่ล็อคที่ 8        
    6)พื้นที่ล็อคที่ 9        
    7)พื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือบริเวณ        
    สถานีขนส่งเทศบาลนครสกลนคร แห่งที่ 1        
9 ก.พ 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 3,133,000 8 - 17 ก.พ 60 27 ก.พ 60 17 มี.ค 60
    สาย สน.2009 บ้านดงบัง - บ้านโพธิ์ทอง   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 10.00 น. - 10.30 น.
    อ.เจริญศิลป์, อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคัลง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
9 ก.พ 60 ทต.สว่างแดนดิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ   8 - 22 ก.พ 60 3 มี.ค 60  
  อ.สว่างแดนดิน 1)ก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ครองจันดาวงศ์ หมู่ 20 1,171,000 ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 12.00 น.  
    2)ต่อเติมหลังคาอาคารด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 84,700 งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
    ทต.สว่างแดนดิน   กองคลัง  ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน  
    3)ก่อสร้างอ่างล้างจานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14,700 ทต.สว่างแดนดิน    
    ทต.สว่างแดนดิน        
    4)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนจันดาวงศ์ หมู่ 20 1,897,000      
    5)ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมผิวจราจร คสล. 1,122,600      
    ถนนโคกสว่าง 2 หมู่ 12        
    6)ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเจริญพาณิชย์ หมู่ 11 907,900      
    7)ก่อสร้างสัญญาณไฟจราจร ถ.ภูมิภักดีตัดอุดมธรรมภักดี 1,255,000      
10 ก.พ 60 ทต.โคกสี ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 กลุ่มงาน   10 - 21 ก.พ 60 1 มี.ค 60 3 มี.ค 60
  อ.สว่างแดนดิน กลุ่มงานที่ 1    08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 12.00 น. 16.30 น. เป็นต้นไป
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13,4,8 1,456,000 กองคลัง ทต.โคกสี ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    กลุ่มงานที่ 2      ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน
    โครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5,1,10,7,9 2,097,000      
16 ก.พ 60 รพ.โพนสวรรค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลโพนสวรรค์ 95,695 14 - 28 ก.พ 60   1 มี.ค 60
  อ.โพนสวรรค์ จำนวน 170 รายการ   ในวันและเวลาราชการ   10.00 น. เป็นต้นไป
  จ.นครพนม     งานพัสดุ   ห้องประชุม
        ผ่ายบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลโพนสวรรค์
        โรงพยาบาลโพนสวรรค์    
16 ก.พ 60 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 3,203,000 14 - 24 ก.พ 60 6 มี.ค 60 9 มี.ค 60
    1)ก่อสร้างถนนขยายผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ   ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    และบ่อพัก ซอยรุ่งพัฒนา 3/9 แสนสบาย   งานธุรการและแผนงาน ห้องประชุมเปรมปรีดา ห้องประชุมเปรมปรีดา
    (ชุมชนรุ่งพัฒนา 1)   สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
    2)ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก   เทศบาลนครสกลนคร ชั้น 5 ชั้น 5
    ซอยสันติภาพ (ชุมชนรุ่งพัฒนา 2)        
16 ก.พ 60 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 3,024,000 15 - 27 ก.พ 60 7 มี.ค 60 9 มี.ค 60
    1)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังศูนย์บริการสาธารณสุข   ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    บายพาส ซอย 1 (ชุมชนหนองมันปลา 1)   งานธุรการและแผนงาน ห้องประชุมเปรมปรีดา ห้องประชุมเปรมปรีดา
    2)ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก   สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
    ซอยหนองมันปลา 2 (ชุมชนหนองมันปลา 1)   เทศบาลนครสกลนคร ชั้น 5 ชั้น 5
16 ก.พ 60 โครงการชลประทาน ประกวดราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินชนิดต่างๆ   10 - 20 ก.พ 60 24 ก.พ 60 24 ก.พ 60
  สกลนคร จำนวน 3 รายการ ของงาน/กิจกรรม ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    ห้วยหินลาด ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
20 ก.พ 60 อบต.นิคมน้ำอูน ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพและ   17 ก.พ 60 - 2 มี.ค 60   3 มี.ค 60
  อ.นิคมน้ำอูน ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 16 รายการ   08.30 น. - 16.30 น.   10.00 น. เป็นต้นไป
        อบต.นิคมน้ำอูน   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
            ที่ว่าการ อ.นิคมน้ำอูน
20 ก.พ 60 อบต.สว่างแดนดิน ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   17 - 28 ก.พ 60 8 มี.ค 60 16 มี.ค 60
  อ.สว่างแดนดิน จำนวน 10 โครงการ   08.30 น. - 16.30 น. 09.00 น. - 12.00 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    1)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5, 15  1,000,000 งานพัสดุ ส่วนการคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    2)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4(1), 4(2), 4(3), 20(1), 1,000,000 อบต.สว่างแดนดิน ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน
    20(2)        
    3)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14, 17, 18 1,056,000      
    4)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21, 24(1), 24(2), 24(3), 1,050,000      
    24(4)        
    5)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13(1), 13(2), 13(3), 979,000      
    เทลาน คสล. ม.22        
    6)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8, 27 1,000,000      
    7)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7, 26 900,000      
    8)ปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองคลัง อบต.สว่างแดนดิน 900,000      
    (งานตกแต่งภายใน)        
    9)ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13, 16 1,150,000      
    10)ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน หมู่ที่ 19 620,000      
21 ก.พ 60 สำนักงานสรรพากร ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ครั้งที่ 2)   20 ก.พ 60 - 10 มี.ค 60   14 มี.ค 60
  พื้นที่สกลนคร ที่หมดความจำเป็นต้องใช้งานในราชการ 2 รายการ   ในวันและเวลาราชการ   10.30 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 3 คัน   งานพัสดุ   ห้องประชุม ชั้น 4
    1)รถยนต์โดยสาร 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 60,000 ส่วนบริหารงานทั่วไป   สำนักงานสรรพากรพื้นที่
    2)รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 5  ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  50,000 สำนักงานสรรพากรพื้นที่   สกลนคร
    3)รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 5  ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  60,000 สกลนคร