ประกวดราคา ประจำเดือน  มกราคม 2560
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
13 ม.ค 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   12 - 20 ม.ค 60 31 ม.ค 60 17 ก.พ 60
    1)ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหลุบเลา หมู่ 1 3,634,000 08.30 น. - 16.30 น. 09.30 น. - 11.20 น. 10.00 น. - 11.50 น.
    ต.หลุบเลา - บ.คำเพิ่ม หมู่ 6 ต.โคกภู อ.ภูพาน    ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    จ.สกลนคร   กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
    2)ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแดง หมู่ 2 2,471,000   (หลังเก่า) (หลังเก่า)
    ต.เหล่าปอแดง - บ.งิ้วด่อน หมู่ 1 ต.งิ้วด่อน        
    อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร        
    3)ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกุงศรี หมู่ 1 2,476,000      
    ต.นาเพียง - บ.ม่วง หมู่ 5 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์        
    จ.สกลนคร        
13 ม.ค 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   12 - 20 ม.ค 60 30 ม.ค 60 17 ก.พ 60
    1)ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองแฝก หมู่ 5 4,998,000 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 11.20 น. 13.00 น. - 14.50 น.
    ต.นาคำ - บ.วังเยี่ยม หมู่ 6 ต.หนองแวงใต้   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร   กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
    2)ก่อสร้างสะพาน คสล. สาย สน.4073  2,264,000   (หลังเก่า) (หลังเก่า)
    บ.คอนสวรรค์ - บ.โนนสว่าง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร        
    3)ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสร้างค้อ หมู่ 1 3,961,000      
    ต.สร้างค้อ - บ้านฮ่องสิม หมู่ 3  ต.หลุบเลา        
    อ.ภูพาน จ.สกลนคร        
17 ม.ค 60 สนง.สาธารณสุขจังหวัด ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ   25 ม.ค 60 26 ม.ค 60 26 ม.ค 60
  อุดรธานี ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 43 รายการ   08.30 น. - 16.30 น. 11.00 น. - 11.30 น. 11.30 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุ งานพัสดุ งานพัสดุ
        สนง.สาธารณสุขจังหวัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
        อุดรธานี สนง.สาธารณสุขจังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด
          อุดรธานี อุดรธานี
19 ม.ค 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   17 - 25 ม.ค 60 2 ก.พ 60 22 ก.พ 60
    1)ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4,783,000 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 11.50 น. 10.00 น. - 11.50 น.
    ถนนสาย สน.3035 บ.หนองย่างชิ้น - บ.นาดินจี่   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
    2)ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,672,000   (หลังเก่า) (หลังเก่า)
    ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ.หนองม่วง        
    หมู่ 6 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร        
    3)ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4,885,000      
    ถนนสาย สน.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -        
    บ.นาเหมือง อ.พังโคน จ.สกลนคร        
19 ม.ค 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บและซ่อม 3,413,000 17 - 25 ม.ค 60 2 ก.พ 60 22 ก.พ 60
    เครื่องจักรกล   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 13.30 น. - 14.00 น.
        ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
19 ม.ค 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   18 - 26 ม.ค 60 3 ก.พ 60 23 ก.พ 60
    1)ก่อสร้างสะพาน คสล. ถนนสาย บ.หนองบัวแดง 3,659,000 08.30 น. - 16.30 น. 09.30 น. - 10.40 น. 10.00 น. - 11.10 น.
    หมู่ 6 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย - บ.นาคอย หมู่ 13   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร   กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
    2)ก่อสร้างสะพาน คสล. ถนนสาย สน.2013 4,527,000   (หลังเก่า) (หลังเก่า)
    บ.บึงศาลา - บ.โพนใหญ่ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร        
20 ม.ค 60 อบต.หนองบัว ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 2,190,000 18 - 26 ม.ค 60 3 ก.พ 60 14 ก.พ 60
  อ.นิคมน้ำอูน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า   08.30 น. - 16.30 น. 09.00 น. - 10.00 น. 10.30 น. - 11.00 น.
    6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน   กองคลัง อบต.หนองบัว ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.นิคมน้ำอูน ที่ว่าการ อ.นิคมน้ำอูน
20 ม.ค 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   19 - 27 ม.ค 60 6 ก.พ 60 24 ก.พ 60
    1)ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคำน้ำเย็น หมู่ 12 2,699,000 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 11.10 น. 13.30 น. - 14.40 น.
    ต.พังโคน อ.พังโคน - บ้านดอนย่านาง หมู่ 3   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร   กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
    2)ก่อสร้างถนน คสล. สาย สน.4073  2,531,000   (หลังเก่า) (หลังเก่า)
    บ้านคอนสวรรค์ - บ้าน โนนสว่าง อ.วานรนิวาส        
    จ.สกลนคร        
20 ม.ค 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   19 - 27 ม.ค 60 6 ก.พ 60 24 ก.พ 60
    1)ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไผ่ล้อม หมู่ 3 2,594,000 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 11.50 น. 10.00 น. - 11.50 น.
    ต.โนนหอม - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ 6 ต.ดงชน   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    อ.เมือง จ.สกลนคร   กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
    2)ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ 11 2,391,000   (หลังเก่า) (หลังเก่า)
    ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ - บ้านหนองบัว หมู่ 4        
    ต.แร่ อ.พังโคน จ. สกลนคร        
    3)ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสงเปลือย หมู่ 4 2,219,000      
    ต.ไฮหย่อง - แยกทางหลวงหมายเลข 3003         
    อ.พังโคน จ.สกลนคร        
24 ม.ค 60 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   20 - 30 ม.ค 60 7 ก.พ 60 23 ก.พ 60
    1)ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 5,205,000 08.30 น. - 16.30 น. 09.30 น. - 11.20 น. 13.00 น. - 14.50 น.
    สายบ้านผาศักดิ์ หมู่ 13 ต.คำตากล้า - บ้านกุดจาน   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    หมู่ 7 ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร   กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
    2)ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 5,362,000   (หลังเก่า) (หลังเก่า)
    สายบ้านทุ่งบ่อ หมู่ 7 ต.วัฒนา - บ้านรักษาดินแดน        
    หมู่ 12 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร        
    3)ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 5,256,000      
    ถนนสาย สน.2006 บ้านกลาง - บ้านโพนงามโคก        
    อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร        
25 ม.ค 60 อบต.ดงหม้อทองใต้ ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   23 ม.ค 60 - 1 ก.พ 60 9 ก.พ 60 22 ก.พ 60
  อ.บ้านม่วง 1)ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวังน้ำขาว ถึงบ้านดู่ 2,339,000 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 12.00 น. 10.30 น. เป็นต้นไป
    2)ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาสมบูรณ์ 1,168,000 งานการเงิน ส่วนการคลัง ห้องประชุม ห้องประชุม
    ถึงบ้านดงหม้อทองใต้   อบต.ดงหม้อทองใต้ ที่ว่าการ อ.บ้านม่วง ที่ว่าการ อ.บ้านม่วง
25 ม.ค 60 อบจ.สกลนคร ประมูลโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.และก่อสร้าง 2,923,000 24 ม.ค 60 - 1 ก.พ 60 9 ก.พ 60 24 ก.พ 60
    ท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยอีด่อน บ้านกลาง หมู่ 10   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 14.50 น. - 15.20 น.
    ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
25 ม.ค 60 อบจ.สกลนคร ประมูลโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 4,717,000 24 ม.ค 60 - 1 ก.พ 60 9 ก.พ 60 24 ก.พ 60
    คอนกรีต ถนนสาย สน.3063 บ.กุดบาก-บ้านโพนงาม    08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 15.30 น. - 16.00 น.
    อ.กุดบาก จ.สกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
25 ม.ค 60 อบต.เต่างอย ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 6,969 23 ม.ค 60 - 3 ก.พ 60 6 ก.พ 60 6 ก.พ 60
  อ.เต่างอย จำนวน 122 รายการ   08.30 น. - 16.30 น. 09.00 น. - 10.00 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง อบต.เต่างอย ห้องประชุม อบต.เต่างอย ห้องประชุม อบต.เต่างอย
27 ม.ค 60 อบต.นาฮี ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็น   ในวันและเวลาราชการ 7 ก.พ 60  7 ก.พ 60
  อ.อากาศอำนวย ต้องใช้ในราชการและหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้น   งานทะเบียนทรัพย์สิน เริ่มรับลงทะเบียน เริ่มทำการประมูล
    เปลืองค่าใช้จ่ายมากไม่คุ้มค่า จำนวน 57 รายการ   และพัสดุ 09.30 น. - 10.00 น. 10.01 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง อบต.นาฮี ห้องประชุม อบต.นาฮี ห้องประชุม อบต.นาฮี
        www.nahee.go.th    
27 ม.ค 60 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง   26 - 31 ม.ค 60 7 ก.พ 60   
  เขต 7  ไม่รวมยูเนี่ยนมาตร(งบทำการ) ประจำปี 2560   08.30 น. - 15.00 น. 09.30 น. - 10.30 น.  
  อ.เมืองอุดรธานี ขนาด 1/2" จำนวน 20,000 เครื่อง   กองบัญชีและการเงิน ห้องประชุม ชั้น 1  
  จ.อุดรธานี     การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค  
        เขต 7  เขต 7