ประกวดราคา ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2559
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
4 พ.ย 59 ทต.นาใน ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,753,800 1 - 10 พ.ย 59 18 พ.ย 59 29 พ.ย 59
  อ.พรรณานิคม แบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 2 บ.หนองผือ   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 11.00 น. 10.30 น. - 11.00 น.
        กองคลัง ทต.นาใน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ทต.นาใน
          ที่ว่าการ อ.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม
4 พ.ย 59 โครงการชลประทาน ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   3 - 10 พ.ย 59 16 พ.ย 59 16 พ.ย 59
  สกลนคร จำนวน 2 ชุด   08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    1)ประกวดราคาซื้อดินหลวมตามรายละเอียด 4,396,400 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    คุณลักษณะเฉพาะที่กรมชลประทานกำหนด   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    จำนวน 43,964 ลบ.ม.   www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
    2)ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  1,769,324      
    จำนวน 14,931 ถุง        
7 พ.ย 59 แขวงทางหลวงสกลนคร ประกวดราคาจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้ง 2,998,500 3 - 10 พ.ย 59 21 พ.ย 59 21 พ.ย 59
  ที่ 1 กรมทางหลวง ป้ายท่องเที่ยวและป้ายจราจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัด   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    สนุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางตาม   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    โครงการพัฒนาหนองหารและเชื่อมโยงโครงข่าย   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    แหล่งท่องเที่ยวธรรมนิเวศน์เกษตรอินทรีย์   www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
    กลุ่มจังหวัดสนุก        
9 พ.ย 59 โครงการชลประทาน ประกวดราคาซื้อดินลูกรัง (ตาม Spec) ที่แนบ 187,500 4 - 11 พ.ย 59 17 พ.ย 59 17 พ.ย 59
  สกลนคร จำนวน 12,500 ลบ.ม.   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
        ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
9 พ.ย 59 อบต.เหล่าโพนค้อ ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,590,300 10 - 21 พ.ย 59 30 พ.ย 59  
  อ.โคกศรีสุพรรณ แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 1 บ้านโพนค้อ   ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. - 10.00 น.  
        กองคลัง อบต.เหล่าโพนค้อ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
          ที่ว่าการ อ.โคกศรีสุพรรณ  
9 พ.ย 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 5,238,000 7 - 15 พ.ย 59 23 พ.ย 59 8 ธ.ค 59
    แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.3028   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 10.00 น. - 10.30 น.
    บ้านทันสมัย - บ้านท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
9 พ.ย 59 ทต.พันนา ประกวดราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ   7 - 15 พ.ย 59 23 พ.ย 59  
  อ.สว่างแดนดิน 1)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 3,615,000 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 12.00 น.  
    แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคำตานา หมู่ 6   กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
    2)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,307,000 ทต.พันนา ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน  
    แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองไผ่ยาว หมู่ 9   www.gprocurement.go.th    
10 พ.ย 59 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขต 2,050,000 9 - 17 พ.ย 59 24 พ.ย 59  
  เขต 7 จำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2560 (เงินอุดหนุนจาก   08.30 น. - 15.00 น. 09.30 น. - 10.30 น.  
  อ.เมืองอุดรธานี รัฐบาล)เทศบาลตำบลนาอ้อ หมู่ 4 ตำบลนาอ้อ   กองบัญชีและการเงิน ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2  
    อำเภอเมือง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาค   การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค  
    สาขาเลย   เขต 7 เขต 7  
10 พ.ย 59 โครงการชลประทาน ประกวดราคาซื้อกรวดแม่น้ำโขง(ตาม Spec ที่แนบ) 2,867,950 7 - 14 พ.ย 59 18 พ.ย 59 18 พ.ย 59
  สกลนคร และอื่นๆ รวม 2 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    อ่างเก็บน้ำห้วยคำ ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    จ.สกลนคร   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
10 พ.ย 59 โครงการชลประทาน ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   8 - 15 พ.ย 59 21 พ.ย 59 21 พ.ย 59
  สกลนคร  จำนวน 4 รายการ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    1)ซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดันชั้น 20 1,900,338 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    และรายการอื่นๆรวม 19 รายการ    ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    2)ซื้อจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบ 2,807,300 www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
    Horizontal split case พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และ        
    แพเหล็กครบชุด จำนวน 4 รายการ         
    3)ซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดันชั้น 20 4,980,000      
    และรายการอื่นๆรวม 12 รายการ        
    4)ซื้อท่อเหล็กพร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ 4,996,000      
    ขนาดต่างๆ รวม 30 รายการ        
15 พ.ย 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาล   9 - 21 พ.ย 59 29 พ.ย 59  
    จำนวน 4 กลุ่มงาน   08.30 น. - 15.30 น. 09.30 น. - 10.00 น.  
    กลุ่มงานที่ 1 จำนวน 2 โครงการ 742,000 งานธุรการและแผนงาน ห้องประชุมสำนักงาน  
    1)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองบัวธาตุดุม 1   สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร  
    ด้านทิศใต้ (ชุมชนธาตุดุม 1)   เทศบาลนครสกลนคร ชั้น 5  
    2)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยธาตุดุม 17 ช่วงที่ 2        
    (ชุมชนธาตุดุม 1)        
    กลุ่มงานที่ 2 จำนวน 3 โครงการ 758,000      
    1)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสีการัง (ชุมชนนาเวง)        
    2)ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก        
    ซอยประสพโชค (ชุมชนหน้าค่าย)        
    3)ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก        
    ซอยร่มเย็น 1 (ชุมชนนาเวง)        
    กลุ่มงานที่ 3 จำนวน 1 โครงการ 1,572,000      
    1)ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก        
    ซอยหนองมันปลา 3 ช่วงที่ 3 (ชุมชนหนองมันปลา)        
    กลุ่มงาน 4 จำนวน 1 โครงการ 2,950,000      
    1)ก่อสร้างถนน,ขยายผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบาย        
    น้ำและบ่อพัก ซอยคำสะอาด 6 (ชุมชนคำสะอาด 2)        
15 พ.ย 59 สำนักงานสาธารณสุข ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   10 - 18 พ.ย 59 10 - 18 พ.ย 59 21 พ.ย 59
  จังหวัดมุกดาหาร 1)รถตู้ 12 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า เครื่องยนต์ดีเซล   ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. - 12.00 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    ขนาด 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข
        สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
        จังหวัดมุกดาหาร    
18 พ.ย 59 ทต.บ้านต้าย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,607,700 15 - 29 พ.ย 59 6 ธ.ค 59 15 ธ.ค 59
  อ.สว่างแดนดิน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 1 บ้านต้าย   ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. - 11.00 น. 10.00 น. - 10.30 น.
        กองคลัง ทต.บ้านต้าย กองคลัง ทต.บ้านต้าย กองคลัง ทต.บ้านต้าย
18 พ.ย 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 5,183,000 17 - 25 พ.ย 59 6 ธ.ค 59 23 ธ.ค 59
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.3063   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 10.00 น. - 10.30 น.
    บ้านกุดบาก - บ้านโพนงาม อ.กุดบาก จ.สกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
23 พ.ย 59 ทต.ตองโขบ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบ 3,930,000 21 - 30 พ.ย 59 13 ธ.ค 59 14 ธ.ค 59
  อ.โคกศรีสุพรรณ ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก   09.00 น. - 15.00 น. 09.00 น. - 10.00 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
    บ้านห้วยหีบรุ่งอรุณ หมู่ 18   กองคลัง ทต.ตองโขบ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.โคกศรีสุพรรณ ที่ว่าการ อ.โคกศรีสุพรรณ
23 พ.ย 59 อบต.ช้างมิ่ง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 4,870,000 21 - 29 พ.ย 59 9 ธ.ค 59 22 ธ.ค 59
  อ.พรรณานิคม แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านช้างมิ่ง หมู่ 1   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 11.30 น. 11.00 น. - 11.30 น.
        กองคลัง อบต.ช้างมิ่ง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.พรรณานิคม ที่ว่าการ อ.พรรณานิคม
23 พ.ย 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมและต่อเติมหอประชุม 3,088,000 21 - 29 พ.ย 59 8 ธ.ค 59 23 ธ.ค 59
    อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 10.40 น. - 11.10 น.
        ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
24 พ.ย 59 อบต.เหล่าโพนค้อ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา 2,523,500 23 พ.ย 59 - 2 ธ.ค 59 15 ธ.ค 59  
  อ.โคกศรีสุพรรณ หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8 บ้านดงน้อย   ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. - 10.00 น.  
        กองคลัง อบต.เหล่าโพนค้อ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
          ที่ว่าการ อ.โคกศรีสุพรรณ  
24 พ.ย 59 ทต.โพนนาแก้ว ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 8,311,000 23 พ.ย 59 - 1 ธ.ค 59 13 ธ.ค 59 21 ธ.ค 59
  อ.โพนนาแก้ว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาจาน - บ้านมหาชัย   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 11.00 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง ทต.โพนนาแก้ว ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.โพนนาแก้ว ที่ว่าการ อ.โพนนาแก้ว
25 พ.ย 59 อบต.อากาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย 2,100,000 22 - 30 พ.ย 59 8 ธ.ค 59 16 ธ.ค 59
  อ.อากาศอำนวย เครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร   08.30 น. - 16.30 น. 09.00 น. - 10.00 น. 09.30 น. - 10.00 น.
    ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า   กองคลัง งานพัสดุ กองคลัง งานพัสดุ หอประชุมราชพฤกษ์
    จำนวน 1 คัน   อบต.อากาศ อบต.อากาศ อบต.อากาศ
25 พ.ย 59 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ 22,223,900 23 - 29 พ.ย 59 7 ธ.ค 59  
  เขต 7  ปีงบประมาณ 2560 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)   08.30 น. - 15.00 น. 09.30 น. - 10.30 น.  
  อ.เมืองอุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 212 จากหน่วยบริการปากคาด   กองบัญชีและการเงิน ห้องประชุม ชั้น 3   
  จ.อุดรธานี ถึงบ้านต้อน ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี   การประปาส่วนภูมิภาค อาคารใหม่  
    จังหวัดหนองคาย กปภ.สาขาโพนพิสัย(น.ปากคาด)   เขต 7  จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาค  
          เขต 7  จ.อุดรธานี  
30 พ.ย 59 ทต.วานรนิวาส ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.รอบบริเวณ 6,473,000 25 พ.ย 59 - 7 ธ.ค 59 16 ธ.ค 59 23 ธ.ค 59
  อ.วานรนิวาส โรงฆ่าสัตว์และรอบโรงคัดแยกขยะ ทต.วานรนิวาส   08.30 น. - 16.30 น.  10.00 น. - 11.00 น. 10.01 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
        กองคลัง ทต.วานรนิวาส ที่ว่าการ อ.วานรนิวาส ที่ว่าการ อ.วานรนิวาส
30 พ.ย 59 อบต.กกปลาซิว ขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อบต.กกปลาซิว   28 พ.ย 59 เป็นต้นไป   6 - 13 ธ.ค 59
  อ.ภูพาน และซากที่เกิดจากการซ่อมแซมทรัพย์สิน   ในวันและเวลาราชการ   08.30 น. - 16.30 น. 
    จำนวน 23 รายการ   อบต.กกปลาซิว   อบต.กกปลาซิว