ประกวดราคา ประจำเดือน  ตุลาคม 2559
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
4 ต.ค 59 อบต.อินทร์แปลง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบ 3,618,000 29 ก.ย 59 - 12 ต.ค 59 20 ต.ค 59 26 ต.ค 59
  อ.วานรนิวาส ประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่   ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 14.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    บ้านโคกก่อง หมู่ 4   อบต.อินทร์แปลง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.วานรนิวาส ที่ว่าการ อ.วานรนิวาส
6 ต.ค 59 ทต.หนองลาด ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา 3,618,000 5 - 13 ต.ค 59 26 ต.ค 59  
  อ.วาริชภูมิ หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองบาก   09.00 น. - 15.30 น. 09.00 น. - 15.00 น.  
    หมู่ 8   กองคลัง ทต.หนองลาด ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
          ที่ว่าการ อ.วาริชภูมิ  
6 ต.ค 59 ทต.ไร่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างเสริม 2,465,000 5 - 14 ต.ค 59 25 ต.ค 59 7 พ.ย 59
  อ.พรรณานิคม ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และพาราเคปซิล   08.30 น. - 16.30 น. 10.30 น. - 11.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    สายบ้านทิดไทย - บ้านคำแหว   กองคลัง ทต.ไร่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.พรรณานิคม ที่ว่าการ อ.พรรณานิคม
10 ต.ค 59 อบต.ดงมะไฟ ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   26 ก.ย 59 - 4 ต.ค 59 11 ต.ค 59 14 ต.ค 59
  อ.เมืองสกลนคร 1)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,645,900 ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. - 10.10 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโพนก้างปลา หมู่ 2   อบต.ดงมะไฟ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ อบต.ดงมะไฟ
    2)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,645,900   อบต.ดงมะไฟ  
    แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ 7        
10 ต.ค 59 ทต.เชียงเครือ ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ   22 ก.ย 59 - 5 ต.ค 59 13 ต.ค 59 17 ต.ค 59
  อ.เมืองสกลนคร 1)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,788,000 ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. - 10.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนเบ็ญ หมู่ 11   กองคลัง ทต.เชียงเครือ หอประชุมประชาคม ทต.เชียงเครือ
    2)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 4,090,000   ทต.เชียงเครือ  
    แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านเชียงเครือ หมู่ 14        
    3)ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ  1,041,000      
    หมู่ 14        
    4)บำรุงรักษาถนนลาดยางสายบ้านเชียงเครือ 2,100,000      
    ถึง ม.เกษตรศาสตร์ (ฝั่งซ้าย) หมู่ 1 บ้านเชียงเครือ        
11 ต.ค 59 ทต.ปทุมวาปี ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,362,000 5 - 13 ต.ค 59 21 ต.ค 59 2 พ.ย 59
  อ.ส่องดาว แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 2 บ้านถ้ำติ้ว   ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. - 11.00 น. 10.00 น. - 10.30 น.
        กองคลัง ทต.ปทุมวาปี ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.ส่องดาว ที่ว่าการ อ.ส่องดาว
11 ต.ค 59 ทต.ปทุมวาปี ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 4,929,000 5 - 13 ต.ค 59 21 ต.ค 59 2 พ.ย 59
  อ.ส่องดาว แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 3 บ้านหนองม่วง   ในวันและเวลาราชการ 13.00 น. - 15.00 น. 10.40 น. - 11.10 น.
        กองคลัง ทต.ปทุมวาปี ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.ส่องดาว ที่ว่าการ อ.ส่องดาว
11 ต.ค 59 สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัด ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่นๆ   10 - 17 ต.ค 59 26 ต.ค 59 26 ต.ค 59
  สกลนคร รวมจำนวน 14 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    จัดรูปที่ดินโครงการประตูระบายน้ำห้วยปลาหาง   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    ตอนล่าง(ส่วนที่ 2) อ.พังโคน ,อ.วานรนิวาส   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    จ.สกลนคร พื้นที่ 2,000 ไร่   www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
12 ต.ค 59 สำนักงานขนส่งจังหวัด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ   17 -20 ต.ค 59   20 ต.ค 59
  สกลนคร จำนวน 466 รายการ   08.30 น. - 16.30 น.   10.00 น. เป็นต้นไป
        งานบริหารทั่วไป   ห้องประชุม
        สำนักงานขนส่งจังหวัด   สำนักงานขนส่งจังหวัด
        สกลนคร   สกลนคร
12 ต.ค 59 ทต.ปลาโหล ประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ   11 - 19 ต.ค 59 28 ต.ค 59 8 พ.ย 59
  อ.วาริชภูมิ 1)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปลาโหล 3,617,900 ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. - 10.00 น. 09.30 น. เป็นต้นไป
    หมู่ 4 แบบผิวดินขนาดใหญ่   กองคลัง ทต.ปลาโหล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    2)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองท่ม 3,617,900   ที่ว่าการ อ.วาริชภูมิ ที่ว่าการ อ.วาริชภูมิ
    หมู่ 12 แบบผิวดินขนาดใหญ่        
    3)ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก 9,986,000      
    คอนกรีต บ้านดงเชียงเครือ หมู่ 9         
    ถึงบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ 11        
12 ต.ค 59 ทต.หนองลาด ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา 3,618,000 10 - 18 ต.ค 59 31 ต.ค 59 1 พ.ย 59
  อ.วาริชภูมิ หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 8 บ้านหนองบาก   09.00 น. - 15.30 น. 09.00 น. - 15.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง ทต.หนองลาด ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.วาริชภูมิ ที่ว่าการ อ.วาริชภูมิ
13 ต.ค 59 ทต.ส่องดาว ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก 7,316,000 10 - 19 ต.ค 59 28 ต.ค 59  
  อ.ส่องดาว (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลส่องดาว   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น.  
        กองคลัง ทต.ส่องดาว ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
          ที่ว่าการ อ.ส่องดาว  
17 ต.ค 59 อบต.ห้วยยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,913,000 13 - 21 ต.ค 59 1 พ.ย 59 15 พ.ย 59
  อ.เมืองสกลนคร สายบ้านนานกเค้า หมู่ 10 - บ้านห้วยยาง หมู่ 2   08.30 น. - 16.30 น. 09.30 น. - 10.30 น. 11.00 น. - 11.30 น.
        กองคลัง อบต.ห้วยยาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.เมืองสกลนคร ที่ว่าการ อ.เมืองสกลนคร
19 ต.ค 59 ทต.ปลาโหล เปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ   11 - 20 ต.ค 59 31 ต.ค 59 8 พ.ย 59
  อ.วาริชภูมิ 1)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  3,617,900 08.30 น. - 16.30 น. 09.00 น. - 10.00 น. 09.30 น. - 11.20 น.
    แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 4 บ้านปลาโหล   กองคลัง ทต.ปลาโหล ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    2)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 3,617,900   ที่ว่าการ อ.วาริชภูมิ ที่ว่าการ อ.วาริชภูมิ
    แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 12 บ้านหนองท่ม        
    3)โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง 9,986,000      
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงเชียงเครือ หมู่ 9        
    ถึงบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ 11         
19 ต.ค 59 ทต.โคกสี ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ   19 - 28 ต.ค 59 7 พ.ย 59  
  อ.สว่างแดนดิน 1)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,788,000 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 12.00 น.  
    แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6 บ้านดอนม่วย   กองคลัง ทต.โคกสี ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
    2)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,788,000   ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน  
    แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 9 บ้านสายแยก        
    3)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,367,900      
    แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 11 บ้านป่ารักน้ำ        
    4)ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,753,000      
    แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงโน        
19 ต.ค 59 ทต.หนองหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 3,610,000 18 - 27 ต.ค 59 4 พ.ย 59 15 พ.ย 59
  อ.สว่างแดนดิน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 6 บ้านหนองย่างชิ้น   08.30 น. - 16.30 น. 09.30 น. - 16.30 น. 11.00 น. - 11.30 น.
    ต.หนองหลวง   กองคลัง ทต.หนองหลวง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน
19 ต.ค 59 อบต.ห้วยยาง เปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. 8,913,000 13 - 25 ต.ค 59 2 พ.ย 59 16 พ.ย 59
  อ.เมืองสกลนคร สายบ้านนานกเค้า หมู่ 10 - บ้านห้วยยาง หมู่ 2   08.30 น. - 16.30 น. 09.30 น. - 10.30 น. 11.00 น. - 11.30 น.
        กองคลัง อบต.ห้วยยาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.เมืองสกลนคร ที่ว่าการ อ.เมืองสกลนคร
26 ต.ค 59 อบต.ห้วยยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   21 ต.ค 59 - 1 พ.ย 59 9 พ.ย 59 23 พ.ย 59
  อ.เมืองสกลนคร 1)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,788,000 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 11.30 น. 10.00 น. - 11.30 น.
    แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6 บ้านเหล่า   กองคลัง อบต.ห้วยยาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    2)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 4,090,000   ที่ว่าการ อ.เมืองสกลนคร ที่ว่าการ อ.เมืองสกลนคร
    แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ 1 บ้านศรีวิชา        
27 ต.ค 59 โรงพยาบาลกุมภวาปี ประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ   25 ต.ค 59 เป็นต้นไป 7 พ.ย 59 7 พ.ย 59
  อ.กุมภวาปี จำนวน 8 หลัง   ในวันและเวลาราชการ 11.00 น. - 12.00 น. 13.30 น. เป็นต้นไป
  จ.อุดรธานี     งานพัสดุ โรงพยาบาลกุมภวาปี ห้องประชุม ชั้น 4
        โรงพยาบาลกุมภวาปี   อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน
            โรงพยาบาลกุมภวาปี
27 ต.ค 59 ทต.ดงมะไฟ ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคาร 20,000,000 21 ต.ค 59 - 4 พ.ย 59 11 พ.ย 59 22 พ.ย 59
  อ.เมืองสกลนคร โรงฆ่าสัตว์ ฯ   ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. - 12.00 น. 11.00 น. - 11.30 น.
        งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
        กองคลัง ทต.ดงมะไฟ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทต.ดงมะไฟ
          50 ปี อ.เมืองสกลนคร  
27 ต.ค 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร   26 ต.ค 59 - 8 พ.ย 59 16 พ.ย 59 21 พ.ย 59
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ   ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1)ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,873,000 งานธุรการและแผนงาน ห้องประชุม ชั้น 5 ห้องประชุม ชั้น 5
    ถนน ต.พัฒนา และซอยรัฐพัฒนา 5   สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
    2)ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,211,000 เทศบาลนครสกลนคร    
    ซอย ต.พัฒนา 2         
    3)ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,492,000      
    ซอย นาอ้อย 3        
31 ต.ค 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างหอนาฬิกาเฉลิม 6,222,000 27 ต.ค 59 - 4 พ.ย 59 14 พ.ย 59 30 พ.ย 59
    พระเกียรติ ในเขตเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 14.30 น. - 15.00 น.
    อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    และในเขตเทศบาลนครสกลนคร   กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)