ประกวดราคาประจำเดือน  กันยายน 2559
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
2 ก.ย 59 ตำรวจภูธร ขายทอดตลาดครุภัณฑ์   ยานพาหนะ    12 ก.ย. 59   13 ก.ย. 59
  จ.สกลนคร ประเภทรถจักรยานยนต์ที่เสื่อมสภาพ     ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน  191 คัน   งานส่งกำลังบำรุง งานส่งกำลังบำรุง
        ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร   ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
5 ก.ย 59 อบต.ดงหม้อทองใต้ ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ 1 - 12 ก.ย 59 19  ก.ย 59 27 ก.ย 59
  อ.บ้านม่วง 1)ก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากบ้านนาเจริญถึง 1,000,000 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 12.00 น 09.00 น. - 11.00 น.
    บ้านเหล่าสมบูรณ์   ส่วนการคลัง ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุม
    2)ก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากบ้านวังน้ำขาวถึง 1,000,000 อบต.ดงหม้อทองใต้ ที่ว่าการ อ.บ้านม่วง ที่ว่าการ อ.บ้านม่วง
    บ้านดู่        
    3)ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนาสมบูรณ์ถึง 540,000      
    วัดป่าศิลาอาสน์        
    4)ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหน้าอบต. 1,336,000      
8 ก.ย 59 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างเหมางบสำรองกรณีจำเป็นเร่ง 58,400,000 7 - 12 ก.ย 59 19 ก.ย 59  
  เขต 7 ด่วนปี 2559(ภัยแล้ง/อุทกภัย)โครงการปรับปรุง   08.30 น. - 15.00 น. 09.30 น. - 10.30 น.  
  อ.เมืองอุดรธานี ท่อส่งน้ำจาก กปภ.สาขากุมภวาปี ถึงสถานีจ่าย   กองบัญชีและการเงิน ห้องประชุม ชั้น 1  
  จ.อุดรธานี น้ำโนนสูง กปภ.สาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ)พร้อม   กปภ. เขต 7 กปภ. เขต 7  
    ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบริเวณ ทล.หมายเลข 2        
    ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี        
    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ)        
8 ก.ย 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะ   6 - 15 ก.ย 59 23 ก.ย 59 26 ก.ย 59
    จำนวน 2 กลุ่มงาน   08.30 น. - 15.30 น. 10.00 น. - 11.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1)ดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนน 4,886,000 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ห้องประชุม ห้องประชุม
    และสวนหย่อมในเขตเทศบาลนครสกลนคร   สำนักการคลัง เปรมปรีดา ชั้น 5 เปรมปรีดา ชั้น 5
    2)ดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะสมเด็จเจ้าฟ้า 1,985,000 เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
    กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   ชั้น 4    
    สวนสาธารณะหนองทรายขาว,         
    สวนหย่อมภูมิทัศน์บริเวณคูเมือง และ        
    สวนสาธารณะหนองบัว        
8 ก.ย 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความ   6 - 15 ก.ย 59 23 ก.ย 59 26 ก.ย 59
    สะอาดภายในชุมชนเขตเทศบาลนครสกลนคร   08.30 น. - 15.30 น. 10.00 น. - 11.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 8 กลุ่มงาน   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ห้องประชุม ห้องประชุม
    1)ทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาล 2,916,000 สำนักการคลัง เปรมปรีดา ชั้น 5 เปรมปรีดา ชั้น 5
    ความยาวประมาณ 35,000 เมตร   เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
    2)ทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาล 3,228,000 ชั้น 4    
    ความยาวประมาณ 38,750 เมตร        
    3)ทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาล 544,000      
    ความยาวประมาณ 6,250 เมตร        
    4)ทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาล 208,000      
    ความยาวประมาณ 2,500 เมตร        
    5)ทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาล 435,000      
    ความยาวประมาณ 5,000 เมตร        
    6)ทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาล 435,000      
    ความยาวประมาณ 5,000 เมตร        
    7)ทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาล 212,000      
    ความยาวประมาณ 2,500 เมตร        
    8)ตัดแต่งกิ้งไม้และเก็บกิ่งไม้ตามที่สาธารณะ 517,000      
    ถนน ซอยต่างๆภายในเขตเทศบาล        
19 ก.ย 59 ทต.วานรนิวาส ประมูลเช่าสิทธิบริการดูดสิ่งปฏิกูลในเขต   16 - 28 ก.ย 59 29 ก.ย 59 29 ก.ย 59
  อ.วานรนิวาส เทศบาลตำบลวานรนิวาส   ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. - 11.00 น. 11.30 น.
        กองสาธารณสุขและ ห้องประชุมสภา ห้องประชุมสภา
        สิ่งแวดล้อม ทต.วานรนิวาส ทต.วานรนิวาส
        ทต.วานรนิวาส    
19 ก.ย 59 ทต.วาริชภูมิ ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   15 - 23 ก.ย 59 5 ต.ค 59  
  อ.วาริชภูมิ 1)ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ 4,748,376 ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. - 10.30 น.  
    2)ก่อสร้างโรงอาหารและห้องประชุม 2,390,000 กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
    โรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ   งานพัสดุและทรัพย์สิน ที่ว่าการ อ.วาริชภูมิ  
    3)ก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ 350,000 ทต.วาริชภูมิ    
28 ก.ย 59 ทต.งิ้วด่อน ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา 4,090,800 27 ก.ย 59 - 5 ต.ค 59 13 ต.ค 59 21 ต.ค 59
  อ.เมืองสกลนคร หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 1   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 10.00 น. - 10.30 น.
        กองคลัง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
        ทต.งิ้วด่อน สำนักงานท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่น
          อ.เมืองสกลนคร อ.เมืองสกลนคร
28 ก.ย 59 อบต.ดงมะไฟ ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   26 ก.ย 59 - 4 ต.ค 59 11 ต.ค 59 14 ต.ค 59
  อ.เมืองสกลนคร 1)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,645,900 ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. - 10.10 น. 11.00 น.
    แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 2   อบต.ดงมะไฟ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ อบต.ดงมะไฟ
    บ้านโพนก้างปลา     อบต.ดงมะไฟ  
    2)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,645,900      
    แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 7        
    บ้านหนองไผ่        
30 ก.ย 59 อบต.ดงมะไฟ ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   26 ก.ย 59 - 4 ต.ค 59 11 ต.ค 59 14 ต.ค 59
  อ.เมืองสกลนคร (เพิ่มเติม) แก้ไขราคากลาง   ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. - 10.10 น. 11.00 น.
    1)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,788,000 อบต.ดงมะไฟ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ อบต.ดงมะไฟ
    แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 2     อบต.ดงมะไฟ  
    บ้านโพนก้างปลา        
    2)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,788,000      
    แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 7        
    บ้านหนองไผ่